PÉTER MIKLÓS*

 

Teöke Marianne, a jövő zongoratanára

 

Teöke Marianne az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb hatású zongorapedagógusa. Munkásságának középpontjában a kezdők és a zeneiskolai osztályok tanulóinak, valamint a zeneiskolai továbbképző évfolyamosok tanításának az eddigieknél célratörőbbé és főleg módszeresebbé tétele állt. Ez azonban nem jelentette azt, hogy az amatőr képzést tekintette volna a fő feladatnak, a zeneiskolai képzés módszertana teljesen megfelel a hivatásos képzés követelményeinek. Néhány évvel ezelőtti halálát követően úgy tűnik, hogy mind nagyszerű darab- és etűdgyűjteményei, mind jelentős módszertani jegyzete háttérbe szorulnak, és az ő pedagógiai munkatársi közreműködésével létrejött zseniális Kurtág: Játékok is egyre inkább csak a hangversenytermekben hallhatók, semmint a zeneiskolákban. Csendesen ment el és hagyott itt bennünket. Alig hangzott el méltató szó és búcsúztató, amely szélesebb körben tudatosította volna, hogy a magyar zenei nevelés milyen kiemelkedő egyénisége távozott el. Az alábbiakban ezért kívánjuk Teöke Marianne életművének jelentőségére felhívni a figyelmet. Reméljük, hogy sikerül sok olyan zenetanár érdeklődését felkelteni, akik még nem ismerték teljes egészében ennek minden elemét. Szeretnénk a sokoldalú munkásság különböző területeit úgy bemutatni, hogy azok mögött világosan rajzolódjék ki a nagyon koherens, egy irányba mutató koncepció, amely a magyar zenei nevelés jövőjét kívánja segíteni.

Találkozások a zongoránál − egy zseniális zeneszerzővel

 

„Találkozások a zongoránál” a címe Teöke Marianne egyik, a kezdőknek szánt, zongoraiskola-szerű kottájának. Most azonban ezt a címet azokra a − nemcsak zenepedagógiai, hanem minden valószínűség szerint zenetörténeti jelentőségű − találkozásokra kívánjuk kölcsönözni, amelyek eredményeképpen megszületett Kurtág György „Játékok” című zseniális, eredetileg pedagógiai célú rövid darabjainak hosszú sora. Ezek a „találkozások” az 1970-es évek elején-közepén kezdődhettek, amikor Teöke Marianne több magyar zeneszerzőt is megkeresett azzal, hogy megfelelő új műveket írjanak tervezett zenepedagógiai darabgyűjteményeihez a kezdő zeneiskolai évfolyamok számára. Alapvető fontosságúnak tartotta ugyanis, hogy a zenét tanuló gyerekek már a kezdettől találkozzanak a kortárs zenével. Ezt „A zongoratanításról” című főiskolai módszertani jegyzetében külön fejezetben indokolja, amire még visszatérünk. Előbb azonban szóljunk a „Játékok” létrejöttéről és jelentőségéről!

Ma már nyilvánvaló, hogy a „Játékok” sorozat zenetörténeti jelentőségű mű, amit többen a Mikrokozmoszhoz hasonlítanak mind pedagógiai, mind zenei szempontból. A „Játékok” a szó legnemesebb értelmében valóban játékosan vezeti be a kezdő zongoristát a kortárs zene különböző szerkesztési és technikai megoldásaiba: az improvizációba, az aleatóriába, a ritmusok kötött és szabad variálásába, és még hosszan sorolhatnánk a nagyszerű és szellemes példákat a mai zeneszerzői technikák bemutatására. Teöke Marianne azt hangsúlyozta szóban és írásban, hogy a zongoratanár használja fel mindazt a sok lehetőséget, amit ezek a darabok nyújtanak: elsősorban a játékosságot, azt, hogy szabad ököllel-tenyérrel-könyökkel is „zongorázni”, sőt csapkodni, hogy szabad vég nélküli glissandókat játszani, és még sok mindent, amit a növendék kitalál. Mindehhez természetesen a hagyományostól eltérő jelrendszerre is szükség volt, ezért már a „Játékok” első kötetéhez is külön mellékletben szerepelt egy „Jelmagyarázat”. Ebben olyan fejezetek találhatók, mint az „értékjelzések” (nyújtás-rövidítés stb.), a szünetjelek új jelölési módja, a módosító jelek szokatlan használata, a szokatlan játékmód x jellel történő jelölése (ami némán tartott hangot jelent a felhangjátékhoz), stb. A kortárs zene egyik fontos jellemzője, a „halmaz” vagy „cluster” is kezdettől szerepel: játszható tenyérrel, öt ujjal, egymás mellé helyezett két tenyérrel, élére állított ököllel stb. Mennyi örömteli játék a gyerekeknek! Végül még a glissandók és egyebek, pl. a pedálozás.

 

A „Játékok” I. kötetének copyright-ja 1979. évi, ezért jogos a már említett feltételezés, hogy a sorozat koncepciójának és az I. kötet darabjainak létrejötte a hetvenes évek elejére-közepére tehető. Teöke Marianne kezdettől felismerte a mű zenei és pedagógiai jelentőségét, és minden lehetséges módon igyekezett azt minél szélesebb körben megismertetni. Ennek érdekében szakmai bemutatókat, továbbképző előadásokat és hangversenyeket szervezett. Természetesen főiskolai módszertani óráin is szerepeltek a „Játékok” darabjai, majd kötetei, és saját tanítványai is rendszeresen játszották azokat. A jelenből visszatekintve azonban úgy tűnik, hogy a kezdeti lelkes érdeklődés idővel csökkent, és amennyire ez konkrét felmérés nélkül megállapítható, a zeneiskolák többségében egyáltalán nem, vagy csak elvétve szerepelnek a „Játékok” immár sok kötetet felölelő nagyszerű darabjai. (Nagyon jó lenne, ha e megállapításról kiderülne, hogy téves. Minden olyan zongoratanártól elnézést kérek, aki manapság is tanít a „Játékok”-ból!)

 

Ugyanakkor viszont rendkívül örvendetes, hogy a szerző, Kurtág György szinte minden hangversenyén műsorra tűz néhányat a „Játékok” darabjaiból. Egyre több szerepel közülük a magyar és a külföldi zongoraművészek hangversenyein, amit az interneten rögzített jó néhány felvétel is bizonyít. Hogy Teöke Marianne közreműködése mekkora szerepet játszott e nagyszerű mű létrejöttében, azt majd a jövő zenetudósai fogják tisztázni. Az biztos, hogy valamiféle kezdő indítékot, quasi inspirációt jelentett a zseniális zeneszerzőnek, aki már a sorozat címével is bizonyította: egyetért azzal a pedagógiai céllal, miszerint a gyerekek érezzék játéknak a zene tanulását. A „Játékok” első köteteiben a címlapot követő oldalon mindenütt megtalálható a „Pedagógiai munkatárs Teöke Marianne” felirat. Hogy ez mit is jelentett a gyakorlatban, ma már nem érdemes részleteiben tisztázni. Valószínűleg azt, hogy a „pedagógiai munkatárs” felvázolta az új zenével kapcsolatos új zongoratechnikai feladatok sorrendjének különböző lehetőségeit, a zeneszerző pedig – maga is nagyszerű zongoraművész – saját alkotói ihletettségével feldúsítva hozta létre a „Játékok” darabjait, amelyek sorrendjét feltehetőleg már közösen alakították ki. A kötetek tartalmára nem kívánunk kitérni, azokat kézbe kell venni és eljátszani, majd tanítani: csak így mérhető fel és tapasztalható meg zenei és pedagógiai jelentőségük. Az ez irányú igény felkeltésére csak néhány mondatot idézünk az I. kötet „Jelmagyarázat” mellékletének előszavából: „Játéköröm, a mozgás öröme – bátor, ha kell gyors közlekedés az egész billentyűzeten, mindjárt a tanulás kezdetén, hangok körülményes kikeresése, ritmusok kiszámolgatása helyett – ez a kezdetben még ködös elképzelés hozta létre végül ezt a gyűjteményt. – A játék – játék. …Nem szabad komolyan venni a leírtakat – halálosan komolyan kell venni a leírtakat. …Használjuk fel minden ismeretünket és eleven emlékünket a szabad deklamációról, a népzenei parlandóról-rubatóról, gregoriánról és mindarról, amit az improvizatív zenei gyakorlat valaha is felvetett. – És vágjunk neki bátran – tévedéstől nem félve – a legnehezebbnek: a hosszú és rövid értékekből teremtsünk érvényes arányokat, egységet, folyamatot – a magunk örömére is.” Ez a szinte költői megfogalmazású néhány mondat nemcsak a „Játékokra” érvényes: alapja és kiindulópontja Teöke Marianne módszertani munkásságának is, aminek lényegét főiskolai jegyzetében foglalta össze.

„A zongoratanításról” című főiskolai módszertani jegyzet

 

A jegyzet előszavát a szerző 1983 augusztusában írta, majd decemberben az akkor még létező Zeneiskolai Tanárképző Intézet Metodikai Kabinetje készítette elő a jegyzet megjelenését, amire 1985-ben került sor a Tankönyvkiadó gondozásában. E jegyzetben Teöke Marianne igen röviden, tételszerűen foglalta össze az addigra már teljesen kiérlelt módszertanát. Felépítése rendkívül logikus, a rendszer egyes elemei természetesen épülnek egymásra. Az egész mű csúcspontot jelent a magyar zongorapedagógiai, illetve zongora-metodikai művek sorában. (Sajnos az ilyen művek száma rendkívül csekély, és azok is alig fellelhetők.) Ma már – alig két évtizeddel a megjelenését követően – e jegyzet is csak könyvtárakban, vagy az akkori főiskolai hallgatók féltve őrzött otthoni példányaként lelhető fel, pedig alapvető szakkönyv. Nélküle nehezen képzelhető el korszerű zongoratanár-képzés. Nagyon jó és hasznos lenne, ha a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem vagy a zenei tagozattal rendelkező egyetemek egyike – tehát Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs vagy Szeged – újra megjelentetné, vagy ha az újjászervezett Nemzeti Tankönyvkiadó vállalkozna egy új kiadásra. Mi itt és most csak utalhatunk a jegyzet legfontosabb alapelveire és fejezetcímeire, abban a reményben, hogy olvasóinknak sikerül hozzájutniuk egy példányhoz, és teljes egészében tanulmányozhatják a kristálytiszta logikával egymásra épülő és lényegre törő elemeit, amelyekből modern, a kortárs zenét minden szempontból felhasználó módszer bontakozik ki. A jegyzet bevezetőjét – összesen hét mondat – teljes egészében idézzük, mert jellemzően szerény és visszafogott: nem akarja az olvasóra erőltetni a maga felfogását, csak a lehetőségek változatait kínálja fel. Íme a szöveg: „Az itt közölt gondolatok sok év pedagógiai tapasztalatait összegzik. Közreadásuk célja felhívni a figyelmet a zongoratanítás néhány alapvető kérdésére, amelyek jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni.

A zene tanítását könyvből nem lehet megtanulni, és tanítási módszer is sokféle van. Az élet állandó fejlődésével, alakulásával mi is – gyerekek és tanárok is –változunk. Természetes, hogy nem kell ragaszkodnunk az itt leírtakhoz, mert sokféleképpen lehet a zenét megszerettetni, és jól tanítani.  A tanítás is lehet művészet. A művészetek lehetőségei pedig korlátlanok.”

 

Az alábbiakban sorra vesszük a jegyzet fejezeteit, remélve, hogy a fő címek és a legfontosabb alapelvek ismertetése legalább arra alkalmas, hogy a módszertan körvonalai kirajzolódjanak.

 

A jegyzet négy nagy fejezete:

1. A zenetanításról.

2. A zongoratanításról és - tanulásról.

3. A technikáról.

4. Gyakorlatok (kottapéldák). Az egyes fejezetek több részből állnak.

 

Az 1. fejezet első részének címe: „Zenei nevelés és zenetanítás”. Ennek fő mondanivalója, hogy „tanítás és nevelés összetartozik. A tanítás a nevelés eszközeként formálja az embert. Mi, magyar zenetanárok nem zenére tanítunk, de zenével nevelünk. Ezt a részt a híres kodályi idézettel zárja a jó zenész ismérveiről: „kiművelt hallás, kiművelt értelem, kiművelt szív, kiművelt kéz. Mind a négynek párhuzamosan kell fejlődnie, állandó egyensúlyban.” A 2. rész címe: „Zenetanítás.” Első mondata: „A zenetanítás eredményességének és értelmességének alapja  a tartalmi és formai analízis egysége.” A továbbiakban részletes útmutatást nyújt e feladat megvalósítására. „A művészi értelmezés kialakítása” c. 3. rész a gyermek képzelőerejének fejlesztését hangsúlyozza az első órától kezdve. E fejezet utolsó részének címe „A kortárs zene szerepe a zongoratanításban”. Ebben hangsúlyozza a tanár felelősségét a ma zenéjének megismertetésében, és azt a lehetőséget, hogy a kortárs zene révén a tanuló teljes egészében birtokba veheti a hangszert. Felszabadítja és kísérletezésre ösztönzi a gyermeket, aminek a klasszikus darabok játszásánál is hasznát veheti. E rész utolsó mondata: „A mai zene és a közönség közötti szakadék − valóság. Ezen változtatni a zenepedagógiának kell.”

 

A 2. fejezet címe: „A zongoratanításról és - tanulásról.” Első része: „Kezdők tanítása”. Ez – ahogyan azt a szerző írja: „A kezdő tanítás a zenepedagógia egyik legfelelősségteljesebb feladata.” Mottóként idézi Kodályt: „Sokszor egyetlen élmény egész életre megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni, ezt megszerezni az iskola feladata.” Ezt az élményt Teöke Marianne szerint a mai zongorapedagógia azzal is biztosíthatja, hogy „a gyermek mindjárt a tanulás kezdetén a teljes billentyűzetet birtokba veheti, játszó kedvét kiélheti, képzelőerejét szabadjára engedheti.” A magyar gyermek- és népdal tanítását tartja a kezdő tanulók számára a legalkalmasabb zenei anyagnak. Ennek megvalósításához részletes módszertani tanácsokkal szolgál. Külön pontban foglalkozik a kottaolvasás tanításával, szükségesnek tartva a violin- és basszuskulcs tanításának egyidejűségét. Véleménye szerint mindig össze kell kapcsolni a vizualitást (kottakép), az auditivitást (hangzás), és a motorikusságot (hová nyúl a kéz). – A kottaolvasást a mechanizmus beállítása követi, ennek három sarokpontja: a) a test egyensúlya; b) a test rugalmas lazasága és készenléte; c) az ujjvégérzet. − A következő részben „Kezdők tanítására vonatkozó általános szempontok” szerepelnek, részletes útmutatással, majd egy rövid, „Anyagválasztás” c. szakaszban hangsúlyozza a növendék képességeinek megfelelő darabok jó kiválasztásának fontosságát. Hosszabb fejezet „A gyakorlásról” szóló rész, számos jó tanáccsal. Ezek közt olyan, ritkán előfordulók is vannak, mint például a siker és a kudarc kezelése, vagy a jutalom és büntetés a zeneiskolában oly kényes egyensúlya. Végül a „Leckefeladás” c. rész zárja a II. fejezetet. Ebben az egyik legfontosabb tanári feladatnak tarja a lecke alapos és megfelelő előkészítését.

 

A 3. fejezet címe: „A technikáról”. – Ennek első része a „Technikaképzés”, amelyben hitet tesz egyik nagy elődje, Varró Margit tanítása mellett, mert a cím után azonnal közli, hogy „részben Varró Margit Zongoratanítás és zenei nevelés c. könyve alapján írta. Itt már olyan módszertani részleteket taglal, amelyekből indokolatlan lenne egyeseket kiragadni. Csak utalhatunk arra, hogy az első rész végén sorra veszi az alapjáték-formákat, és javaslatot tesz azok sorrendjére a zeneiskola első hat osztályára beosztva. – A technikáról c. részt az „Etűdtanítás”, majd „A skálázásról” c. követi, aztán „A pedálozásról” és az „Elrontott mechanizmus javítása” c. részek zárják e fejezetet, egyben a jegyzet szöveges részét.

4. fejezetként azonban még „Gyakorlatok” következnek. Ezek lekottázott, igen rövid, többségükben egy-egy soros gyakorlatok, négy csoportban:

I. Ügyesítők kezdők tanításához;

II. Gyakorlatok a skálajátékhoz;

III. Gyakorlatok a kettős-fogás tanításához;

IV. Hangzatbontás és futam-előkészítő gyakorlatok.

 

Abban a reményben zárjuk e rendkívül jelentős, a magyar zene- és zongorapedagógia egyik legfontosabb művének ismertetését, hogy olvasóink megpróbálnak hozzájutni egy-egy példányhoz, és teljes egészében tanulmányozzák, majd tanári munkájukban is hasznosítják a tanulságokat

A Teöke Marianne által szerkesztett zongorapedagógiai etűd- és darabgyűjtemények

 

Teöke Marianne módszertani koncepcióját híven tükrözik zongorapedagógiai kiadványai. A kezdők tanításának a kortárs zenére építő elképzelését „Találkozások a zongoránál” című művében egy valódi új zongoraiskola kialakításával támasztotta alá. Ennek előszavában azt írja: „…az volt a célom, hogy több évtizedes zongorapedagógiai gyakorlatom tapasztalatait, azok eredményes kísérleteit közreadjam.” Majd így folytatja: „A módszer két alapelven nyugszik: 1. A gyermek mindjárt az első alkalommal vegye birtokba a teljes billentyűzetet! ...fel kell használnunk a gyermek játékos kedvét… 2. …ha már kezdettől fogva… szerepel néhány kortárs mű is a darabok között, …remélhetjük, hogy tanítványunk értő hallgatója lesz napjaink zenéjének.” A továbbiakban a kortárs zene tanításának számos előnyét sorolja fel, de végül arra biztatja az iskolából tanító tanárokat, hogy kezeljék nagyon szabadon az abban foglaltakat. Megemlíti, hogy a művet kiegészítő „Tanári segédkönyv” használatát nélkülözhetetlennek tartja. a kötet használata során. – Tíz „találkozás”című egy-két oldalas lecke tartalmazza az alapvető ritmikai és dallami tudnivalókat, a kottaolvasás során érvényesítve a két kulcs párhuzamos tanítását és a teljes billentyűzet birtokbavételét. Ezek után 75 fokozatosan nehezedő kis gyakorlat következik, amelyeknek mintegy fele kortárs zene, másik fele pedig a klasszikus irodalom apróságai. A kortárs szerzők közt Kurtág mellett szerepel pl. Járdányi, Borsody László, Kapi-Horváth Ferenc, Szunyogh Balázs.

 

        A zongoraiskola előszava 1991-es keltezésű, de megjelenésére csak 1993-ban került sor. A belső borítón zenei életünk három kiválóságának ajánló sorai találhatók, amelyek mind méltatják Teöke Marianne koncepciójának jelentőségét. A három ajánlást szó szerint idézzük, mert jól mutatják, milyen elismeréssel teli várakozás fogadta az új zongoraiskolát. Ránki Dezső ajánlása: „Nagy élmény és öröm, ha valaki a zenével, hangszeren játszva ki tudja fejezni az érzéseit. Hosszú idő után jelenik meg újra zongoraiskola, mégpedig olyan

nagy tapasztalattal, gonddal összeállított, mint amilyet Teöke Marianne ad közre, ami, érzésem szerint, élvezetté teheti a kezdő lépéseket a saját muzsikáláshoz vezető úton.” Soproni József így írt: „Nincs hálásabb és felelősségteljesebb feladat, mint fiataljainkat a művészet világába elvezetni. Ha egy régen időszerű új zongoraiskola ezen felül még a kortárs zene ügyét is szolgálja, akkor ezért további elismerés is jár. Teöke Marianne munkája hézagpótló, színes és alapos. Az ismert szerző több évtized gazdag tapasztalatait nyújtja át tanároknak és tanulóknak. Most már csak rajtuk múlik, hogy éljenek vele. Biztos vagyok abban, hogy ez a zongoraiskola további elismerést fog szerezni a magyar zongoraoktatásnak.”

 

        Kurtág György már ajánlása első mondatában utal Teöke Marianne kezdeményező szerepére a „Játékok” létrejöttében: »Teöke Marianne kezdeményezése, állandó útmutatásai, kívánságai, ötletei, kísérletező kedve nélkül az én „Játékok” sorozatom nem születhetett volna meg. Nagy öröm számomra, hogy most végre a „Találkozás a zongorával” /sic!/ összegezését nyújthatja mindannak a pedagógiai tapasztalatnak és bölcsességnek, amit egy élet során Teöke Marianne felhalmozott. És hiszem, hogy ez a zongoraiskola örömére és okulására lesz a zongorázni tanuló ifjúságnak.« (Kurtág György sorai a kézírásos eredeti facsimiléjeként jelentek meg.)

 

A „Játszani is engedd” c. kötet a zeneiskolák első és második osztályos növendékei számára készült válogatás. Ebben vegyesen szerepelnek barokk, klasszikus, romantikus darabok, és természetesen sok kortárs zenei darab.

Az „Első Bach-tanulmányok” c. kötet már 1986-ban megjelent. 36 darabjából bőven válogathat a tanár. A „Klasszikus darabok kicsiknek és nagyoknak”, valamint „Romantikus darabok kicsiknek és nagyoknak” című gyűjteményeiben a szerző világos szándéka a zeneiskolai továbbképzősök, sőt, a zeneiskolából már kinőtt amatőrök számára is megfelelő játszanivalót adni. A technikai képzés területén hatkötetnyi „Válogatott etűdök zongorára” c. sorozatával segítette a tanárokat.

 

Nincs módunk valamennyi Teöke Marianne által szerkesztett gyűjtemény bemutatására, de a fentiekből látható sokoldalúsága, és az, hogy minden stílus sorra került munkássága során. Meggyőződésünk, hogy életművének és munkásságának jelentősége egyre elismertebbé válik. Ehhez nagy segítséget jelentene, ha mind főiskolai jegyzetét, mind gyűjteményeit ismételten kiadnák. Ez esetben valósulna meg az a kívánság, hogy Teöke Marianne valóban a jövő zongoratanára legyen.

 

 

A Teöke Mariann által gondozott EMB kiadványokból:

 

Tarka-barka zongoradarabok (Borsody-Bozay-Huszár-Kurtág-Soproni) borítója

 

 

Az első Bach-tanulmányok zongorára borítója + 2 kottaoldal (Menuettek)

 

 

 

 

Kurtág György: Játékok - Elő-játékok (Fanfár, Felhangok, Háromhangos)

 * Budapest, 1928. IX. 7. Zongoraművész-szolfézstanár, a Magyar Művészetoktatásért plakettel kitüntetett (2003), a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium igazgatóhelyettese, Kulturális/Művelődési Minisztériumi művészetoktatási referense, zeneiskolai reform megbízott (1962-67), a dunakeszi Farkas Ferenc Zeneiskola tanára, az MZTSZ Szófia utcai Stúdió / Kőbányai Zenei Stúdió igazgatója.