Dr. Kenesei Éva PhD

Gondolatok műveltségről, kultúráról, zenéről a tanítóképzésben

1.  Bevezetés

A jóléti rendszerek kiépülésével, az élet anyagi feltételeinek biztosítottsága következtében, a korábban másodlagosnak tekintett kérdések is előtérbe kerülnek, mint például az értelmes és élményekben gazdag élet fontossága. Gerhard Schulze (1992) szerint az élményorientáció a népesség egyre szélesebb rétegeire vált érvényessé, egyre nagyobb részt foglal el időfelhasználásukból, és a mindennapi élet egyre több területén érezteti hatását. Amerikában a kulturális jobboldalt szimbolizáló Allan Bloom (1988), a „The Closing of the American Mind” című könyv szerzője mérvadó konzervatív megnyilatkozással lép fel a kulturális romlás ellen. Okolja az iskolákat, az egyetemeket abban, hogy a tömegkultúra leváltotta a klasszikus műveltség anyagát. Erre hívja fel a figyelmünket Bach és Händel földjén Norman Lebrecht, miszerint a komolyzenének „nem a múlt dicsőségét kell visszasírnia, hanem a szerény kezdeteket kell felidéznie.” (Lebrecht 2000: 587)

 

„A zene mindig – olykor központi – szerepet játszott a tanításban [...] A görögök számára a zene a szellemi kultúra egészét jelentette, beleértve az irodalmat, a képzőművészetet és a mai értelemben vett zenét egyaránt.” (Rowley 1981:140) Folyamatosan felmerül az igény, hogy az irodalom mellett nagyobb hangsúllyal kellene szerepeltetni a többi művészeti ágat is. Az esztétikai nevelésben a túlzott irodalom centrikusságot ún. komplex kultúrtörténeti tárgy megszervezésével kellene kiküszöbölni. Ez annyit jelentene, hogy „minden művészettörténeti korszak tárgyalásában az a művészeti ág kerülne a középpontba, amely az adott művészettörténeti periódusban a legreprezentatívabb, többé vagy kevésbé vezető művészeti ággá alakult.” (Rét 1980:163–164) Ebben a folyamatban nyilván más hangsúlyt kapna a zene is.

A felsőfokú képzés során már egyértelműen a szakmai tárgyakra helyeződik a hangsúly. Vannak azonban a műveltségnek olyan szférái, melyek erkölcsnemesítő, személyiség kiteljesítő feladatot látnak el, s ezek a művészetek. Minden embernek szüksége van a művészetekre. Vannak, akiknek élethivatást is jelent bizonyos művészeti ág művelése, ők annyira otthonosan mozognak a művészetekben, hogy képesek másokat is művészetkedvelőkké tenni. A tanító szakos hallgatók számára fontos, hogy önművelésük szerves részét képezze az esztétikum iránti igény. A művészetek valóban gyönyörködtessék, tegyék szebbé életüket, gazdagítsák személyiségüket, gyarapítsák élményvilágukat, és ugyanakkor segítsék elő felkészülésüket a pedagógus hivatás gyakorlására. A felnövekvő generációk szempontjából az esztétikummal foglalkozó szakemberek sokat tehetnek az igényesség kialakításáért. Szükséges, hogy a tanítók a kezdet kezdetétől bevezessék a gyerekeket a művészetek szépségeibe, élvezésébe. Ha első osztálytól eszerint nevelik tanulóikat, akkor várható el a diákoktól, hogy később is szükségletükké váljanak a művészetek, a művészi alkotások megismerése élményt nyújtson számukra.

2.  A felsőfokú tanítóképzés történetéből

Több korábbi kísérlet után az 1945 utáni időszakban merült fel ismételten Magyarországon a tanítók felsőfokú képzésének a terve. „A tanítók széles rétegeinek az érettségire épülő felsőfokú tanítóképzés melletti állásfoglalása annak a felismerését jelentette, hogy a képzés, a képzettség magasabb szintje egyben a tanítók társadalmi presztízsének növekedését is eredményezi. Az érettségire épülő felsőfokú tanítóképzés követelése 1946 tavaszán-nyarán mindinkább általánossá vált. Megvalósításának módjára, formájára vonatkozólag azonban megoszlottak a vélemények.” (Ladányi 1988:48) Első ízben 1947 novemberétől valósult meg hazánkban a tanítók főiskolai képzése, de a négy főiskola nem tudta kielégíteni az ország pedagógusigényét, így megszűnt. „A tanítóképzés az 1949–50. tanévben a 4 osztályos pedagógiai gimnáziumokban, majd 1950-től az ugyancsak 4 éves tanítóképző intézetekben történt. A 4 éves képzéshez teljesen formális jellegű, ténylegesen már munkaviszonyban töltött ‘gyakorlóév’ járult. A tanítóképzés tanulmányi ideje – és színvonala – ezzel a három évtized előtti szintre esett vissza.” (Ladányi 1988:53) Majd 1954-től ötéves lett a középfokú képzés, de folytatódtak az érettségire épülő kétéves tanítóképzés vitái, munkálatai.

A felsőfokú tanítóképzés megtervezésében hangsúlyozták a szakiskolai jelleget, a pedagógiai szakképzést és a nevelői hivatástudat kialakítását. (Németh 1990:105–117) A középfokú képzők értékes hagyományainak megőrzésével, a legalkalmasabbak kiválasztásával kívánták megszervezni az intézményeket. Elkészítették az érettségire épülő kétéves ún. nevelőképző akadémiák tervét is, amely azonban nem valósult meg. A kor igényei és oktatáspolitikai törekvései hatására az Elnöki Tanács 1958. évi 26. sz. törvényerejű rendeletével megtörtént az érettségire épülő, felsőfokú, hároméves tanítóképzés létrehozása. A képzésből egy félévet külső szakmai gyakorlaton töltöttek a hallgatók az arra kijelölt iskolákban. A felsőfokú tanítóképzés megszületésében és fejlődésében a szakmai szervezetek mellett a nyilvánosság is szót kapott, amely alapján közös álláspont alakult ki. A középiskola már nem biztosítja a képzés megfelelő szintjét, megnőtt a középiskolások száma, magasabb színvonalú képzést igényel a társadalom, a szakma, a tudomány fejlődése és egyre több ország tért át a felsőfokú tanítóképzésre. A 11 új tanítóképző intézetben, 1959. szeptember 1-én kezdődött meg az oktatás. A néhány év múlva, 1964 őszén bevezetett korszerűsített tanterv jelentősen módosította a tananyagot, a tantárgyi struktúrát és az óratervet. A jelöltek sokoldalú fejlődését kívánta megszilárdítani, az ismeretek bővítésére törekedett, a fakultatív tárgyak bevezetésével a hallgatók egyéni irányultságát igyekezett biztosítani.

A felsőfokú intézeti tantervekben történő változások negatívan érintették a zenei képzést, de míg az 1970-es tantervben alig, addig az 1973-asban nagyobb mértékű az óraszám csökkenése. A főiskolai képzés indulása (1975. szeptember) azonban szakmai szempontból nagyon kedvezőtlen változtatásokat hozott a hallgatók zenei képzésében. A főiskolai képzési színvonal emelésével egy időben, a zenei alkalmassági vizsgát tíz évre eltörölték, a minden hallgatóra érvényes ének-zene óraszámát drasztikusan csökkentették (45 óra). Az ének-zene szakkollégiumi hallgatók magas szintű felkészítését viszont a rátermettek kiválasztásával a magas óraszám (450 óra) lehetővé tette. A hároméves főiskolai képzésben összefoglalóan szakkollégiumnak, az 1995-től megvalósuló négyéves főiskolai képzésben műveltségterültnek nevezzük a hallgatók speciális zenei felkészítését jelentő stúdiumokat. A műveltségterületi hallgatók kiválasztása az alkalmasság mellett a hallgatói választással összhangban történik ma is, és történt a múltban is. A tantárgyi struktúra állandó elemei a műveltségterület óraszámán felül a kórussal és műveltségterületi specializációval, fakultációval, szabadon választott tantárgyakkal egészülnek ki. Ezeket a területeket óraszámban kifejezve a 2006-os négyéves alapképzés (BSc) tantervében a 360 műveltségterületi óra, a 240 óra énekkar, a 45 óra szabadon választott tárgy jelentik, azaz összesen 645 óra. A tárgyak sajátosságaiból adódóan ez még kiegészül komoly hallgatói önálló munkával, szereplésekkel, tanítási gyakorlatokkal, továbbá zenei szaktárgyi versenyekkel, szakdolgozatírással, tudományos diákköri tevékenységgel. Ebben a képzésben a speciálisan ének-zenét nem választó hallgatók zenére fordítható óraszáma 120 óra. (Az óraszámok változásait részletesen lásd a mellékletben közölt 1–4. ábrákon.)

3.  Műveltség – kultúra – zene

3.1  Műveltség és kultúra

A műveltség koronként és társadalmanként kialakult kulturális színvonal, amelyet az adott társadalom egyedei elé mérceként állít. A régebbi nézet szerint a műveltség olyan állapot, amelyet az ember a szellemi értékek megismerésével és elsajátításával érhet el, mégpedig úgy, hogy a kulturális értékek magát az embert is értékesebbé teszik, fejlesztik képességeit, gondolkodását, ízlését, erkölcsi tudatát és magatartását. Az újabb felfogás viszont figyelmeztet arra, hogy a műveltségnek sohasem lehet lezárható szintje, azaz folyamatnak tekinti, amelyben a folyamat előbbre jutó mozgása, dinamikája jelzi a műveltség elsajátításának igényét és színvonalát. Ahogy a műveltségnek nem lehet végleges állapota, nem lehet mindenkire érvényes, meghatározható tartalma sem. A műveltség tartalmát ugyanis a tapasztalat, az életmód, a munka és az egyéni érdeklődés szabja meg. S minthogy az eltérő az emberek közt, a műveltség tartalma is az lesz. Természetesen a kor és az adott társadalom mégis kialakít közös jellemzőket. Ugyanakkor a műveltségben központi helyet kell elfoglalnia a szakképzettségnek is.

Adorno 1972-ben megjelent tanulmányában már a műveltség nyilvánvaló válságáról írt, amelyet nem képes a pedagógiai szaktudomány és a művelődés-szociológia sem megoldani. Mindenütt észlelhetők a műveltség hanyatlásának jelei, ami nem merül ki a nevelési rendszer és a nevelési módszerek immáron nemzedékek óta felpanaszolt hiányosságaiban. A műveltség nem más, mint a kultúra szubjektív elsajátítása. A műveltség nem valami konstans, nemcsak tartalma és intézményei mások a különböző koraszakokban, eszméje sem vihető át tetszőlegesen egyikből a másikba. Ugyanakkor az életszínvonallal együtt a műveltség igénye is nő, de széles rétegeket bátorítanak arra, hogy olyan műveltséggel hivalkodjanak, amilyennel nem rendelkeznek. A műveltség félműveltséggé társadalmiasult. A műveltség egyetlen túlélési lehetősége a kritikai önreflexió, ami a félműveltség kritikája. Akárcsak a tudattalan, a félműveltség is megszólíthatatlan, ezért olyan nehéz a pedagógiai helyesbítő szándék. (Adorno 1972:96–113) A pedagógusoknak minden szakterületen arra kell törekedniük, hogy a gyerekekben felébresszék az igényt a művelődés, a tanulás, a művészetek iránt.

Nekünk évszázados tradíciónk az, hogy a hagyományos kultúrá(ka)t nemcsak kövületként, hanem ma is használható értékként szerezzük be, népszerűsítjük, élvezzük. A magyar hagyományos kultúra egyedülállóan európai és saját. A teljes magyar kultúrát kell oktatni, kutatni, támogatni, mégpedig jobban, mint eddig. (Voigt 1996:29) Az egyes tantárgyak tananyagainak megállapításánál ez egy állandó probléma. Mi az, amit érdemes beemelnünk a tananyagba? Ujfalussy József szavaival élve „a művészet valójában semmi egyebet nem tesz, mint megtanít átélni az értékeket. Éppen ezzel segít hozzá az etikai műveltség, az etikai kultúra érzelmi oldalának kialakításához. A társadalomnak kell ezt a bizonyos légkört megteremteni, de ezt egy társadalom csak akkor teremtheti meg, hogyha önmagának van értékrendje.” (Kroó 1970:47) Ez az elv vezethet bennünket a tananyag összeállításában, de ugyanakkor mindig szembesülünk az ún. „ifjúsági kultúrával” is.

Az „ifjúsági kultúrát” persze nem szabad romantikus módon a fiatalok spontán kultúrateremtő tevékenységének eredményeként felfogni. […] Látni kell, hogy az ifjúsági kultúra távolról sem egységes, szubkultúrákra bomlik, és a különböző kortárscsoportok különböző módokon dolgozzák fel – értelmezik – a média által közvetített hatásokat, miközben a globális média meghatározó és bizonyos fokig uniformizáló hatása aligha vitatható. A média kultúrája is a mi kultúránk. Tetszik, vagy nem tetszik, nyakig benne állunk. Az ifjúság és a pedagógusok közötti kulturális szakadék talán nem is olyan mély, mint azt a tantervek sejtetik. A manipulációval szembeni védekezés egyetlen lehetősége a távolságtartó értelmezés. Ez viszont csak úgy lehetséges, ha értelmezési sémák gazdag készletével rendelkezünk, azaz tudjuk és átéljük, hogy másként is lehet látni a dolgokat, mint ahogy azt egy-egy adott esetben mások bemutatják nekünk. És vajon nem ez-e a műveltség? (Knausz 2003:106–107)

Egy megértésen nyugvó társadalmi konszenzus elérésére kellene törekednünk, amelynek során növendékeink szubkultúrájának elfogadása révén létrejöhet az a kommunikáció iskola és növendékek között, amely most éppen akadozó félben van. Ebben a nagy alkufolyamatban, ha mi, tanárok, elfogadjuk az ő kultúrájukat, ők, a növendékek is elfogadják azt, amit mi kínálunk. Ez pedig a nemzeti és egyetemes kultúra kincseinek azon szelete lesz nyilván, amely a legjobban mutatja be, hogy honnan jöttünk, mi a jelenünk, s merre tartunk. A magas művészetnek, a népművészetnek és a populáris művészetnek csak ebből a „szentháromságából” remélhetjük azt az eredőt, amely tanulóinknak talán egy része számára a humán értékeket személyiségük oszthatatlan részévé teszi. Így válik a művészi élmény a maga érzéki és emocionális közvetlenségével ismeretforrássá – és hordozóvá, amely a személyiség gazdagításával hozzájárul a társadalom humánusabbá tételéhez. (Laczó 2001a:32)

 

3.2  Zenei műveltség

A régi görögöktől Comeniusig élt az a felfogás, hogy a zene föltétlenül szükséges az ember fejlődéséhez, nem élvezeti cikk, nem szórakozás. Nálunk Magyarországon a zene nem vált az általános műveltség integráns részévé, nálunk a művelt emberrel szemben felállított követelmények közül hiányzott a zene. Azonban rengeteget tettünk, hogy a zene Magyarországon valóban mindenkié legyen. A magyar zenekultúra azon a magyar kincsen épüljön fel, amelyet Bartók és Kodály mentett meg a feledéstől, s melynek az alapján ők maguk világra szóló zeneművészetet teremtettek. A zenei műveltség terjesztését szolgálta: (1) az iskolai énektanítás rendszerének átalakítása, (2) a zenei általános iskolák rendszerének létrehozása, (3) zeneiskolák megalakulása, (4) zenei szakközépiskolák regionális szerepe, (4) társadalmi szervezetek létrehozása, (5) az ifjúsági hangversenyek megrendezése.

Az eredmények mellett érdemes ráirányítani a figyelmet a további teendőkre is, amelyeknek aktív részesei lehetnek többek között a tanítók is. Tovább kell szélesíteni a zenehallgatók táborát. A művészi zenét elutasítók számát tovább kell csökkenteni. Kizárólagosan a könnyű műfajhoz tartozó zenéket fogyasztók számát csökkenteni kell, hiszen a különböző zenék más-más funkciót töltenek be az emberek életében. A komolyzene alkotóinak és előadóinak társadalmi presztízsét növelni kell. A tömegkommunikációs eszközök ne csak a népszerűségük növelését tartsák szem előtt, foglalkozzanak többet a komolyzenével. Az iskolai zeneoktatás eredményességét növelni kell. Bizonyos területeken csak közvetetten tudunk beavatkozni a folyamatokba. Mindennapi nevelőmunkánk, példáink hatása hozhat csak pozitív eredményeket.

Mi magyarok egy oldalról elmondhatjuk, hogy olyan zenei nevelési koncepciónk van, olyan magas színvonalú a zenekultúránk, hogy az Óceánon túlról is idejárnak csodálni bennünket. Ugyanakkor a zenei műveltség megszerzése komoly szellemi feladat. A mai zeneértőnek nemcsak a saját korának a zenéjét kell ismernie, hanem tájékozottnak kell lennie a zenetörténetben is. A megfelelő szintű megértés, tanulással, elmélyedéssel szerzett ismereteket, koncentrált munkát kíván. A különböző rétegek zenei igényében mindig volt elkülönülés. Azok között, akiknek feladatuk a kultúra értése és őrzése, és azok között, akiknek a zene elsősorban feledést, pihenést ad. A muzsikálás alkalmai életmódhoz kötöttek, a zenei felfogás ismeret és kifejezési készség szintjéhez. Az a zene terjed el, amely vonzó, elérendő életformát képvisel, és az irányadó társadalmi csoport érzéseit, elveit vagy gondolatvilágát fejezi ki. (Kroó 1970:30–31)  A műveltség elsajátítása szempontjából lényeges kérdés, hogy melyik életkorban minek az elsajátítására vagyunk alkalmasak. A tanítók képzése szempontjából lényeges, hogy tanulóikkal a zenei képzés szenzitív időszakában foglalkoznak. A zenei műveltség kiterjedésének és felemelésének legfőbb bázisa az iskola: (1) a zene megszerettetése és megismertetése által; (2) zenehallgatáson és aktív zenélésen keresztül; (3) az ének-zene órákon a zenei olvasás-írás elsajátításával; (4) az aktív muzsikálás, hangszeren való játék, az énekkarokban éneklés által; (5) a rendszeres hangversenyre, operába járással; (6) az iskolai és az iskolán kívüli zenei nevelés összekapcsolásával.

A műveltség fogalmába azt is beleértjük, hogy bizonyos értékek mellett elkötelezettek vagyunk, és ezek az értékek elkerülhetetlenül meghatározzák mindenkori értelmezési horizontunkat. A műveltség gerincét persze mindenkor a „cognitio rerum necessarium”, a szükséges dolgok ismerete alkotta. (Knausz 2003:108) Milyen zenei műveltség mellett vagyunk elkötelezettek a tanítók képzésében? A magyar iskolai zenei nevelés céljait is szem előtt tartva a magyar, az európai és a világ zenekultúrájának értékeit kívánjuk megismertetni, megszerettetni hallgatóinkkal. A saját élményű átélések, hatások alapján lesznek csak képesek tanítványaikhoz is közel hozni majd ezeket a zenéket. 

Ennek egyik legfőbb eszközének tartjuk az élő zenével való intenzív, sokoldalú kapcsolatot. „Az egyetemistákat és az ifjú párokat, akik valaha úgy ismerkedtek a zenével, hogy minden estét a kakasülőn töltöttek (ti. a koncerttermekben, az operaházakban), az ár, a tálalás és a körülmények elriasztották tőle, hogy rendszeres koncertközönséggé váljanak. Ahelyett, hogy jelenlévőként élvezték volna a szimfóniákat, igényeiket a lemezhallgatásra korlátozták, megfosztva magukat az élő előadás meghittségétől és a felvillanyozó hatásától – attól az élménytől, hogy ott voltak, amikor Klemperer Mahlert vezényelte, és olyan emlékekkel tértek haza, amelyet az unokáiknak is elmesélnek majd. Az élő zene elvesztette vonzerejét, és a muzsikusok és hallgatók közötti közvetlen kapcsolat szakadással fenyeget.” (Lebrecht 2000:41)

A felsőoktatásban történő képzési szerkezet átalakítása mindig maga után vonja annak tartalmi megváltoztatását is. Most a legújabb lineáris bolognai 2006-os tartalmi és szerkezeti átalakítások küszöbén is szükséges, hogy minden szakterület megadja magának a „mit, miért, hogyan” kérdésekre a válaszokat. A komolyzenével kapcsolatban szeretném folytatni Lebrecht gondolatát, aki nem bírta elviselni, hogy egész életében egy olyan művészetről írjon, amely megszűnhet, mire a gyermekeink felnőnek. Esze ágában sem volt a komolyzene halálhírét kelteni. Egy emberi hibákból eredő, súlyosbodó válság összetevőit próbálta meghatározni, és mögéjük tekintve egy életrevalóbb, egészségesebb jövőre látni. „Az ezredfordulón túlra senkinek nem volt terve.” (Lebrecht 2000:587) Vitányi Iván is változatlanul hiszi, „hogy a kultúra dolga a társadalom egyik központi problémája annak ellenére, hogy a jelenlegi pillanatban ennek hangoztatása éppoly kevésbé számíthat sikerre, mint ahogyan az eddigi évtizedek során sem számíthatott.” (Vitányi 1996:10) Érdekes, hogy egy országos kulturális konferencián „a műveltség és az életstratégia dichotómiájáról nemhogy válasz, de kérdésfeltevés sem hangzott el, jóllehet a konferencia résztvevői mindannyian azon dolgoznak, hogy a lakosság műveltségi-kulturális ellátását javítsák, hogy műveltséget közvetítsenek.” (Striker 1996:82)

 

3.3   A zenepedagógia szerepe

Gyakran vetődik fel a kérdés a zenepedagógia különböző szintjein, vajon hol van a helye a társadalomban a zenepedagógiának. A művészetoktatás egészen az alapfokú művészetoktatásig, a zeneiskolákig a társadalmi megbecsülést jelzi. Azonban kevésbé harmonikus képpel találkozunk az általánosan képző iskolában folyó zeneoktatás, nevezetesen az iskolai ének-zene tanítás területén. Laczó Zoltán 2002-es tanulmányában is erre helyezi a hangsúlyt. A legfőbb gondnak azt tartja, hogy a kerettantervi óraszámi szabályozás miatt a tantárgy elvesztette korábban elfoglalt helyét, pozícióját. Közel fél évszázadon át, Kodály életében különösen, de még halálát követően is, az utóbbi évtized csekélyebb óraszámcsökkenése mellett is stabilitást adott a tárgynak a tradicionálisan heti két óraszám. Az általános zenei műveltség alapeszméjének a megvalósulásához adott kereteket. ( Laczó 2002:9–19)

 Kokas Klára (1972), Vitányi Iván és munkatársai (1972), Barkóczi Ilona és Pléh Csaba (1978), Laczó Zoltán (1985), Gruhn (1996), Altenmüller (1998) és Gordon (1988) kutatási eredményei meggyőzően mutatják, hogy az intenzív zenei képzésnek/nevelésnek vitathatatlan a személyiségformáló hatása. (Laczó 2001b:437–451) A Kodály-koncepcióból a módszeres részt szokás kiemelni, tágabban értelmezve a személyiségfejlesztést, de nem szabad megfeledkezni annak emocionális és morális összetevőiről sem. Maguknak a zenei műalkotásoknak a pedagógiai közvetítéséről, a művek művelődéstörténeti vonatkozásairól, a zenei élmény szerepéről. A művészetpedagógiának, ezen belül is a zenepedagógiának kell, hogy hite legyen abban, hogy a zenében rejlő humánus üzenetek tolmácsolásával érzelmileg befolyásolhatja a fiatalokat. Mindezek mellett azonban számolnunk kell a demokrácia adta szabadság-lehetőségekkel, a társadalom és az értékek pluralizálódásával is. A haladás irányát erőteljesen befolyásolja, hogy mennyire tudunk kitekinteni az énektanítás tárgyából a társadalom felé? Mennyire tudjuk megőrizni mégis magyarságunkat, miközben Európa felé is haladni kívánunk?

A zenei képzés fontosságát hangsúlyozva meghatározók számunkra Kodály gondolatai. Sokszor kiállt a zene ügye mellett. Így tett 1956-ban is, amikor a „Tanügyi bácsik! Engedjétek énekelni a gyermekeket!” című tanulmányban többek között szólt a tanítóképzés helyzetéről is. „A tanítóképzőben egyre zsugorítják a zenei tárgyakat. Már pedig ki vezesse a népet a zene felé, ha az egyetlen ember, akitől ez várható, még annyit sem tanul, mint eddig. A régi ötéves képző szinte zenei szakembereket nevelt a maihoz képest. Ha már nem lehet visszaállítani az ötéves képzőt, legalább ne csonkítsák állandóan a négy év zenetanulást. Négy év alatt is lehet kellő óraszámmal megfelelő énekpedagógust nevelni abból, aki a felvételnél igazolja, hogy a nyolc általános előírt zenei anyagát megtanulta és még tudja.” (Kodály 1956:306–307) Ez még a középfokú képzéssel szembeni elvárása volt. Ma sincs felvételi ének-zenéből, csak alkalmassági meghallgatás. Ez azért nem ugyanaz, nem is szólva arról a kimaradt tíz évről (1975–1985 között), amikor még ezt is eltörölték. A teljesség kedvéért azonban el kell mondani azt is, hogy az utóbbi években, a hallgatók egy jelentős aránya – a szakra felvett hallgatók több mint fele – zeneiskolai tanulmányokat is folytatott a közoktatásban. A párhuzamos szakirányú képzés komoly előzményekkel készíti fel a hallgatókat a szak zenei tanulmányaira.

Egy kis számadást készít 1962-ben Kodály, mely írásában kifejti, hogy a zenei nevelés rendszerében mennyire fontos a tanító szerepe. Ezért is sürgeti szaktudásuk megemelését. „A zenei nevelés rendszerében alapvető és döntő láncszem a tanító. Ha a tanító képzett zenész és hivatását szereti, jól megy a munka, a gyermekek szépen énekelnek, szívesen látogatják az órákat, és ami a legfontosabb: ránevelődnek a zene szeretetére […] nem a tantervet kell redukálni – a rossz tanító a redukált tantervet sem tudja teljesíteni – hanem a tanítók szaktudását emelni […] már 1945-ben kimondtuk a Köznevelési Tanácsban, hogy a tanítók egyetemi végzettsége kívánatos.” (Kodály 1962:101, 106–107) Teljes részletességgel kifejtem az Iskolakultúra folyóiratban megjelent tanulmányomban Kodály gondolatait a tanítók képzéséről. (Kenesei 2007:151–163)  

Ne feledjük azonban Kodály 1929-es gondolatát, ha mindezeknek meg akarunk felelni a tanítók zenei képzésével. „Sokkal fontosabb, hogy ki az énektanár Kisvárdán, mint hogy ki az Opera igazgatója. Mert a rossz igazgató azonnal megbukik. (Néha még a jó is.) De a rossz tanár harminc éven át harminc évjáratból öli ki a zene szeretetét.”  (Kodály 1929:43) A tanító szakon olyan hallgatók képzése a cél, akiktől sokoldalú műveltséget várunk el, hiszen a képzési kimeneti követelményekben is ez fogalmazódik meg, és a mindennapi iskolai gyakorlat is ezt várja el tőlük. „A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az iskola 1–4. osztályában valamennyi, az 1–6. osztályban legalább egy műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak az ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.” (Tanító alapszak 2004) Jogos a társadalom elvárása, hogy a kikerülő pedagógusok működési helyükön a kultúra, a művészetek terjesztői legyenek; hogy érdemben tudjanak hozzászólni művészeti kérdésekhez; hogy ne kapcsolják ki a rádiót, ha könnyűzenei műsor után komolyzenei hangversenyt közvetítenek. Ők lesznek a nevelői, példaképei több száz gyereknek, de nagy hatást gyakorolnak a családokra, felnőttekre is. [A magyarországi zenei képzés teljes vertikuma mellett további 19 európai ország zenei képzését tanulmányozhatjuk bővebben „A European Network for Communication and Knowledge Management in the Field of Music Education EU-projekt „music education Network (meNet)” jóvoltából (2006-2009). (www.menet.info)] 

Ha zenei nevelésről beszélünk, akkor nem feledkezhetünk meg Leonard Bernsteinről sem, aki így vall magáról. „Fanatikus zenekedvelő vagyok. Egyetlen napig sem élhetek anélkül, hogy zenét hallgatnék, játszanék, tanulmányoznék, vagy gondolkodnék felőle. És mindez teljesen független hivatásos szerepemtől; rajongó vagyok, elkötelezett tagja a zenehallgató közönségnek.” (Bernstein 1979:377) Jó lenne, ha napjaink tanítói is a fanatikus zenekedvelőkhöz csatlakoznának, és tanulóikat is arra nevelnék a zenei műveltség, a zenei kultúra felemelkedése érdekében!

Napjainkban egyre többet beszélnek arról, hogy európai kitekintéssel foglalkozzunk a pedagógusok képzésével. Ezt a zenei képzésben, nevelésben korábban is mindig megtettük. Azonban három idézettel szeretném bemutatni, az iskolai zenei nevelésben, a komolyzenéhez való viszonyban bekövetkező változások anomáliáit. Elsőként egy Európán kívüli véleményt nézzünk meg, mely napjaink amerikai tapasztalatáról szól. Rico Saccani a világhírű amerikai karmester a vele készített interjúban visszaemlékezett gyerekkorára, amikor négy-öt évesen Leonard Bernstein fiataloknak tartott koncertjeit nézte a tévében vasárnaponként. A médiumok eljuttatták a zenét szerte az Egyesült Államokban. De mi a helyzet ma Amerikában? „Az iskolákban mára teljesen felszámolták a zeneoktatást. Ma Amerikában a szülők generációjának nagy része statisztikailag is kimutathatóan nem fogyaszt semmiféle kultúrát, [...] tízezrével akadnak olyan kisvárosok, amelyekben teljességgel felszámolódott a zenei élet, és generációk maradnak kultúra nélkül.” (Saccani, 2001:11) Bízom benne, nem ezt akarjuk elérni Magyarországon is, és az amerikanizáció ezen hatásának remélem ellenállunk. Ennél a dátumnál már tíz évvel korábban is olvashattunk hasonló problémákról Csíkszentmihályi Mihály (Csíkszentmihályi 1991:161) tollából, hogy az amerikai kultúra egyre kevésbé tartja fontosnak a gyerekek zenei nevelését. Ezen készségre az oktatási rendszer pedig általában mint haszontalan ballasztra tekint.

Második idézetünkből egyértelmű, hogy Európában, a nagy német zeneszerzők földjén is megtörtént a komolyzene mellőzése.    „A komolyzene a szó legszorosabb értelmében vált exkluzívvá. […] A komolyzene eltávolodott a valódi világtól és a tömegek életétől. A komolyzene minden területen visszaszorult. Az emberek más zenében találtak lelki támaszra. Lehet, hogy ez kellemetlen igazság, de legalább ennyire vitathatatlan. […] az állami oktatás egyre kisebb óraszámban tanít zenét (még Németországban: Bach és Brahms szülőföldjén is), és egy egész nemzedék nő fel átszellemítő zenei élmények nélkül.” (Lebrecht 2000:9, 39)

Harmadszor Kodály Zoltán gondolatát idézem 1944-ből, amellyel a magyar zenekultúra valóságos kifejlődésének egyetlen lehetséges útját vetíti elénk. „A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. Csak az a mienk igazán, amiért megdolgoztunk, esetleg megszenvedtünk. A zene is csak úgy száll belénk, úgy él meg bennünk, ha munkával (gyakorlati zenéléssel) szántjuk fel lelkünket alája.” (Kodály 1944:156)

4.  Következtetések és ajánlások

Zsolnai József által alkotott új pedagógiai rendszerben több vonatkozásban is megtaláljuk a zenepedagógia  helyét. Megtaláljuk a különös pedagógiák között, amelyek a kultúra egy-egy ágának, illetve objektivációs típusának elsődleges jellegzetességeiből indulnak ki. A pedagógiai művészetszociológia nagyban befolyásolhatja azokat az oktatásügyi döntéseket, amelyek arra vonatkoznak, hogy mely műalkotások váljanak a pedagógia praxisában elutasítottá, preferálttá, avagy kötelező kánonná. A pedagógiai művészetpszichológia azt képviseli, hogy a művészetpedagógiai ágaknak az iskolai praxisban önálló létük van. Szükséges az alkotás-, illetve a befogadás-pszichológia eredményeinek adaptálása. A pedagógiai muzikológia arra keresi a választ, hogy mi a zene szerepe a tanuló fiatalok, gyerekek életében, ízlésviláguk alakulásában. Igyekszik feltárni azokat az ízlésbeli tényezőket is, amelyek a pedagógiai folyamatokban, a zenéhez való ragaszkodásban vagy az attól való elidegenedésben nyilvánulnak meg. Tudjuk: az iskolában, a családban közismerten sokféle zene él és hat; a tömegkommunikáció és a kortárscsoport hatásán kívül is számtalan megválaszolatlan kérdés merül föl. E nyitott kérdések azért váltak akuttá, mert a zene mint művészeti ág és a zenetudomány iránt a pedagógiai praxis érzéketlen. Az ének-zene tanárok belügyének tekinti (Zsolnai 1996: 220, 148–149).

A diákok iskolai teljesítményét elsősorban a tanárok minősége határozza meg. Az oktatási rendszerek sikeres fejlesztése érdekében végzett kutatásokban három tényezőt emelnek ki: megfelelő emberek váljanak tanárrá, eredményes oktatókká képezzék őket és a lehető legjobb oktatást kapja meg minden gyermek. Ezek a kutatási következtetések olvashatók a McKinsey jelentésben (Barber, M.Mourshed, M. 2007), a magyar közoktatás megújítására tett javaslatokban (Kárpáti  2008) és az OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) nemzetközi tanárkutatás eredményeiben is (TALIS 2009). A tanítóképzésben, az ének-zene területre fókuszálva is ugyanezeket mondhatjuk el. Az ének-zene alkalmassági vizsga jelenti a szelektálást, a képzés kettőssége – általános illetve műveltségterületi képzés – ad egy újabb specializációs lehetőséget, hogy aztán a tanulmányok befejezése után hallgatóink tanítványaik sikeres nevelői legyenek. Beteljesítsék, az egyre bővülő-mélyülő három pedagógiai kör – a művészeti nevelés, az esztétikai nevelés, az általános személyiségfejlesztés – elméletének és gyakorlatának az egységét, összhangját, harmóniáját, melyet újként a nevelés történetében Kodály Zoltán alkotott meg. (Mészáros 1997:293) A hallgatók képzésében azonban ennél tágabbra nyitjuk a horizontot, és megismertetjük velük azokat a számunkra alternatív lehetőségeket is, amelyeket a világban alkalmazott zenepedagógiai módszerek jelentenek. (Kenesei 1994; Nielsen 2007)

Milyen gondokkal szembesülünk ma a magyarországi tanítóképzésben? Egyre csökken a közoktatásban a gyerekek létszáma, iskolákat zárnak be, kevesebb pedagógusra van szükség az országban, kevesebben jelentkeznek a szakra, kevesebb hallgatót vesz fel a felsőoktatás. Ezen okok miatt nem a legkiválóbb középiskolások jelentkeznek a pályára, így olyan ellentétes erővonalak mentén történik a tanítók képzése, amely hosszabb távon éreztetheti kedvezőtlen hatását. (A felsőoktatási statisztikai adatok kimutatását lásd a melléklet 1–4. táblázataiban.) Az oktatás minőségének folyamatos javítása érdekében a tanulmány gondolatainak figyelembe vételével dolgozhatunk csak a felsőoktatásban a tanítók alapképzésében. A tehetséges hallgatók az alapképzés befejezése után a pedagógia szak mesterképzésében (MSc) folytathatják tanulmányaikat, hogy a sikeres diploma birtokában néhányan a neveléstudományi PhD-képzésében is helyt állva, növeljék a tudományos kutatási eredmények pozitív hatásának megjelenését a tanítóképzés fejlesztésében.  

 

Felhasznált irodalom

 

Adorno, T. W. (1972). A félműveltség elmélete. In: Wessely, A. (Ed.).  A kultúra szociológiája. Budapest: Osiris Kiadó. 2003. 96–113.

Barber, M. & Mourshed, M. (2007). How the World’s Best-performing School Systems Come out Top? McKinsey&Company. Retrieved  March 18, 2010, from  http://www.mckinsey.com/App_Media/Reports/SSO/Worlds_School_Systems_Final.pdf

Bácskai, E. & Manchin, R. & Sági, M. & Vitányi, I. (1972). Ének-zenei iskolába jártak… Budapest: Zeneműkiadó.

Barkóczi, I. & Pléh, Cs. (1977): Kodály zenei nevelési módszerének hatásvizsgálata. Kecskemét: Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet.

Bernstein, L. (1976). The Unanswered Question. Six Talks at Harvard. Cambridge, Massachusetts and London: Harvard University Press.

Bloom, A. (1988). The Closing of the American Mind. New York: Simon & Schuster.

Csikszentmihalyi, M. (1991). Flow. The Psychology of Optimal Experience. Harper Perennial.

Gordon, E. E. (1988). Learning Sequences in Music. Chicago: G.I.A. Publicationc, Inc.

Gruhn, W. (1996). The Influence of Learning on Cortical Activation Pattern. In: ISME Research Commission XVI. International Seminar, Frascati, 59-70.

Kárpáti, A. (2008): Tanárképzés, továbbképzés. In: Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. Budapest: Ecostat, 193-215.

Kenesei, É. Kis Jenőné (1994). Alternatív lehetőségek a zenepedagógiában. Budapest: Tárogató Kiadó.

Kenesei, É. Kis Jenőné (2007): Kodály Zoltán a tanítók képzéséről. In: Iskolakultúra, 17(11–12), 151-163.

Knausz, I. (2003). Mi a műveltség? In: Iskolakultúra, 13(12), 103-108.

Kodály, Z. (1929). Gyermekkarok. In: Kodály Zoltán (1982). Visszatekintés I. Ed. Bónis, F., Budapest: Zeneműkiadó, 38-45.

Kodály, Z. (1944). Mire való a zenei önképzőkör? In: Kodály Zoltán (1982). Visszatekintés I. Ed. Bónis, F., Budapest: Zeneműkiadó, 154-157.

Kodály, Z. (1956). Tanügyi bácsik! Engedjétek énekelni a gyermekeket! In: Kodály Zoltán (1982). Visszatekintés I. Ed. Bónis, F., Budapest: Zeneműkiadó, 304-308.

Kodály, Z. (1962). Egy kis számadás. In: Kodály Zoltán (1982). Visszatekintés I. Ed. Bónis, F., Budapest: Zeneműkiadó, 99-112.

Kokas, K. (1972): Képességfejlesztés zenei neveléssel. Budapest: Zeneműkiadó.

Kroó, Gy. (1970, Ed.). Zene és műveltség. Budapest: Zeneműkiadó.

Ladányi, A. (1988). A felsőfokú tanítóképzés előzményei (1945–1959). In: Tartalmilag megújított négyéves tanítóképzés: Helyzetfeltáró előtanulmányok. Ed. Magyarfalvi, L., Budapest: OPKM, 47-63.

Laczó, Z. (1985). The Non-Musical Outcomes of Music Education: Influence on Intelligence? In: Council for Research in Music Education, Bulletin No. 85., 109–118.

Laczó, Z. (2001a). Élmény – ismeret – személyiség – társadalom. In: Kútbanézők VI-VII. Újabb művészetpedagógiai írások az Academia Ludi et Artis műhelyeiből. Budapest: Academia Ludi et Artis, 27-32.

Laczó, Z. (2001b). Zenei nevelés a közoktatásban. In: Báthory, Z. & Falus, I. (2001, szerk.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből – 2001, Budapest: Osiris Kiadó. 437-451.

Laczó, Z. (2002). Zenepedagógia és társadalom. In: Ének-zene, 9(4) 9-19.

Lebrecht, N. (2000). Művészek és menedzserek, avagy rekviem a komolyzenéért. Budapest: Európa Kiadó.

meNet. Music education Network. Retrieved  February 8, 2010, from  http://menet.mdw.ac.at/menetsite/english/index.html.

Mészáros, I. (1997). Kodály Zoltán. In: Magyar iskola: 996–1996. Előadások, cikkek, beszédek. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó, 290-294.

Németh, A. (1990). A magyar tanítóképzés története, 1775–1975. Zsámbék: Zsámbéki Tanítóképző Főiskola.

Nielsen, F. V. (2007). Music (and Arts) Education from the Point of View of Didaktik and Bildung. In: Bresler, L. (Ed.), International Handbook of Research in Arts Education, Dordrecht: Springer, 265-286.

Parlitz, D.& Schürmann, K.& Gruhn, W. & Altenmüller, E. (1998). Verarbeitung und Wirkung von Musiksignalen im Großhirn. [Processing and Effects of Music Signals in the Cerebrum.] Ergebnisse experimenteller EEG-Studien mit 12-14 Jährigen Schülern, In: 6. Europäischer Kongreß für Musikermedizin und Musikphysiologie, Berlin: Hochschule der Künste, p. 97-99.

Rét, R. (1980, Ed.). Műveltségkép az ezredfordulón. Tanulmányok az akadémia távlati műveltségkoncepció alapján. Budapest: Kossuth Kiadó.

Saccani, R. (2001). Karmester amerikai importból. In: Találkozások. November p. 11.

Rowley, G. (1981, Ed.). A zene könyve. Budapest: Zeneműkiadó.

Schulze, G. (1992). Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. [Social Flow. Cultural Sociology of the Present.] Frankfurt am Main, New York: Campus Verlag.

Striker, S.(1996). Zárszó. In: A kultúra szerepe a változó világban (1996): országos tudományos konferencia: Győr, 1995. március 9–10. Ed. Striker, S. Budapest: Magyar Művelődési Intézet, 77–85.

OECD. (2009) Teaching and Learning International Survey. (TALIS) Retrieved  March 3, 2010, from http://www.oecd.org/document/0/0,3343,en_2649_39263231_38052160_1_1_1_1,00.html

Tanító alapszak képzési kimeneti követelményei. 2004. Képzés kezdete: 2006. szeptember. Retrieved  October 7, 2009, from  http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=638&articleID=227575&ctag=articlelist&iid=1.

The Kodály Concept of Music Education in Practice. (2007). With a representative selection of demonstration class videos from kindergarten to secondary school and choir. Ed. Platthy, S.&Ittzés, M. DVD-ROM. Kecskemét, Hungary: Foundation for the Kodály Institute.

Voigt, V. (1996). Milyen kultúrát kérünk, támogatunk, kutatunk, tanítunk…  In: A kultúra szerepe a változó világban (1996): országos tudományos konferencia: Győr, 1995. március 9–10. Ed. Striker, S. Budapest: Magyar Művelődési Intézet, 29-32.

Vitányi, I. (1996). Bevezető előadás. In: A kultúra szerepe a változó világban (1996): országos tudományos konferencia: Győr, 1995. március 9–10. Ed. Striker, S. Budapest: Magyar Művelődési Intézet, 7-10.

Zsolnai, J.(1996). A pedagógia új rendszere címszavakban. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

 

Mellékletek

 

1. ábra: Az ének-zenei tanulmányok óraszámai

 

 

 

2. ábra: Az általános zenei képzés tantárgyainak óraszáma (1975-2006)

 

3. ábra: A speciális (ének-zene szakkollégiumi/műveltségterületi) képzés tantárgyainak óraszáma (1975-2006)

 

4. ábra: Képzési területek aránya a teljes 3000 tanóra százalékában – 2006

1. táblázat: Az első helyre jelentkezett hallgatók száma

Egyetemek/Főiskolák

2006

2007

2008

2009

2010

ELTE-TÓK

229

140

102

165

246

SZTE-JGYPK

63

56

35

41

87

KTIF

160

64

34

63

86

KF-TFK

146

57

54

53

60

NYME-AK

92

57

29

51

60

SZIE-ABK

91

48

27

30

41

KE-PK

91

20

19

23

36

ME-CTFK

85

37

28

30

35

AVKF

56

50

22

16

33

NYF-PKK

85

33

23

30

32

PTE-IFK

42

34

15

16

28

NYME-MNSK

32

21

9

18

20

SZIE-PK

44

28

14

24

17

EJF-P

34

21

11

18

16

PPKE-VJK

35

16

8

15

8

KRE-TFK

 

11

9

7

7

Összesen

1285

693

439

600

812

Egyetemek karai: ELTE=Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest; NYME=Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron; SZTE=Szegedi Tudományegyetem; ME=Miskolci Egyetem; SZIE=Szent István Egyetem, Gödöllő; KE=Kaposvári Egyetem; PTE=Pécsi Tudományegyetem; PPKE=Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest; KRE=Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest. Főiskolák karai: KTIF=Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola; KF=Kecskeméti Főiskola; NYF=Nyíregyházi Főiskola; EJF=Eötvös József Főiskola, Baja; AVKF=Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác.

2. táblázat: Jelentkező hallgatókból bejutottak aránya (%)

Egyetemek/Főiskolák

2006

2007

2008

2009

2010

PPKE-VJK

68,57

81,25

75,00

80,00

12,50

EJF-P

73,53

85,71

90,91

66,67

31,25

NYF-PKK

31,76

84,85

82,61

53,33

34,38

SZIE-ABK

71,43

72,92

88,89

60,00

36,59

KF-TFK

58,22

80,70

94,44

67,92

38,33

PTE-IFK

54,76

64,71

100,00

68,75

39,29

AVKF

76,79

76,00

63,64

75,00

39,39

SZTE-JGYPK

69,84

76,79

82,86

56,10

41,38

KRE-TFK

 

72,73

88,89

85,71

42,86

NYME-MNSK

71,88

66,67

77,78

88,89

45,00

ELTE-TÓK

55,02

83,57

91,18

60,00

46,34

ME-CTFK

70,59

54,05

85,71

43,33

48,57

KTIF

50,63

71,88

88,24

57,14

51,16

KE-PK

50,55

65,00

89,47

69,57

52,58

SZIE-PK

75,00

75,00

100,00

33,33

52,94

NYME-AK

83,70

71,93

93,10

64,71

53,33

Átlag

64,15

73,98

87,05

64,40

41,62

 

3. táblázat: Felvett hallgatók pontátlaga

Egyetemek/Főiskolák

2006

2007

2008

2009

2010

KRE-TFK

 

104,5

282,0

293,2

375,0

ELTE-TÓK

111,1

105,4

311,0

326,5

348,9

NYME-AK

98,3

106,1

294,6

315,7

332,1

SZIE-ABK

99,7

102,4

263,0

302,4

332,1

EJF-P

94,5

104,4

274,9

315,9

330,4

ME-CTFK 

96,5

95,9

266,3

300,5

328,1

KF-TFK

105,3

102,3

267,7

289,2

326,2

PTE-IFK

97,0

100,9

287,2

299,7

324,3

KE-PK 

103,2

96,3

285,5

285,6

322,9

SZTE-JGYPK

108,0

105,1

298,0

307,6

319,5

NYF-PKK 

107,6

102,5

248,2

285,6

319,2

SZIE-PK

93,3

97,6

254,5

289,6

317,6

KTIF

102,2

100,7

270,4

304,2

317,2

NYME-MNSK

101,6

103,0

242,3

289,4

312,0

AVKF

95,8

101,5

286,4

315,0

311,9

PPKE-VJK

101,0

104,5

317,5

325,3

294,0

Átlag

101,0

102,1

278,1

302,8

325,71

Maximum pont: 2006-2007: 120+40; 2008-2010: 400+80.

Letöltés időpontja: 2011.01.27.

http://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_rangsorok/rangsor/!Rangsor/index.php?elj=N&rsze_id=749&scs_id=basz97&sze_id=353&sze_id=351&sze_id=357&dom0=0&page0=1&limit0=10&tanev0=all&limit0-1=10&limit0-2=10&dom1=0&page1=1&limit1=10&tanev1=all&limit1-1=10&limit1-2=10&dom2=0&page2=1&limit2=10&tanev2=all&limit2-1=10&limit2-2=10

4. táblázat: Tanító szakos hallgatók száma a képzésben (1950-2009)

Év

Hallgatók száma

Év

Hallgatók száma

Év

Hallgatók száma

1950

10282

1970

3236

1990

8653

1951

9484

1971

4030

1991

8389

1952

10293

1972

4629

1992

8175

1953

10516

1973

5322

1993

8513

1954

7492

1974

4776

1994

9507

1955

5521

1975

6078

1995

11553

1956

4137

1976

7235

1996

12110

1957

2000

1977

8191

1997

12265

1958

1949

1978

8891

1998

15011

1959

1476

1979

8958

1999

16345

1960

1687

1980

8420

2000

10493

1961

2712

1981

8219

2001

10017

1962

3400

1982

8280

2002

9944

1963

3876

1983

8780

2003

10083

1964

3899

1984

9268

2004

10125

1965

3422

1985

9604

2005

10071

1966

2838

1986

10352

2006

9379

1967

2586

1987

10475

2007

7802

1968

2726

1988

9822

2008

6116

1969

2973

1989

9116

 2009

 4.955

(Statisztikai évkönyvek adatai)

További információk: http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=38,248221&_dad=portal&_schema=PORTAL

http://www.okm.gov.hu/felsooktatas/adattar

 

 

 

* A Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar tanára (kenesei.eva@ke.hu)