UNGÁR ISTVÁN

 

KÍSÉRŐKÁRTYA (VI.) — Mesterművek közelében

 

Emléklapok a gimnáziumi énekórák zenehallgatásaiból

 

RÓZSAÁRIA

Mozart Figaro házassága című operájából

  

“Én írok levelet magának – / Kell több? Nem mond ez eleget?” Küzdelmes vívódások árán szánja rá magát Tatjana a vallomástételre Puskin Anyeginjében (Áprily Lajos fordítása.). Végsőkig feszített szenvedély kényszeríti kezébe a tollat. Természetes női hiúságánál erősebb az érzés, ami kikívánkozik belőle: szereti a férfit!

        Mi lehet az a belső késztetés, ami szerelmes leveleket, verseket szül?! A megfelelő szavakra rátalálni szinte lehetetlen bizonyos távolság, akár mesterségesen teremtett messzeség nélkül. A nagy érzelmek, a másikért való odaadó őszinte rajongás megnyilvánulásának távollétre, képzeletbeli messzeségre van szüksége. Szinte kiköveteli magának a pillanat adta egyedüllétet.

        Mozart Figaro házassága c. operájának záró képében Susanna, a cserfes, okos, leleményes, és tiszta lelkű szobalány fejedelmi muzsikában önti ki szerelmes szíve mámoros boldogságát. Ahhoz a férfihoz énekel, aki immáron újdonsült férje, miközben amaz ostoba féltékenységtől gyötörten a közelben egy bokor mögött rejtőzködik a grófi palota rózsakertjében. Susanna tud Figaro – merthogy róla van szó – ottlétéről, gubbasztásáról, de nem törődik ezzel, sőt, talán titokban élvezi is. Miért törődne, hiszen a bolond “bújócskát játszik”, mert ez a kusza nap elvette az eszét. Susannát csak megerősíti szerelmese hűségének tudatában! Kell-e igazabb bizonyíték, mint párja őérte szenvedett feldúltsága?! Az, hogy semmi oka nincs rá, egyelőre legyen az ő baja! Susanna a csillagokkal osztja meg saját megilletődöttségét, a csodát, mely mostantól beköltözött fiatal életébe. Ő maga büszke, önérzetes teremtés, nyíltan, Figaro előtt az elgyengülés látszatát is kerülné. Ám, hogyha nem kell észrevennie Figarója gyanakvó ólálkodását, akkor nincs mitől zavarba jönnie. Dalát az ő Figarójának szánja, de nem neki énekli!

        Képtelenebbnél képtelenebb kalandokban bővelkedő nap végére helyezi a koronát Susanna szopránáriája. A Rózsaária távolról sem a befejezés, de mindenképp csúcspont, mely a szövevényes, “bolondos nap” zűrzavarában megállítja az időt. Meghatott hálazene, amelynek emelkedett egyszerűsége, érettsége teljességgel elfeledteti a korábbi csípős nyelvű, ravasz, cselszövésekben is örömest kezdeményező, fondorlatos, olykor kacér, talpraesett cselédlány figuráját. Álmodozó békéje az a bizalom, mellyel a jövőbe tekint. Az adott percekben Figaróra nézve megszégyenítő! A reményteli boldog vágyakozás szépségét a mozarti mély életbölcselet óvja és angyalok vigyázzák. Rosina grófné és Susanna egy alaposan kitervelt csapdával – mint igazi szövetségesek – készül a gőgös, hűtlen, csapodár Almaviva gróf megleckéztetésére. Az elkövetkező bonyodalmak sűrűje előtti megpihenés a Rózsaária, amelyhez Susannának fel kellett nőnie.

 A 6/8 ritmikájú ringató bensőséges áriát egy önfeledtségében is ünnepélyes accompagnato recitativo szárnyalása előzi meg, mintegy kaput nyitva az ária felé. Susanna magához akarja ölelni az egész világot! "Végre itt van az óra, mikor édes szerelmem, tiéd lehetek végre" – a vonóskar hegedű szólamának áradó dallama szegődik Susanna mellé. Valójában itt ők énekelnek (C-dúrban, a-mollban), Susanna épp hogy reagál, valóban énekelve beszél – recitál – a zenekari poézisre. Szinte lebeg az accompagnato, előkészítve a leheletfinom áriát. Lényegében elválaszthatatlan attól, hiszen odavezet a végletekig letisztult áriához, hangulatán túl hangnemében is (C-dúr — F-dúr, domináns, tonika).

        Az F-dúr ária alatt a vonóskar mellé, vagy inkább fölé, mintegy virágkoszorúból font glória, 3 fafúvós – oboa, fagott, fuvola – szólótriója társul. Itt már az énekesé a főszerep – bár a fúvósok olykor kamarapartnernak tűnnek – a vonóskar pizzicato játszik az ének alá. A 6/8 sicilianója (az egyenletes simogató ritmikába újra meg újra, mintegy díszítésként, kis nyújtott ritmusok simulnak bele) egyfajta állandóságot ad Susanna rózsaáriájának, időtlenné tágítva azt. Ilyen sicilianót hallunk Mozart K. 478 A-dúr zongoraverseny szomorúságában is vigaszra talált fisz-moll (második) vagy a törökindulós A-dúr szonáta variációs nyitótételének alaptémájában. A férfias, daliás, délceg “bemutatkozású” 3/4-es F-dúr zongoraszonáta végigsírt f-moll tétele is siciliano. A dédelgető 6/8, a Figaro operán belül is többször feltűnik: például a nyitó jelenet kórusában, a Levélkettősben, a grófnő köszöntésében, Barbarina kertészlány panaszos tűkereső dalában, az utolsó finálé bájos enyelgésében. A 3 fafúvós egy halk szavú ismételgetett egyszerre felcsendülő C-dúr hármas valamint a fagott és oboa összekapcsolódó tercelő melizmája kivételével egymástól veszi át a dallamot. A középregiszterben hangzó éles és mégis édes oboa, a mélyből kapaszkodó fagott s legvégül az egekbe szökkenő fuvola. Hármójuk "beszélgetése" át meg átszövi Susanna áriáját. Ez a történések fölé emelkedő méltóságteljes zene maga mögé utasítja a vígopera – buffa – minden jellegzetes kellékét. Hiába, Mozart nem tagadja meg magát. Az ária kezdő taktusainak dallamát a pizzicatókon nyugvó oboa és fagott unisonója előlegezi meg. A Rózsaária végső kibontakozásánál – “Jöjj hát imádott szerelmes párom” – részben előkerülnek a vonók nyomatékot adva annak a harmóniának, mely velünk marad e boldogságzene lecsengése után is. Megejtően könnyes az a zenekar felkínálta keret, amelybe ez a felhőtlenül boldog szerelmes dal ágyazódik.

        Susanna igazi barátnőként szereti és csodálattal tiszteli úrnőjét, Rosinát. Az ő boldogtalanságának árnyékából – mely az opera végkifejlete – mintha kissé szégyenlősen, bocsánatkérően mosolyogna ránk Susanna rózsaáriája.

        (Az öreg Verdi Falstaffjában Annuska tündérkirálynői énekének földöntúlisága rokon ezzel a szopránáriával.) “Úgy várlak, díszítse rózsa e drága főt!” – innen a Rózsaária elnevezés, mely egy rózsalugasból üzeni a szerelem gyönyörűségét. Susanna természetessége egybeolvad a természet – patakmoraj, virágillat – összhangjával. Az áriát a hegedűk későbbi vonós hajlításai a fagott meleg hangú orgonapontjával kibővítve feszítik szét, hogy kinyílhasson, mint egy valóságos virág, hogy úgy tündököljön, mint az a rózsa, amelyről utólag a nevét kapta. Megismételt melódiamotívumának kitartott F hangja köré az oboa és a fagott együttmozgása rajzol díszes szirmokat. Az áriát mindvégig a 3 fafúvós színesíti. Övék az utolsó szó, azon belül is a fuvoláé, mely utójátékukban az oboa és fagott skálaszerű párbeszédéhez csatlakozva égi létrán jut a fellegek fölé és száll egyenesen a mennyországba.

Nesze neked kételkedő, zsörtölődő Figaro! Csúfot űz veled a Rózsaária. A külső eszközeiben oly takarékos, egyszerűségében pompázatos dal irigyelni való ígéretet nyújt, hiszen rólad, rólatok énekel. Becsüld meg és meglásd, kikezdhetetlen lesz boldogságotok! A Rózsaária ennek záloga! A szolgáknak sikerülhet az, ami uraiknak nem! Talán ezen a példán okulva egyszer ők is nyomdokaitokba lépnek, de ti jártok elől. Megérdemlitek! S talán éppen ebből merít gyógyírt, vigaszt és reményt a grófné. Erre gondolj Figaro, eredj, és ragadd magadhoz a te Susannádat és el ne engedjétek, el ne eresszétek, szorítsátok jó erősen magatokhoz a Rózsaária mindkettőtöket oltalmazó  áhítatát!

 

Elhagyhatatlan utóirat

 

A gimnáziumi ének-zene órákhoz tartoztak olyan zeneirodalmi típusú ciklusok, melyek után diákjaim beszámolót írtak. Általam kijelölt, idézettel pontosított és irányított esszészerű munkák voltak ezek, természetesen az órák során alaposan megbeszélt kiemelt zenedarabokból. Elvártam, hogy fogalmazványuk személyes élményeiket is tartalmazza. Élményhez juthattak magán a tanórán, hangversenyen, operában, rádió- vagy lemezhallgatás által, esetleg másképp. Így történt ez a Rózsaáriával is. Tanítványaim nagyrészt örömmel fogtak ilyen fantáziamozgató feladathoz. Munkáik olvasása nemegyszer töltött el igazi gyönyörűséggel s - bevallom - bizonyos fokú elégedettséggel. Volt közöttük több ízben olyan igényes elemzés, mely akár kinyomtatásra is érdemes lett volna. Engem általában értékelésük nehézségei állítottak megoldhatatlannak tűnő kötelezettség elé. Nos, az egyik – mondjuk így (!) – dolgozatban válogatottan értelmes és érzékeny, a tizenéves kort sokszorosan meghazudtoló eszmefuttatások után a következő mondatokra akadtam: “Susannát a Rózsaáriában 3 fafúvós – oboa, fagott, fuvola – öltözteti fel uralkodói, egyenesen királynői csillogással, ugyanakkor dalának szerénysége, visszafogottsága helyezi ennek megfelelő rangra. Amúgy ez a 3 hangszer olyan, mint egy virágokból font babérkoszorú. — Jaj! Bocsánat! Ez a hasonlat majdnem pontosan szó szerint a Tanár úrtól való és én kerülném a plágiumot! Pedig ha jobban belegondolok, ilyesmi bizony nekem is eszembe juthatott volna! Ugye el tetszik nekem hinni?!”

        Elhittem!