Parlando 1964/5, 14.-16. p.

Mit_jelent_poliritmia0001.jpg

 

(II. rész)

 

Foglaljuk össze az eddig elmondottakat, Az alábbi egyszerű ritmikus-sémák könnyű áttekintést adnak a poliritmika fő típusairól.

 

1. típus

Poliritmia0001.jpg

 

Az a) változatban az ütemek egy csoportjában a metrikus egység párosan. A másik csoportban páratlanul osztódik. Lényegében ugyanez történik a kétszólamú b) változatban is. A különbség csak az, hogy a kétféleképpen osztódó ritmus egyszerre szólal meg. Mindkettőre jellemző, hogy a metrum tiszta lüktetését semmi sem zavarja. Ezt nevezik szűkebb értelemben poliritmikának.

 

2. típus

Poliritmia0002.jpg

Az a) változatban szereplő ütemek időtartama az előírás szerint hol hosszabb, hol rövidebb. Állandó bennük az alaplüktetés, a nyolcad időtartama. A kétszólamú b) változatban a különböző beosztású ütemeket egyenlő skatulyákba kényszerítettük. A felső szólam egyenletes nyolcados lüktetésével szemben a kétszólamú zenében elmosódik. Polimetriának neveztük ezt a fajta metrum-keverést. Erre a típusra kiegészítésképpen közlünk még egy érdekes modern példát.

 

Sztravinszkij: Petruska

Poliritmia0003.jpg

 

Mi történik akkor, ha a 2. típus  a) változatából úgy készítünk kétszólamú zenét, hogy a szimultán váltakozó ütemekben a metrikus egység ugyanaz maradt?

3. típus

Poliritmia0004.jpg

 

Itt tehát az előző poliritmiával szemben fordított a helyzet. Egyforma marad mindkét szólamban a metrikus lüktetés, de így az ütemvonalak más-más helyre kerülnek és természetesen az ütemhangsúlyok is váltakoznak a többszólamú zenében. Afféle sántító ritmus áll elő. Ezt nevezzük tágabb értelemben poliritmikának.

 

Azt hihetné valaki, hogy ez tipikus modern jelenség. Valóban a XX. század zeneszerzői közül sokan használják ezt az érdekes és rendkívül kifejező ritmusjátékot, de találkozunk vele régebbi korok zenéjében is. Mozart: Don Juan c. operájának I. felvonásbeli báli jelenetében szereplő három zenekar más-más tánczenét játszik egy időben.

Poliritmia0005.jpg

 

A kottakép tanulmányozása alapján jól láthatjuk, hogy az I. és II. zenekar a 3. típus szerint, a II. és III. zenekar a 2. típus szerint keveredik egymással

 

De nemcsak régi műzenében, hanem a népzenében is találkozunk hasonló poliritmikával. Az afrikai néger-zene dobritmusa az európai fül számára azért tűnik komplikáltnak, mert tele van különböző poliritmikus és polimetrikus elemekkel. Ennek a zenének a ritmus a fő éltetője, így nem csoda, hogy varázslatosan gazdaggá fejlődött. A XX. század zenéjének ritmusvilága is a különböző népzenék hatására fejlődött színessé és sokrétűvé. Igaz, hogy a Mozart példához hasonló jelöléssel ritkán találkozunk (Poulenc), a zeneszerzők a könnyebb tájékozódás kedvéért inkább minden szólamra érvényes közös ütemvonalat használnak. Az előadó feladata a poliritmika felismerése és annak világos és kifejező tálalása. A következő Sztravinszkij-idézet bőgő-pizzicatója poliritmikusan illeszkedik a hegedű szólamához. Ez az illeszkedés azonban akkor kifejező, ha az ostinato megőrzi függetlenségét.

 

Poliritmia0006.jpg

 

Bárdos Lajos több kórusművében találkozunk poliritmikus torlasztással. Az alábbi idézetben a páratlan és páros beosztást a kotta-gerendák célszerű meghúzása és a jelölt hangsúlyok különítik el.

Poliritmia0007.jpg

 

A rendkívüli hangsúlyokból és a szünetek változatos beékeléséből adódó poliritmikára is számtalan példát idézhetnénk mind a régi, mind a mai zenéből. Álljon itt egyetlen Bartók-idézet.

Poliritmia0008.jpg

 

A sűrűn alkalmazott különféle hangsúlyeltolódások miatt gyakran célszerűbb a zene kottaképén az ütemvonalak teljes elhagyása.

 

Poliritmia0009.jpg

Így teljesen folyékonnyá válik a zene, mint amilyen folyékony hajdanában a többszólamúság kezdetén volt. De míg a reneszánsz mesterek műveiben a dallam szerepének túlsúlya szorította háttérbe a ritmus éles kirajzolódását,a mai zenében a ritmikus lehetőségek korlátlan érvényesítése hozta létre a minden kötöttség alól felszabadult hajlékony ritmusú zenét.

 

Turcsányi Emil