Faragó Béla

 

Pentaton örökségünk a világ népzenéiben*

 

 

 

Invokációként ezzel a rég elfeledett köszöntéssel üdvözlöm a hallgatóságot, melyet egész pontosan 1967-ben, kaposvári általános iskolásként hallottam először, azután éveken át ezzel a dallammal fogadtuk az osztályterembe lépő, örökre felejthetetlen énektanárunkat, Zákányi Zsoltot…

 

A magyar népzenével ismerkedő és azon felnőtt mai generációk számára szinte magától értetődő, hogy ötfokúságról hallva félhang nélküli la- vagy dó-pentaton hangsorokra gondolunk. A pontosság kedvéért jegyezzük meg: a világ különböző zenekultúrái számos félhangos és félhang nélküli, ill. temperált (mint pl. a khmer-thai skála, vagy az indonéz szlendro) pentaton móduszt használnak. Mai előadásomban az anhemiton (félhang nélküli) pentatóniáról lesz szó, melyet az egész világon szinte mindenütt megtalálhatunk éghajlattól, vérmérséklettől és kultúrától függetlenül: a grönlandi eszkimók, észak-amerikai indiánok, fekete afrikai, ausztráliai törzsek között éppúgy ismert, mint a Himalája vidékén, vagy éppen Moldvában.

 

Az ógörög (és asszír) zenei hagyományig visszavezethető európai műzenei gyakorlat egészen különös módon a 19. század végéig mellőzte a pentatóniát. Ekkor olyan elemi erővel jelent meg az európai zenében, hogy a dodekafónia és szerializmus évszázadán átívelve napjaink új zenei műfajaiban, irányzataiban is jelentős szerepet kapott.

 

Éppen 2011-ben lesz száz esztendeje, hogy a Rákoshegyen élő Bartók elkészült a Kékszakállú herceg vára c. operájával, melyet joggal nevezhetünk a pentatónia apoteózisának**. Bartókot, aki ekkor már több éve gyűjtött fonográffal népzenét — valósággal magával ragadta az ötfokúság! A Prológ 16 ütemes pentaton-ereszkedő unisono ”népdalától” kezdve az 5. ajtóban megszólaló, mixtúrákkal harmonizált zenekari tutti-ig, a legmélyebb, legbelső rezdülésektől Kékszakállú birodalmáig a mű lényegi pillanatai mind-mind a pentatónia nyelvén szólalnak meg.

 

A Bartók és Kodály előtti évtizedekben Nyugat-Európában, az 1889-es párizsi világkiállítás látogatói számára lehetett hasonlóan revelatív erejű a találkozás az ötfokúsággal, Kelet-Ázsia zenekultúráival. Az új utakat kereső Debussyre óriási hatással van Kína és Japán művészete, az indonéziai Java és Bali gamelán zenéje, amelynek nyomán elkezd új hangsorokban (pentatónia, egészhangú skála) és új harmóniai rendszerekben gondolkodni. Az 1894-es Egy faun délutánjában és azt követő műveiben, így az 1901-ben íródott 3 Noktürn, több mint jelképes című Szirének tételében is pentatónia, diatónia, kromatika, egészhangúság adja át egymásnak a szerepet.

 

1905 táján az ősi magyar paraszti kultúra “hívásának” engedve Bartók és Kodály zeneszerzői hitvallásuk ill. zenepedagógiai munkásságuk középpontjába helyezik a magyar népzenét — és vele együtt a pentatóniát.

 

1. zene: Kékszakállú 5. ajtó (“Lásd ez az én birodalmam…”)

Mi ez a birodalom, mi a pentatónia, mitől annyira különleges? Olyan kérdések ezek, amelyek az idők kezdeteire, a zene eredetére, az emberré válás lényegi kérdéseire irányíthatják a figyelmünket. Abban mindenki egyetért, hogy az ötfokúság létrejötte a történelem előtti időkre nyúlik vissza. Fennmaradt írásos emlékeink nem lévén, távoli zenekultúrák és a ma is archaikus körülmények között élő természeti népek zenei hagyományait tanulmányozva, indirekt módon következtethetünk arra, hogy a pentatónia az emberiség legősibb, egyetemes zenei kincse, a Föld bolygón élő népek, mindannyiunk közös zenei öröksége.

 

Közismert az elméleti megközelítés, miszerint öt, egymástól tiszta kvint távolságra lévő hang, egy oktávon belül elhelyezve anhemiton pentaton hangsort alkot. Egy plusz kvint hozzáadása akár fölfelé, akár lefelé, már félhangos viszonylatot hoz létre.

 

 

A félhang nélküli pentatónia jellemző hangközei a t5, t4, n3, k3, n2, (ill. ez utóbbi három fordításai) melyek az akusztikus felhangsor alsó régiójában, a 8. felhangig bezárólag valamennyien előfordulnak.

 

 

Ha elfogadjuk, hogy a fül számára a primer disszonancia fokot az adott hangköz/akkordhang felhangsorban elfoglalt helye határozza meg (minél magasabb az elfoglalt hely az alaphanghoz képest, ill. minél nagyobb az egyes hangoknak a felhangsorban elfoglalt helyi értékük szerinti különbsége, annál nagyobb a disszonancia foka), akkor megérthetjük, miért hat olyan természetesnek, kiegyensúlyozottnak, megnyugtatónak a pentatónia. (A hangközlépéseket, hangközugrásokat tekintve pedig változatosabb, mondhatni játékosabb, mint a szekundokban mozgó hétfokúság.)

 

E viszonylag egyszerű hangsor ellenére a különböző kultúrák zenéit vizsgálva gazdag műfaji és formai változatosságot tapasztalunk. A zene ill. az emberi elme lényegéből fakadó sajátosság, hogy ha valamelyik paraméter (összetevő) jelentőségét csökkentjük, azáltal a többi előtérbe kerülhet: a hangmagasság, hangszín, dinamika, metrika és ritmika, horizontális és vertikális tagolási módok (etc.) ill. ezek fontosságának eltérő mértéke fókuszálja figyelmünket az adott zenei mondanivalóra. Így van ez a pentatónia esetében is: a hangsor egyszerűségéért a poliritmia, polimetria, heterofónia, polifónia, a kórus-szólista forma legkülönbözőbb változatai “kárpótolnak” bennünket.

 

A természeti népeknél, a törzsi kultúrában van még egy hallatlan plusz: a közösségi zenélés teremtő ereje, az improvizáció, amely élővé, és átélhetővé(!) varázsolja a zenét. Ebben az értelemben a zenélés itt nem feltétlenül esztétikai cél; a hallgatóság sem különül el mindig az előadóktól — a kettő gyakran ugyanaz. A hibázás fogalma természetesen létezik, de pl. a poliritmia/polimetria szerepének fontosságában, a játékosságon túl ott van az elv, hogy adott esetben a közösség minden tagja, nő és férfi, öreg és fiatal, kiváló vagy gyengébb zenei tehetségű partner is részesülhessen az együtt zenélés (=az együtt létezés) örömében.

 

A különböző zenei és fizikai képességek, valamint a társadalmi hierarchia megléte a nyugat-afrikai zenében létrehozta a kórus-szólista formát. Azt szoktam mondani, ha valaki formálást, hangszerelést szeretne tanulni, feltétlenül ezekkel a zenékkel kezdje. Végtelenül változatos módja annak, hogyan lehet sok-sok zenészt összehangolni, irányítani, vezetni, vezetni hagyni, vezetve lenni és egymást inspirálni. Alapvetően két formája létezik: az egyikben a kórus (ami lehet több hangszer is) folyamatos ostinato-alapot hoz létre a szólista/szólisták anyaga alatt. A másikban a kórus és szólista/szólisták felváltva, mintegy kérdés-feleletként énekelnek vagy zenélnek — ez utóbbi a ”felhívás-válasz” forma. Természetesen létezik e két alapfelállásnak a szintézisén alapuló, a kórus ostinato-ja fölött a szólisták által megszólaltatott felhívás-válasz is.

 

Amint az élővilágban, úgy a zenében is az afrikai kontinens mutatja a legnagyobb gazdagságot; a sokszínű és változatos törzsi kultúra, a megállíthatatlanul burjánzó, sugárzó életerő a zenében is nagyon hangsúlyosan jelen van. (Ennek a kultúrának az elemi voltát mutatja, hogy az európai gyarmatosítók által több száz évvel ezelőtt rabszolgaként Amerikába hurcolt, gyökereiktől és múltjuktól is végleg elszakított, úgymond műveletlen feketék, zenéjük megtartó és teremtő erejével, körülbelül száz évvel ezelőtt kialakítják a jazz korai formáit, amely nyitottságának köszönhetően azóta is folyamatosan megújul, változik. Az 1980-as évek elején az észak-amerikai nagyvárosi fekete szubkultúrák még egy újabb önálló stílusban, a gyors, ritmikus szövegmondáson alapuló rap-műfajban is újat tudnak alkotni...)

 

Az 1960-as években az UNESCO által elindított zenei gyűjtőmunka és az azt követő lemezkiadványok szisztematikusan térképezték föl Afrika, majd a többi, kontinens nép- és műzenei hagyományait, kultúráját. E hatalmas vállalkozásnak jelentős szerep jutott a felismerésben, hogy az emberiség zenéje egy közös tőről fakad, és kultúráink között sokkal több a hasonlóság, mint elsőre gondolnánk! (A gondolat nyomán, az 1970/80-as években megszülető világzenei irányzat számos alkotása közül kiemelkedik Steve Reich, Terry Riley, valamint két jazz-muzsikus: John McLaughlin és Jan Garbarek művészete.) Korunk improvizáló zenésze számára elengedhetetlenné vált távoli kultúrák zenéjének megismerése. Magyarországon Gonda János érdeme, hogy a “Nemzetközi népzene” tárgyat a budapesti Jazz-tanszék tantervébe integrálta — nemzetközileg is egyedülálló módon.

 

Témánkhoz visszatérve elsőként a Libéria és Elefántcsontpart területén élő nyugat-afrikai dan törzs felvételét hallgatjuk. Önálló hangzásideáljuk, zenei kézjegyük is van: kedvelik a tiszta kvartot, kvartpárhuzamban képesek improvizálni. Ebből kifolyólag pentatóniájuk is nagyon hangsúlyos, de ha a zenei mondandó úgy kívánja (pl. sirató esetében), a kromatikától, tizenkétfokúságtól sem riadnak vissza - természetesen nem európai értelemben használják.

 

2. zene: Törzsfőnök köszöntése (Dan törzs, Nyugat-Afrika)

Ezen a felvételen 8 énekes ostinato-ja fölött váltakozik 2 szólista (férfi és nő) éneke. Kiszámíthatatlanul variatív, poliritmikus, polimetrikus zenei/ritmikai szövetet hallunk. A kórus egy-egy szólama néha kvartpárhuzamban találkozik, még gyakrabban egymástól függetlenül halad, de közös a tempóérzet, a 8/8-os metrika mindvégig érezhető, ezzel nagyon stabil, hangzó “szőnyeget” terítve a szólisták éneke alá. Jellemző, hogy az énekesek kezén és lábán található ékszerek, fémkarikák is részt vesznek a ritmus-szekció anyagában: a mozgás és a tánc éppúgy részei a szertartásnak, mint a zene.

 

Fontos megemlítenünk, hogy a szólista-érzet ezúttal sem a hangerő, vagy színpadi emelvény által teremtődik meg. A zenei anyag minél változatosabb megszólaltatása, a variálás, a díszítés kiemelkedő képessége az, ami a szólistát a  középpontba állítja. A hallgató az ostinato anyagot automatikusan a figyelem perifériájára helyezi, és a gazdagabb, nagyobb ívű zenei anyagra fókuszál. Külön szépsége, hogy a szólisták egymás kitartott hangjai alá gyakran beéneklik a tiszta kvartot.

 

3. zene: Sanza (lamellofon) (Dan törzs, Nyugat-Afrika)

Az egyik legelterjedtebb afrikai hangszert hallottuk. A sanza (vagy: mbira, kalimba, hüvelykujj-zongora, etc.) rezonátor lapra erősített, hangolt fa- vagy fémpálcikák, megpendítésével szólal meg. Az afrikaiak nemcsak magukat, hanem hangszereiket is felékesítik csörgőkkel, zörgő karikákkal. Így van ez a most hallott sanza esetében is, és ez nem csak külsőség! Az immár multifunkcionális hangszer lehetőségeit kihasználva, a hangszer testét tenyérrel megütve, a csörgők szólaltatják meg azt a 12/8-os, szinkópás anyagot, amely újra és újra visszatérve a refrén érzetét kelti. A felvétel szép példája annak is, hogyan hatnak egymásra a vokális és hangszeres műfajok: a kórus-szólista forma ostinato + dallam változata szólal meg sanzára ”hangszerelve”.

 

4. zene: Asszonyok ütőhangszerei (Senufo törzs, Nyugat-Afrika)

Az Elefántcsontpart, Mali, Felső-Volta területén élő Senufo törzs felvételén asszonyok zenélnek használati tárgyaikon: faedények, őrlőfák, reszelők játsszák a ritmikus ostinato-alapot. Nem a nők számára fenntartott hangszerekről van tehát szó, hanem az általánosan elterjedt afrikai gyakorlatról, miszerint bármi lehet ütőhangszer - amit képesek akként használni. Ez azt jelenti, hogy mindig megkeresik az adott eszköz legzeneibb hangjait, és a megszólalás akusztikájához igazítják a játszandó anyagot. Mi ez, ha nem a legelmélyültebb hangszerelési tudás?! Ez a jelenség arról sem szól, hogy a fejletlenebb technológia, a hangszerkészítés gyakorlatának esetleges hiánya miatt nyúlnak használati tárgyaikhoz. Éppen ellenkezőleg: a ritmus, az idő kifejezésének mindennél előbbre való igénye jelenik meg ilymódon is a természet örök körforgásával, a Föld makro- és mikroritmusaival összhangban élő kultúrák zenéjében!

 

Megdöbbentő a faedényeket hallgatva, hogy az egyszerű 8/8-os képletben mozgó ostinato-nak milyen határozott ”húzása” ride-ja van (jazz-zenészek nevezik így ezt a jelenséget). Accelerando érzetünk támad, anélkül, hogy a tempó gyorsulna. A titok abban rejlik, hogy esetünkben az egyik csörgő következetesen egy nagyon picit elébe játszik a többieknek. Ennek olyan erőteljes inspiráló, stimuláló hatása van, hogy a két énekes szólista szinte fürdik, repül ebben az érzetben. Bármennyire könnyű látszólag a kórus szerepe, hiszen “csak” ostinato-t játszik, mégis óriási a felelőssége és mindig nagy az egymásra utaltsága a szólistával.

 

5. zene: Dal vasreszelő kísérettel (Senufo törzs, Nyugat-Afrika)

Ez a csodálatos felvétel az előző párja is lehetne: férfiak ütőhangszerei, mondhatnánk. Két énekes a kasza pengéjén, az élezésre használt kaszakővel játszik, fölöttük egy énekes szólistával. A triolás ostinato a kaszákon szólal meg: a penge a húr, a kaszakő pedig a vonó szerepét játssza. Érzékeny belső ritmikai osztásaival, hangsúlyaival, és a frázisok végén kizengetett, akcentuált hosszú hangjaival igazi akusztikai különlegességet hallunk, mely a “hangszer” lehetőségeinek teljes birtoklásáról tanúskodik. (Nyilvánvaló, hogy a jazz-seprő játék előképéről van szó.) És ez még csak az ostinato!

 

Az énekes szólista anyaga szünettel kezdődik, mindig az ostinato-frázisok felénél kezdi ismételgetni ereszkedő motívumait, majd egy-egy periódusnyi időre együtt halad a (kéttagú) kórussal. Jónéhány ismétlés után, egyszercsak minden formai logika és előzmény nélkül elindít egy gyors tempójú, szillabikus, szövegszerű anyagot, majd váratlanul kiszakad belőle egy szöveg nélküli, hosszú, örömteli kiáltás, “Heeejj” — majd visszatér az eredeti formához! Ha marslakóknak mesélnénk az ember zenéjéről, a zene lényegéről, az improvizációról, a felszabadultságról, az örömről, a formálás és váratlanság kettősségéről, ezt a zenei pillanatot hívnám segítségül!

 

* * *

 

Búcsúzzunk el most Afrikától és az Egyenlítő vidékétől - egy merész ugrással érkezzünk az Északi sarkkörön túlra, a kanadai inuitok, a Copper-eszkimók földjére (az itt található gazdag rézlelőhelyekről kapták nevüket). A civilizáció egészen a múlt század elejéig nem vett róluk tudomást, kultúrájukat 1913-25 között Diamond Jenness és Helen Roberts tanulmányozták elsőként, számos fonográf-felvételt készítve.

 

Az eszkimók számára a tél igazán kemény, a Nap hónapokig nem emelkedik a sötét és fagyott látóhatár fölé. Ebben a szélsőséges környezetben az egymásra utaltság óriási, így a zenélésnek különösen nagy szerep jut. A Copper-eszkimók fő tevékenysége a vadászat és a cserekereskedelem. Elképzelhetetlen, hogy üzletet kötnének anélkül, hogy dalt ne cserélnének egymással. De előfordul, hogy anyagi javakat közvetlenül dalra cserélnek! Mindannyian – a gyerekek is – született dalszerzők és előadók. A legtehetségesebbek dalai nagyon hamar elterjednek a népesség körében. 

 

Zenéjükre az ”amerindián” stílusjegyek jellemzőek: széleskörűen elterjedt a pentatónia (ezen belül bi- és triton motivikus centrumokkal). Repertoárjukat főként dalok (aton) valamint dobbal, csörgőkkel kísért táncdallamok (piheq) alkotják. A varázsláshoz, ráolvasáshoz, állatimitációhoz, versengéshez, játékokhoz kapcsolódó dalaik szillabikusak, ereszkedő dallamvonallal, sok motívumismétléssel. Glissando-k, lebegő mikrotonális hangok, rövid melizmák is előfordulnak.

 

6. Zene: Piheq (Copper-eszkimó táncdallam - Kanada)

Unisono kórus énekli ezt a strófikus szerkezetű, dobokkal kísért örömteli táncdallamot. Amikor már a szavak ereje is kevés, a szövegsorokat a jelentés nélküli ”i-ya e-ya” (heje-huja) szótagokra cserélik. A túláradó életöröm kifejezésére szolgál még az ereszkedő strófák végén többször is megszólaló női felkiáltás. E táncdallam különlegessége, hogy nem giusto előadásmódú: az énekszólam és a 4/8-os dob ostinato végig nagyon érzékeny rubato-ban hullámzik!

 

7. Zene: Aton (Copper-eszkimó dal - Kanada)

“Érzem belül a fényt / Mert van egy dalom / El fogom énekelni!” A rövid motívumok ismétléseiből felépülő pentaton dallam szövege önmagáért beszél. Még érdekesebb a ritkaságnak számító 7/8-os metrika, amelyet a dob ostinato 2+2+3 osztásokban hangsúlyoz!

 

Egy következő alkalommal talán több időt szentelhetünk az észak-amerikai indián kultúrának is. Már meg sem lepődnénk, mennyire nyilvánvaló itt is a pentatónia vezető szerepe, hogy dó- ill. szó-pentaton dallamaik közül nem egy a finnugor cseremiszek énekeivel mutat közös vonásokat!

 

8. Zene: Sziú indián szerelmes dal - USA

Ez a fuvolán megszólaló, 6/8-os(!) oktávnyi hangterjedelmű, ereszkedő szó-pentaton dallam az egykor virágzó, mára letűnt, gazdag hangszeres kultúráról tanúskodik.

 

9. Zene: Navaho indián lovas dal - USA

Utazásunk végére érve egy ugyancsak 6/8-os, nagy ívű dó-pentaton dallamot hallhattunk a lovaglás megjelenítésére, bizonyítva a navahok élénk zenei karakterteremtő képességét. A dal az útrakelő lovast védi a reá leselkedő veszélyektől, óvja őt az ártó szellemektől, boszorkányságtól.

 

Mi lehetne más a Zene feladata? Őszintén kívánom valamennyiünknek: szeressük, értsük, becsüljük meg és ápoljuk ezt az ősi adományt, hogy továbbra is mindig velünk lehessen!

 

Illusztrációk: gyerekfejes sanza, sanza gyöngyökkel, vasreszelő, Sziú indián fuvola

 

gyerekfejes sanza

 

 

 

sanza gyöngyökkel

 

 

 

vasreszelő

 

 

Sziú indián fuvola

 

 

 

 

 

 



 

* A Kodolányi János Főiskola és a ZETA közös rendezésében megtartott „Rögtönzés a zenei előadásban és pedagógiában” c. Konferencián (2010. V. 8-9., Óbudai Társaskör) elhangzott előadás szerkesztett, kibővített változata.

 

** Az Ausztráliában megjelenő Limelight (Rivaldafény) magazin a Kékszakállú herceg vára c. magyar operafilmet (főszereplők Kováts Kolos és Sass Szilvia, rendezte Szinetár Miklós; 1981) beválasztotta a világ valaha készült 10 legjobb operafilmje közé. (A Szerk. megj.)