Szerző Katalin

 

A tonális rend felbomlása Liszt Ferenc kései zongoraműveiben

 

Zeneakadémiai dolgozat Ujfalussy tanár úrhoz (1972)

 

Liszt Ferenc utolsó nagy alkotóperiódusában, 1869-1885 keletkező művei egyre nagyobb számban tartalmazzák azokat a merőben új, forradalmi jelenségeket, melyek a hagyományos hangnemi, formai keretek teljes felbomlásához, egyúttal a XX. század új zenei kifejezőeszközeinek megteremtéséhez vezettek.

     Két jellegzetes kései zongoraművet teszünk most mikroszkóp alá, melyek meggyőzően bizonyítják Liszt zenei nyelvének gyökeres átalakulását. Az egyik a Magyar Történelmi Arcképek Petőfi Sándorról készült portréja, a másik a Hangnemnélküli bagatell.

     Mindkét mű Liszt utolsó zongoraművei közül való, még akkor is, ha első, 1874-es első megfogalmazását tekintve a Petőfi Sándor Liszt stílusának egy korábbi rétegéből származik (1885-ig dolgozott a kéziraton). Talán épp ezért a Petőfi kiválóan alkalmas arra, hogy a Bagatellel összehasonlítva a zeneszerző fejlődési irányát nyomon követhessük.

     A Magyar Történelmi Arcképek hét portréja jellegzetesen romantikus magatartásból született: a dicső múlt felidézésével, a hősök elsiratásával Liszt mintegy a zene eszközeivel kívánt maradandó emléket állítani a XIX. század legnagyobb magyarjainak.

     Levelekből, kortárs visszaemlékezésekből tudjuk, hogy Széchenyi István, Eötvös József, Teleki Sándor, Deák Ferenc, Mosonyi Mihály portréját a zeneszerző az „élet után”, mintegy személyes visszaemlékezései alapján formálta meg.

      Petőfi Sándort Liszt közelről nem ismerte, így a költő zenei portréjának megrajzolásához, egyénisége megragadásához költészetéből és a személye körüli legendákból meríthetett ihletet.

    Petőfi Sándor jellemzésének művészi szándéka, a „szabadság, szerelem”költőjének közismerten romantikus képe már előre kirajzolhatta a darab várható duális hangvételét, egyfajta hősi, harcias tematikát a fő anyagban és ellenpólusként egy szelídebb, lírai intonációt, mely a szabadság költőjének másik arcát, a ragaszkodó fiú és a gyengéd szerelmes szerepkörét jeleníthette meg.

     A portré megformálása világosan tükröz is egy ilyesféle programot. Egyszólamú dolente bevezetés indítja a darabot, amelynek panaszos, lefelé hajló dallamvonala mintha a Petőfit sirató nemzeti gyászt jelenítené meg. Maga a Petőfi-motívum valójában csak a 11. ütemben kezdődik, egy széles ívű, felfelé törekvő dallammal. A téma, melyre az egész mű szervesen épül, jellegzetesen romantikus, hősi, patetikus hangvételű. Hangsora a bőkvartos eol, ahogy Bárdos Lajos egyik tanulmánya kimutatja[1], egyike Liszt „magyaros” skáláinak, ehelyütt Petőfi magyarságának jellemző zenei eszköze. A téma először felhangzó elemző, boncolgató kifejtése után a 41. ütemben kezdődik az a  bizonyos „másik világ”, a lírai Petőfi-kép, melyet - a romantika hangnemi ethoszának megfelelően E-dúrban -  természet- és otthonzene, idilli zsánerkép bontakoztat ki. Ezt követi a főtéma grandioso variált visszatérése – a mű központi része -, mely ismét a szabadságharcos költőt idézi fel. A fff-ig való fokozás után lassan elcsitul a darab, és visszatér a panaszos, elégikus hang, a gyász és az emlékezés csodálatos harmóniákkal kifejezett művészi képe.

     Koncepciójában alapvetően romantikus tehát ez a mű. A kísérő harmóniák javarésze is beilleszthető a romantikus harmóniavilág hangzattípusaiba. Aránylag gyakran alkalmazza a mediáns fokokat és az alaphármasok kvartszekszt megfordítását (1. kp):

A befejezés előtti piano harmóniasor valószerűtlennek tűnő álomhangját is – a magas regiszter mellett – a plagális mediáns fordulatok és a 6-akkordon való megállás idézi elő (2. kp):

A magára maradó egyszólamú főtéma frígre színezése a befejezésben szintén a modális hangsorokat kedvelő romantikus Liszt zeneszerzői megoldása.

Mégis, a kialakuló új zenei nyelv jellemző jegyei csírájában már itt vannak  kicsiben és nagyban. A legszembetűnőbb a melodika gyökeres megváltozása. A korábbi zenetörténeti korszakok hármashangzat fogantatású melodikájával szemben itt a kvart hangköz szerepe nő meg a dallam képzésében. Már a főtéma indításában feltűnik, hogy a gerinchangok egy „e”-tengelyhanghoz viszonyított alsó és két felső kvarthangot jelölnek ki (3. kp):

A téma organikusan továbbfejlesztett, variált alakjai a kvartgondolkozást fejlesztik tovább, gerinchangjaik mindig egy zárt rendszer újabb állomásai.

A logikusan felépített kvartkörnek elvben ugyanúgy be kell járnia a 12 hangot, mint ahogy azt a kvintkör hangjai is bejárhatják. A Liszt-témát és hét variánsát összehasonlítva - az utolsó kivételével - a variánsok végig megtartják a téma jellegzetes kvartpilléreit, és újabb kvart-transzpoziójukkal a 12 hangból tízet be is járnak. Számbavéve a hangokat csak a „c” és „f”-hang hiányzik még a darabból. Hogy Liszt tudatosan egy kvartrendszert akart végigjárni, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az utolsó témavariánsban váratlanul „felborítja” a téma addigi szerkezetét. Az előző variánsok logikáját továbbfolytatva a második felső kvarthangnak ugyanis „h”-nak kellett volna lennie. Ebben az irányban itt bezárult volna a kör, s a „c” és „f” eléréséhez a másik irányban kellett volna tágítania a hangnemi dimenziót. Liszt mégsem a „logikus” „h”-ra, hanem „helyette” aisz-ra lép – frígesít -, melynek alsó kvartja végül megérkezik eisz-re, enharmonikusan f-re.

A kvartrendszer „záró” „c”-je szintén fontos pillére a műnek, de nem a főtéma variánsai rajzolják ki, hanem maga a mű indítása (4. kp):

 

 

Egy logikus hangnemi rendben így kap új értelmet a bevezetés „c”-ről induló tetrachord motívuma, a későbbi zenei folyamattal eltéphetetlen szerves kapcsot teremtve.

A rendszer tudatos felépítését igazolhatja az a körülmény is, hogy Liszt a Petőfit dolgozta át legtöbbször, mielőtt a Magyar Történelmi Arcképekben végleges helyére helyezte volna. 

A kvartokban való gondolkodás melodikában, akkord-típusokban, hangnemi tervben már igen erőteljes lépés volt a hagyományos funkciók vonzási törvényeinek a felbomlásához. Bár a darab bevezetésétől és befejező részétől eltekintve az E-hangnem domináló szerepét világosan kijelöli Liszt, mégsem könnyű állást foglalni az egész mű tonalitásával kapcsolatban.

Az első tíz ütem voltaképpen hangnemnélküli: kis és nagy szekundok szabályos váltogatása jellemzi. Bizonytalan tonális érzésünket Liszt még azzal is fokozza, hogy a „h”-t, az „f”-et és a „c”-t - egymást követő motívumokban -  alteráltan is megszólaltatja. A befejezés eisz-fríg kicsengése a darab végén szintén elhomályosítja, mintegy „elhangolja” az E-tonalitás addigi elég határozott érzetét. [2]

A Hangnemnélküli bagatell ezeket a korábban még csak elszórtan feltünedező jelenségeket fejleszti tovább, és alkalmazásukat egységes zeneszerzői koncepció szerint vonultatja fel. Tudatos költői programja nincs, s mint a „hangnemnélküli” jelző is mutatja, Liszt most valami teljesen újjal kísérletezik: tudatosan el akar szakadni minden korábbi tartalmi és harmóniai funkciós kötöttségtől. (Ennyiben, de talán csakis ennyiben beszélhetünk – mégis - a mű keletkezésekor egyfajta előre elhatározott „negatív zeneszerzői program”-ról. )

A darab voltaképppen néhány motívum organikus fejlesztésére, variációjára, transzpoziciójára épül. Bevezetése, akárcsak a Petőfiben, egyszólamú, szaggatott dallam, melynek hangkészlete egy 2:1-es modell skála kivágata (5. kp):

 

A későbbiekben a darab második része előtt áll majd formahatárolóként ez a pár ütem (87-95. ü.), úgy, hogy közvetlen előzménye egy olyan futam, melynek hangközei szintén meghatározott rendben követik egymást (3:2:1-3:2:1).

     Főtémája a 13. ütem scherzando motivikájával kezdődik, jellegzetes triolás motívumában a fisz-f váltogatásának kiélezésével homályosítva el a c- vagy g-tonalitást (v.ö. a Petőfi bevezetésével: 7. kp).

A téma második felében (17-25. ütem) a dallam kromatikája teszi bizonytalanná a hangnemi hovatartozást. (A téma itt is az ’e-a’ kvartját tölti ki kromatikusan.)

A kísérő akkordok szerkesztési elve a kései Liszt-művek egyik jellemző sajátosságát mutatja fel.

Már a Petőfiben is találkozhattunk egy motívum tengelyhanghoz, vagy hangokhoz viszonyított szűkülésével, bővülésével.  A Bagatellben a 17-22. ütem balkéz kíséretében hallhatjuk most ezt a jelenséget: a cisz-h stabil pólusai között mozog a g-f-a hangokból álló középszólam. Így jön létre a 18. ütem cisz-f-h kvartakkordja, vagy a 22. ütem szupertercépítkezésű h-alapú akkordja (8. kp):

 

 (Íme itt a bizonyíték a kvartakkord egyik hármashangzat leszármaztatására is: hiszen a képződményt hiányos tercű szupertercakkordnak, vagy /enharmonikusan/ késleltetett domináns szeptimnek is felfoghatjuk.)

Ez a h-ra épülő akkord a kiindulópontja azután az 57-86. ütem szenvedélyes közjátékának, melynek kompoziciós logikája szintén a kromatikusan emelkedő tengelyhangokhoz viszonyított szűkülésen vagy bővülésen alapul.

A második rész lényegében már nem hoz új zenei anyagot: Liszt csupán az eddigieket csúsztatja variáltan más-más hangnemi szintre, a befejezés semlegességét szűkített hármas- és négyeshangzatok mixtúrájával megteremtve.

Talán ellentmondásnak tűnik, pedig igaz: Liszt megújult zenei nyelve azért válhatott későbbi korok mestereinek egyik inspirációs forrásává, mert miközben látszólag szervesen a zenetörténeti hagyományra épült, abból táplálkozott, egyszersmind a romantika zenei gondolkodásmódjának logikus továbbfejlesztése volt.

Törökbálint, 1972. január 4.

 

 [1] Bárdos Lajos: Liszt Ferenc „népi” hangsorai. In uő: Harminc írás, 1929-1969 (Budapest: 1969), 98.

[2] Bárdos Lajos -  a dolgozat írásához képest 4 évvel később megjelent tanulmánykötetében - az u.n. „tercvégű” művek közé sorolja a Petőfit. Lásd: Uő: „Liszt Ferenc, a jövő zenésze”, (Budapest:1976), 111-112.