SZÍNHÁZ ÉS POLITIKA KAPCSOLATA

MAGYARORSZÁGON A REFORMKORBAN (1845)

Berlioz Magyarországon

Laczkó Mihály: Széchenyi és Kossuth vitája

c. könyvének 1. fejezete

Magyar História sorozat, Gondolat Kiadó, 1977

Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár

* * *

Az utazás

Hector Berlioz, francia zeneszerző, útitáskájában a Rákóczi-induló friss kéziratával, 1845-ben Bécsből Pestre indult, hogy hangversenyeket adjon a Nemzeti Színházban. A muzsikusnak nem volt szerencséje. Bécs felől, ha semmi nem jön közbe, viszonylag kellemes dunai hajóúton érkezhetett volna. Utazása idején azonban a Dunát sűrű köd lepte el, így Berlioz nem tehetett mást: kocsira ült. Nem sok öröme telt a szárazföldi utazásban. „… a Bécstől Pestig terjedő hatalmas síkság egész területén olyan ritkák a közönséges kavicsok, mint a smaragdok…. a talaj itt valami finom porból áll, azt hinné az ember, hogy szitálták, és amikor az eső átnedvesíti, kátyúkat alkot. A lovak nagy erőfeszítése kell, hogy ezeken átvonszolódjunk… Nem szárazföldi, hanem sárföldi útnak kellett volna mondanom. Elképzelheti, micsoda varázsa van az effajta utazásnak!”

Ezek a sorok a zeneszerző Emlékirataiból valók, pontosabban azokból az úti levelekből, melyeket Berlioz emlékezéseihez csatolt. Egy „keleti út” a 19. századi olvasó számára aligha jelentett egyebet puszta kalandnál – mi azonban már azt is megfigyelhetjük, ami a viszontagságok mögött van. Nemcsak azt tehát, hogy milyen kényelmetlen vállalkozás volt akkoriban Pestet a szárazföldön megközelíteni, hanem azt is, hogy a 19. század közepe táján mennyire mást jelentett az emberek számára egy közép- vagy kelet-európai utazás.

Sokan persze már akkor is érezték, hogy az utak rossz állapotában, a közlekedés nehézségeiben mennyi minden jelenik meg. Könyvecskénk egyik hőse, Széchenyi István, „elsüllyedvén a szabad országút porában”, tudta, hogy „a sárban kelepcézett egyén, valamint nemzet, nemcsak nem szabad, de a szabadságnak legnevetségesb torzképe”. Széchenyi érezte, hogy „biztos közlekedés nélküli országban, mint holt testben, inkább csak teng és hervadoz az ember, mintsem hogy élne és virulhatna”.

A Bécset elhagyó nyugat-európai utas szemében a császárvároson túl végképp a „Kelet” következett: „párizsi” léptékkel alig mérhető, idegen világ. Berlioz első úti tapasztalatai is ezt mutatták. „… a Duna egyszerre csak fejébe veszi, hogy kiárad, és dühöngő hullámaival elborítja azt a fekete árkot, amelyben tizenöt órája tocsogunk, és amelyet a helybeliek konokul országútnak neveznek?! Megadó szunyókálásomból éjfélkor felriasztott a fogat mozdulatlansága és a körülöttünk mennydörögve zuhogó víz moraja. A kocsis, aki találomra hajtott, egyenesen bevitt a folyó ágyába, s most már moccanni sem mert. A víz közben folyton emelkedett. Egy magyar tiszt, aki a kocsi zárt fülkéjében helyezkedett el, két vagy három ízben megszólított azon a kis ablakon keresztül, amelyet a szerencsétlen batár válaszfalára alkalmaztak.

– Kapitány úr! – szóltam hozzá most már én is.

– Uram?

– Nem gondolja, hogy vízbe fulladunk?

– De igen uram, ezt gondolom. Szolgálhatok egy szivarral?„

A kocsit, reménytelennek látszó helyzetéből végül is egy arra járó paraszt húzta ki, s Berlioz nem győzött csodálkozni mit kereshet ez a paraszt ebben az ítéletidőben?

Mint ahogy az utak nyomorúságos állapota is tanúskodik egy vidék fejlettségéről, gazdasága szerkezetéről és lakói mindennapjairól – ez a kaland is árulkodó. Ne a halált megvető „magyar virtust” keressük – mint Berlioz – a vízbefúlás küszöbén egykedvűen szivarozgató magyar kapitányban. Az ő élete nem volt olcsó. Berlioz kalandja mögött szikár világ rejlett: egy olyan ország, ahol a kilencmillió nem nemes majdnem semmi, s ahol a parasztság több mint fele egyáltalán nem rendelkezik földdel.

Persze a fogékony párizsi művész nem volt kizárólag személyes tapasztalataira utalva: tudott már egyet-mást erről az országról. „Ha az ember Ausztriában utazik, legalább három fővárosát kell feltétlenül meglátogatnia: Bécset, Pestet és Prágát. Igaz ugyan, hogy bizonyos mogorva emberek azt állítják, hogy Pest Magyarországon van és Prága Csehországban. De ez a két ország szerves része az osztrák császárságnak, testestül-lelkestül, vagyonával ugyanúgy hozzá tartozik, és körülbelül ugyanolyan odaadó híve is, mint Írország Angliának, Lengyelország Oroszországnak, Algír Franciaországnak, és mint ahogy minden időben minden leigázott nép hozzá volt láncolva legyőzőjéhez.” Zeneszerzőnk jól tudta, hogy Európának abban a részében utazik, ahol még szinte érintetlen a Szent Szövetség uralmi rendszere, tudta, hogy az az ország, ahol útja vezet, egy soknemzetségű birodalom tagja, s tudta azt is, hogy ez az ország nem önálló, lakói nem „szabad nemzet”.

Az a kettős látás, ahogyan a Pestre utazó Berlioz e vidéket szemlélte, e korban nem volt szokatlan. Az egzotikus, a nyugati szemnek idegen Magyarország, ahol „a talaj valamiféle finom porból áll” – tehát az ismeretlenség világa –, és az elnyomott, leigázott nemzet minden európai fő számára nagyon is ismerős képe találkozott itt; Kelet-Európa, a „civilizált világ” vége, s Kelet-Európa, ahol az uralomnak s a nemzetek fejlődésének ugyanazok a törvényei, mint mindenütt. Két kép tehát, amely nem mondott ellent egymásnak. Látni fogjuk részben éppen azért, mert egyik sem volt egészen pontos.

E pontatlanságnak többek között az az oka, hogy Berlioz csak felületesen ismerhette a Habsburg-császárság viszonyait. Nem szabad elfelejtenünk azonban azt sem, hogy zeneszerzőnk mögött olyan politikai élmények és tapasztalatok álltak, melyek csak felemás módon illettek az ausztriai monarchia keretei közé. Amíg a Fantasztikus szimfónia szerzője a rozzant postakocsival Pestre érkezik, elevenítsünk fel kettőt múltjának e meghatározó élményei közül: azokat, amelyek szélesebb érvényűek Berlioz személyes életsorsánál, s melyekhez hasonlókat egy egész nyugat-európai nemzedék élt át.

Az első 1830-ból való, a diadalmas párizsi forradalom idejéből, amikor Nyugat-Európa nagy részén megdőlt a Szent Szövetség elnyomó rendszere, s amikor végképp elhárultak az akadályok a franciák 18. század végi nagy forradalmának bizonyos eredményei elől. 1830 forradalma idején Berlioz Párizsban csavarog, „ujjával a pisztoly ravaszán, együtt a szent csőcselékkel”. Mint Emlékirataiban írja, sohasem felejti el Párizs arcát e nevezetes napok alatt, „az utcagyerekek őrjöngő bátorságát, a férfiak lelkesedését, az utcalányok tombolását, a királyi gárda lemondó szomorúságát”. A Bourbonok trónjának ledöntésében zeneszerzőnk a maga módján vesz részt: kis, alkalmi kórussal járja Párizs utcáit. „Egy bazárosnő felajánlja, hogy menjünk fel házának első emeletére, ahonnan a megfulladás kockázata nélkül zúdíthatjuk a harmónia felhőszakadását tűzben égő bámulóinkra. A javaslatot elfogadjuk, és rázendítünk a Marseillaise-re. A lábainknál nyüzsgő, zajongó tömeg az első taktusoknál megáll és elhallgat… A második versszak után még mindig hallgatnak… Végre a negyedik szakasznál már nem türtőztethetem magam, és odakiáltok nekik: Eh, a hétszentségit, énekeljetek már! A nép erre rákezdi: fegyverre honfiak! olyan összhanggal és energiával, mint valami gyakorlott kórus.”

Berlioz tehát egy olyan országból jött, mely évtizedeken át tartó, nyílt és éles politikai harcok nyomán végre szabaddá vált a középkor bilincseitől; ahol az emberek formailag immár egyenlőek voltak, s ahol a politikai változások nyomában járó – bár évszázados előzményekre támaszkodó – ipari forradalom lassan, de mélyrehatóan átalakította az emberek megszokott környezetét, mindennapjait. Mások voltak immár a szegények, mint azelőtt, de megváltoztak a gazdagok is. Az előbbieket – szemben a Habsburg-birodalom parasztságával – többé nem egy földesúr közvetlen hatalma tette elnyomottá: alávetettségük lassan kezdte elveszíteni személyes jellegét. A felüllevők már nem származásuk, múltbéli erényeik vagy egyéni kiválóságuk alapján formáltak jogot az uralomra, mint Európa keleti régióiban. Éppen ezért számukra nem volt többé nyugalmas állapot a gazdagság – a vagyon megszűnt az „élet édességének” biztos hátországa lenni. Nyugat-Európában a magas szintű életvitel támaszpontja már nem egyedül a földtulajdon volt, s így gazdagnak maradni vagy azzá lenni – harcot jelentett, állandó készenlétet követelt. Gazdag és szegény viszonya ott már nem egyszerűen úr és szolga kapcsolata volt, mint Keleten.

A régi lerombolásának, a változtatásnak, az emberi szabadságnak eszményei egy egész nemzedék agyába és szívébe vésődtek bele, s e nemzedék tagjai azért is közösnek érezték sorsukat és céljaikat, mert harcuk terepévé a századokon keresztül kiépülő nemzeti állam vált: küzdelmük kerete s részben célja a nyílt politikai harcokban formálódó nemzet lett.

Ezek az eszmények azonban hamar kétségessé váltak. Berlioz – s kortársai – másik alapélménye a kiábrándulásé. Hiszen már 1832-ben „Barnard a piktor, Gilbert az építész és jómagam (vagyis Berlioz) társaságot alkotunk. Neve: a négyek. Célja, hogy kidolgozza és tökéletesítse azt a nagy filozófiai rendszert, amelynek alapjait hat hónap előtt én vetettem meg. Az elmélet címe: A Teljes Közöny Rendszere Minden Egyetemes Kérdésben.” Berlioz hazája nemcsak a szabadság illúzióinak országa volt, hanem az az ország is, ahol a forradalom másnapján, a hit, az öntudat és a lelkesedés lángolása közepette, a kibontakozás reményeinek tetőpontján, valaki elmondhatta ezt a mondatot: „Ettől fogva a bankárok fognak uralkodni.”

A zeneszerző, aki ilyen ellentmondó élmények és tapasztalatok birtokában indult útnak, nagy nehezen jutott el Pestre. Nem volt immár akadálya annak, hogy a „nemzet zenedarabja”, az új induló, eljusson a magyar hallgatósághoz.

Berlioz Pesten

Berlioz arról mindenesetre előre értesült, hogy e „leigázott nemzet” milyen „öntudatos”, milyen lángoló és békétlen. Hiszen már egy bécsi zenekedvelő figyelmeztette: „Ha tetszeni akar a magyaroknak, írjon darabot valamelyik nemzeti témájukra. El lesznek ragadtatva.” A zeneszerző megfogadta a tanácsot. De a Rákóczi-induló előadásának még számos akadálya volt. „A Nemzeti Színház zenekara oly kicsiny, hogy szimfóniámmal kis hegedűsbandája semmiképpen sem birkózhatik meg. Másfelől viszont nem folyamodhattam a (pesti) Német Színház művészeihez. Ennek oka az a szabályzat, amelyből megértheti, milyen megható módon ragaszkodnak a magyarok mindenhez, ami Németországból ered. A Nemzeti Színház előadásain nem szerepelhet a Német Színház egyetlen művésze sem, akár énekes, akár kórista, akár hangszeres zenész az illető, bármennyire is szükség volna közreműködésére… Különös és vakmerő tilalom ez az osztrák császárságnak alávetett országban, emlékeztet Napóleon kontinentális zárlatára.”

Ez a „különös és vakmerő tilalom” joggal kelthetett meglepetést a romantikus művészben. Hiszen – említettük – nem volt pontos képe az „elnyomásnak”, Magyarország és a Habsburg-császárság viszonyának útvesztőiről. Meglepődése mégis érzékeny szemre vall: egy elnyomott, leigázott országban hogyan hozhatnak olyan hivatalos végzéseket, melyek – ha közvetve is – az elnyomók ellen irányulnak? Nos, ez az elnyomás, – Magyarországnak a birodalomban elfoglalt helye – igen bonyolult és sokértelmű volt.

A 18. század végén jogilag újra megerősítették, hogy Magyarország „a hozzá kapcsolt részekkel együtt szabad, és kormányzatának egész törvényes módját illetőleg… független, azaz semmi más országnak vagy résznek alá nem vetett, hanem saját állami léttel és alkotmánnyal bíró” ország, mely „tulajdon törvényei és szokásai szerint, nem pedig más tartományok módjára igazgatandó és kormányzandó”. (A törvénycikkben említett „más tartományok” a Habsburg birodalom többi, alkotmánynélküli, ún. „örökös tartományait” jelentik.) A birodalommal való „egybeköttetésünk” – jogilag – abban áll, hogy Magyarország királyi trónja s ennek örökösödése „ugyanazt a fejedelmet illeti, akit a megállapított trónöröklési rend szerint Németországban… illet”, valamint abban, hogy „a törvények alkotásának, eltörlésének és magyarázásának hatalma Magyarországban… a törvényesen megkoronázott fejedelmet” és a magyar országgyűlést közösen illeti. A törvények, rendeletek végrehajtásának hatalma a király (vagyis a Habsburg-császár) kezében van, de e jogát csak a birodalom többi kormányszervétől független Helytartótanácson, s a magyar viszonyok kialakította megyei rendszeren keresztül gyakorolhatja.

Zavaros „vegyesházasság” volt ez, ahogy Széchenyi jellemezte gyakorta – jogilag is bonyolult, hát még a valóságban! Amikor Berlioz elcsodálkozott a német művészeket a Nemzetiből kizáró rendeleten, mindenesetre öntudatlanul is olyasvalamire tapintott rá, ami nélkül szinte érthetetlenek a 19. század első felének magyarországi eseményei. Mert e rendelet „kicsiben” éppen azt fejezi ki, amiről az imént beszéltünk Magyarország alkotmányos, saját törvényei és szokásai szerint kezelendő ország egy olyan birodalomban, melynek többi területén (Ausztriában és Csehországban, Észak-Olaszországban és Galíciában stb.) az uralkodó közvetlenül, korlátlanul, saját hivatali apparátusával érvényesítheti hatalmát.

Látni fogjuk: mindez a valóságban kicsit másképp festett; Magyarország az idők folyamán éppen a legdöntőbb kérdésekben a korlátlan módszerekkel kormányzó bécsi udvar közvetlen hatókörébe került. Ügyeinket – jogellenesen – ugyanaz az Államkonferencia irányította, élén Lajos főherceggel, s mögötte a mindenható Metternichhel, amely a birodalom nem alkotmányos, örökös tartományait. Ami a paragrafusokat illeti, Magyarország nem volt elnyomott; a valóságban azonban nemcsak hogy azoknak a feltételeknek volt híján, melyek a nemzetállam fejlődéséhez megkívántattak, de a jogszabályokban biztosított, felemás önállósága sem volt teljes. Így az állam fogalma ebben az időben csakis a Habsburg monarchiát illethette, s ennek sok nemzete, társadalma közül Magyarország csak az egyik volt.

Persze ez a meghatározás több szempontból ismét egyszerűsít. Hiszen – emlékezhetünk – társadalom és nemzet ekkor nem voltak rokon értelmű fogalmak. Az előbbi jóval szélesebb terjedelmű kifejezés volt, mert magában foglalta a legnépesebb, s a nemzetből kirekesztett rétegeket is. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy e rétegek jelentékeny része – noha még a középkorban, az önálló magyar királyság korában került magyar fennhatóság alá – származásában és nyelvében nem volt magyar.

E frigy egyik házasfele sem volt tehát egyszerű képlet. Egy soknemzetű birodalomba tagozódott, épült be a soknemzetiségű Magyarország, de úgy, hogy közben sokat megőrzött középkori eredetű privilégiumaiból („alkotmányosságát”, a múltbéli önálló állam maradvány-intézményeit), s ezek meglehetősen elkülönítették a Monarchia többi tagjától. Ezek a privilégiumok persze csak a magyar nemesség számára biztosítottak kivételes jogokat (az országgyűlési politizálást, a megyei kormányzásban való részvételt), éppen ezért elválaszthatatlanok voltak a nemesség egyéb, úri előjogaitól: adómentességétől, a jobbágyok fölötti uralmától stb. Az alkotmány e sokféle kiváltság mindegyikét tartalmazta: a nemesség nemzeti és úri privilégiumait egyaránt.

Magyarország alkotmányossága – mint maga az „alkotmány”, az alaptörvények fiktív gyűjteménye – tehát igen sokarcú volt. Szentesítette urak és szolgák középkorias viszonyát, és csak a társadalom egy meglehetősen szűk rétege számára biztosított jogi esélyt az emberi életvitelre. Ugyanakkor azzal, hogy fenntartotta a politika nyilvános fórumait, mégis fontos feltétele volt a változtatásnak. Fontos feltétele, de egyben komoly akadálya is, hiszen mindazok, akik a politikai fórumokról hirdették a változtatás szükségességét, akarva-akaratlanul is a középkorias alkotmány átalakításáról szóltak.

Persze a régi viszonyokat szentesítő, ugyanakkor a megváltoztatását is lehetővé tevő magyar alkotmány csak azáltal válhatott valóban sokarcúvá, hogy megjelentek azok, akik egyáltalán akarták a változtatást. Mert mindez mit sem ért volna akkor, ha – 18. század végi előzmények nyomán, lényegében a 19. század harmincas éveiben – nem alakult volna ki egy jelentős, döntően nemesi réteg, mely – látni fogjuk, milyen okok következtében – Magyarország reformjáról, átalakításáról gondolkodott. Sokan közülük bizonyára ott ültek a Nemzeti Színház nézőterén, a Berlioz hangversenyen is.

Berlioz hangversenye

„Alighogy meghirdették Pesten az új »honi« zenedarabot [vagyis a Rákóczi-indulót], a nemzeti képzelőerő erjedni kezdett. Egymástól tudakolták, hogy vajon hogyan dolgoztam fel ezt a híres és mondhatni megszentelt témát, amely annyi év óta megdobogtatja a magyar szíveket, és megittasítja a szabadság és dicsőség iránti lelkesedéssel… Ennek ellenére a hangverseny napján, amikor elérkezett az a pillanat, hogy ezt az ördöngős darabot eljátsszuk, bizonyos aggodalom szorította össze a torkomat… A közönség a váratlan bevezetésnél nyugodt és hallgatag maradt. De amikor egy hosszú crescendo folyamán visszatértek a téma fúgaformájú töredékei, s ezeket a nagydob távoli ágyúdörgésre emlékeztető tompa hangjai szakították meg, a terem leírhatatlan lármával forrongani kezdett. És abban a pillanatban, amikor a zenekar nekiszabadult az őrjöngő tusának, és nekiengedte oly soká visszafojtott fortissimóját, kiáltozás, hallatlan dobogás rázkódtatta meg a termet. E forrongó lelkek egybeolvadó szenvedélye olyan kitörésekben robbant ki, hogy megrémültem és borzongani kezdtem. Úgy éreztem, mintha hajam égnek állna, és e végzetes perctől kezdve búcsút kellett mondanom darabom zárórészének, mert a zenekar vihara képtelen volt arra, hogy sikerrel küzdjön meg a fékezhetetlen szilajságú vulkán kitörésével.”

Így szól Berlioz beszámolója a Rákóczi-induló pesti fogadtatásáról.

Kik lehettek azok a „forrongó lelkek”, akiknek „egybeolvadó szenvedélye” ilyen lázas indulattal adott tanúbizonyságot a haza szeretetéről, a történelem tiszteletéről, a nemzet öntudatáról? Kik alkothatták azon az estén a Nemzeti Színház közönségét? Ezt ma már aligha tudnánk kinyomozni, de nagyjából következtethetünk rá. Nemesek, polgárok s a fiaikból értelmiségivé váló ifjak; magyarosodó németek és zsidók; tanult szegénysorsú nemtelenek, akiknek megélhetését csak a város biztosíthatta a maga modernebb munkalehetőségeivel. Ott lehettek, akiket vonzott a színház, a sajtó, a művészet világa (s ilyeneket ebben az elmaradott országban is meglepően nagy számban találhatunk), de bizonyára ott voltak azok is, akiket egykor eltaszított a föld, a kereskedés, vagyis szüleik hagyományos életformája – esetleg annak folytathatatlansága, a szegénység.

Bár e rétegek a színház földszinti, három páholyemeleti, s legfelső, karzati részén némileg elkülönültek – mint mindenütt, ahol a színházban olyanok gyűlnek össze, akik „odakint” nem egyenlőek –, mégis, a Rákóczi-induló dübörgő motívuma most szinte egy testté forrasztotta őket. A bukott szabadságharccal, a „kibújdosottakkal” érző közönség látszólag „elbánt” a Rákóczi indulóval. Nem törődött a művész ama elemi jogával, hogy az utolsó taktusig bemutathassa művét – de rajongott a gesztusért, hogy egy francia vált valami igazán „magyar” tolmácsává. Nem tisztelte magát a műalkotást, de a tombolásig szerette és tisztelte mindazt, amit ez számára kifejezett. E közönség a nemzet öntudatának követelője volt, s egyszersmind úgy látszott: annak képviselője is.

Berlioz jól választott, amikor a Rákóczi-indulót dolgozta föl. Azokat a legérzékenyebb húrokat pendítette meg a magyaroknál, amelyek a nemzeti önállóság vágyával kapcsolódtak össze. Az induló, s a nyomában fölbuzduló nemzeti öntudat olyan kívánságnak adott itt hangot, amit senkinek sem kellett kimondania: az önálló magyar államalakulat iránti törekvésnek; annak a vágynak tehát, mely a középkorban még valóság volt. „Semmit rólunk nélkülünk” – idézte föl az emberekben a zene ritmusa. De persze mást is fölidézett. Olyasvalamit, aminek e „békétlen” nemzet öntudatában mindig is nagy szerepe volt: a történelmi vereségek, csapások, sérelmek hangulatát, a bukás tragikumát.

Akik ezen az estén ott ültek a Nemzeti Színház széksoraiban, a zene-megidézte eseményeket közös sorsuk egy-egy közös részeként, állomásaként tartották számon; a Rákóczi-induló szinte uniformizálta e tarka nézőtér emlékezetét. A földszinten helyet foglaló magyarosodó német is bizonyára saját múltjának egy darabját vélte megpillantani Rákócziék küzdelmében – még ha ősei esetleg a másik oldalon harcoltak is. De a karzaton ülőt, a mezővárosi polgár-parasztfiúból lett „színházi embert” sem dédatyái szolgaságára emlékeztette az „úr”, Rákóczi harca, hanem egy nemzet küzdelmére, elmulasztott lehetőségeire. Jogilag sem ősei, sem ő nem számított a nemzet tagjának, de amikor azonosult ennek nagy tetteivel, jobbratörő férfiaival, ő is elsősorban a saját, s a vele egyívásúak vágyait vetítette vissza a múltba. Amikor a múlt jelent meg előtte, valójában a jövőre gondolt; amikor emlékezett – tulajdonképpen reménykedett. Számára az tűnt igazán nyomorúságosnak, ami a múlt és a jövő között terül el. „Javításokra” gondolt, emberibb életre, arra, ami ma csak keveseknek adatik meg. A múlt nagy tetteit, változtató szándékait – így Rákóczi küzdelmét is – úgy szemlélte s tisztelte, mint e javítások hajdanvolt s elbukott előzményét, kísérletét.

A múltat a „jobb jövővel” persze az is hajlamos volt azonosítani – mint az utolsó sorok valamelyikében ülő, s talán csak szabadjeggyel betévedt szegény parasztsorú nemes –, aki épp ellenkező módon gondolkodott. E „pipás nemes” bizonyára félt azoktól a „javításoktól”, melyekre előbb említett nézőtéri társa oly reménykedve tekintett. Ő a múlthoz egészen más okok miatt fordult: hajdani „biztos birtokát”, úri életvitelét kereste abban, hiszen egyetlen tulajdona immár csak nemessége volt; megnyirbált „kutyabőre” a nemzet tagjává emelte akkor is, ha úgy élt, mint a parasztok. Épp ezért azonosult a nemzet évszázados küzdelmeivel (noha „nemzeten” egészen mást értett, mint nézőtéri szomszédai).

Folytathatnánk a sort. Részletezhetnénk, mennyire eltérő sorsokat, élményeket, vágyakat formált hasonlóvá a Rákóczi-induló; s ha a hallgatók közös fogalmakat használtak is, menynyire nem egyformán gondolkodtak. A közönség persze ezt nem érezte, a látszat éppen az ellenkezője volt: a hallgatóság a közösség, s a nemzeti öntudat hordozójaként, megnyilatkozásaként viselkedett. A nemzeti közösség érzése önbizalmat is adott a széksorokban helyet foglalóknak, hiszen azt mutatta, hogy e közös lángolás, e buzgó nemzeti öntudat erőt sugároz.

De igazán helyes-e itt az öntudat kifejezés? Valóban a nemzeti öntudat megnyilatkozása volt az a hatás, melyet Berlioz műve a színház közönségében fölkeltett? Hiszen olyannyira másra gondoltak mindannyian, még ha fogalmaik (nemzet, múlt, jövő, hősiesség stb.) látszólag hasonlóak voltak is! S ennyire megférne egymás mellett a szenvedélyes indulat s az öntudat? A válasz nem könnyű. De talán közelebb jutunk hozzá, ha fölidézünk egy másik, sok szempontból nagyon hasonló színházi esetet, mely csak két esztendővel történt Berlioz hangversenye előtt, s nagy vihart kavart. Olyannyira nagyot, hogy egy tekintélyes főnemes s egy lapszerkesztő – gróf Széchenyi István és Kossuth Lajos – feszült politikai vitájukban többször is foglalkozott vele.

Vieuxtemps a Német Színházban

Az eset – melyre a Rákóczi induló hallgatói is bizonyára emlékeztek még – röviden a következő. Vieuxtemps, a neves francia zeneszerző és hegedűművész 1843-ban négy föllépésre szerződött a Nemzeti Színházhoz. Bartay, a színigazgató, úgy értesülvén, hogy a művésznek több hangversenyre már nem lesz ideje Pesten, így hirdette Vieuxtemps föllépéseit: „Kizárólag a Nemzeti Színházban”. Az előadó körülményei azonban megváltoztak, s mivel több nappal tovább időzhetett Magyarországon, hangversenyt adott a pesti Német Színházban is. Ezt annál is inkább megtehette, mert Bartay hirdetménye nem a szerződésen alapult: Vieuxtemps-nak a Nemzeti Színház mellett bárhol jogában állt a hegedülés.

A Német Színházi koncert után, mint Kossuth írta, „lecsillapulván a taps, néhány éles fütty hallató magát; és Vieuxtemps úr a színről eltávozott, s a legzajosabb kihívás sem volt képes őt visszavezetni.” A magyar színház buzgó és öntudatos hívei fütyültek, akik Bartay téves hirdetése nyomán, lángoló hazaszeretetükben politikai célzatúnak vélték a művész föllépését a Német Színházban. (Tegyük hozzá: mindez azon a Pesten történt, ahol a lakosság nagy része még mindig német ajkú volt, ahol pár évvel azelőtt „alig lehetett csak egy-egy magyar szót is hallani”, s ahol csak 1837 óta létezett magyar Nemzeti Színház.)

Miért fütyülték ki a világhírű hegedűművészt? A színházi rendbontók – a „hős lelkületű nemzedék”, ahogy Széchenyi nevezte e magyarokat, persze nemcsak a füttyögő közönségre, hanem a nemzeti mozgalom tömegeire gondolva – politikai gesztusnak tartottak, s tiltakozásuk nyomán politikai eseménnyé „avattak” egy közömbös s magában igen természetes dolgot, melynek csak a művészettel volt kapcsolata. Dehát hogyan képzelhették, hogy a néhány napig Magyarországon tartózkodó idegen, aki ráadásul művész, egy csapásra eligazodik a magyar politika útvesztőjében? S hogyan hihették, hogy Vieuxtemps egyáltalán el akar igazodni abban, vagyis föllépéseinél kötelező érvényűnek ismeri el a közönség egy részének nemzeti-politikai beállítottságát?

Bár az előjel ellenkező, s az eset talán szélsőségesebb, mindez nagyon emlékeztet Berlioz fogadtatására. A nemzeti öntudat, a hazáért lángoló szeretet itt is, ott is olyasmiből támadt, aminek a tudathoz, a dolgok tisztánlátásához igen kevés a köze. Mindkét esetben mintha valami fatális, az emberek akarata ellen való tévedés történt volna. Berlioz hangversenyének tarka közönsége, e sok különböző tervet dédelgető hallgató a zene szava nyomán úgy érzi, s úgy is viselkedik, mintha egyet gondolna. Vieuxtemps kifütyülőit, a „hű magyarokat” pedig olyasmi háborítja föl, aminek nincsen köze politikához, idegen elnyomáshoz s a „nemzetre leselkedő veszélyekhez”.

Különös tévedések! Egyiket sem akarattal követték el, mégsem tűnnek el, ha szembeszegezzük velük a valóságot. E tévedések életbentartója az a közeg, ahol megszülettek. A magyar viszonyok között, e „lángolóan öntudatos” férfiak világában politikai természetűvé vált még az olyan tett is, amelyet végrehajtója s tanúi esetleg egyáltalán nem annak szántak. Vagyis: e „forrongó lelkek egybeolvadó szenvedélye” erősen hajlamos volt arra, hogy elszakadjon a valóságtól, e „nemzeti öntudat” pedig túl sok szállal gyökerezett a múltban, s túl sok reménnyel kapcsolódott a jövő felé ahhoz, hogy el ne szakadjon a jelen szemléletének szigorú tudatosságától. Ez az elszakadás, láttuk, erőt is adott – ha másként nem, úgy, hogy annak látszatával szolgált. Berlioz is érezte ezt az erőt. Amikor búcsút mondott Magyarországnak, fölidézve a Rákóczi-induló fogadtatását, így írt: „Úgy mentem el tehát, hogy bennem lüktetett még a sokféle felindulás, és tele voltam rokonszenvvel e tüzes, lovagias és nagylelkű nemzet iránt.”

A nagy francia zeneszerző – hogy még egyszer és utoljára visszatérjünk hozzá – nem láthatta, milyen problematikus ez az erő, ez a nagylelkűség, ez a lovagiasság. De a Vieuxtemps-esethez fűződő hírlapi polémiában – szemben Kossuthtal, aki „lényegtelennek”, s „néhány garázda füttyhős” cselekedetének tartotta a dolgot – Széchenyi éppen e problematikus, ellentmondásos vonásokat vette bonckés alá. „Mai rugékony időben – írta –, amikor bármily kicsi túlhatásnak elmúlhatlanul megvan visszahatása, s a legkisebbe is vegyül több-kevesb politikai fanatizmus”, az ilyen esetek következményeit nem lehet előre kiszámítani. Itt a tudatosság számára nincs tér, hisz „ha meg van egyszer indítva ily háború, habár eleinte pro és contra csak néhány egyéntül is, s kezdetekor el nem fojtatik, úgy pereg az ellenállhatatlanul végig, kivált ha nemzetiségi fanatizmus is keveredik belé, mint [ahogyan] tengeri csatát, ha egyszer megindult, sem állíthatja meg senki, hanem addig foly az, míg egy rész megtörve nincs. S minthogy valamint ebben a sok ágyúdörgéstül s füsttül senki jól nem hall, jól nem lát, szintúgy nem hall nem lát indulattul és bosszútul felhevítve visszatorlási háborúban is senki többé.”

Vieuxtemps kifütyülése nyomán Széchenyi itt azt a kérdést veti föl, ami számunkra Berlioz fogadtatása kapcsán tűnt fel. Lehet-e a nemzeti öntudat megnyilvánulásaként felfogni az olyan eseteket, ahol maga a tudat háttérbe szorult, ahol semmit sem lehet előre kiszámítani, ahol már senki sem lát és senki sem hall? Megfér-e egymás mellett a fanatizmusmentes öntudat s az a buzgó lángolás, mely kollektív tévedésekhez vezethet?

Hiszen bűvös kör ez: ahhoz, hogy e nemzet valóban érezze közösségét és erejét, sorozatos tévedésekre van szükség – arra tehát, hogy az emberek szeme a múltba révüljön, vagy arra, hogy bármilyen politikai esemény, a maga indulatébresztő erejével elfedje különbözőségüket s ellentéteiket.

Ezzel az ellentmondással a Széchenyi-Kossuth vita egyik alapkérdéséhez, sarkpontjához érkeztünk el. Bizonyára más utakon is idejuthattunk volna; Vieuxtemps esete csak az egyik – s nem is a leglényegesebb – alkalma, csiholója volt két hősünk párharcának. Választhattuk volna a vita alapkérdéseinek érzékeltetésére akár annak nyitányát, az 1841-ben írott Széchenyi-művet, a Kelet népét, s Kossuth erre adott Feleletét, akár fináléját (Széchenyi Politikai programmtöredékek c. könyvét, mely lényegében már válasz nélkül maradt). Egy biztos: az itt fölvetődött kérdésbe, az öntudat és a politika viszonyának problémájába mindenképpen beleütköztünk volna. Hogy közelebb jussunk hozzá, mindenekelőtt meg kell ismernünk a vita feltételeit, közegét, közönségét. Főképp azt a társadalmi réteget kell szemügyre vennünk, amelynek politikai szerepe és öntudata a reformkorban döntően játszott közre: a magyar nemességet.