Parlando 1963/5-6, 45.-48. p.

 

A hangszertanítás mozgásélettani, lélektani vonatkozásai és a reformterv

 

I.

 

Két éve a „Parlando” 1961. január-februári számában rövid cikkben felvetettem néhány gondolatot a hegedűtanítás helyzetéről. Ebben a cikkben - többek között - hiányoltam, hogy nincsenek megalapozott élettani és lélektani nézeteink a hangszertanítás kérdéseiben, mert zeneoktatásunknak ez a része kevéssé kidolgozott, vagy nem eléggé korszerű. Így nincs is egységes elképzelésünk ezekről a kérdésekről, pedig ez lehetne egyedül az alapja annak a differenciáltságnak, aminek eredményeképp az egyéni módszerek is kielégítően fejlődhetnének.

 

Most, hogy a zeneoktatási reform napirendre került, érződik a tudományosan megalapozott hangszeroktatási elvek hiánya. Erre utal Dobray István elvtárs beszámolója is („Parlando”, 1963. 1. sz.), aki sajnálattal állapította meg, hogy a zenetanításban „még ma sem rendelkezünk - középfokon sem - egységes célokkal és feladatokkal, egységes pedagógiai tervvel és követelményekkel (beleértve a továbbképzés és felügyelet munkáját is)”. Az idézett beszámoló követelményként állítja fel, hogy az ismeretanyag, a megformálás, technikai fok, a hangzásra irányított megfigyelés, a tudatosítás, begyakorlás stb. arányosan kapcsolódjanak egymáshoz és a gyermek értelmi, érzelmi képességeihez.

 

Önkéntelenül felmerül a kérdés: a tananyag korszerűsítését, átalakítását, tehát a fentebb vázolt célokat milyen konkrét elvek és módszerek alapján lehet megvalósítani? Szó van bizonyos iskolák új kiadásáról, gyakorlatanyag módosításáról stb. Ámde milyen kritériumok alapján döntsük el, hogy egy adott helyen mi és miért nehéz, tehát hová kerüljön az anyagban? Mit lehet kihagyni anélkül, hogy a tanulás menetét megzavarná és milyen készségfejlesztésre nem kielégítő a jelenlegi anyag? Általában jó-e a tanmenet felépítése, és ha hibás, hol hibás? Figyelembe veszi-e az életkori sajátosságokat? Hol van szükségtelen ugrás a fokozatosság helyett, vagy elkerülhetetlen-e az ugrás? Vagy talán nem is ugrás az pedagógiai értelemben, ami annak látszik?

 

Ezek és más hasonló kérdések megindokolt, konkrét választ várnak, mert jórészt e válaszoktól függ az egész reformterv értelme.

 

II.

 

Úgy gondolom, merész dolog ilyen kérdéseket feltenni és még merészebb rá válaszolni. Az aggodalom tehát nézetem szerint jogos. A közismereti tantárgyak új tanterveit alapos elméleti és gyakorlati, kísérleti kutatómunka előzte meg. Ha valaki csak a Pszichológiai Tanulmányok 1959-62. köteteit lapozza végig, meggyőződhet arról, hogy - pusztán a megjelent tanulmányokban - az iskolai tanulók tevékenységének milyen sokoldalú elemzését végezték el pedagógusok, pszichológusok, orvosok, míg a közismereti reform fokozatos végrehajtásra került. Néhány példa: dr. Geréb György: Reflexometriás vizsgálatok fáradékonysági tényezők pszichés hatásának kimutatására. Dr. Baranyai Erzsébet: Átvitt értelmű szavak jelentésének felfogása a gyermek és az ifjúkorban. Dr. Justné Kéry Hedvig: A számtani gondolkodásról. Ua.: Az írástanítás és az írás megtanulása közötti összefüggésekről. Vaszkó Mihály: Távolság és tárgynagyság észlelés vizsgálata. Dr. Lénárd Ferenc-Forrainé Bánlaki Erzsébet: Az érzelmek felismerése arckép alapján 7-17 éves korban. Dr. Severini Erzsébet: Kísérletek az akarati kitartásról. Dr. Faragó László: A törtek osztásával kapcsolatos nehézségek lélektani okairól. Dr. Székely Lajos: A tanulók iskolai teljesítőképessége a délutáni tanítás alkalmával. És lehetne sorolni még néhány oldalon keresztül.

 

Mindez csak a hazai anyag. Külföldön az alkalmazott pszichológiának, és ebben a neveléslélektannak széleskörű kutatási bázisa és irodalma van. Hasonló a helyzet az alkalmazott fiziológiával is.

 

Természetesen az elmondottaknak nem kis részben az az oka, hogy külföldön az ilyen jellegű kutatómunkának már múltja van, zenei téren is. Ha csak a vonós módszertani irodalomra gondolunk, amelynek jelentős részét német szerzők - vagy legalábbis német nyelven - írták, tekintélyes számú könyv és tanulmány foglalkozott a hangszeres játék fiziológiájával. A szerzők között orvosokat, fiziológusokat is találunk (Steinhausen, Trendelenburg, Basler). De azok a módszertanok is, amelyek szerzői maguk hegedűtanárok voltak, hivatkoztak a fiziológia és pszichológia koruknak megfelelő eredményeire. Kimagasló fiziológiai tudással rendelkezett pl. S. Eberhardt.

 

Ha az említett szerzők műveinek időpontját nézzük, azt látjuk, hogy ezek zöme a 20-30-as évekre esik. Azt hihetnénk, hogy talán valami „letűnt irányzatról” van szó, amely miután betöltötte szerepét, elmerült a hegedűpedagógia múltjában. De ha körülnézünk a közelmúltban megjelent módszertanokban, akkor ennek az ellenkezője tűnik ki. Jahn módszertana (1951.) egész fejezetet szentel a mozgásfiziológiának, sőt más helyen is többször visszatér rá. Seling (1954.) metodikájában elveit nem utolsósorban anatómiai és fiziológiai érvekkel támasztja alá. Németországban - példáinkat csak az NDK-ból vesszük - dr. Paul Michel Weimarban, Schulze professzor Halléban, Reuter professzor a berlini Humboldt egyetemen folytat zenepszichológiai kutatásokat - mint erről a „Parlando” is beszámolt.

 

A Szovjetunióban folyó munkáról részint a megjelent ilyen tárgyú művek (Tyeplov, Jakobzon stb.), részint a Csajkovszkij Állami Konzervatórium akusztikai laboratóriumáról szóló tudósítások számolnak be.

 

III.

 

Mindezek alapján úgy gondolom, korai még a hangszeres előadó-művészet fiziológiájával és lélektani vonatkozásaival való tudományos igényű foglalkozást túlhaladottnak tekinteni.

 

Egy vers mondanivalójának megértése, emocionális tartalmának átérzése nem azonosítható annak előadásával. Hasonlóképpen egy táj szépségeinek meglátása, hangulatának megérzése nem azonos annak festményben való reprodukálásával. Ezek mind szubjektív átélések, amelyek nem feltétlenül járnak együtt konkrét mozgással, cselekvéssel.

 

Az előadó-művészet azonban éppen abban különbözik a „passzív” átéléstől, hogy feltétlenül cselekvéssel párosul, mégpedig olyan cselekvéssel, amely a szubjektíve átéltekkel - e cselekvés révén - másokat is részesít az élményben. Ezért az átélés és a befogadás között rendkívül bonyolult cselekvéssor zajlik le: ez maga az előadás.

 

Ez a cselekvéssor természetesen mozgással jár. Éppen ezért az előadó-művészet neurofiziológiai szempontból az ingerköröknek az érzőmezőkről a mozgatómezőkre és a mozgatórendszerre való elkerülhetetlen átterjedését feltételezi. Minél tökéletesebb, „adekvátabb” a motorium reagálása és működése, ennek folytán a kifejező mozgások összessége, annál sikeresebben valósul meg a belső élmény közvetítése: az előadás.

 

Az eddig vázoltak a zenei előadó-művészetre is teljes mértékben vonatkoznak. Éppen e miatt nem lehet egyetérteni az olyan pedagógiai irányzattal, amely zeneiség ürügyén a zenei hangképző mozgások, a technika képzését másodrangúnak degradálja. Ha előadásról van szó, nem beszélhetünk elsődlegességről, vagy másodlagosságról, csak dialektikus egységről.

 

Természetesen, ha valakinek nincsenek zenei képzetei egy műről, nem érzi és nem érti annak mondanivalóját, szerkezetét, formáját, azok összefüggését, akkor nincs is mit megvalósítani hangszerén. A megismerés és megértés éppoly előfeltétele a zenei tevékenységnek, mint bármely más jellegű emberi tevékenységnek.

 

Az előadás azonban szenzomotoros tevékenység, és mint ilyen, elválaszthatatlan azoktól a mozgásfolyamoktól, amelyek keretében végbemegy.

 

Méltán állítja C. Flesch a „Die Kunst des Violinspiels” II. kötet 4. fejezetében: „A hegedülés magasabb művészete elsősorban a szükséges mozdulatok célszerűségén nyugszik. A legnemesebb művészi szándékok szenvedhetnek hajótörést a fogyatékos technikai alapok szirtjein.” Nyilvánvaló tehát a technika és általában az előadó-művészet élettani alapjait kutató munka és eredményei alkalmazásának szükségessége. Erre azért is szükség lenne, mert még a legújabb módszertanok is kissé vulgárisan és leegyszerűsítve tárgyalják a hangszeres játék mozgás-élettani problémáit.

 

Alig értékesíthető ugyanis pedagógiai szempontból pl. a karizmok és ízületek anatómiai leírása és működési sajátosságaik általános ismertetése. Mozgásaink nem egyes izmok, hanem izomsorok egybehangolt működésének eredménye. Az egybehangolást, koordinálást a központi idegrendszer az adott mozgásvégrehajtásra jellemző meghatározott impulzussorozatokkal végzi, ellenőrzi, és szükség esetén helyesbíti. Az a tény tehát, hogy pl. a kétfejű karizom az alkar legerősebb hajlítója, vajmi keveset mond arról, hogy milyen konkrét funkciót végez a zongorázás, vagy hegedülés közben. Nyilván ezért is tűnik sok zenetanár szemében formálisnak mindennemű fiziológiai jellegű utalás. És valóban egészen a legutóbbi időkig nem találták meg azt a vizsgálati módszert, amely objektív adatokat szolgáltathatott volna azokról a folyamatokról, amelyek a hangszeres játék alatt szervezetünkben lejátszódnak.

 

IV.

 

1961 óta az OTSI* kutatóosztályán Nemessuri Mihály dr. tudományos igazgató vezetésével vizsgálatsorozat folyik a hangszeres - ez ideig a hegedű-játék közben lejátszódó fiziológiai folyamatok tisztázására. A kutatások jelenleg két fő irányban történnek. 1. a hegedűjáték neuromusculáris folyamatai, izomkoordináció és a központi idegrendszer felsőbb struktúráinak hatása a mozgásregulációra. 2. a hegedűjáték vegetatív folyamatai: légzésritmus - mélység, anyagcsere stb. Ez utóbbit dr. Stadler Egon tudományos munkatárssal vizsgáljuk.

 

Az első irány, az izomkoordinációs vizsgálat a jelenlegi legkorszerűbb az elektromyográfiás módszerrel folyik. Az elektromyográfia (továbbiakban EMG) az izom elektromos potenciáljának regisztrálása erre a célra szerkesztett készülékkel. Az izmok összehúzódását kísérő elektromos jelenségek ugyanis nagy erősítéssel katódsugár oszcillográfon megfigyelhetők és az azzal egybeépített, szinkron működő fotoapparátussal filmre rögzíthetők. Ez a készülék az EMG. Rendszerint több katódsugárcső dolgozik és fényképez egyidejűleg és így egyszerre több izom akciós áramai regisztrálhatók egy-egy mozgásfolyamatról. Az EMG-t diagnosztikai célokra, sport- és munkamozgások izomkoordinációs viszonyainak elemzésére világszerte alkalmazzák. Hangszeres mozgások rendszeres elemzését, a hozzá szükséges metodika kidolgozását azonban - legjobb tudomásunk szerint - az OTSI kutatóintézetben dr. Nemessuri Mihály és e sorok írója végezték el először.

 

Vizsgálataink tárgyát a zenei, hangképző mozgások alkotják, hegedülés közben. E mozgások mindegyike önmagában is zenei hangot produkál. Módszerünk tehát zenei, hangszeres alapokon nyugszik. A kísérleti személyeknek adott instrukciók is hegedülésre vonatkoznak (mely hangokat és milyen sorrendben, ritmusban, tempóban, hangerővel játsza) az észlelt jelenségek tehát valóban a hangképzésnél működő neuromusculáris rendszer sajátosságait tükrözik. A „szándék” a kísérleti személy részéről a megadott hangképzési, tehát zenei feladat megoldása, egyébre („most lazítok stb.”) ideje sincs gondolni.

 

Mindegyik kísérleti személynél azonos, többször megismételt hangképző mozgások közben ugyanazon izmok akciós áramait regisztráljuk, különböző kapcsolásban. Ily módon vált ugyanis lehetővé az egyes személyeknél a vizsgált mozgásokra vonatkozó azonos, tehát beidegzett motoros funkcióknak megállapítása, majd ennek összehasonlítása a többi kísérleti személyen ugyanilyen módszerrel végzett kísérletek adataival. Célunknak megfelelően tehát kialakult dinamikus sztereotipiák regisztrálását végeztük, s így a közös jelenségek a vizsgált hangképző mozgások kialakult formában való végrehajtásához szükséges neuromusculáris akciókat képviselték. Az értékelés alapját a kísérleti személyeknél ugyanazon hangképző mozgás végrehajtása közben megmutatkozó azonos jelenségek képezték.

 

A hegedűjátékkal kapcsolatban az alábbi tartási és mozgási funkciókat tanulmányoztuk:

1.      A testtartást biztosító izomműködés.

2.      Balkar emelés hegedülő tartásba.

3.      Balkarhelyzet hegedűtartásnál.

4.      Izolált és folyamatos billentő ujjmozgás mind a 4 ujjal, hangközök kép­zésének, az egyes fogásmódoknak megfelelő izomműködés. A hüvelykujj helyzetének és mozgásainak kihatása a kéz izmainak feszültségi viszonyaira.

5.      Érintő és nyomó jellegű ujjmozgás (lefogott és üveghang).

6.      A fekvésváltás izomfunkciói.

7.      A vibrátó mozgás (mind a 4 ujj használatánál).

8.      A kettősfogásoknál fellépő izomműködés.

9.      A vonóvezetés izomsorai. (Alapvonás, martelé, arpeggio stb.)

10.  A bal és jobb kéz együttműködése.

 

A vizsgált izmok a felületes törzsizmoktól (széles hátizom, trapéz, teres major, oldalsó fűrészizom, nagy mellizom) végig a kar felületes izmain a giliszta és csontközi izmokig terjedtek.

 

E beszámoló terjedelme nem teszi lehetővé, hogy a nyert eredményeket részletesen ismertessem. Ezek egy részéről a Pszichológiai Tanulmányok ez évi kötetében jelenik meg közlemény, összes vizsgálataink eredményét pedig - a folyamatban lévőket is - a Zeneműkiadó gondozásában megjelenő, „A hegedűjáték élettani alapjai” című Nemessuri Mihály doktorral közös monográfiánkban publikáljuk.

 

Mégis szeretnék egy felvételt bemutatni, amely illusztrálná vizsgálati módszerünket. Az 1. ábrán a kétfejű karizom (fent), a felületes ujjhajlító (középen) és a közös ujjfeszítő (alul) EMG felvétele látható a G-húron üres húr közbejátszásával kétszer izoláltan billentett második ujjnál. (G—H—G—H.) A kétfejű karizom aktivitásának folytonossága a hegedüléshez szükséges kartartás állandóságát (tónusos izommunka) mutatja. Ezt a tónusos aktivitást az alkarizmok billentési áramát 20-60 ezredmásodperccel (msec) megelőzve fázikus aktivitás módosítja. Amint azonban a felületes ujjhajlítónak a billentéshez szükséges összehúzódást kísérő aktivitás csoport megjelenik, a kétfejű karizmon nagyfokú aktivitás csökkenés lép fel. Amint a hajlító izom akciós potenciáljai csökkennek, a kétfejű karizom tartási innervációja visszatér. A második billentésnél ugyanez megismétlődik.

 

Ez a jelenség arra, mutat, hogy a kétfejű karizom és az alkari ujjmozgatók bonyolult koordinációval, közösen vesznek részt az ujjbillentő mozgásokban. Hasonló jelenség tapasztalható a kétfejű karizom és az orsói csuklófeszítő izom koordinációjában. Utóbbinál a karhajlító kétfejű karizom az alkari feszítőkkel dolgozik együtt. Ez abból a szempontból lényeges, hogy a mozgásoknak azt a mechanikus szemléletét, mely az izomkoordinációt hajlítok és feszítők pusztán egymás ellen való működésére szűkíti le, aligha lehet fenntartani.

 

Vizsgálataink során bármely ujjal végeztettünk billentő mozgást, az alkari ujjmozgatók rendszeresen aktiválódtak. Ez arra mutat, hogy megvan az előfeltétel ahhoz, hogy a hegedűtanítást egyszerre mind a 4 ujj mozgásba kapcsolásával kezdjük. A további vizsgálatok során tisztázódott a nehézségi erő szerepe a balkéz-technikánál, ami a metodikai irodalom egyik vitás pontja (van-e szerepe és mi?), és több más gyakorlati kérdés.

Szende Ottó

(Folytatása következik.)

 * Országos Testnevelés- és Sportegészségügyi Intézet.