Szőnyiné Szerző Katalin*

 

Himnusz-Szózat dokumentáció

 

Kiegészítések az Erkel Társaság és a MMA Himnusz állásfoglalásához (2013. április 11.)

 

Nemzeti zenei ereklyéink, a Himnusz, Szózat és a Rákóczi induló érvényesnek tekinthető, autentikus formái kiválasztásánál a fő gondot könyvtári tapasztalataim alapján a rendelkezésre álló kiadványok viszonylagos nagy száma és a kottákon, lemezeken található, egymásnak is ellentmondó adatok, zenei tartalmak rendezetlensége okozza.

 

A Rákóczi indulót e csoportról leválasztva az alábbiakban a két nemzeti ének, Erkel Himnusza és Egressy Béni Szózata körüli anomáliákról és a legfontosabb teendőkről szeretnék szót ejteni.

 

Nem volt könnyű helyzetben az alkotmányozó, amikor 2010-ben az Alaptörvényben az ország himnuszáról érvényesen akart rendelkezni. Az Országos Széchényi Könyvtár Erkel-gyűjteményében ugyan megtalálható a két fő forrás – Erkel 1844-es pályanyertes Himnuszának idegen kézzel másolt egykorú partitúrája, továbbá az 1880-as évekből származó, Erkel kezével fennmaradt 4 szólamú vegyeskari letét autográfiája –, de egymáshoz képest is ez a két fő forrás lényeges eltéréseket tartalmazott. Mégis, elmondható, hogy az Erkel Ferenc kézjegyével fennmaradt későbbi változat, az egystrófás dallam és Kölcsey Ferenc verse, abban a formában, ahogy Erkel dallamához illeszkedik, egyértelműen Erkel végakaratát tükrözi. A prímszólam dallama, ritmusa és szövege tehát önkényesen nem változtatható meg: ez Magyarország himnuszának érvényes és az Alaptörvényben jóváhagyott formája. – Az Alaptörvénynek azonban nem volt feladata, hogy Erkel Himnuszának saját és mások által keletkezett változatai között eligazítson, azok között érvényes, vagy érvénytelen műalakokat megállapítson.

 

A Himnusz és a Szózat szakmai jóváhagyással történő szabályozására e dallamok története során két kezdeményezést ismerünk. Az első Hóman Bálinté.

 

Hóman Bálint a 15.151/939. III. szám alatt 1939. június 2-án a következő rendelkezést adta ki:

„(1) A Himnusz előadásánál tapasztalható eltérések igen sok esetben megzavarták a hazafias ünnepségek hangulatát. Ennek elkerülésére és az előadás egységének biztosítása érdekében elrendelem a következőket:

(2) A Himnusz áhitat-keltését célzó imádságos jellegének megfelelően csak komoly alkalmakkor adható elő.

(3) Ismétlésnek az előadásban helye nincs.

(4) Hangszeres és zenekíséretes előadásnál úgy az előjáték, mint az utójáték kötelező.

(5) Az olyan ünnepségeken, ahol az egész Himnusz előadására nincs idő, az előjáték elhagyásával csupán a Himnusz első nyolc üteme játszandó.

(6) A Himnuszt Kölcsey Ferenc eredeti szövegével kell énekelni. A könnyebb énekelhetőség kedvéért mindazonáltal az eredeti „hozz rá víg esztendőt” szöveg helyett „hozz reá víg esztendőt” énekelendő.

(7) A helyes előadásnál zsinórmértékül szolgáló hivatalos letét kiadása iránt egyidejűleg gondoskodás történt.”

(Megjelent a Magyar Kórus c. egyházzenei folyóirat Bárdos Lajos, Kertész Gyula által szerkesztett 1939. IX. évf. novemberi száma 664. lapján.)

 

A Magyar Nemzet c. napilap 1982. március 13-án „Himnuszunk és Szózatunk” címmel közzétette Lőkös Zoltán cikkét a március 15. tiszteletére megjelenő Himnusz-Szózat nagylemezről, mely a Hazafias Népfront 1981. VII. kongresszusa kezdeményezésére, közelebbről Szokolay Sándor nevezetes felszólalása nyomán, a Hungarotonnál jött ki. („Tudják-e, hogy Himnuszunk a világ egyetlen illegális nemzeti himnusza? Mert sohasem iktatták, nincs dokumentum arról, hogy vált hivatalos himnusszá. … A nép tette azzá.”)

 

A hanglemez megjelenésével a „legszélesebb körökben” kívánták a helyes, hagyományos éneklés mintáját közreadni, „az ellenforradalmi korszak szöveg- és dallamhamisítását” eltörölni. A „hozz rá víg esztendőt” (a Hóman Bálint által elrendelt „hozz reá” fordulat helyett), valamint a Szózatban hibásan elterjedt „élned és meghalnod kell” rontott szöveg helyett a visszaállítandó „Itt élned, élned, halnod kell” újratanítása e lemez megjelenésétől kezdve szinte kötelezővé vált.

 

A Mátyás János zenei rendező és Juhász Ferenc, Lukácsy Sándor, Szokolay Sándor, Ujfalussy József által alkotott szerkesztőbizottság tiszteletreméltó nagy munkát végzett, amikor a lemez számára a mérvadó szöveges és zenei forrásokat összeállította, a legjobb előadóművészeket, együtteseket a feladatra felkérte. - A kísérő dokumentáció összeállításánál azonban, miközben a magas művészi színvonalból nem engedtek, a lemez szereplőinek, forrásainak megjelölésénél több ponton, mint alább látni fogjuk, hallgatásra kényszerültek. A lemez kihozása így is nagy üzleti és szakmai siker lett, s gyorsan hozzájárult, hogy a rontott népénekszövegek nagy közösségek tudatában az autentikus szövegváltozatokban terjedjenek el újra s váljanak az egységes nemzettudat részévé. Világossá vált egyúttal, hogy Erkel Himnusza, Egressy Szózata nem csak dallamában él tovább. Különböző fennmaradt énekkari és zenekari feldolgozásuk a magyar zenetörténeti hagyomány megbecsült és megbecsülendő része.

 

1989 után Mátyás János, a lemez zenei rendezője, már nagy betegen telefonon felhívott az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárában.  Arra kért, hogy mint az Erkel- és Dohnányi-gyűjteményben dolgozó zenei munkatárs, rögzítsem mindazt, amit a Himnusz-Szózat nagylemez kiegészítendő forrásairól és szereplőiről mondani kíván. (Függelék)

 

Az 1982-es nagylemez többes kiadásainak a stáblistáján Mátyás János lelkiismerete szerint igazságot kívánt szolgáltatni az 1982-ben még nem említhető Himnusz-Szózat feldolgozók körének, Dohnányi Ernő, Ádám Jenő, id. Pécsi József, Kenessey Jenő jobbára csak 1948 előtti, egyházzenei kiadványokban hozzáférhető forrásainak.

 

Nem hallgatható el, hogy épp e lemez szembesítette a közvéleményt azzal, hogy Erkel Himnusza, eredeti Esz-dúr lejegyzésében néphimnuszként  túl magas, lejjebb transzponálandó. - A forgalomban lévő Dohnányi Ernő nagyzenekari letét partitúrájának címlapján (EMB) még mindig bántóan hiányzik Dohnányi neve. Ezt sürgősen pótolni kellene. Jó lenne egyúttal, ha a Dohnányi-féle  változat, éppúgy, mint a később, Somogyvári Ákos magánkiadásában megjelent Himnusz-lemezen hallható eredeti Erkel-hangszerelés, mélyebbre transzponált (B-dúr) változatban is mindenki számára elérhető és énekelhető lenne. Az Editio Musica Budapest honlapjáról ingyenesen letölthető énekkari kiadványokban pedig még mindig javítandó az avult és rontott szövegváltozat, a „hozz reá” fordulat.

 

A Hungaroton és az Editio Musica javított mértékadó kiadványaival, kellő példányszámban történő terjesztésével könnyen úrrá lehetnénk a jelenlegi önkényes és dilettáns megszólaltatásokat eredményező helyzeten.

 

Az egész magyar nyelvterületre érvényes, egységes és könnyen énekelhető Himnusz, Szózat s e dallamok legjobb hagyományainkon alapuló felmutatása érdekében.

 

 

 

FÜGGELÉK

Mátyás János zenei rendező pótlása 1989 után a Himnusz-Szózat nagylemez  (SLPX 19133) forrásairól:

A sorszámok a hivatkozott, s 1982 után több kiadásban, CD-ként is megjelent lemez track-számai.

1.      Erkel Ferenc: Himnusz. Magyar Állami Hangversenyzenekar, vezényel: Ferencsik János.

Mátyás János: „Ez volt a Ferencsik szerint Dohnányi által csupán „korrigált” hangszerelés, a mű nagyzenekari változata.  Forrás: Erkel: Himnusz, partitúra, 1971, Editio Musica Budapest. (Dohnányi neve nélkül)”;

3.      Férfikari változat. Forrás: Ádám Jenő közreadása, Magyar Kórus 1939.

(Nem azonos az Erkel-féle 1880 körüli letéttel.)

6. Fúvószenekari változat. Idősebb Pécsi József (és a borítóval ellentétben nem Jávor Zoltán) hangszerelése.

8. Férfikar, vegyeskar, gyermekkar. Csak a dallam: unisono.

9. Gyermekkar, vegyeskar, zenekar: Dohnányi zenekara, Kenessey Jenő kórusletétje (Magyar Kórus, 1948);

A lemezen hallható Szózat-változatok:

1.      Vegyeskar. Unisono.

5.      A Szózat-dallam kivágata Liszt Ferenc: Szózat és magyar Himnusz c. nagyzenekari fantáziájából.

7.      A Szózat férfikari feldolgozása Ádám Jenő 1939-es közreadásában;

10. Egressy Béni – Liszt Ferenc – Vörösmarty Mihály: Vegyeskari és szimfonikus nagyzenekari feldolgozás Egressy Béni-Liszt Ferenc nagyzenekari fantáziájából. Darvas Gábor feldolgozása, 1981. (Mátyás János itt csupán megerősítette a lemezen helyesen szereplő adatot.)

 * Szőnyiné Szerző Katalin zenetörténész, művészeti író, az MMA rendes tagja.