CSILLAG FERENC

 

Szubjektív gondolatok, benyomások

 

Du Yaxiong: A kínai zene zeneelméleti alapjai és kulturális háttere

című munkájának megismerésekor

 

Nagy érdeklődéssel vettem a kezembe a fenti címen megjelent vékonyka könyvet. Du Yaxiong hazájában ismert zenetudós, tevékenységének fókuszában a zenetanárképzés áll. Életrajza informatív, ahhoz a nemzedékhez tartozik, amelynek már megadatott, hogy tanulmányait az országon kívül folytassa, így tudományos minősítését Vancouverben 2002-ben szerezte meg. Publikációjának sorában egy – a honi szakma számára nagy érdeklődésre számot tartó – mű is szerepel; „A magyar és az észak-kínai népdalok összefüggései” című munka. Az érdeklődése a magyar kultúra iránt annak is köszönhető, hogy felesége magyar, Horváth Izabella, aki történész és néprajzkutató, mindez az előzmény bizonnyal segítette a tanulmány megszületését. Az előszóból megtudhatja az olvasó, hogy igen-igen szorgos alkotó a ma 64. évében járó tudós, mintegy 200 tanulmány került ki a keze alól.

 

A fordítás és a szerkesztés munkálatait Kobzos Kiss Tamás végezte, érezhetően nagy odaadással, szakmai műgonddal. Dicséret illeti a FLACCUS Kiadót, amely igényes formátumban, gondosan szerkesztett kínai írásmódot közvetítő jelrendszereket vett át, s közöl pontos kottákat, ill. fotómásolatokat emel be a 3. fejezet jobb megértését segítendő. A könyv tetszetős, jó kézbe venni.

 

Mindezek után lapozgassunk a könyvben!

 

Négy fontos fejezetből áll a kötet:

§            Hangmagasság

§            Hangjegyérték

§            Kottaírás

§            Végkövetkeztetés

 

Az első három fejezet felépítése logikus, a terminológiák alkalmazásban segítséget ad azzal, hogy az első alfejezet minden esetben a az európai klasszikus zenére épül, s ezt követően jelenik meg a klasszikus kínai zenei fogalom. Az első fejezet a „Hangmagasság” fogalomkörébe viszi el az olvasót. Hasonlítsuk össze Du professzor állításait:

1.           „A hangmagasság a zenei hang rezgésszámával kapcsolatos. Az európai zeneelméletben kétféle fogalom tartozik ide: a hangjegyekhez tartozó hangmagasság és a temporális hangmagassága. (...) Az európai zeneszerzők a hangjegyet egy hang megnevezésére használják.” (11. old.)

2.           „Az európai zenétől eltérően, a hangmagassághoz a kínai zenében három fogalom tartozik: a sheng, a yin és a . A sheng egy adott hangot jelöl, míg a yin több hangot (a sheng többes forája). A az adott hangoláshoz tartozó állandó hangmagasság.” (12. old.)

 

A kínai kultúrának igen fontos eleme, mely a tanulmányban világossá válik, a számok szerepe, esetünkben az 5-ös számnak meghatározó jellege van. Ez az egység a filozófia, az orvoslás és a kozmológia alapja is. Az anyagi világot is ebben a szellemben osztja fel; fa, tűz, föld, fém és víz egységekre. A majdnem 2400 éves filozófia átültetése az európai kultúrán felnőtt ember számára igen merésznek tűnik. Az 1. ábra az elemek egymásra hatását jeleníti meg. Mindenütt a mozgás kerül megjelenítésre, amelyben a kölcsönös átalakulás éppúgy jelen van, mint a visszacsapás ill. a legyőzés. Mindezek tanulmányozását követően a az érzelmek és a hangok is megjelennek. Álljon itt példaként egy önkényes válogatás, amely a 4. táblázat alapján készült.

 

Elemek

fa

tűz

víz

Zenei hangok

jue

zhi

yu

Érzelmek

harag

öröm

félelem

Hangok

kiáltás

nevetés

sírás

 

 

Különösen érdekes az érzelmeket tanulmányoznunk. Igen széles ez az érzelmi skála. S ha azt is hozzátesszük, hogy mindez a hanghoz kötött, akkor talán közelebb kerülhetünk a kínai zenei hangzó világ megismeréséhez.

 

Imponáló a kultúrtörténeti áttekintés. Úgy suhanunk át az évszázadokon, hogy szinte észre sem vesszük. S az elvi bevezető egységet már a részletek követik. A már említett fejezet a következő egységekre tagolódik a továbbiakban:

1.2.2. A yao sheng vagy nem rögzített hang fogalma a kínai klasszikus zenében

1.2.3. A hangsorok – az alfejezet egyetlen közlése: „ A kínai hagyományos zene számos ötfokú és hétfokú hangsort használ.”

1.2.3.1. A pentaton hangsorok

1.2.3.1.1. A félhangos pentaton hangsorok

1.2.3.1.2. Semleges-egészhangos pentaton hangsorok

1.2.3.1.3. Egészhangos pentaton hangsorok

1.2.3.1.3.1. Kétféle terc alapú félhangnélküli hangsor

1.2.3.1.3.2. Szekund alapú hangsorok

1.2.3.1.3.3. A három fő hang közötti hangköz kvart vagy kvint

1.2.3.2. Hétfokú hangsorok (Hasonló mélységű elemzés jelenik meg e téma tárgyalásakor is, ám ennek felsorolását most eltekintünk.)

 

Az elemzéseket a hagyományos, a számunkra is jól ismert és alkalmazott szolmizációs rendszer alkalmazásával teszi teljessé. (Lásd 5 – 8. táblázat!) Bizonnyal ezek a jelölések hangzóvá is teszik a leírtakat. Be kell valljam, számomra a kínai szakkifejezések – noha a magyarázatok mindenütt adottak – éppen mennyiségüknél fogva, igen nehezek, egyes esetekben kezelhetetlenek. Ugyanakkor a szerző több alkalommal is segíti az olvasót a következő módon:

Zheng sheng = dó-ré-mi-fi-szó-lá-ti-dó (21. old.)

 

A kínai zenei alapismeretek bemutatása nem nélkülözheti a már korábban is említett természet közeliséget. A „12 lü lü” elmélet ismertetése során találkozunk e fogalom és a hónapok összekapcsolásával. (A „12 lü lü” azt jelenti, hogy az oktávon belül van 12 hang.) Ez a rendszer csak nevében tér el az általunk is használt skálasortól. Ez az elnevezési rendszer Kr.e. 4. században már leírásra került, dokumentált.

 

Hasonló részletességgel elemzi a hangjegyérték ill. a kottaírás problematikáját, ám ezek bemutatásától most eltekintünk. Mindez hallatlanul érdekes. Meggyőződésem, hogy olyan ismeretek birtokába kerül az olvasó, amely a kínai kultúra további tanulmányozását segítheti elő. Különös értéke Du Yaxiong munkájának a történeti háttér folyamatos felvázolása. Tehát a zene eszközrendszerén keresztül kultúrtörténeti áttekintést kapunk.

 

A „Végkövetkeztetések” című egységben megerősítést kapunk arról, hogy a szerző mélyen elkötelezett híve a taoista filozófiának. Idézzük összegező gondolatának egyikét: „Senki sem értheti meg a kínai zenét a kínai nyelv és filozófia, valamint a kínai történelem ismerete nélkül. Csak ez a kapcsolatrendszer magyarázza meg a kínai zene integráló szerepét a kínai társadalomban. Ez a tény összhangban van a taoista nézetekkel, ugyanis a részek egészet alkotnak, de az egész nem pusztán a részek összege.” (47. old.)

 

Talán az idézett szöveg utolsó mondata újabb gondolatokat indít el az olvasóban.

 

S mi az, ami különös érdeklődére tarthat számot? Az a 125* zenei fogalom, amelynek magyarázatát megadja a szerző. Meggyőződésem, ez a jegyzet teljessé teszi azt az elméleti munkát, amelyet a szerző átnyújtott az olvasóknak.

 

A kötet terjedelme 58 oldal, közelebb engedi a szakembereket egy kultúra mélyebb megismeréséhez, ám a laikus olvasónak is sok-sok információval szolgál. Csak sajnáljuk, hogy a könyvhöz nem tartozik hangzó melléklet. Éppen a hangsorok leírását egészíthette volna ki egy CD, melynek anyaga a hangzásvilágot is közvetíthette volna. Hiánypótló könyvet vesz tehát kezébe az olvasó. Érdemes megismerkedni Du Yaxiong kolléga munkájával, talán egy-egy kínai zenemű megismeréséhez, értelmezéséhez segítséget kap a könyvvel megismerkedő. Ezért is ítélem meg fontosnak ezt a könyvet, s ha még nem is értek mindent belőle, de bízom abban, hogy a második, a harmadik lapozgatás közelebb visz a megértéshez.

 * Figyelem! Itt is megjelenik az 5, mint a munka egészének egyik legfontosabb száma, (5*5*5=125)