Antal - Lundström Ilona

 

A zene ajándéka

 

Hogyan segítheti a zene a gyermek rejtett tehetségeinek feltárását és érzelmi-szociális fejlődését c. könyv szerzői előszava*

 

 

    Éppen ötven éve vettem át első tanári oklevelemet. Egy csendben munkálkodó nemzedék tagjaként szeretném átadni tapasztalataimat, tudásomat az élni segítő zene ajándékáról azoknak, akik fontosnak tartják jövőnket és a gyermekeket.

       E könyvben a zeneoktatás szerepét egy szélesebb látókör, a teljes esztétikai kultúra területének részeként elemzem a társadalom alakulásában. Az olvasó egy nemzetközi kitekintéssel követheti az alábbi gondolatkörök kifejtését:

       – Mit jelent az esztétika, a zene a fiatalok és a társadalmi fejlődés számára?

     – Milyen haszna van a korai esztétikai-zenei aktivitásoknak a gyermek későbbi tanulmányaiban és életvitelében? 

         Hogyan lehet a zene fejlesztő hatásait erősíteni a pedagógiai munkában? Hogyan jut el a zene a gyermekekhez?

       Az egymásra épülő hét fejezetben megpróbálom újszerűen megvilágítani a kutatás tényeit a zene szerepéről a gyermeki fejlődésében és felvázolni pedagógiai alkalmazásának lehetőségeit, indokait. Gyermekeink és unokáink miatt teszem, az ő életük szebbé tételét és tehetségük kibontakoztatását tartva szemelőtt. Remélem, hogy a közölt bizonyítékok pedagógiai és politikai tettekhez vezetnek.

       A könyv eredetileg Svédországban jelent meg 1996-ban, majd Dániában 2001-ben. Az átdolgozott magyar kiadást időszerűvé teszi, hogy az oktatás helyzete kérdéseket vet fel: Milyen pedagógiai nézetek uralkodnak ma az esztétikai nevelésben? Hogyan találjuk meg és gondozzuk a valódi  tehetségeket? Van-e érvényessége a kodályi gondolatoknak, és hogyan adhatnak iránymutatást ma? Akik figyelmesen olvasnak, ráismerhetnek korszakalkotó nevelési elveire egy tágabb összefüggésben, így a könyv alapja lehet egy megújító pedagógiai párbeszédnek. Ebben a reményben adom a magyar változatot az olvasók kezébe.  

 

Budapest, 2011. február 10-én

 

A könyv hátsó borítója

 

1961-ben lettem zenetanár, és az 1968-as első Győri Zenei Konferencia óta sok kollégámmal együtt tudatosan dolgoztunk azon, hogy a zene segítségével humánus értékeket plántáljunk a gyermekek és fiatalok körében. Számunkra bizonyossá vált, hogy a zene tiszta forrása nélkül nem lehetünk igazi, teljes emberek. Ma is mély érzelmekkel gondolok a Csepeli Jedlik Ányos Gimnázium és a Galántai Magyar Gimnázium közös koncertjeire, valamint a kórustáborra a zánkai telepen a ’70-es évek végén. Ez időben fedeztünk fel, hogy azok a gyerekek, akik minőségi, tudatos zeneoktatásban részesűltek, gyorsabban fejlődtek a kommuni­kációs és az intellektuális területeken is, életvitelük felelősség­teljesebb, kreatívabb lett, mint az átlagé.

       Az a kodályi pedagógiai elv, hogy a zene, az életet jobbá tevő és megszépítő ajándék minden gyermeknek kis korától fontos, ma már bizonyítható. Az új pedagógiai és esztétikai kutatások világossá teszik, hogy mit jelenthet egy átgondolt zenei nevelési program a gyermeki személyiség alakításában. Sokan érzünk felelősséget azért, hogy terjesszük ezt a tudást, megőrizzük a ránk bizott értékeket és tovább adjuk a gyermekeknek, ily módon segítve őket eljövendő életútjukon, amikor részesei és formálói lesznek saját társadalmuknak. Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy a zene nem csodagyógyszer, amely orvoslást ad minden problémára. Egy eszköz a kezünkben, amit mind a jó, mind a rossz érdekében fel lehet használni. Közös célunk, hogy a zenét a jó szolgálatába állítsuk.

 

 

A zene ajándéka

A könyv első megjelenési dátuma 1996, svéd nyelven az Uppsalai Kiadóház Konzult Kiadója jelentette meg. 2001-ben dán fordításban a Hans Reitzels Forlag-Kobenhavn adta ki. A könyv hátterét, célját így foglalthatom össze:

„Az összefüggő, holisztikus rendszernek sajátossága az, hogy abban minden rész működése kölcsönös függőségben áll egymással, és van egy sajátos eleme, amely saját működésének kismértékű megváltoztatásával képes megváltoztatni a teljes rendszer hatékonyságát. Ha a pedagógiai rendszert ily módon vizsgáljuk, rá kell jönnünk, hogy ez a teljes rendszer hatékonyságát befolyásoló sajátos elem a zenei oktatás.  Az iskolában a tudatos, zenei központú esztétikai oktatás magasabb színvonalat eredményez a gyermekek életfontosságú tanulási- cselekvési képességében és növelheti az oktatás egészének hatékonyságát.” – állítottam Rendszerszemléletű zeneoktatás és fejlesztésének lehetőségei című doktori disszertációmban 1987-ben. Amikor 1972-ben először írtam erről, sok pedagógiai szakember nevetett, azt hitte, hogy ez csak egy tréfa volt, pedig a kijelentéshez zenepedagógiai munkásságom, kísérleti megfigyeléseim eredményeként jutottam. Azóta már elfogadott tény, ami ma kutatások tömege bizonyít.

 

Magyarországon 1951 óta léteznek zenei tagozatos iskolák. A módszer és a gondolat az egész világon elterjedt és sok érdekes változatot hozott létre. Az eredmény azonban mindenütt hasonló: a zene egy nélkülözhetetlen pedagógiai eszköznek bizonyult a „vir justus”, a humánus személyiség nevelésében. Ma ez a gondolat már jól ismert. De úgy tűnik, hogy itthon a gyakorlatban, az osztálytermekben sokkal jobban is mehetnének a dolgok. Ezért nagyon időszerű a kérdés: Hogyan tudjuk a zene ajándékát minden gyermeknek átadni? Válaszként ebben a könyvben összefoglalom azokat a pedagógiai tapasztalatokat, kutatásokat, melyek az eltelt évtizedekben a világ különböző részein és saját munkámban kikristályosodtak a téma körül.

 

A könyv célja, hogy bevilágítsa „A zene ajándékát”, azokat a humánus értékeket, amelyeket  az esztétikai gyakorlatok élményei eredményeznek a személyiségben. A gyakorlati munka segítéséhez szükséges megismerni a zene közvetítésének lehetőségeit, a pedagógiai cselekvés módjait. A gyermekek életlehetőségei és mindannyiunk jövője miatt szeretném e témát a figyelem középpontjába állítani. Remélem, hogy lesznek néhányan, akik használni tudják a könyv tényeit a pedagógiai és politikai döntésekben.

 

A zene ajándéka c. könyv tartalma

 

1. fejezet 

 Az esztétikai nevelés filozófiai és pedagógiai elemzése

A filozófia és az esztétika találkozási pontjai

----Filozófiai örökségünk (Kép 1)

A filozófia és a pedagógiai gyakorlat összefüggései

Az esztétika pedagógiai perspektívában

A radikális esztétika pedagógiai következményei

A pedagógia demokratizáló szerepe

A személyiség formálásának területei

A megértés és kifejezés különböző formái

A didaktikai rendszer

-----a didaktikai rendszer (Kép 2)

Az esztétikai tevékenységek szerepe a személyiség fejlődésében

Jézus Krisztus Szupersztár Eszkilsztunában

A „harmadik aréna extráinak” hatása az életkarrierre

A gyermekkor esztétikai tevékenységeinek hatásvizsgálata

Agykutatók nézetei, véleményei a zenei aktivitásokról

Rauscher-hatás

VISTA projekt

 

 

A könyv bemutatása - a további fejezetek rövid összefoglalásával:

 

2. fejezet

Az esztétika szerepe az emberi tudat fejlődésében

 

E fejezetben a szocializáció történetét követjük az emberiség hajnalától a humanizmus koráig, a fejlődés vonulatában különös figyelmet irányítva az esztétika és a zene szerepére. Elemezzük az esztétikai és etikai minőség kapcsolatát a tudatos személyiség formálódásában és összegezzük a mai társadalmi helyzetben is használható tanulságokat.

 

3. fejezet

A kultúra szerepe a szocializáció pedagógiai rendszerében

 

A mai történelmi helyzetben elemezzük a szocializáció pedagógiai rendszerét, melynek feladata az új emberi generáció felkészítése az életre, saját céljainak elérésére és egyúttal a nemzet életben - maradásának biztosítására. Az iskolának ehhez három fontos területet kell fejlesztenie minden gyermekben ahhoz, hogy képesek legyenek emberi méltósággal élni: a szociális, a kommunikációs és a kognitív/gondolkodási képességeket. Ezek nélkül az életfontosságú kompetenciák nélkül a ma társadalmában nem lehet létezni. Hogyan tudjuk tanulási kedvüket ösztönözni a fejlődésük folyamán? Milyen szerepe van a zenének, az esztétikai aktivitásoknak a mai pedagógiai rendszerben? Hogyan működik a gyakorlati munka az osztályteremben?

 

4. fejezet

Nevelés zenével

 

A fejezetben azokat a nélkülözhetetlen, semmi mással nem pótolható nevelési alkalmakat elemezzük, amelyet csak a zene tud biztosítani. Elsőként a személyiség önszabályzását, motivációját és belső harmóniáját serkentő tényezőket, melyek a zenei didaktika közvetett nevelési eljárásainak eredményeként az életkedvet és a szolidaritás szellemét alakítják gyermekeinkben. Ezután a csoportos zenei aktivitások, a muzsikálás és éneklés alkalmait, melyek mind a kisgyermekkorban, mind az ifjú korban hatékony lehetőséget biztosítanak a felelősségteljes közös munkavégzés, vagyis  a szociális kompetencia fontos alkotóelemeink fejlesztéséhez.

 

5. fejezet

A zenei kommunikáció

 

 Az hang útján történő/akusztikai kommunikáció életfontosságú szerepét két előfordulási területen, a zenei és a nyelvi formában használjuk. Az „első jelrendszerhez” tartozó, szavak nélküli, általános kifejezésmód (a zene, művészi forma) és a „második jelrendszer”, mely a szavak jelentésére és a fogalomalkotásra épül. A két rendszer hasonló lélektani-fiziológiai fejlődésen  át alakul. A zenei oktatás segíthet a hangi/akusztikus és vizuális/képi megjelenési formák /reprezentációk kódrendszereinek megértésében és kapcsolatának kiépítésében, a nyelvi zenei-írásban és olvasásban. Ez a fejezet azt is bemutatja, hogyan alakítható ez a folyamat a gyakorlati pedagógiai munkában. A zenei kommunikáció a gyermek kommunikációs képességét sajátságos módon alakítja, melyet egy fejlődési célrendszerben követhetünk.

 

6. fejezet

A zene fejleszti az intelligenciát/ a tanulási képességet

 

E fejezetben megértjük, hogy a zene nem csak érzelmi fejlesztési lehetőség az oktatásban. Ezen túl az értelmi fejlesztés, az általános gondolkodási / kognitív képességek és ezek kapacitásának, a teljességben való megértésnek valamint az alkotó képzelet alakításának lehetőségét is magában hordozza. Ezek a minőségi tulajdonságok életfontosságúak egy jövőbeli alkotóképes felnőtt életben. Az „eszköztudás”, vagyis a szimbolikus, sémaszerű elvont gondolkodás az esztétikai gyakorlatok és ezek megértése folyamán fejlődik. A könyv segít a kognitív kompetencia, a gondolkodási képesség alakulásának követésében és rámutat arra, hogy a zenélés konkrét alkalmai miként befolyásolják a személyiség cselekvési képességének minőségét.

 

7. fejezet 

Az elmélet és a valóság

 

Az esztétika jövője

A zene serkenti az életfontosságú kompetenciákat

A kultúra jelentősége a gyermek szocializálódásában

Kultura és humánus identitás

A változás elkezdődött

Hid az elmélet és a gyakorlat között

Hogyan jut el a zene a gyermekekhez?

A zene jelentősége az életünkben és az iskolában

A tanári munka értékéről és nehézségeiről

Mi alapozzuk meg a  gyermekek jövöjét  

 

 

 Antal- Lundström Ilona

a zenepedagógia professzora, tudományos kutató

 

 

A svéd kiadású könyv hátlapján ezek a szövegek találhatóak:

1/ A szerző bemutatásaként: (a kép mellett)

 

„Azért írtam ezt a könyvet, mert meg vagyok győződve arról, hogy a zenei központú esztétikai nevelés segíthet abban, hogy a gyerekek pozitív értékrenddel, értelmes életvitellel és felelőséggel élő felnőttekké formálódjanak. A zene egy eszköz, amit mind a jó, mind a rossz cél érdekében fel lehet használni. Az én vágyam az, hogy a zenét a jó szolgálatába állítsuk.” Ilona Antal-Lundström

 

A zene szerepe a gyermekek fejlődésében

 

Elődeink hittek abban, hogy a zene jobb emberekké formálja őket. Így van ez ma is? Ilona Antal-Lundström hisz ebben. Ezzel a könyvvel azt akarja megmutatni, hogyan tudja a zene a mai gyermekeket jó polgárokká /a társadalom hasznos tagjaivá nevelni és tudást, akaratot adni nekik ahhoz, hogy rejtett képességeiket ki tudják bontakoztatni.

Ilona Antal-Lundström doktor a pedagógia és didaktika tárgyban. 1989-ben jött Magyarországról, ahol a budapesti egyetem (ELTE) tanárképzésében docensként dolgozott a Pedagógiai Tanszéken”

 

2/ A könyv borítójának hátlapján neves szakemberek ajánlásai

 

A könyvet többen ellenőrizték, véleményezték megjelenése előtt. A beérkezett írásos vélemények közül a kiadó néhányat a hátlapon idéz. Az alábbiakban a lektoráló személyiségek bemutatása következik a borítón található sorrendben: és véleményeik A zene ajándéka  című könyvről

magyar fordításban:

 

Klein György /Georg Klein a svéd tudományos élet egyik legismertebb személyisége. A Stockholmi Karolinska Intézet Mikrobiológiai Kutatási Osztályának vezetője, professzor és a Svéd Tudományos Akadémia vezetőségi tagja.  Íróként, esszéíróként is ismert. Minden nap hegedül.

  „Meg vagyok győződve arról, hogy Ilona Antal- Lundströmnek igaza van, amikor azt állítja, hogy a zene serkenti az intelligenciák fejlődését (intelligenciáink a Gardner féle MI –elmélet értelmében) és formálja a gyermekek humánus értékrendjét. Remélem, hogy fontos szempontjai, érvei meghallgatásra találnak.” Georg Klein professzor

 

Bengt Olof Engström a zenei pedagógia legtekintélyesebb elméleti –gyakorlati képviselője, korábban a svéd Pedagógiai Intézet Zenei Osztályának vezetője, tankönyvíró, később a Stockholmi Koncertház igazgatója. A Svéd Zenei Akadémia vezetőségi tagja.

„ A megformálás, a könyv megjelenítése nagy tudásról tanúskodik, úgy a pedagógia, mint a zene területén, valamint a tudomány és a gyakorlat vonatkozásában. Ugyanakkor alapos tapasztalatokat mutat mind az oktatás, mind a tanárképzés területén. A szöveg megformálása izgalmasan váltakozik a tudományos és a gyakorlati szint között. Mi valóban hiányolunk egy könyvet az átfogó szemléletnek és a gyakorlatnak ezzel a kombinációjával.” Bengt Olof Engström

 

 

 Marianna Facht-Ribbing a Svéd Zongoratanári Egyesület elnöke, nemzetközileg ismert zenepedagógus, gyakori nemzetközi zsűritag. Gazdag ismerettel rendelkezik a zenei élet és a zenepedagógiai területén, a magyar zeneoktatás képviselői közül Tusa Erzsébettel áll/t barátságban.

 „Engem teljesen lenyűgözött az az alaposság, és következetesség, amellyel Ilona Antal-Lundström gondolatainak érvelését vezeti, valamint az a bátorság, amellyel bemutatja a valóságot, ami nagyon szükséges volt. A jövő be fogja bizonyítani, hogy ez a könyv egy nagyon fontos anyagot jelent zenei oktatásunk további fejlődésében.” Marianne Facht- Ribbing

 

 

A zene ajándéka című könyv bemutatása a svéd sajtóban:

 

A könyv első megjelenési dátuma 1996, svéd nyelven az Uppsalai Kiadóház Konzult Kiadója jelentette meg. 2001-ben dán fordításban a Hans Reitzels Forlag- Kobenhavn adta ki. A megjelenést követő recenziókból (idézetek):

 

A Tanárok lapja 1996. december 19-ei számában rövid recenzió jelent meg: A könyv bemutatja a szoros összefüggést egy átgondolt zenei oktatás és a gyermekek kommunikációs és tanulási képességei között. Felveti és megválaszolja a kérdést, hogyan lehet a gyermeket társadalmilag pozitív felnőttekké formálni és megadni nekik a tudást és akaratot ahhoz, hogy belső erőiket, képességeiket ki tudják fejleszteni.

A könyv tanácsot és praktikus megoldásokat ad arra, hogy a tanítók, szülők, zenetanárok hogyan tudják alkalmazni a pedagógiai elméletet és a kutatások eredményeit a gyermekek jövője érdekében.”

 

A könyvtárszolgálati (Bibliotéktjänst, BTJ) 1997. februári számában megjelent szakvéleményt idézzük: Antal-Lundström Ilona: A zene ajándéka (Musikens gáva) Hogyan segíti a zene a gyermekek fejlődését azáltal, hogy serkenti a bennük rejlő képességeik kiteljesedését és szociális kompetenciájuk alakítását. (Konzult kiadó, 232 oldal.)

  A szerző doktor a pedagógiában és didaktikában, zenetanárként, továbbképző előadóként dolgozik. A könyv a következő kérdésekre akar választ adni:

- Mit jelent a zene az ifjú embereknek?

- Hogyan lehet a zenét alkalmazni a pedagógiai munkában?

- Milyen hasznát veszi a gyermek a kifejlesztett zenei készségeinek?

A bevezetésben akadémiai alapossággal jelennek meg a korábbi kultúrák és különböző gondolkodók idézetei, a szerző a folyamat elemzésén, bírálatán keresztül vizsgálja a zene szerepét az emberi szocializáció történelmi fejlődésében.

 A következő részben a zene szociális funkciója kap hangsúlyt, ahol a gyermekekkel végzett munka tapasztalatai egy széles pedagógiai áttekintésben bontakoznak ki, melyben a zene nevelő hatása kiemelkedő szerepet kap.

A tudományosság és a gyakorlati alkalmazás következetes kombinációja a könyvnek olyan súlyt, minőséget ad, amely a pedagógusokat és a zenetanárokat minden nívón képes kielégíteni. A szerző személyes állásfoglalása megnyitja az utat egy elkövetkezendő pedagógiai vitához.” (Eric Ullström)