Parlando 1962/4, 9.-11. p.

 

Az ének-oktatás céljáról és problémáiról

 

Ma, amikor az egyes zenei intézmények tananyagának megújítása folyik - úgy érzem - nekünk énektanároknak is foglalkozni kellene a fennálló zenei, énektechnikai és művészi problémákkal.

 

Az első és legsürgősebb feladat - szerintem - az országosan egységes énektanterv kialakítása, mely a Fővárosi Zeneiskola Szervezetben már megtörtént. Ezért tartanám szükségesnek az itt elfogadott tantervet közzétenni és megvitatni.

 

Magyarországon a művészi énektanításának komoly múltja van, nemcsak a fővárosban, de vidéken is - hiszen Győr város 1840-ben alapított zeneiskolát, ahol a hegedű és zongora tanítása mellett éneket is oktattak azoknak, akik a város énekkarában énekeltek. - Ehhez hasonló intézmény több is volt országszerte - és ilyen előzményekre támaszkodva jutottunk el oda, hogy ma képzett művésztanárok tanítják az ifjúságot, és a tanulni vágyó dolgozókat a művészi énekre.

 

A vidéken tanító kartársakra több felelősség és munka hárul, mert a mai kultúrigények megkívánják, hogy az állami zeneiskola olyan zenei központ legyen, amely ellátja a város, járás, de gyakran a megye zenei igényeit is. Az igazgató mellett rendszerint az énektanára hárul a feladat, hogy kialakult művészi ízlésével, elképzelésével és nem utolsótorban „mértéktartásával” segítse és irányítsa a - rendszerint - nem aktív muzsikus kultúrotthon igazgatót, és a művelődési felügyelőt.

 

Többéves vidéki szakfelügyeletem idején tapasztaltam, hogy a vidéken tanító kartársak, akik távolság miatt kissé elszigetelődnek (megoldhatatlan az egymás látogatása), sokszor fáradságos munkával kísérletezik ki a tananyagot - amit egy megfelelő tanterv készen adna a kezükbe. - A fővárosnál a folyó tanévben az alább közölt tanterv szerint tanítunk. Nagyon fontosnak tartanám, ha a kartársak megjegyzéseiket, egyéni tapasztalataikat, ötleteiket közölnék velünk - így a közeledés is elindulna a vidék és a főváros között -, gyakorlatilag pedig közös kinccsé válna az a sok kipróbált pedagógiai fogás, aminek ki-ki birtokában van. Így az énekoktatást iskolaszerűvé - ez által elmélyültebbé - és a növendékek számára fegyelmezettebbé alakíthatnánk.

 

Magán-ének tanterv a zeneiskolák I-IV. osztály és az I., II. továbbképző számára

 

A zeneiskolai ének-tanítás célja:

 

1.      a helyes éneklés alapjának tudatos elsajátítása,

2.      a népdal, a klasszikus és modern hazai és külföldi dalirodalom megismerése és elsajátítása.

 

Az énekoktatás e kettős célja magában foglalja:

 

a)           az énekhang ápolását és a technikai készség fejlesztését,

b)           a zenei érzék felébresztését és fejlesztését,

c)           a klasszikus zene megszerettetését és értékelését,

d)           a társas zenére való nevelést - a kamara ének tanítása által.

 

Az osztályokra beosztott tananyag azt a minimumot tünteti fel, amit minden növendéknek el kell végezni. Mivel évente átlag 30 tanítási héttel; azaz 60 foglalkozással kell számolni, a megadott anyagot átlagos képességű növendéknek is meg lehet tanítani. (A tehetséges növendék úgy is többet végez.) Ha az évközi növendékhangversenyekre és a vizsgára való készülést is figyelembe vesszük (ismétlés), akkor kb. 50 óránk marad ismeretközlésre és begyakorlásra.

 

I. osztály

Évi anyag:

15 népdal, ebből 5 idegen népdal, 4 könnyű műdal.

 

Vizsgaanyag:

4 magyar népdal (zongorakísérettel), 2 műdal.

 

 

II. osztály

 

Évi anyag:

10 magyar népdal, 5 idegen népdal,

4 preklasszikus vagy klasszikus műdal, 4 romantikus műdal,

5 solfeggio.

 

Vizsgaanyag:

4 népdal (kíséretes),

2 preklasszikus műdal, 3 romantikus műdal.

 

III. osztály

 

Évi anyag:

5 magyar népdal, 4 idegen népdal,

5 preklasszikus vagy klasszikus műdal, vagy ária, 5 romantikus műdal,

3 dal-duett,

4 solfeggio.

 

Vizsgaanyag:

2 magyar népdal,

2 preklasszikus műdal vagy ária, 2 romantikus műdal,

1 dal-duett.

 

IV. osztály

 

Évi anyag:

3 népballada,

3 preklasszikus dal vagy ária,

3 romantikus vagy késő romantikus dal,

5 újabb kori szerző dala (ebből legalább 2 mai magyar szerző),

3 könnyű operaária.

 

Vizsgaanyag:

1 népballada,

1 preklasszikus ária, 1 romantikus dal,

2 újabb kori szerző dala,

2 mai magyar szerző dala, 1 operaária.

 

I. továbbképző osztály

 

Évi anyag:

2 oratórium ária,

2 klasszikus opera ária, 2 későbbi opera ária,

3-3 preklasszikus, romantikus, modern dal, 2 Liszt-dal,

4 mai magyar szerző dala.

 

Vizsgaanyag:

1 oratóriumária,

1 opera ária,

1-1 Liszt-dal,

1 Liszt-dal,

1 mai magyar szerző dala.

 

II. továbbképző osztály

 

Évi anyag:

A teljes dalirodalomból választva, legalább 20 dal, duett, esetleg tercett és 5 operaária.

 

Vizsgaanyag:

1 népballada,

5 különböző stílusú dal,

2 duett (dal vagy opera),

2 mai magyar szerző dala,

1 operaária.

 

Az évi anyagban feltüntetett mennyiség nem azt jelenti, hogy mind kívülről, kidogozott előadással tanulandó meg - főleg az irodalom megismerése a cél.

 

A magyar népdalok közül minden osztályban egy kíséret nélkül is éneklendő. Általában tanulmányaink során a népdal és mai szerzők dalainak tanulása vezérfonalként vonuljon végig.

 

Technikai kívánalmak

 

I. osztály

A helyes légzés beállítására szolgáló gyakorlatok (testtartás). Gyakorlatok magán- és mássalhangzókkal. Rezonancia-fejlesztő gyakorlatok. Népdalok skálaszerű felhasználása.

 

II. osztály

 

Az előző évben tanultak elmélyítése, tudatosítása. Rövid szövegrészek recitálása, dalrészletek skálaszerű felhasználásával az artikuláció javítása.

 

III. osztály.

 

Az előző évben tanultak továbbfejlesztése. A dinamika (crescendo-descrescendo) tudatosítása. Egyre hosszabb gyakorlatok és frázísok gyakorlása.

 

IV. osztály

 

Az énekhanggal való bánásmód tudatossá tétele a művészi ének elérése érdekében.

 

I., II. továbbképző

 

Az eddig tanultak továbbfejlesztése, tudatosítása, önálló használata. Ékítések (trilla, előke, koloratúr készség) fejlesztése.

 

Kottaanyag

 

Bartók-Kodály: 20 magyar népdal

Ádám: Virágim

Járdányi: Repülj páva

Bárdos: Érik a szőlő

Bartók: 8 magyar népdal

Farkas: Zöld a kökény

Hajdú: Öt népi táncdal

Kern-Molnár: Daloskert

Kodály: Magyar népzene I-X. kötete

Idegen népek dalai: „Száll a dal”

”Zeng az ének”

Népek dalai

Deutsche volkslieder c. kötet.

Sztoin bulgár népdalgyűjtés

Unterrichts Lieder (alt, basszus)

Ádám: A dal mesterei I-VI.-ik kötetei

Parisotti: Arie Anrtiche, Cäcilia-Album, Alte Meister des Balcanto, Preklasszikus áriák és·dalok (lengyel és orosz: kiadás)

Mozart-, Gluck-, Haydn-, Beethoven-dalok

Schubert, Schumann, Brahms, Grieg, Wolf, Löwe, Csajkovszkij, Musszorgszkij, Glinka, Mendelssohn, Cornélius, Debussy, Faore dalkötetei

Mendelsohn, Schumann, Brahms, Cornélius, Rubinstein, Händel duett-kötetei

Forrai: Duettek két női hangra

Mozart operáinak zongorakivonatai, és az operairodalom zongorakivonatai

Keresztessy Hédi