Parlando 1963/5-6, 32.-34. p.

 

Az Országos Zenepedagógus Szakosztály Működési Szabályzata

 

1. §.

 

A Szakosztály célja:

 

A Szakosztály a magyar zeneoktatás elvi-, eszmei kérdéseinek tisztázásával a szocialista társadalmi rend szolgálatában álló egész magyar zeneművészet célkitűzéseinek megvalósítását segíti elő.

 

2. §.

A Szakosztály feladatai:

 

1.      A Szakosztály:

 

a)      tömöríti azokat a zenepedagógusokat, akik eddigi eredményeik, állásfoglalásuk és meggyőződésük alapján hivatottak a zenepedagógia szocialista elvi alapokon álló továbbfejlesztésére. Közreműködik a zeneoktatás alsó-, közép- és felsőfokú intézményei munkájának összehangolásában. Legfőbb tevékenysége, hogy felméri a zeneoktatás eredményeit és hiányosságait, tagozatain keresztül készíti el és széleskörű vitára bocsátja az oktatási munka megjavításának terveit, s az elfogadott terveket megvalósítás végett a zeneoktatás irányítását végző szervek elé terjeszti;

 

b)      a szocialista pedagógia eredményeinek szélesebb körű felhasználása és a burzsoá ideológia maradványainak felszámolása érdekében a zenepedagógusok között marxista-leninista ismereteket terjeszt, s ezen belül esztétikai, etikai, stíluskori és előadói, valamint pedagógiai problémákat elvi alapon tisztáz úgy, hogy azok a zeneoktatási munkában egységes állásfoglalást biztosítsanak. Rendszeresen foglalkozik a zenepedagógusok szakmai és ideológiai továbbképzésének kérdésével;

 

c)      tagjainak nagy része nemcsak pedagógiai tevékenységet fejt ki, hanem alkotó-, kutató- és előadóművészi munkát is végez. Éppen ezért a Szakosztály állást foglal az illetékes párt- és állami szervekkel együttműködve a művészet és pedagógia időszerű elvi és gyakorlati kérdéseiben;

 

d)      szakkérdésekben véleményt nyilvánít, a zenepedagógia és a zeneművészet összefüggéseit elvi és szakmai szempontból tisztázza, és így az illetékes állami szervek zenepedagógiai irányító munkáját javaslataival támogatja;

 

e)      a Művelődésügyi Minisztériummal, a Zeneművészek Szövetségével, valamint a Népművelési Intézettel szorosan együttműködve és az új tanterv szellemében tanulmányozza a zenepedagógiai munkában az internacionalizmusra és a szocialista hazafiasságra nevelés szempontjából különösen fontos eredményeket;

 

f) tanulmányozza a közismereti és zeneoktatási intézmények egymással való kapcsolatát és javaslatot tesz a munka eredményességének szempontjából szükséges intézkedések megvalósítására;

g)      a Zeneművészek Szövetségével szoros kapcsolatban elősegíti mind a zenei tömegnevelés, mind a szaknevelés szempontjából fontos, és a gyakorlati zenepedagógiai munka szempontjából hasznos új zeneművek írását és népszerűsítését;

 

h)      vészt vesz zenepedagógiai, vagy hasonló feladatkörű zenei nemzetközi szervezetek munkájában - terjeszti mind a szocialista országok, mind a nyugati országok haladó zenepedagógiai eredményeit. Tapasztalatcseréket szervez más országok zenepedagógusaival;

 

i) kapcsolatot tart a többi művészeti ágak alkotó-, előadóművészeivel és pedagógusaival, a Pedagógus Szakszervezet hasonló szakosztályával, eredményeiket felhasználja a zenepedagógiai munka teljesebbé tételére;

 

j) ápolja és elősegíti a munkás-paraszt-művész kapcsolatokat, fokozott figyelemmel kíséri a munkás- és parasztszármazású gyermekek fejlődésének problémáit.

 

2.      A Szakosztály feladatait a tagjai sorából létrehozott megfelelő szakbizottságok, ún. Tagozatok útján látja el, melyek szakmai előadások, viták, tapasztalatcsere találkozók rendezésével biztosítják az egyes szakágak pedagógiai munkájának fejlődését és az egyes szakágak közötti együttműködést.

 

3.      A 2. pontban foglaltak eredményei széleskörű terjesztését biztosítja a „Parlando”, melyet a Zeneművészek Szakszervezete ad ki. A lapot a szerkesztő bizottság állítja össze és gondoskodik arról, hogy a lap tartalmában' és színvonalában megfeleljen a magyar zeneoktatás mindenkori igényeinek.

 

3. §.

 

A Szakosztály tagsága:

 

1.      A Szakosztály tagja az lehet, akit a Szakosztály Választmánya tagjai sorába meghív. A meghívás az alábbiak figyelembevételével történik:

 

a)      a Szakosztály tagja lehet az a fedhetetlen előéletű magyar állampolgár, aki eddigi zenepedagógiai tevékenységévei szakmai és társadalmi elismerést vívott ki;

b)      tagja lehet továbbá az is, aki jelenleg nem végez zeneoktatási munkát, de megelőző munkája, tapasztalatai-, tudományos-, alkotó- és elméleti munkássága révén a Szakosztály célkitűzései megvalósítását elősegíti.

 

2.      Tiszteletbeli tagjai lehetnek azok a bel- és külföldi személyek, akiket a Szakosztály Választmánya kulturális, politikai és gazdasági élet területéről javasol.

 

4. §.

 

A tagok jogai és kötelességei:

 

A tagoknak a Szakosztály közgyűlésén indítványozási, tanácskozási és szavazati joguk van.

1.      Indítványozási és tanácskozási joggal minden tag részt vehet a Szakosztály által rendezett konferencián, közgyűlésen és egyéb értekezleten.

2.      A tagok joga és kőtelessége, hogy a Szakosztály egyes tagozatainak megalakulását és munkáját támogassak és abban tevékeny részt vegyenek.

3.      Kötelesek az alapszabályok rendelkezéseit, valamint a Szakosztály intéző szervének határozatait megtartani, kötelesek a Szakosztály munkájában, céljainak megfelelő tevékenységet kifejteni és részt venni.

4.      A tagság megszűnik kilépés, vagy kizárás következtében.

5.      Ki kell zárni a tagok sorából, aki nép- és demokráciaellenes, vagy társadalomellenes magatartást tanúsít és tevékenysége ellentétben áll a Szakosztály feladataival.

 

5. §.

 

A Szakosztály intéző szervei:

 

1.      A Közgyűlés:

 

a)      a Közgyűlés a Szakosztály legfőbb fóruma. Megvitatja és értékeli a Szakosztály munkáját, jóváhagyja munkatervét és meghozza a szükséges határozatot;

 

b)      a közgyűlést kétévenként kell tartani. Rendkívüli közgyűlést lehet összehívni, ha ezt a Választmány szükségesnek tartja;

 

c)      a közgyűlésen a döntés szótöbbséggel történik. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Közgyűlés általában nyílt szavazással határoz. A vezetőség választása titkos szavazással történik;

 

d)      a Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagságnak több mint fele jelen van.

 

2.      A Választmány:

 

a)      a Választmány 21 rendes és 4 póttagból áll. Két közgyűlés között a Szakosztály irányító szerve. Egy tanév folyamán három rendes ülést tart;

 

b)      a Választmányt a Közgyűlés választja. Összetétele szempontjából lényeges, hogy a magyar zeneoktatás tekintélyes és átfogó testülete legyen;

 

c)      a Választmány felelős a közgyűlés által jóváhagyott elvi irányvonal érvényre jutásáért, állást foglal és javaslatot tesz a zeneoktatást és a zenepedagógusokat érintő kérdésekben. Gondoskodik a munkaterv végrehajtásáról, illetve a Szakosztály feladatainak folyamatos ellátásáról;

 

d)      tagjai sorából megválasztja a Szakosztály Titkárságát és Fegyelmi Bizottságát;

 

e)      állást foglal a tagfelvételek ügyében, szükség esetén egyes tagok kizárásában;

 

f) jóváhagyja a tagozatok megalakulását és irányítja, koordinálja unkájukat;

 

3.      Titkárság:

 

a)      a Szakosztály feladatainak folyamatos intézésére a Választmány 9 tagú titkárságot bíz meg saját köréből;

 

b)      előkészíti a Választmány üléseit, összehangolja a munkaterveket, figyelemmel kíséri az elfogadott munkatervek teljesítését és a hozott határozatok végrehajtását;

 

c)      a Választmány két ülése között a Szakosztály munkáját a Titkárság irányítja.

 

4.      Fegyelmi Bizottság:

 

a)      három tagból áll. Tagjait a Választmány, elnökét pedig a Fegyelmi Bizottság saját tagjai közül választja;

 

b)      ügykörébe tartozik minden olyan személyi ügy, melyet a Választmány hatáskörébe utal. Az ügyeket kivizsgálja és határozathozatalra javaslatot tesz.

 

5.      Tagozatok:

 

a)      A speciális tanszaki feladatok megvalósítása érdekében a Szakosztály különböző szakmai tagozatokat hoz létre. Ilyen tagozatok lehetnek: vonós, zongora, fúvós, szolfézs-zeneelmélet, ének, karvezetői stb., a zeneoktatás területén felmerülő szakmai kérdések, megoldására;

 

b)      a tagozatok vezetőségét a tagozat tagsága választja. A tagozat vezetője - amennyiben nem tagja a Választmánynak - meghívottként részt vesz a Választmány ülésein.

 

c)      a tagozatok munkatervét a Választmány hagyja jóvá. A tagozatok munkájába nem szakosztályi tag is bevonható.

 

6.      A Szakosztály Választmányának a Magyar Zeneművészek Szakszervezetével való kapcsolata:

 

a)      Az Országos Zenepedagógus Szakosztály a Magyar Zeneművészek Szakszervezete Elnöksége mellett működik. Alapvető feladatait az Elnökség határozatai szabják meg.

 

b)      A Magyar Zeneművészek Szakszervezete Elnöksége a Szakosztály tevékenységének elősegítője és szükség esetén napirendre tűzi a Szakosztály munkáját;

 

c)      a Választmány indokolt esetekben a Szakszervezet Elnökségéhez fordulhat tájékoztatás, és intézkedés kérése végett;

 

d)      a Szakosztály a zenepedagógus szakszervezeti bizottságok segítését igénybe veszi munkája során.