NEM TARTHATÓ TOVÁBB AZ ILLEGÁLIS KOTTAMÁSOLÁS

 

 

Szerzői Jogi Törvényünk 2004 óta kifejezetten tiltja a jogvédett zeneművek kottáinak másolását. Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft. a törvény életbelépése óta eltelt 5 évben számos fórumon tájékoztatta a zeneiskolákat az illegális kottamásolás törvénysértő voltáról és a legális kottahasználat lehetőségeiről. A türelmi idő lejárt, az elkövetkezendőkben határozott szándékunk szerint ellenőrzések várhatók, melyeknek jogsértés esetén jogi következményei lehetnek. Ugyanakkor a Zeneműkiadó a törvényt nem sértő intézményeknek együttműködést és kedvező kottavásárlási lehetőségeket kínál.

 

A jogi háttér

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 2004-es módosítása alapvető változást hozott a kották másolásának szabályozásában.

          A törvény kimondja, hogy kotta reprográfiával (fénymásolás, szkennelés, fényképezés, stb) még magáncélra sem másolható. A zeneiskolák számára is csak tudományos kutatás és archiválás céljaira engedélyezi a másolást, azaz tiltja a tanórákon oktatási célra történő másolatkészítést.

          A 2004-es törvénymódosítás megszüntette a fénymásoló gépek és egyéb reprográfiai eszközök árába beépített reprográfiai díjat, (ha úgy tetszik: kompenzációt) amelyből a szerzők és a kiadók korábban részesültek.

          Ily módon a kottamásolás meglopja a szerzőket és a zeneműkiadót, akik egyedül az eladott kiadványok árából juthatnak munkájuk ellenértékéhez.

          A törvény megalapozott gyanú esetén kötelezheti a zeneiskolákat könyvtárukban vagy tantermeikben szemle tartására.

          Ha a bíróság megállapítja a jogsértést (illegális kottamásolást), elrendelheti az illegálisan másolt kották lefoglalását vagy akár megsemmisítését, a jogsértő másolót pedig kötelezheti, hogy a nyilvánosság előtt – pl. napi- vagy hetilapban – adjon elégtételt (azaz kérjen bocsánatot). A bíróság a jogsértőt eltilthatja a további illegális másolástól, és kártérítés fizetésére is kötelezheti. Mindezeken túl a pervesztes jogsértő a perköltséget is viselni köteles.

          A Büntető Törvénykönyv 329/A. § szerint, aki másnak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát vagyoni hátrányt okozva megsérti, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. Márpedig nyilvánvaló, hogy az illegális kottamásolás szerzői jogot sért, a szerzői jogosultaknak pedig vagyoni hátrányt okoz.

 

A szerzők és a zeneműkiadók veszteségei

A Szerzői Jogi Törvény a műveket a szerző életében és halála után még hetven évig részesíti védelemben. Ezalatt a szerzőt, illetve jogutódjait megilleti a mű többszörözésének kizárólagos joga, illetve a művek felhasználásáért járó díjazás.

          A szerző a kenyerét keresi azzal, hogy műveket alkot, amelyeket díjazás fejében felhasználunk. Az illegális másolás megfosztja munkája jogos ellenértékétől.

          A művek szakszerű kiadását, legális és ellenőrizhető többszörözését, a felhasználókhoz való eljuttatását a szerzők többnyire zeneműkiadó cégekre bízzák.

          A zeneműkiadó nemcsak a mű kottájának kiadásába fektet be jelentős munkát. Ellenőrzi, engedélyezi és kezdeményezi a mű jogszerű felhasználását színpadi, koncerttermi előadáshoz, lemezfelvételre vagy éppen oktatási célra.

          A zeneiskolai másolás szerény becslések szerint is évente sok tízmillió Forinttól fosztja meg a szerzőket és kiadókat. Ha ezt így nehéz lenne elképzelni, akkor a szemléletesség kedvéért bemutathatjuk úgy is, mintha egy zenetanár egy iskolaév folyamán a kottamásolás révén súlyos ezreseket lopna ki például Kocsár Miklós, Szokolay Sándor vagy Szőnyi Erzsébet zsebéből.

 

Az erkölcsi veszteség

A legnagyobb erkölcsi veszteség a magát minden más szempontból méltán büszkének érezhető magyar zeneoktatást éri. Kodály országának valljuk magunkat, de Kodály jogait meglopjuk. (Saját tapasztalatom volt egy Kodályról elnevezett patinás iskola bemutató óráján, hogy a tanár fénymásolt Olvasógyakorlatokat osztott ki a nemzetközi látogatósereg előtt.)

          A diák igényességét, erkölcsi nevelését ássa alá a kezébe adott lopott kotta. Hogyan becsüli majd meg a szerzőket, a műveket, ha már a tanára is azt érzékelteti vele a kezébe adott szedett-vedett másolattal (amit rendszerint elveszít vagy összegyűr), hogy a kotta értéktelen, ingyen megszerezhető?

          Miként várhatjuk el ilyen körülmények között zeneszerzőinktől, zenetanár kollégáinktól, hogy munkát öljenek új zenepedagógiai művekbe?

 

További köznapi tapasztalatok

Hosszú évek óta látogatom a zeneiskolákat. Tipikus eset, hogy miközben az igazgatóval beszélgetek, sorba nyitnak be a tanárok, hogy az irodában elhelyezett fénymásoló gépen sebtében lehúzzanak egy-egy kottaoldalt a következő órára.

          Számos alkalommal hívnak meg barátaim gyermekük zeneiskolai koncertjére. A legtöbb esetben a gyermek fénymásolt kottalappal lép a színpadra. Ahogy egy ismert zenei szakember is megerősítette Nekem nemrégiben: „Az utóbbi években egyetlen tanulónál nem láttam mást, csak másolt kottát. Amikor megkérdezem, hogy mi van a kottában, nem tudják, mert nincs meg az eleje. Mit játszol? Az ötös számút...”

          Más példa: Vidéki zeneiskola hív meg jubileumi napjukra. Mutatják büszkén a valóban szép és mindennel felszerelt termeket. Igen ám, de mindenütt ott vannak a kottatartón az ottfelejtett másolatok… A gálakoncerten úgy ötven fellépő. Egyetlenegy játszott csak eredeti kottából... Végül a hab a tortán, a könyvtár ajtaján olvasható felirat: „Csak kottát másolunk!”. Valóban örvendetes, hogy húszezrest nem…

          Valljuk be, ezek nem kiragadott példák. Nem lenne nehéz szinte bármelyik zeneiskoláról (Tisztelet a kivételnek!) bebizonyítani, akár a bíróság előtt, hogy rendszeresen megsérti a Szerzői Jogi Törvényt.

 

Együttműködési javaslat a zeneiskolák számára

Mindenki érzi már hosszú ideje, hogy ez így nem mehet tovább.

          Az Editio Musica Budapest (EMB) kész partnerséget, megállapodást kínálni minden olyan zeneiskolának, amely gátat szab az illegális másolásnak.

A megállapodás tervezetéről egyeztetés folyik az MZMSZ elnökségével.

 

Az együttműködés lényege, hogy

1.           azok a zeneiskolák, amelyek vállalják, hogy jogvédett zeneműveket egyáltalán nem, közkincsé vált művek felhasználásával készült, de jelentős közreadói, szerkesztői, kiadói munkával készült oktatási anyagokat pedig csak ellenőrzött mértékben másolnak le, jelentős árengedménnyel juthatnak kottákhoz.

2.           A tervezett megállapodás keretében az iskolák egyszeri alkalommal („legalizáló amnesztia”) kicserélhetik a könyvtáraikban fellelhető másolatokat eredeti kiadványokra, szintén kedvezményes áron.

3.           A szerződő zeneiskoláknak az EMB szakmai segítséget ad szerzői jogi kérdésekben, az azonnali jogi intézkedés helyett.

A végleges szerződést a lehető legszélesebb körben szeretnénk megvitatni, hiszen a rendszer csak úgy működhet jól, ha az iskolák döntő többsége részt vesz benne. Ugyanakkor az eredményeknek meg kell mutatkozni már ebben a tanévben, mert a „nagyüzemi” másolás hovatovább a magyar kottakiadást fenyegeti.

A rendszer nyilván szigorú ellenőrzéseket és így adminisztrációt is kíván, de megoldást kínálhat egy hosszan húzódó és senki számára nem kényelmes törvénytelen állapot felszámolására.

 

Honnan lesz rá pénz?

Egyrészt rendelkezésre áll az alapfokú művészetoktatási intézmények számára az 16/2009 (IV.2.) OKM rendelet szerinti támogatás. Ennek nyilván csak töredéke fordítható kottára, de lehetne ez jóval nagyobb töredék ezentúl, mint az előző években.

          Másrészt, már az is óriási előrelépés lenne, ha (átlagosan) minden tanuló félévente legalább egy kottát megvásárolna. Ez a félévenkénti egy-két ezer Forint minden bizonnyal nem elviselhetetlen teher a családok nagyobb részének. A kotta lehet szép ajándék a zenét szerető gyermeknek!

          Harmadrészt – és ezt kérem, ne vegyék cinikus megjegyzésnek – abból a pénzből, amit nem perköltségre, büntetésre kell fordítaniuk az intézmények, ha a fenti megállapodás létrejön velük.

          Negyedrészt a fenti megállapodás-tervezet által kínált árengedményből. (Ugyanannyi pénzért több kottához juthatnak.)

 

Hogyan tovább?

Mire ez a cikk megjelenik, minden bizonnyal lezajlott a Tanévnyitó Konferencia, ahol a tervek szerint közelebb kerülhetünk a megállapodáshoz. Addig is minden zenetanárt, zeneiskolai igazgatótót kérünk, hogy kiemelt felelősséggel kezelje a kottákkal kapcsolatos szerzői jogi kérdéseket.

 

Sigrai László Kottakiadói Igazgató

Boronkay Antal Ügyvezető Igazgató

támogatásával
Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft.