Néhány gondolat az évfordulók kapcsán
J. S. Bach-róL

 

Bach születésének háromszázhuszonötödik és halálának kétszázhatvanadik évfordulója mellett nem lehet szótlanul elmenni. Egy zenész – legyen az növendék, vagy felnőtt – életének mindennapjai közé tartozik a műveivel való  valamilyen szintű kapcsolat, foglalkozás. Ha csak 100 év távlatában próbálunk tájékozódni, akkor is számtalan különböző előadói stílusnak lehetünk tanúi. Mi a zenei tradíció ebben a kérdésben? Mi volt jellemző a Bach előadói stílusokra a XX. század folyamán és hogyan gondolkozunk a XXI. században a Bach játékról? Egy rövid beszélgetésben Kemenes András zongoraművészt, Bach műveinek ismert előadóját, a LFZE professzorát arra kértem, ossza meg ebben a kérdéskörben - ha csak vázlatosan is – gondolatait velünk.

 

Kemenes András: A tradíció eredetileg nem a hagyományt jelenti, amit őriznünk kell, hanem magát az átadást.  Sohasem pontosan ugyanazt adjuk tovább, amit kiváló elődeinktől, tanárainktól tanultunk, kaptunk.  Változnak, átalakulnak, és sajátunkká válnak azok a kincsek, melyeket örököltünk. A megőrzés az átadás folyamatában valósul meg, talán úgy is fogalmazhatnék, hogy ami változik, csak az őrizhető meg igazán.

          Hogy közel kerüljünk valamihez, széles körből kell kiindulnunk. Bach kikerülhetetlen. Különleges ajándék számunkra XXI. században élők számára, hogy ezt Bach óta minden nemzedék így érzi. Ha csak a muzsikusokra gondolunk: Mozart vonósnégyesre hangszerelt fúgákat, Mendelssohn újra előadta a Máté passiót, Schumann kíséretet írt a szóló hegedűszonátákhoz. Brahms, Liszt, Gounod, Busoni, Schweitzer, Stokowski, Webern, Myra Hess, Kurtág, csak egy pár név azok közül, akik mindannyian átiratokat, hangszereléseket, átdolgozásokat készítettek. Kezembe akadt egy orosz kiadású kotta, melyben Bach legkedvesebb bátyjának Johann Jakabnak Stockholmba való elutazása alkalmából, 1706-ban írt egy Capricciot. Ebben a műben található egy rész, ahol szabad improvizációra van lehetőség, és ezt rengeteg szerző kidolgozta. Fantasztikus például C. Reinecke megoldása – vajon ő a XIX. század közepén, 100 évvel Bach halála után milyennek ismerhette Bachot? De még nem is beszéltem a jazz és más műfajok számtalan feldolgozásáról. Szédítő belegondolnunk, hogy csak a hangrögzítés megjelenése óta például hány különböző Máté passió felvételt hallgathattunk meg. Hihetetlen sokféleség van napjainkban is Bach ürügyén.

          Számomra elképesztően gazdag a leírt anyag. Bár kevés az adott információ, de ha megnézzük az artikulációkat, dinamikákat, jeleket, annál izgalmasabb. Nem mindig világos az sem, hogy milyen kottakép milyen karaktert fed.[1] Alapvetően fontos azon elgondolkozni, hogy amit leírva látunk, mit jelent.  Mindenekelőtt meg kellene érteni a dolgokat.

          Ugyanilyen izgalmas felkutatni egy darab végső változatának keletkezés történetét is. Csak néhány példát említek: a Wohltemperiertes Klavier II. kötet C-dúr prelúdiumának többféle változata van. A Cisz-dúr fúga a Hat kis prelúdiumból alakult ki, a végsőt ötféle változat előzte meg. Bach átdolgozta, kiegészítette az eredeti megfogalmazást. A d-moll prelúdium első verziója is sokkal rövidebb volt. Jelentősen átdolgozta és kibővítette Bach. Lehetne hosszan sorolni példákat.

 

Ábrahám Mariann: Közelebb kerülve egy mű előadásához: lényeges kérdés a tempó megtalálása is.

K. A.: Az idő (tempó), a  mozgás (ritmus) és annak mérhetősége (metrum) összefüggéseit kellene megérezni. Úgy gondolom, ezt a kérdést talán legszemléletesebben a csillagászatban felismert törvényszerűségek világíthatják meg. A nap, a föld, a hold, a bolygók, a csillagok, a galaxisok mozgásai csodálatos törvényszerűségeket mutatnak. Minden szabályos, minden pontos, de semmi sem egyforma. Számomra egyre inkább kulcsfogalommá kezd válni a lépték, az arány. Mindig szerettem volna egy olyan metronómot csináltatni, amely nem csak a szűk 40-208–as, jobb esetben 30-300-as percenkénti ütés sávjában működik, hanem sokkal szélesebben. Mondjuk a tízezer évente egy ütéstől az infrahangokon és a teljes hallható hangtartományon át egészen az ultrahangokig.

          Szörnyű emlékeim vannak ritmikus játék megtanítása címén olyan tanárokról, akik üvöltve számolnak – egy, két, há-, és közben a zongora fedelét csapkodják. Ilyesmit hallva fogadtam meg, hogy tanítás közben én sohasem fogok számolni. Ezt talán 10 évig be is tartottam. Mostanában azonban már szeretek számolni, de nem így. A döntő az, hogy milyen értékekre számol az ember, milyen belső egységet fog össze egy szám-szótaggal. Nagyon szeretek például egy nyolc ütemnyi egység összefoglalásának érzékeltetésére úgy számolni, hogy kétütemenként mondom ki az „e-gye-sé-vel” szótagjait.

          Mennél idősebb vagyok, annál jobban érzem az egymástól látszólag távoli  dolgok közötti összefüggést. A Bach-i notáció tulajdonképpen ugyan az, mint Kurtágé. Kurtágé talán jobban kiköveteli tőlünk a személyes részvételt a zenében.  Bach leír egy negyedet és két nyolcadot, vagy egy pontozott hangot, Kurtág notációja pedig azt kéri, hogy játssz egy hosszabbat, és egy rövidebbet. A ritmus arányait mindkét szerzőnél nekem, vagyis az előadónak kell kitalálnom. Leírva a hangok egyformák, de a zene jelentése és annak visszaadási szándéka miatt egy jó előadásban nem egyformán szólnak! Én mindenkit szeretnék rávezetni, megtanítani arra, hogy akár két hang is mennyi mindent tud átadni!

 

Á. M.: A polifónia értő, érthető megszólaltatását hogyan tanítod?

K. A.: Igaza van volt tanáromnak, Amadeus Webersinkének, amikor egy szólam lehető legtökéletesebb kidolgozását tartja legfontosabbnak, és ehhez építi a többit. De én egy lépéssel még tovább megyek. Véleményem szerint a legfontosabb, hogy az összes szólam alatt és mögött egy olyanfajta alaplüktetés, alapkarakter legyen, amibe mindegyik szólam beépülhet. „Nem a kövekből épül föl a templom, hanem a templom fogadja magába a köveket” (Saint Exupery) és meg kell keresni a dolgokat összekötő isteni csomót.

 

Á. M.: Van aki azt mondja, ki kell zárni, ami a stílustól idegen

K. A.: Erre ismét csak egy nagyon széles alapról elindulva tudok választ adni. Én semmit, soha nem akarok kizárni! Fel kell tárni dolgokat, rávezetni és nemesíteni. Példaként felhoznám a bort, azt, ahogy a szőlőt évszázadokon át nemesítik, majd a kész bort éveken át érlelik. Miért úgy csinálják ezt, ahogy készül? Meddig tartják a szőlőt a napon, milyen hordóba teszik, mikor fejtik le, és hasonlók. A szabályt át lehet önmagában adni, de az semmi élő tartalmat nem hordoz. Ha valaminek az érlelődési folyamata az egész mögül kikopik, holt szabályrendszerré válik minden információ.

 

Á. M.: Hogyan tanítanád gyerekeknek a Bach zenét?

K. A.: A gyerekeknek nemcsak megtanítani, hanem velük is fel kell fedeztetni a zenét. Még akkor is, ha különböző nehézségekkel küzdenek és ez hosszabb időt vesz igénybe. Úgy gondolom, még ebben a tanulási fázisban is sokkal többet kellene kotta nélkül, hallás után, utánzással foglalkozni. Néha azt érzem, azzal kellene törődni, hogy a zongoraórán elhangozzon, mi a funkciója, szerepe egy akkordnak, megéreztetni, hogy egy bővített szextnek mi a szépsége, vonzata, stb. Számomra a legnagyobb élmények egyike az, amit Webersinke tanításában kaptam. Ő például a basszus meghallására rendkívül nagy súlyt fektetett. Az ütem egyeken belejátszotta a másik zongorán az éppeni harmóniai funkciót. Ez részben feltárta a darab harmóniai szerkezetét, összefüggését, lendítette a folyamatot, építette a darab előadását. Segített élővé tenni, mi történik a zenében. De én nagyon szeretem azt is, hogy az egyik szólamot (kezet) én játszom, a másikat az, akit éppen tanítok. Ez irányítja, segíti az összefoglalást. A koncert aztán annak a próbája, hogy ebből az egészből mi maradt akkor, amikor ugyanezt egyedül kell létrehozni a pódiumon. Ott azért amennyire lehet, háttérbe kell vonulni.

          Szeretném megemlíteni, hogy a Bach műveket illetően a darabválasztásokkal kapcsolatban állandó hiányérzetem van. Nagyon beszűkültünk. Mint tanár, nap mint nap szembesülök azzal, hogy mennyire kicsi a zongoristák által játszott Bach repertoár. Most nem csak a ritkán játszott Wohltemperiertes prelúdium és fúgákra gondolok, hanem például a Duettekre, melyekre még Kadosa Pál hívta fel a figyelmemet. Milyen ritkán hallunk Toccatakat, nem beszélve a csak manuálra írt orgonadarabokról! Mennyire eltorzította gondolkodásunkat, hogy szétválasztottuk a hangszeres és énekes zenét. Gondoljunk csak arra, hogy az Anna Magdaléna Bach kottás­könyvecskében egyaránt találunk korálfeldolgozásokat és különböző dalokat. Nemcsak énekelnie kellene minden zongoristának, hanem fontos lenne az is, hogy orgonán, csembalón urambocsá’ klavikordon is gyakorolhasson. Hogy közelebb kerüljünk a Bach stílushoz, újra átjárhatóvá kellene tenni a falakat a különböző régizenék között is. Le kellene tisztázni egyszerű törvényszerűségeket. Mennyire érzéketlenek vagyunk mi zongoristák arra, hogy egy hang minősége nemcsak annak kezdetétől, hanem a végétől is függ! Ismét azt tudom csak mondani, hogy én szeretném feltárni a dolgokat a maguk gazdagságában. És ez egy nagyon hosszú folyamat, amíg valaki rájön arra, hogy valaminek milyen íze van. Erőszakos utasításokkal nem megyünk semmire. Számomra a minőség keresése minden percben teljesen megkerülhetetlen és arra törekszem, hogy át tudjam ezt adni másoknak is.

          Véleményem szerint egy Bach mű előadása olyan, mint a lakmuszpapir: jelzi, pontosan kimutatja, hogyan gondolkozik az ember. A növendékek játékában is ezen keresztül minden fogyatékosság kiderül. (Ugyanezek az előadói hiányosságok benne vannak természetesen a többi előadott műben is, de nem tűnik föl annyira, mert a későbbi stílusokban sokkal több a hang és elfedi azt.) Évtizedekkel ezelőtt divat volt Gould játékának utánzása. De az összes utánzónál hallható, hogy Gould előadói zsenialitása és szuggesztívitása nélkül ez a dolog nem működik. Gould játékáról ismerünk filmeket, ahol beszél valamiről és aztán előadja azt. Ott soha nem hallott szépséggel szólal meg a darab (gondoljunk csak az É-dúr fúgára). A hangoknak átsugárzó sűrűsége van. Hatalmas élményem, ma is beleborzongok, ha arra gondolok, milyen reveláció volt, amikor Földes Imre lakásán többek között Nagy Péter, Szokolay Balázs társaságában Csalog Gábor Amerikából frissen hazatérve először mutatta meg nekünk Gould új Goldberg variáció felvételét.

 

Á. M.: Milyen stílus fér még el a Te előadóművészi tevékenységedben?

K. A.: Eléggé „mindenevő” vagyok. De alapjaiban a legkisebben is arra vágyom, mint a nagy műveknél, vagyis hogy a Mindenség feltáruljon.

 

Á. M.: Egyesek szerint a Bach-i díszítések a későbbi improvizatív díszítőelemek megszületésének inspirációi a romantikus zenében

K. A.: Én mindenekelőtt nagyon szeretem letisztázni a darab szerkezetét, vázát, harmóniavázát. Sokszor pontosan ezek az úgymond díszítő elemek mutatják meg igazán a darab struktúráját. Bachnál rengetegszer lehet hallani olyan zenei elemeket, amik egy hangnak a kibontásai. Akkor azok díszek, vagy maga a darab? Mi az hogy díszítő elem és nem díszítő elem? Én nem tudom szétválasztani. Elképesztő mennyiségű hangot tud magába venni egy korál dallam. Természetesen ez a technika koronként változik. Lisztnél is oldalakat találunk, ahol egy hang fölött ilyenfajta improvizatív „díszítő elemek” vannak. A díszítés nem más, mint kibontása egyfajta egyszerű gondolatnak.  Kozmetika…  Kozmosz… Az Isten által szépen feldíszített, széppé tett  világ…

          Manapság nagyon fontosnak tartjuk a specializálódást és elképesztően szétforgácsolódtak a dolgok. Ezzel csak arra a felfoghatatlan tényre szeretnék visszautalni, hogyan létezik Bach szinte természetfeletti nagyságának sokoldalúsága: komponált, annyira értett az orgonákhoz, az építéséhez is, tanítja a gyerekeket, és mi mindent kellett még csinálnia…

 

Á. M.: Valószínű ismered azt a kiadványt, amely Bach 300 éves születésének  évfordulája alkalmával jelent meg, J. S. Bach: Levelek, írások, dokumentumok  címmel. Ez a kis könyv betekintést nyújt Bach mindennapjaiba. A könyv műfordítója, Dávid Gábor[2]  talán valamivel többet tud mondani erről.

Dávid Gábor: A lipcsei Bach-archívum 1963-ban, Werner Neumann es Hans-Joachim Schulze gondozásában, három kötetben jelentette meg a Bachra vonatkozó, XVIII. század végéig keletkezett dokumentumokat.  Az első – legvékonyabb – kötet a Bach-autográfokat tartalmazza, azt a 154 levelet, bizonyítványt, szakvéleményt (orgonákról), okiratot, nyugtát, ajánlást es egyéb dokumentumot, melyeket Bach részben vagy egészben saját kezével írt. Ez a kötet a 80-as évek elején került a kezembe, és egy pillanat alatt beleszerettem. Felvetettem a Zeneműkiadóban, hogy Bach születése 300-ik évfordulójára (1985) ki kellene adni. Révész Dorritnak (akinek addigra már több nagyobb fordítást is készítettem) tetszett az ötlet – most már „csak” meg kellett valósítani.

 

Á. M. Nem egészen nyilvánvaló, hogy miért hangsúlyozod a „csak”-ot?

D. G.: Közhely, hogy “fordítani olyan, mint gúzsbakötve táncolni”. A Bach-autográfok esetében azonban először ki kellett találni magát a gúzst, vagyis a nyelvezetet.  Az írások stílusa nemegyszer ugyanolyan informatív, mint a tartalma: korhű fordítást kívánt.  Csakhogy Bach németje – bármilyen régies és olykor még két türelmes német tanácsadóm, az irodalmár Ruth Bulle és a muzsikus Amadeus Webersinke számára is alig érthető – közelebb áll a mai némethez, mint a korabeli magyar a mi jelenlegi nyelvünkhöz. A fordítás három évig készült; ebből körülbelül egy év azzal telt el, hogy a kuruckor irodalmától a reformkoréig mindent összeolvastam, keresve azt a nyelvi réteget, amely úgy cseng a mi fülünknek, mint Bach nyelve a mai németnek.  Végül úgy gondoltam, Kazinczy korai leveleinek nyelvezete hasonlít leginkább hozzá – ebből indultam ki és ezt módosítottam valamelyest.

 

Á. M: Természettudományos képzettséggel...?

D. G.: Az eszközök különbözőek, de ha a gyökerekig ásunk, nincs dichotómia: a kreatív folyamat a művészetben és tudományban lényegét tekintve egy és ugyanaz.  Valóban nem vagyok muzsikus, de életemben központi szerepet játszik a zene, különösen  Bach.  Igaz, a Bach-autográfokban alig esik szó a művekről; keletkezéstörténetükről, “mondanivalójukról” pedig végképp semmi.  A zene – a végeredmény – mellett azonban mindig érdekelt az alkotás, a kreatív folyamat emberi, hétköznapi kontextusa, háttere is – ennek leghitelesebb forrásai pedig maguk az autográfok.  Sokat tanultam belőlük, és reméltem, mások is érdekesnek, hasznosnak találják.  Az állásért folyamodó levelek formális alázatán átsüt Bach jogos önérzete. Ajánlólevelei melegszívű, gondoskodó tanárról, a családi levelek kedélyes rokonról tanúskodnak, akitől nem állt távol egy kis csipkelődés sem.  Szívszorító, ahogy rossz útra tévedt fiáért könyörög. Másrészt amikor úgy érzi, hogy a városi tanács  megrövidítette, nem rest ismételt, könyvelőt megszégyenítő részletességű levelekkel ostromolni a választófejedelmet.  A legismertebb incidens (az “Ernesti-vita”) dokumentumaiban pedig elhűlve olvassuk, hogy a barokk szóvirág-halmaz néha brutális sértések kifejezésére is alkalmas.

A dokumentumok hiteles tanúsága szerint Bach legmagasztosabb zenéje is a megélhetésért való folytonos harc, a mindennapok örömei és bosszúságai, gyengédség és zsigeri indulatok háttérzajában született.

 

És hova tűnik mindez, amikor megszólal a H-moll mise első tétele:

Kyrie eleison – Uram, irgalmazz…

 

Ábrahám Mariann[1] Példaként megemlíteném, hogy az Anna Magdaléna kötet egyik darabjában az van beírva, hogy Andante. A végén viszont félkottákon ékek vannak. A felületesen olvasó úgy gondolja, hogy ez egy silány darab, közben a jelek arról árulkodnak, hogy a mű karaktere bourrée, lendületes, táncos, és így előadva nagyszerű.

 

[2] Dávid Gábor, Ph.D., az USA Brookhaven Nemzeti  Laboratóriumának kísérleti fizikusa