PÉTER MIKLÓS

 

Változó tantervek, változó struktúrák

a művészeti iskolák zeneművészeti tanszakain

 

 

A

 Magyar Zenei Tanács (MZT) 2009 májusában „Zeneoktatásunk” címmel tanulmánykötetet jelentetett meg, melyben Homor Istvánné művészetoktatási szakértő, a Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakkönyvtár ny. igazgatója az alapfokú, Eckhardt Gábor zongoraművész, a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium igazgatóhelyettese a középfokú, dr. Duffek Mihály zongoraművész, tanszékvezető főiskolai tanár, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának dékánja a felsőfokú zeneoktatás helyzetét elemző, problémáit bemutató, és a jövőben javasolt változtatásokat ismertető, igen alapos tanulmányait adták közre. Victor Máté, az MZT elnöke a kiadvány előszavában azzal indokolta a kötet megjelentetését, hogy „zenekultúránk minősége alapvetően zeneoktatásunktól függ, jövőjét zeneoktatásunk alakítja, ezért a Magyar Zenei Tanács Elnöksége napirendre tűzte a zeneoktatás kérdését. Mindenekelőtt szeretnénk világos képet kapni annak állapotáról, s majdan e kép birtokában - ha szükségesnek és lehetségesnek látszik – cselekvési programot kialakítani, változásokat kezdeményezni, szorgalmazni.

          Hogy világosan lássunk, szükségünk van adatokon, tényeken alapuló elemző dolgozatokra, amelyek áttekintik a zeneoktatás helyzetét, értelmezik a mennyiségi mutatókat, összegzik a sikereket/ kudarcokat, kimutatják az érzékelhető tendenciákat, különös tekintettel a mögöttünk álló utolsó 20 esztendő változásaira.”

         E dolgozatok, tanulmányok megírására kérték fel a már említett szerzőket. Victor Máté a kötet előszavát azzal zárta, hogy „tanulmányaik a nyilvános vitafórumainkhoz szolgálnak majd alapul, és egy – remélhetőleg kialakuló – közös gondolkodás kiindulópontjául. Örömmel vennénk, ha minél többen részt vennének a kép tisztázásában, s kifejtenék véleményüket az alább olvasottakkal kapcsolatban.”

          A Parlando olvasóit Homor Istvánnénak a fent említett kötetben megjelent, „A zeneiskolák helyzetéről a rendszerváltozástól napjainkig” c. tanulmányának legfontosabb, elsősorban a javasolt változtatásokat bemutató részeivel ismertetjük meg, kiegészítve az ugyancsak az ő általa vezetett  és irányított tantervi bizottságok javaslataival, melyek rendeletként fognak megjelenni az Oktatási Közlönyben. Mivel a „Zeneoktatásunk” c. tanulmánykötet teljes szövege olvasható és le is tölthető  a http://www.hunmusic.hu/tanulmanyok/zeneoktatasunk_fuzet_09pdf  címen az internetről, ezért a tanulmánynak csak a legfontosabb elemeit ismertetjük, kiegészítve Homor Istvánné szíves tájékoztatása alapján az új tantervekkel kapcsolatos újdonságokkal, és munka során felmerült problémákkal.

          A kiinduló pont az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, amely az alapfokú művészetoktatási intézményt a közoktatás szerkezetébe illesztetve, annak egyik alaptípusaként határozta meg. A nem csak zeneművészeti ágat tanító művészeti iskolák alapítását először 1994-ben tette lehetővé jogszabály. Az 1993-as, illetve a módosított 1996. évi közoktatási törvény teremtette meg a művészetoktatásnak azt a törvényi hátterét, amely lehetővé tette a tartalmi szabályozás korszerűsítését is. E téren mérföldkő volt a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról, mert meghatározta az alapfokú művészetoktatás tartalmi programját és követelményrendszerét, az alapfokú művészeti nevelés szerepét a tanulók személyiségfejlesztésében, továbbá a követelményrendszer értelmezését. Ez tette lehetővé a jazz, a népzene és az elektroakusztikai tárgyak bevezetését, és meghatározta az alapfokú művészetoktatás tantervi programját és követelményeit. Ugyanakkor szakított a központi tanterv szabályozási formájával, e helyett a helyi tantervek és a helyi tantárgyi programok kidolgozásának alapjául szolgált.

          Az 1998 óta eltelt időszak rengeteg változást hozott, s igen sok alapfokú művészetoktatási intézmény jött létre, számtalan törvény- és rendeletmódosításra is sor került. Mindezeket Homor Istvánné tanulmánya részletesen ismerteti, ezért itt csak utalunk a fontosabb változásokra: bevezetésre került a művészeti alapfokú vizsga, illetve a művészeti záróvizsga; meghatározták a művészeti iskolák alapításának és működésének személyi és tárgyi feltételeit, valamint a tandíj és a térítési díj fogalmát; szabályozták az alapfokú művészetoktatási intézmények szakmai minősítését.

          A 2007/2008-as tanévben lebonyolított szakmai minősítés során a zeneművészeti ág 90 %-a minősült kiválónak, ezért – mint azt Homor Istvánné is kiemeli –, „méltán lehetünk büszkék az országban folyó művészeti oktatásra.”

          Az is világossá vált azonban, hogy az elmúlt évtizedben bekövetkezett változások szükségessé tették a művészeti iskolák struktúrájának és tanterveinek, követelményrendszerének felülvizsgálatát, korszerű újrafogalmazását. Ennek megvalósítását az OKM a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet feladatává tette, az Intézet pedig a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségét bízta meg e munka megszervezésével és megvalósításával. Ember Csaba, az iskolaszövetség elnöke Homor Istvánnét kérte fel az új tanterveket kidolgozó bizottságok létrehozására és koordinálására, melyek munkájához jelentős segítséget nyújtott Bekényi József, az iskolaszövetség titkára.

          Az új tanterveket kialakító szakmai bizottságok először is a főbb irányelveket alakították ki, amelyeket országos vitára bocsátottak, majd ezt követően fogalmazták meg a zeneművészeti ág új struktúráját és tanterveit, követelményrendszerét. E viták során több mint 100 oldalnyi módosító javaslatot vettek figyelembe és építettek be a végső megfogalmazásba. Az a tény, hogy 70 tantárgy struktúráját, tantervét és követelményrendszerét kellett újrafogalmazni, bizonyítja a feladat jelentőségét és nagyságrendjét.

          A részletes kidolgozásra 2009. novemberéig került sor. Az összes művészeti ág tantervei több mint 1500 oldalt tesznek ki. A javasolt módosítások kidolgozása során az alábbiakat tekintették alapvető fontosságúnak:

          – az oktatás terén az Európai Unióban 2000-től elindult folyamatokat a kompetencia-alapú oktatás irányában;

          – a magyar közoktatás megújításának folyamatban lévő irányait;

          – a tanulói esélyegyenlőség megteremtését.

Szakmai téren a konszenzussal kialakított fő feladatok:

         a zeneművészeti ág kulcskompetenciáinak megfogalmazása;

         egységes oktatási rendszer kialakítása a zeneművészeti ágban a „rövid és hosszú” tanszakok felépítésének változtatásával;

         az alapozó szakasz (A4 évfolyamig) kötelező tantárgyára épülő kötelezően választható és szabadon választható tantárgyak kapcsolódása. Általános zenei műveltség megszerzése a hangszertanulás mellett;

         egységes tehetséggondozás, a „B” tagozat bevezetése a jazz, a népzenei és az elektroakusztikai műfajban is;

         a fogalmak használatának pontosítása /művészeti ág, műfaj, tanszak, tantárgy/;

         az oktatott tantárgyak elnevezésének és struktúrájának, valamint a személyi feltételeknek összhangja a felsőoktatásban használatos elnevezésekkel, a bolognai rendszerben működő felsőoktatás által kiadott szakirányú végzettséggel;

         új tantárgyak tantervi kidolgozása (jazz-fuvola, jazz-hegedű, egyházzene, zeneismeret, népi harmonika, népi ütőhangszerek).

 

Sokak számára új fogalomként jelent meg a módosítás során a „kulcskompetencia” elnevezés, ami az alapképességek meghatározása. A négy fő kulcskompetencia: szakmai, személyi, társadalmi, módszertani kompetencia. Ezek meghatározása összhangban van a szakképzésben megfogalmazottakkal, és magukban foglalják mindazokat a képességeket, készségeket, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy megalapozzunk egy élethosszig tartó tevékeny tanulási formát. A művészetoktatásban nem elkülönített képességekről beszélünk, hanem a kompetenciák: motiváltság, ismeretek, képességek, készségek összefüggő rendszeréről, egymásra épüléséről. A zeneoktatási terület említett fő kulcskompetenciáinak részletes tartalmi meghatározását a tantervi javaslat „A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei” címen tartalmazza.

          A módosítások révén több új tantárgy kerül bevezetésre:

          1. Az egyházzene a szabadon választható tárgyak egyike lesz, és értelemszerűen a zenei műveltség terén hiánypótló szerepet tölt be, egyben jelentős társadalmi igényt elégít ki.

          2. Zeneismeret elnevezéssel új komplex választható tantárgy bevezetésére kerül sor, amely a zenei műveltség hosszú távú megalapozását kívánja biztosítani, egyesítve a zeneirodalmi-zenetörténeti kitekintést a szolfézs-zeneelméleti alapfogalmak ismertetésével.

          3. Új tantárgy a népzenei műfajban a népi harmonika és a népi ütőhangszerek, melyeknek különösen az egyre sokasodó nemzetiségi népzenei együttesekben van jelentős szerepe.

          4.  A jazz tanszakon is bővül a tantárgyak köre: itt a jazz-fuvola és a jazz-hegedű az újdonság.

          A struktúra változása részben a már kialakulófélben lévő, vagy kísérleti jelleggel már kipróbált megoldások hivatalossá tétele, másrészt viszont olyan változtatások, amelyeket az egyes tanszakok rendkívül indokoltnak tartanak. Ebben olyan technikai újítások is közrejátszottak, mint pl. az, hogy a fúvós hangszerek terén kisebb hangszerek is megjelentek, amelyek lehetővé teszik és megkönnyítik e hangszerek korábbi korban történő tanulását.

Így a fúvós hangszerek struktúrája is (2)+6+4 évre változik az eddigi (2)+4+4 helyett, tehát 12 évfolyamos ez a képzés is, mint a legtöbb hangszer esetében. A brácsa, nagybőgő, csembaló és orgona (1)+4+4 évfolyamos képzés kerül bevezetésre, és értelemszerűen eltérő a magánének képzési struktúrája, ahol (1)+6 évfolyam a javaslat. A fentiekben az első, (zárójelben) lévő számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamokat jelenti. (2)+6+4 évfolyamos képzés kerül bevezetésre a népzene és a szintetizátor-keyboard szakokon, a jazz tanszakon pedig a képzés 4 évről 6 évre bővül. Valamennyi tanszakon lesz „B” tagozat a zenei hivatásra készülő tanulók részére, mivel mind a zeneművészeti szakközépiskolákban, mind a felsőfokú oktatásban kiépült a klasszikus műfaj mellett a népzenei- és a jazz-zeneiképzés is.  

          Alapvető szemléleti változást jelent az új struktúrában, hogy a kétéves előképzést követően a klasszikus zeneoktatásban az alapfok 4. évfolyama mind a gyakorlati, hangszeres, mind az elméleti (szolfézs) oktatásban az alapozó szakasz végét jelenti. Csak eddig kötelező tárgy a szolfézs az „A” tagozaton.

          A változtatás célja, hogy erre az alapozó képzésre egy fejlesztő szakasz épüljön, amely aztán a továbbképző évfolyamokban folytatódik. Ebben a fejlesztő szakaszban a hangszeres főtárgy mellett heti 2-2 órában a tanuló további elméleti – pl. zeneismeret, egyházzene, szolfézs, zeneelmélet, stb. – és gyakorlati – kórus, zenekar, kamarazene, stb. – tárgyak közül választhat. A választható tárgyak egy kisebb része kötelezően, másik, nagyobb része szabadon választható. Az összes órák száma minimum 4, maximum 6 lehet. Az órák időtartamát is pontosan meghatározza majd a jogszabály. A „B” tagozaton természetesen a 4. osztályt követően is kötelező a szolfézs. Fontos eleme a tervezetnek, hogy a tanuló a tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámainak figyelembevétele mellett más zenei műfajok, sőt más művészeti ágak (képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat.

          A fejlesztő szakaszban, az 5. évfolyamtól a cél a választható tárgyak esetében az, hogy az elméleti ismereteket fejlettebb szintre emelve, azokat mintegy zenei tudattá lehessen alakítani. Ezért indokolt az olyan tárgyak 2+4 évfolyamossá alakítása, mint a zeneismeret, zeneelmélet, kamarazene, zeneirodalom, zenetörténet, stb.

          Nagyon fontos kritériuma az új tanterveknek, hogy azok kerettantervek, amelyeket minden iskolában az adott lehetőségeknek megfelelően minden tanévben helyi tantervvé kell átdolgozni valamennyi tanszakon. A központi kerettantervek az Oktatási  Közlönyben fognak megjelenni, azon kívül az eddigi könyvforma helyett CD formájában is eljut minden iskolába.,de olvashatók és elérhetők lesznek többek között a Nemzeti Fejlesztési és Felnőttképzési Intézet honlapján is.

          Az utolsó alapfokú évfolyamot végző tanulónak művészeti alapvizsgát kell tennie, és csak ezt követően folytathatja tanulmányait. Az utolsó továbbképző évfolyamot végző tanuló pedig művészeti záróvizsgát tehet, ha arra jelentkezik. (E nélkül is lezárható a 12 évi zeneoktatás.).

          A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait az alapfokú művészetoktatás követelményeinek és tantervi programjának figyelembevételével az iskola helyi tantervében kell meghatározni. A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata. Mindkét vizsgát háromtagú bizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a vizsga szervezője bízza meg. Mind az alapvizsga, mind a záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az „A” tagozatos tanuló választhat az írásbeli vagy a szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos, valamint a zeneelmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.

          A jogszabály tartalmazni fogja valamennyi tantárgy óráinak tanítási időtartamát is, mind az egyéni, mind a csoportos órák esetében. Ugyancsak meghatározza az egyes vizsgák időtartamát is.

          A munkát szervező, koordináló és irányító Homor Istvánné így összegezte a munka eredményét: „Az alapfokú művészetoktatás zenei ágában ebben a struktúrában reményeink szerint olyan cél- és tantervi követelményszintet hoztunk létre, amely tovább erősíti a magyar művészetoktatás nemzetközi hírét, és hozzájárul ahhoz, hogy ne csak a kiemelkedő tehetségeket képezzük, hanem a művészeteket értő  közönséget adó jövő generációját is. A művészetoktatás hosszú távon az élet minden területén pozitív hatást fejt ki. Segít az egyén fejlődésében, a közösségformálásban, a sérült gyerekek társadalmi beilleszkedésében, a tehetségek kiművelésében. A jövő záloga, hogy a művészetoktatás sajátos eszközével hogyan alapozza meg a gyerekek tudását.”