ALTORJAY TAMÁS*

 

Beszámoló a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Konferenciáról

 

(Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, 2013. április 24.)

 

 

 

A konferencia védnökségét maga a KFTFK dékánja, dr. Steklács János (PhD) látta el és a szervezését, lebonyolítását Buzás Zsuzsa főiskolai tanársegéd végezte. Az esemény változatos témájú tudományos előadásokat, bemutató órát, hangversenyt és a végén kerekasztal beszélgetést tartalmazott. Külön öröm volt számomra, hogy nemcsak a kutatók hallgatták meg egymás előadásait, kiérlelt gondolatait, legújabb kutatási eredményeit, hanem népes hallgatói csoport is végig, érdeklődéssel kitartott a rendezvényen, annak ellenére, hogy a Főiskolán oktatási szünet volt.

 

A konferencia, stílszerűen egy népdalcsokor elhangzásával indult. Menyhárt Eszter, a kecskeméti Kodály Iskola 9. évfolyamos tanulója népviseletbe öltözötten, tisztán intonálva énekelte a változatos hangulatú népdalokat, megalapozta ezzel az összejövetel emelkedett alaphangulatát.

 

Az első tudományos előadást dr. Kerek Ferenc (DLA), a Szegedi Zeneművészeti Kar dékánja tartotta. Arra a kérdésre kereste a választ, hogy zeneoktatásunk nemzetközileg elismert magas színvonalát milyen eszközökkel tudjuk a továbbiakban is fenntartani? A Kodály–i alapokon kibontakozó hazai énekzene oktatás, évek óta mostoha helyzetben vergődik. Az énekzene érzelmi intelligenciájára, a gyermekek társas viselkedésére és egyéb tantárgyak tanulására (transzfer) gyakorolt jótékony hatását, hazai kutatások is évtizedekkel ezelőtt igazolták (pl. Barkóczi, Pléh, 1977). A Kodály módszert sok bírálat éri itthon, holott nemzetközi tekintélye töretlen. Ezt leginkább Kodály városában, a konferencia helyszínén, Kecskeméten érzékelik leginkább a szakemberek. Statisztikai tény ugyanakkor, hogy a klasszikus zene iránti érdeklődés, világszerte, és így a magyar nyelvterületen is a lakosság 1-2 %-ra jellemző csupán. A fent részletezett jelenségek hatására, a klasszikus zene oktatásában, közép és felsőfokon is előbb-utóbb utánpótlási nehézségek jelentkeznek. A mennyiségi gondok (létszámcsökkenés), minőségi nehézségeket (válogatási lehetőség, színvonalesés) idézhetnek elő. Javíthat a helyzeten a 2013 szeptemberétől belépő osztatlan tanárképzés, amennyiben az osztott képzés tapasztalatait is hasznosítja. Üdvözölte továbbá Kerek Ferenc dékán úr a hazánkban két megyében megindult zeneoktatási kísérletet is. Bolyki György irányításával, az általa szerkesztett „zenei központú tanrendet” próbálják ki. Ebben a Gustavo Dudamel világhírű Venezuelai karmester által népszerűsített „El Sistema” zeneoktatási rendszer tapasztalatait is hasznosítják. Az előadó bízik benne, hogy ezen kísérletek jótékony hatással lesznek a hazai klasszikus zeneoktatásra is!

 

Második előadó dr. Smuta Attila (DLA), a rendező kar tanszékvezetője volt. Találomra kiválasztott a jelenleg használatban lévő hazai tankönyvcsaládok közül egyet, és ennek énekzene tankönyvét vonta górcső alá. A tankönyvcsaládot nem azonosította be, nehogy bármiféle részrehajlási gyanú merülhessen fel. Terítékre került a tankönyv minden eleme, és sajnos sok-sok szakmai hibával. A dalanyag korosztályhoz illeszkedő kiválasztásánál, a hangnem meghatározásnál, a javasolt szolmizációs dó-váltásoknál, a ritmusneveknél, a zenei kifejezések alkalmazásánál, értelmezésénél, helyesírásuknál, a műfaji meghatározásoknál, a népdalfeldolgozások nevesítésénél stb. talált kifogásolni valókat. Bírálta a zenehallgatásnál előforduló – zaj és mestermű – keveredéseket, valamint az illusztrációk ellentmondásait. A hallgatóságot is megénekeltette a problémák szemléltetésére, tovább fokozva ezzel a konferencia oldott hangulatát.

 

Ezután dr. Ittzés Mihály Kodály a „methodológus” című előadása következett. Az előadó a Nemzetközi Kodály Szemináriumok szervezője és oktatója, a Kecskeméti Kodály Intézet nyugalmazott igazgatója, nemzetközi hírű Kodály kutató. Hangsúlyozta Kodály gyermekszeretetét és kicsinyek iránti megbecsülését. Fölhívta a figyelmet arra, hogy érdemes Kodály írásait alaposan tanulmányozni! Apró, gyakorlati kérdéseket is vizsgált Kodály, ezért írásai kiaknázatlan források, gyakorlat számára is hasznos útmutatók. Részletesen kitért a relatív szolmizációnál a módosított hangok elnevezéseire, a népdal típusa meghatározásának problémáira, a többszólamú feldolgozásoknál hasznosan alkalmazható, gyakoroltatható szólamcserékre, vagy a gyerekeknek készülő kiadványok szemléltető ábráinak fontosságára.

 

Dr. Csíkos Csaba (PhD) az SZTE Neveléstudományi Intézetének docense, kutatási területének – a tudásra vonatkozó tudás – és a zene összefüggéseiről értekezett. A tudásra vonatkozó tudásnak két csoportját különböztethetjük meg: a tárgyi elemeket és a felhasználási terveket. Ezeket idegen szakszóval metakognitív meggyőződéseknek és metakognitív stratégiáknak nevezik. A tudatos tudáshasználatunk képesség-logisztikus görbéje 20 éves korunkra teljesedik ki, de élethosszig tudjuk még stratégia használatunkat továbbfejleszteni. Ez természetesen a téma pedagógiai jelentőségét fokozza! A memorizálás tudatosítása, és különböző stratégiáinak kipróbálása a zenetanulásban is nagy jelentőségű. Szellemes példákkal szemléltette az előadó a dallamok szolmizációs neveinek emlékezetbe vésését. Pl.

az előjegyzések bevezetését szöveggel társítva memorizálják a kezdők; Cérna Géza Diót Árul Ezért Helypénzt Fizet. Kutatások során igazolódott az is, hogy különböző zenei stílusok ismerete a tanulmányi átlagok erős javulását eredményezte. A matematika elsajátítását különösen a népzene éneklése és tanulása segítette!

 

A Parlando zenepedagógiai folyóirat több mint fél évszázados történetét röviden foglalta össze Zelinka Tamás felelős főszerkesztő. Az 55. évfolyamát élő folyóirat 2011 januárja óta már csak digitális formában jelenik meg. Az ürömben öröm, hogy a hagyományos kiadás kb. 60 oldalas terjedelme ily módon kibővült, kiállítása gazdagodott, a témák szemléltetése egyes esetekben már hanganyaggal történik. Az évenkénti látogatók száma megközelíti a 180.000-t, a letöltéseké pedig az 1 millió oldalt. Mindez azt mutatja, hogy a zenepedagógiai folyóirat népszerűsége töretlen

 

Dr. Steklács János (PhD) és Buzás Zsuzsa a szemmozgás vizsgálatok alkalmazhatóságáról számoltak be a zeneoktatásban. Egy közösen végzett, célirányos (pilot) lapról-éneklési vizsgálat eredményeit mutatták be. A kecskeméti Kodály Iskola zeneművészeti szakközépiskolás növendékeivel egyre összetettebb feladatokat, egy kivételével Kodály műveiből énekeltettek. Először csak ritmust, majd ritmusjelek alá írt szolmizációs neveket, betűkottás példákat, majd lekottázott dallamot. Ez utóbbinál először violin, majd C-kulcsos lejegyzésben, egyre nehezebb ritmussal (változó ütem, rubato). Az utolsó feladatban lekottázott népdalt énekeltettek szöveggel egy perces átnézés után. A szemmozgást vizsgáló berendezés felvételeiből is mutattak jellegzetes példákat. Ezeken jól láthatók a tekintet-rögzítések (fixálások) gyakoriságai és az ugrálások (szakkádok). Önkéntelenül a legérdekesebb, legfontosabb részeket figyeljük a kottában is. Leghosszabban a feladat elején, az előjegyzésnél, ütemjelzésnél, dallamindulásnál időzik a szem, az egységek végén, valamint hosszabb szünetek utáni folytatásnál. A fixálások átlagos hossza 250-400ms. Az emberi szem leggyorsabban 30ms alatt képes ugrani. A kutatók távlati célja, hogy Kodály elképzeléseire alapozott – zenei anyanyelv elsajátíttatása, ének alapon zenei írás-olvasással – számítógéppel segített szolfézs programot dolgozzanak ki!

 

A konferencia rövid ebédszünet után Mini-koncerttel folytatódott, Kodály Zoltán műveiből. A hangverseny első felében a Kecskeméti Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola magánének szakos növendékei énekeltek Kodály népdalfeldolgozásaiból egy csokorra valót.

 

Fejes Katica, Ifjúság, mint Sólyommadár, Dóró Dalma Csillagom, Révészem, míg Szabó Alexa Kocsi szekér, kocsi szán népdalokat szólaltatta meg. Az első rész zárásaként, a szerző Négy Dal című kötetéből, a Nausikaa című csendült fel Dani Zsuzsa közreműködésével. Mindannyian szép tisztán intonáltak és sikerült a dalok egyedi hangulatát is megragadniuk. A hangverseny „pikantériájaként” Altorjay Tamás – ezen beszámoló szerzője – is megszólalt. A fent felsorolt növendékek magánének tanáraként két Kodály dalt adott elő. Elsőként az Öt dal (op. 9) című kötetből az Ady Endre versére komponált „Ádám hol vagy?”-ot, majd a Megkésett Melódiák kötetből (op. 6) a Csokonai versre írt Farsang Búcsúszavait. Teljesítményének jellemzésére nem ő az illetékes, de remélhetőleg az esemény zenepedagógiai hatása, növendékeire nem maradt el. Kodály Epigrammáiból a házigazda Főiskola ének-zene műveltségterületes hallgatói énekeltek. Kiss Gyöngyi a Tavasz címűt, míg Botka-Vincze Judittal közösen a Gyöngyvirág című epigrammát szólaltatták meg, hatásosan, nagy lelkesedéssel. A hangverseny korrepetitora Pusker Imre, a Kecskeméti Kodály Zeneművészeti Szakközépiskola művésztanára volt.

 

A délutáni program Liptainé Szeverényi Márta tanárnő által vezetett bemutató ének-zene órával folytatódott. A Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola első osztályos tanulói vonultak a színpadra. Körtánccal és énekszóval kezdtek. Ezután csukott szemmel az erdő hangjait megszólaltató felvételt – Gryllus Vilmos dalát – hallgatták, és állatokhoz kellett kapcsolják az egyes zajokat, madárénekeket. A megfejtést a hallott dal szövegének értelmezésével folytatták. Az erdő lakóit énekelve-táncolva meg is elevenítették. Megszólaltatták a Fúj szél, hideg szél, az Erdő mellett nem jó lakni, a Nyuszi ül a fűben és a Sötétes az erdő című dalokat tapsolva, szolmizálva, szolmizációs neveket mutogatva, szöveggel és ritmushangszerekkel kísérve is. Egy virágoskert is megelevenedett a gyermekek dalolása nyomán. A hallgatóság örömmel nyugtázhatta, hogy a gyermekek hogyan oldódtak fel, egyre jobban az óra folyamán és a végén még a jelenlévők személyes üdvözlésére is felbátorodtak. Az óra hangulatát a tanárnő sugárzó szeretete hatotta át.

 

Katona Flóra tömör előadásában, meggyőzően bizonyította, hogy a rendező Főiskolán, a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) elkötelezetten tevékenykedik a kulturális élet gazdagításáért. Rendezvényeikről: gólyabál, karácsonyi koncert, házi-hangversenyek, tanítóképzős szakest, tanár diák vetélkedők, tanítóképzős nap stb. sosem hiányoznak a kulturális események. A tanítóképzős napon még a „KEFO (Kecskeméti Főiskola) hangját” is megválasztják évente!

 

Pásztor Attila a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktoriskolájának másodéves hallgatója az Elektronikus Diagnosztikus Rendszer (eDia) lehetőségeit ismertette. Kiderült, hogy a rendszer kiválóan alkalmazható a pedagógiai értékelés területein. Az elektromos formátumú kérdőívek, tesztek kitöltéséhez igazoltan nagyobb késztetést éreznek a diákok. Javításuk, kiértékelésük, statisztikai feldolgozásuk számítógépes programokkal gyors, pontos. Terjesztésükhöz a világháló is alkalmazható, a vizsgálható személyek számát ugrásszerűen megnövelve! Alkalmazhatók képesség-szint felmérésekhez, fejlesztő feladatok kidolgozásához. Sokat ígérő területei lehetnek a szemmozgás és arckifejezés vizsgálatok is! Diagnosztikus mérések fejlesztése folyik a Szegedi Doktoriskolában, pszichológia, és különböző tantárgyi területeken. Zenei képességfelmérésnél „hangos feladat” és „hangos kérdőív” is bevethető. Asztalos Kata doktorandusz vizsgálatában 652 tanuló vett részt. 81 itemes feladatsort alkalmazott. Ezekből néhány feladatot is bemutatott az előadó. A dallamhallás ellenőrzésénél vektorábrákból választhatták ki a tanulók a dallammozgás irányára legjellemzőbbet. A hangszínhalláshoz fölkínált számokból kellett kiválasztani a hallott hangszerek számával megegyezőt stb. Színes, látványos feladat-kidolgozások segítik, lelkesítik a tanulókat. A gyerekek érdekesnek és közepesen nehéznek találták a feladatokat. Általában saját teljesítményüket túlértékelték. Kisiskolás korban és ének-zene tagozatos osztályokban erősebb zenei képesség fejlődést tapasztaltak. Ezek a vizsgálatok kognitív képességekre összpontosítottak, de tervezik kiterjeszteni a kutatásokat affektív összetevők irányába is. A kutatók létrehoztak egy honlapot is, ahonnan a képességtesztek letölthetők. A mérési eredmények átlagokkal összevethetők, sőt saját feladat szerkesztésére is van lehetőség!

 

Laczkóné Pálfi Alojzia az 1891-ben megjelent „Magyar Gyermekjáték Gyűjtemény” hatását elemezte. A gyűjtemény szerzője Kiss Áron (1845-1908) pedagógus-kutató volt. A korabeli jeles pszichológusok és tudós pedagógusok műveit tanulmányozta, fordította (pl. Ditters, Pestalozzi). 1875-től a Nagykőrösi Tanítóképző igazgatójaként, 1883-ban kezdeményezte országosan a gyermekjátékok gyűjtését. Érdekességként megemlítette az előadó, hogy Csokonai Vitéz Mihály már 1803-ban felhívta a figyelmet a népdalkincs értékeire. Felidézte tovább, hogy maga Arany János elsők között gyűjtött magyar népdalokat. A gyermekjátékok dalai kis hangterjedelműek (hatfokú), és ritmusszerkezetükben a magyar nyelv lüktetését híven követik. Kodály Zoltán Egyneműkarok gyűjteményét átvizsgálva, az előadó kimutatta, hogy 58 műből 20-nak a szövege Kiss Áron könyvéből való, melyekhez Kodály szerzett népdalihletésű dallamokat. Bartók Béla - Gyermekeknek - ciklusa 21 darabjából, Laczkóné 10-nek állapította meg kapcsolódását Kiss Áron gyűjteményéhez. Az előadó szemelvényeket mutatott be a kötetből, és az ismerteket a hallgatóság bevonásával meg is szólaltatta.

 

Az értekezlet utolsó előadójaként Farkas Kitti, a rendező főiskola hallgatója mutatta be a Kalocsai néphagyományok megjelenését az ottani katolikus óvodában. Először áttekintette a város történetét az érsekség alapításától – 1000 és 1010 között – napjainkig. Megtudtuk, hogy paprikatermesztést és a kerámia művességet is a törökök honosították meg a vidéken. A török hódoltság után fejlődésnek indult városban a barokk korban épültek a belvárosi paloták. A népesség növekedésével párhuzamosan a város körül szállásokat hoztak létre a földművesek, amelyekből idővel önálló falvak fejlődtek. Érdekes, hogy felekezeti elkülönülés is kialakult. A szállások népe katolikus, míg a Duna menti településrész református lett. A szállásokon kialakult az ún. ó-kalocsai népművészet a XIX. századi jobbágyfelszabadítás után virágzott fel. Elemei a bútorok és építmények homlokzatának pingálása, a kerámia művesség és az öltözékek hímzéses díszítése. A két világháború között alakult ki a ma közismert kalocsai hagyomány, amelyet új-kalocsai stílusként határozhatunk meg. Ennek ápolására 1952-ben megalakult a Házipari Szövetkezet is a városban. Alkotásaiból rögtönzött kiállítást is tartott az előadó a Szövetkezet jelenlévő népművészeinek segítségével. Szép, hímzett díszpárnákat láthattunk, és az előadó által viselt népviselet tartozékainak szakneveit, rendeltetését is szemléltették. Elgondolkodtató képsorokkal igazolta, hogy az új-kalocsai stílus világhódító útján már Ausztráliába is eljutott. A hagyományőrzést a Háziipari Szövetkezeten kívül a városban működő táncegyüttesek is ápolják. Az utánpótlásról, már az óvodában is igyekeznek gondoskodni. A helyi katolikus óvodában néptánc, betlehemes, drámaóra és múzeumi foglalkozások segítik a kicsinyek nevelését. Az előadás csattanójaként Farkas Kitti néptánc bemutatót tartott meghívott partnerével. Az előadó életre szóló elhivatottságáról meggyőződésünket tovább erősítette, hogy megtudtuk, tanulmányainak végeztével ő maga is tevékenyen részt kíván venni a hagyományok ápolásában!

 

A Kodály konferencia zárásaként az előadók kötetlen kerekasztal beszélgetésben cserélték ki gondolataikat dr. Smuta Attila (DLA) felvezetője után. Akik kitartottak, maradandó élményekkel, ismeretekkel gazdagodhattak a záró eseményen is.

 

 

 

 * Altorjay Tamás zenei diplomáit a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karán szerezte 1998-ben és 2000-ben. Tanárai Berdál Valéria, Adorján Ilona, D. Szécsi Edit és Sinkó György voltak. 1989-től a Szegedi Nemzeti Színház operatársulatának tagja. Gyakran lép fel dal és oratórium énekesként is. 2002-től magánének oktatással is foglalkozik Kecskeméten a Kodály Szakközépiskolában, és az SZTE Zeneművészeti Karán. Hazai társulatokkal szerepelt belföldön és Európa számos országában. Zenei díjai: Évad énekese  /1996,2003,2006/, Dömötör díj /2006/,  Artisjus díj /2008/.

 

http://www.szinhaz.szeged.hu/sznsz/files/imagecache/szindarab_plakat/Dsc_0780.x_Altorjay+Tam%C3%A1s.jpg