Parlando 1963/5-6, 35.-40. p.

 

A Közgyűlés határozatát, amelyet Inselt Katalin, a Határozatszövegező Bizottság elnöke terjesztett elő, a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. A határozatot az alábbiakban közöljük.

Az Országos Zenepedagógus Szakosztály
II. Közgyűlésének határozata

 

Az Országos Zenepedagógus Szakosztály megalakulása óta eltelt időszakban, hazánkban befejeződött a szocializmus alapjainak lerakása és népünk a szocializmus teljes felépítésének szakaszába lépett. A gazdasági és társadalmi életünkben végbement mélyreható változások együtt jártak a dolgozó emberek tudatának fejlődésével is. Mindez megmutatkozik kulturális életünkben, a dolgozó emberek zene iránti igényének nagymérvű fejlődésében. Zeneszerzőink, előadóművészeink és nem utolsó sorban zenepedagógusaink munkája egyre szélesebb hatáskörűvé válik; túllép az intézmény keretein, közvetlen kapcsolatba kerül a dolgozó emberekkel; a művészeti és pedagógiai munka tartalmában gazdagodik, egyre inkább közeledik a mai ember igényeihez, gondolatvilágához. E tömegkapcsolat jelentős kiépülése jellemzi az utolsó három év során zenepedagógiánkat. Mindezek megszabták az Országos Zenepedagógus Szakosztály munkájának irányvonalát. A zeneoktatási reform főbb célkitűzéseit az I. Zene- pedagógus Konferencia határozatba foglalta és az elkövetkező évek legfontosabb feladatává tette. E célkitűzések a párt művelődés politikai irányelvein, valamint az MSZMP VII. és VIII. Kongresszusának kulturális életünkre vonatkozó határozatain alapulnak. Végrehajtásukhoz az Országos Zenepedagógus Szakosztály elvi és gyakorlati segítséget kapott a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége IV. és V. Kongresszusának határozatából, amely főfeladattá tette a művészi alkotómunka segítését, ezzel együtt művészeink, pedagógusaink politikai, ideológiai és szakmai továbbképzésének fejlesztését.

 

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Országos Zenepedagógus Szakosztály a megalakulása óta eltelt időszakban munkáját e fő célkitűzések megvalósítása érdekében végezte. Elismerését és köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik munkájukkal segítették a Szakosztályt az eddigi eredmények elérésében. Egyidejűleg kifejezi azt a meggyőződését is, hogy a Szakosztály vezetősége a jövőben zenepedagógusaink még szélesebb rétegére támaszkodhat. Erre annál is inkább szükség van, mert a Szakosztály fogja lebonyolítani a zeneoktatási reform tartalmi kérdéseinek országos vitáját és szakmai tagozatainak munkájával fokozottan kell segítenie a központi Tantervi Bizottságot.

 

A Közgyűlés helyesli a Szakosztály Választmányának eddigi tevékenységet, egyetért annak főbb célkitűzéseivel és úgy látja, hogy a Szakosztálynak továbbra is a megkezdett úton kell haladnia az elért eredmények megszilárdításáért és az előtte álló feladatok sikeres megoldása érdekében.

 

Mindezeknek figyelembe vételévei a Közgyűlés a Szakosztály elkövetkezendő munkájával kapcsolatban a következők rögzítését tartja szükségesnek:

 

1.      A Szakosztály az oktatási reformmunka során eredményes előkészítést végzett, amely lehetővé tette, hogy a reform tartalmi kérdéseivel - tananyagi, tantervi stb. problémákkal - ma már a Művelődésügyi Miniszter által kinevezett Központi Tantervi Bizottság foglalkozzék. A Szakosztály Elvi Bizottsága hasznos tevékenységet fejtett ki és lényegében eleget tett mindazon követelményeknek, amelyek létrehozását szükségessé tették. A zeneoktatási reform további munkájához a Szakosztály elsősorban szakmai tagozatainak munkájával nyújt segítséget. A szakmai tagozatok szervezetileg a Választmányhoz tartoznak, ezáltal munkájuk összehangolása a jövőben is biztosítható.

 

2.      A közgyűlés megállapítja, hogy a Szakosztály eredményeket ért el a zenepedagógusok politikai, ideológiai s szakmai továbbképzésében. Ezért szükségesnek tartja mind a központi előadássorozat folytatását, mind az előadói csoport további működtetését és a Parlando-nak a továbbképzés érdekében való fokozott szolgálatba állítását.

 

a)      A Közgyűlés szükségesnek tartja felhívni az állami szervek figyelmét arra a körülményre, hogy a zenepedagógusok szakmai továbbképzése a jelenlegi adottságok között nem megfelelő és korszerűtlen. Mindez sürgetően megköveteli, hogy állami keretek között biztosítsuk a zenepedagógusok intézményes szakmai továbbképzését. E feladat végrehajtásához a Szakosztály a maga eszközeivel minden segítséget adjon meg: mindenekelőtt, dolgozza ki a szakmai továbbképzés három éves tematikáját, amely magában foglalja a legfontosabb esztétikai, zenetörténeti és módszertani kérdéseket, amelyek ismerete nélkül korszerű zeneoktatás nem képzelhető el. A Közgyűlés felkéri a Művelődésügyi Minisztériumot és az Országos Pedagógiai Intézetet az állami keretek között megvalósítandó intézményes szakmai továbbképzés lehetőségének megteremtésére és - a szükséges gazdasági feltételek biztosítása révén - annak további folyamatos lebonyolítására.

 

b)      A Közgyűlés szükségesnek tartja továbbá egy zenepedagógiai szakkönyv-sorozat megindítását, hogy a Szakosztály a mindennapi pedagógiai munkán túlmenően hozzájáruljon zenepedagógusaink azon igényeinek kielégítéséhez, amely a zeneoktatás nemzetközi eredményeinek megismerésével és általában a szakmai felkészültség emelésével és látókör bővítésével kapcsolatos.

 

3.      A Közgyűlés nagy jelentőséget tulajdonít a zenepedagógusok folyóiratának és elismerését fejezi ki a Parlando Szerkesztő Bizottságának, amiért fórumot biztosított zenepedagógiánk legdöntőbb elvi és módszertani kérdéseinek széleskörű megvitatásához, valamint zenepedagógusaink továbbképzéséhez és tájékoztatásához. Kívánatos, hogy a Parlandó-t ne csak a zeneoktatási intézmények pedagógusai, hanem egyéb oktatási intézményeink ének-zenetanárai is rendszeresen olvassák. Ennek érdekében fokozni kell a lap terjesztésében eddig elért eredményeket. Kívánatos ezen kívül a tudósító hálózat további szélesítése, mert ez is szükséges ahhoz, hogy a Parlando megfeleljen mindazon követelményeknek, amelyeket a színvonalas, korszerű szaksajtóval szemben joggal támaszthatunk.

 

4.      A Közgyűlés elismeréssel állapítja meg, hogy zeneiskoláink egyre nagyobb mértékben veszik ki részüket a zenei élet irányításából és a zene iránti igény felkeltésének, a zenei ízlés fejlesztésének egyre inkább gazdájává válnak.

 

a)      Rá kell mutatni arra, hogy eredményeink fokozásához feltétlenül szükséges a jelenleginél kedvezőbb munkafeltételek biztosítása. Vidéki zeneiskoláink túlnyomó része jelentős beruházásra és felújításra szorul, de közismert a fővárosi zenetermek nagy részének zenetanításra való alkalmatlansága is.

 

b)      A hangszer-ellátással kapcsolatban közismertek nehézségeink és hangszerkészítő iparunk jelenlegi helyzete sürgős intézkedéseket igényel. Szükséges a meglévő jó szakemberek mellett az utánpótlás biztosítása, hiszen legjobb hangszerkészítőink az idős korosztályhoz tartoznak, így az a veszély fenyeget, hogy rövidesen komoly visszaesés következik be hangszergyártásunkban, ha az illetékes állami szervek nem foglalkoznak e számunkra fontos iparág jövőjével.

 

c)      A zenei neveléssel kapcsolatban megállapítható, hogy a zenei-ismeretterjesztési módszereink ma még nem mindenben tisztázottak és nem eléggé differenciáltak. Ennek érdekében szükséges, hogy a Szakosztály az illetékes intézmények (Művelődésügyi Minisztérium, Népművelési Intézet, TIT), és kiváló szakemberek bevonásával a zenei ismeretterjesztés módszereit mélyrehatóan vizsgálja meg és a helyes módszereket országos szinten népszerűsítse.

 

5.      A Közgyűlés megállapítja, hogy a Szakosztály kapcsolatai az állami és társadalmi szervekkel helyes irányban fejlődik. Ugyanakkor kívánatosnak tarja az együttműködés további fokozását a jövőben.

 

a)      Felkéri a Művelődésügyi Minisztériumot, hogy dolgozza ki zeneiskolai hálózatunk fejlesztésének távlati tervét úgy, hogy azt a Szakosztály kellő időben tanulmányozhassa, és ahhoz észrevételeit megtehesse. Ugyanígy kívánatos, hogy a jövőben a Minisztérium a zenepedagógiával kapcsolatos és a zenepedagógusokat érintő rendeletek kialakításában fokozottabban vegye igénybe a Szakosztály segítségét.

 

b)      A Magyar Zeneművészek Szövetségével kapcsolatban fontossá válik az együttműködés szélesebb körű kiépítése a Szövetség újabban alakult Pedagógiai Bizottságával az egyetemes magyar zeneoktatás elvi és gyakorlati kérdéseinek egybehangolása végett.

 

c)      A Közgyűlés felkéri a Zeneművész Szakszervezet Elnökséget, hogy segítse a Szakosztály és zeneoktatási intézményeink Szakszervezeti Bizottságai között az együttműködés tartalmában történő elmélyítését. (Vidéki viszonylatban a Szakosztály megyei megbízottai és a megyei Szakszervezeti Bizottságok között.)

 

6.      A Közgyűlés hasznosnak ítéli az eddig kiépített nemzetközi kapcsolatokat, mint például a szovjet tanulmányutakat, és a nemzetközi zenepedagógus konferencia megrendezését. Az így nyert tapasztalatokat a Szakosztály nagymértékben hasznosította és hasznosítani fogja a zeneoktatási reformmal kapcsolatos munkájában. A Közgyűlés a személyes tapasztalatcsere jelentőséget teljes mértékben értékeli és kívánatosnak tartja, hogy a Szakosztály ily nemű kapcsolatait az eddiginél is szélesebb szinten építse ki.

 

A Közgyűlés tisztában van azzal, hogy zenepedagógiánk fejlesztése fokozott erőfeszítést igényel a Szakosztály minden egyes tagjától és az eddiginél is tervszerűbb munkát, vezetési módszereket tesz szükségessé. Feltétlenül számít arra, hogy zenepedagógusaink magukévá teszik a fenti határozatokat és segítik azok megvalósítását. Meggyőződése, hogy minden zenepedagógus átérzi azt a felelősséget, amellyel személy szerint is hozzájárulhat legfőbb célkitűzésünk eléréséhez: szocialista zenepedagógiánk fejlesztéséhez.

 

Hernádi Lajos, a Jelölő Bizottság elnöke előterjesztette a jelölő bizottság javaslatát. Hangsúlyozta, hogy a bizottság a Működési Szabályzat irányelveit tartotta szem előtt a javaslat összeállításakor, amely szerint a Szakosztály Vezetőségének szakmailag tekintélyes és az egész magyar zenepedagógiát átfogó testületnek kell lennie.

 

Szabó Sándor, a Szavazatszedő Bizottság elnöke ismertette a szavazás módját. Kiemelte a titkos szavazás jelentőségét és hangsúlyozta, hogy ez fokozott felelősséget ró a Közgyűlésre. Ezután került sor a szavazásra, melynek eredményét az alábbiakban közöljük.

 

Az Országos Zenepedagógus Szakosztály Választmánya

 


1.      Antal György, a pécsi Liszt Ferenc Zeneművészeti Szakiskola igazgatója, karvezető

2.      Balassa György, a Zeneművészeti Főiskola tanára, klarinét művész

3.      Dán Andrásné, a Fővárosi Zeneiskola Szervezet ny. tanára, (zongora)

4.      Fasang Arpád, a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola igazgatója, karvezető, Liszt-díjas

5.      Gulyás György, a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakiskola igazgatója, karvezető, Liszt-díjas

6.      Hajdu Mihály, a Zeneművészeti Főiskola tanára, zeneszerző, (szolfézs - elmélet) Erkel-díjas

7.      Horváth Kiss László, a miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola igazgatója, karvezető

8.      Inselt Katalin, a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola tanára, zongoraművész

9.      J. Irsai Vera, a Fővárosi Zeneiskola Szervezet központi igazgatója (szolfézs - elmélet)

10.  Kadosa Pál, a Zeneművészeti Főiskola tanára, zeneszerző, zongoraművész, Kossuth-díjas, érdemes művész

11.  Kollár Endre, a Zeneművészeti Szakszervezet politikai munkatársa, zenetörténész

12.  Kollár Pálné, a szegedi Zeneművészéti Szakiskola igazgatója, (zongora)

13.  Nagy Miklós, a győri Liszt Ferenc Állami Zeneiskola igazgatója, karvezető, (szolfézs - elmélet)

14.  Péhl András, a budapesti Bartók Zeneművészeti Szakiskola tanára, harsona-művész

15.  Rösler Endre, a Zeneművészeti Főiskola tanára, az Állami Operaház énekművésze, Kossuth-díjas, kiváló művész

16.  Rudas Imre, a Zeneművészeti Főiskola tanára, az Állami Operaház tagja, fagott művész

17.  Sándor Frigyes, a Zeneművészeti Főiskola tanára, karnagy

18.  Turcsányi Emil, a győri Zeneművészeti Szakiskola igazgatója, karnagy, zenetörténész

19.  Ungár Imre, a Zeneművészéti Főiskola tanára, zongoraművész, Kossuth-díjas

20.  Varga Károly, a Fővárosi Zeneiskola Szervezet tanára, karvezető, (szolfézs - elmélet)

21.  Váczy Károly, a Fővárosi Zeneiskola Szervezet központi helyettes igazgatója, zongoraművész

Póttagok:

1.    Almásy Tibor, a Fővárosi Zeneiskola Szervezet tanára, (hegedű)

2.    Báthory Sándor, a szegedi Zeneművészeti Szakiskola helyettes igazgatója, (gordonka)

3.    Kőry Lászlóné, a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola helyettes igazgatója, (zongora)

4.    Szende Ottó, a Fővárosi Zeneiskola Szervezet tanára, (hegedű)


 

A Választmány első ülése

 

Az Országos Zenepedagógus Szakosztály új Választmánya május 16-án tartotta meg első értekezletét. A Működési Szabályzat értelmében a Választmány tagjai ez alkalommal megválasztották a Szakosztály titkárságát, a Zeneművész Szakszervezet Elnökségének javaslata alapján.

 

A Titkárság, tagjai:


Balassa György

J. Irsai Vera,

Kollár Endre,

Sándor Frigyes,

Inselt Katalin,

Kadosa Pál,

Péhl András,

Ungár Imre,

Váczy Károly.


A Szakosztály elnökének Kadosa Pált, titkárának Kollár Endrét választották meg.

 

Ezután került sor a Fegyelmi Bizottság megválasztására. A Bizottság elnöke Báthory Sándor, tagjai Almásy Tibor és Varga Károly.

 

A Választmány ezt követően a vidéken végzendő szakosztályi munka szervezési problémáival foglalkozott és határozatot hozott szakosztályi körzetek létesítéséről. Egy-egy körzet azonos a zeneművészeti Szakiskolák szakfelügyeleti körzetével, így az ország területe 6 körzetre oszlik.

 

Az észak-magyarországi körzet szakosztály-vezetője: Horváth-Kiss László, a miskolci szakiskola igazgatója. A körzethez tartozik Nógrád, Heves és Borsod megye.

A dél-magyarországi körzet szakosztály-vezetője: Báthory Sándor, a szegedi szakiskola helyettes igazgatója. A körzethez tartozik: Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megye.

A kelet-magyarországi körzet szakosztály-vezetője: Gulyás György, a debreceni szakiskola igazgatója. A körzethez tartozik: Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár és Szolnok megye.

Az észak-dunántúli körzet szakosztály-vezetője: Turcsányi Emil, a győri szakiskola igazgatója. A körzethez tartozik: Győr, Veszprém és Vas megye.

A dél-dunántúli körzet szakosztály-vezetője: Antal György, a pécsi szakiskola igazgatója. A körzethez tartozik: Baranya, Somogy, Zala és Tolna megye.

A pestvidéki körzet szakosztály-vezetője: Fasang Árpád, a budapesti szakiskola igazgatója. A körzethez tartozik: Pest, Komárom és Fejér megye.

 

A körzetek vezetői egyben saját megyéjükben is ellátják a szakosztály megyei megbízotti tisztségét. A Választmány egyidejűleg a következő személyeket kérte fel a többi megye szakosztály megbízotti tisztségének ellátására:

 


Bács-Kiskun megye: Ádám József,

Nógrád megye: Virág László,

Veszprém megye: Szilvássy László,

Heves megye: Vajda Lászlóné,

Somogy megye: Nyakas József,

Tolna megye: Husek Rezső,

Zala megye: Klatt Aurél,

Komárom megye: Szabó Lajosné,

Vas megye: Csikor Éva,

Szabolcs-Szatmár megye: Vikár Sándor,

Fejér megye: Enge János,

Szolnok megye: Kóbor Antal,

Békés megye: Sárhelyi Jenő,

Pest megye: Szabó Sándor.


 

A Választmány ezután megvitatta az 1963/64. tanév munkatervének legfontosabb feladatait.