Karasszon Dezső*

 

Egy kép – két tanulság

 

 

Éppen félezer éves, több szempontból is érdekes képet tartunk a kezünkben.

 

A fametszet-technikával készült ábrázolás Franchinus Gafurius (olasz nevén: Franchino Gaffori, 1451-1522) Practica musicae című, 1481-84 között írott traktátusának az 1512-es velencei kiadásában látott először napvilágot /1/. A jeles szerző személyét és művét most mintegy zárójelbe téve összpontosítsuk figyelmünket magára a képre.

 

A képmező jobboldalát egy egészen különleges, kombinált „műtárgy” tölti ki: egy tömzsi kis szekrényre applikált óriási kottatartó. A szekrény ajtaja jól láthatóan nyitva van: nyilván onnan vették ki az óriási kottatartón lévő, szintén óriás méretű kottás könyvet. Nem kérdés az sem, miért kell ilyen óriásnak lennie: hogy akár egy egész kórus minden tagja egyszerre eléállhasson, és egyszerre énekelhessen belőle (a képen éppen ez történik).

 

Nem érdektelen, hogy ez a „műtárgy” a magyar zenetörténet évszázadaiban is sokszorosan dokumentálva van, hogy általában „éneklőszék” volt a neve, és hogy a közelmúltban több lépcsős, érdekes kutatások tárgyát is képezte /2/. Bőven van említés extra-méretű kottákról is: a gyulafehérvári székesegyházban használt református ún. Bethlen-graduál például egy rangos szemtanú, Geleji Katona István leírása szerint „képtelen nagy és potrohos” volt, „az melly miatt, az nagysága mellett az terhe is meglévén, egy embernek nagy baj egy helyből más helyben emelni, s nehéz is pedig, avagy ugyan lehetetlen is jól kinyitni” /3/.

Székesegyház?

 

A mi éneklőszékünk egy 1512-ben „modern”-nek számító (értsd: reneszánsz stílusú) templom-épületben van elhelyezve, annak is egy jól felismerhető, jellegzetes pontján: a bal oldali kereszthajó és a szentély-rész találkozásánál. A középkorban ez volt a liturgikus kórus bevett helye (a szentély-rész ún. stallumaiban a kanonokok ültek – ha ők énekeltek, akkor természetesen erről a helyről is zene hangzott –, az „orgona-karzat” pedig, amely idővel a templomi kórusokat is befogadta, lényegesen későbbi építészeti képződmény).

 

Fordítsunk még egy pillanatnyi figyelmet arra a személyre is, aki a szekrényke fölött, a kotta-pult alatt, fél karjával a szekrényre könyökölve látható: több mint valószínű, ő a kottatárós, az éneklőszék kulcsának az őre. A munkájának az első felét már elvégezte: kinyitotta a szekrényt, a kottát a megfelelő helyen kinyitva föltette a pultra, és most egyrészt (szelíd mosollyal az arcán) zenét hallgat, másrészt arra vár, hogy ismét eljöjjön az ő pillanata, amikor az istentisztelet és az éneklés végeztével a kottát a magaslatról le-„operálhatja”, visszateheti a helyére, és szép gondosan be is zárhatja.

 

Ha már a nagyító a kezünkben van, hajoljunk egy kicsit közelebb a kottához is! Azonnal kiderül, hogy a fametsző nem csak valamiféle kottának stilizált krix-kraxot vitt föl a képre, hanem egy elolvasható és elénekelhető kis darabot. A kettényitott duplaoldal balfelén a következő latin mondat silabizálható ki: Benedicamus Domino (Mondjunk áldást az Úrnak), jobboldalt: Deo dicamus gratias (Istennek mondjunk hálát). A kétszer két ötsoros vonalrendszer következetesen mind a négyszer a negyedik vonalnál van C-kulccsal megjelölve (ezt hívjuk mi ma tenor-kulcsnak) A dallam ezek szerint „a” hangon kezdődik, és „a”-n is ér véget. Második fele hangról hangra megegyezik az elsővel (a hajlítások hangjait betűköz nélkül írjuk egymás mellé):

 

a    g    a    ga    fd    /    gacha    g    a

Be-ne-di-  ca-  mus       Do-      mi- no!

De-o   di-  ca-  mus      gra-       ti-   as!

 

Az énekes ima- (zsolozsma-) hórák záró-áldása ez, amelyet a régebbi és az újabb liturgikus könyvet egyaránt jól ismernek. Most megfejtett dallamát a Liber Officii Vízkereszt és Úrnapja előestéjére (szóval egy-egy vecsernye végére) irányozza elő /4/. Ezzel adva volna az az ünnepi alkalom, amely a kép bal oldalán helyet foglaló kórust a templomba szólította, és amely a kottatárost is orientálta (atekintetben ti., hogy a pultra melyik kottát, ill. melyik ünnep énekeit kell kitennie).

 

Akkor hát lássuk most magát a kórust!

 

Bár az ábrázolás eléggé elnagyolt, annyi világos, hogy az első sorokban gyerekek állanak, mégpedig kisgyerekek: az első négy biztos nem több hat-nyolc évesnél. Mögöttük jól kivehető egy másik csoport, amelyben talán szintén négyen vannak: ezek egyértelműen idősebbek egy kicsit, olyan tíz-tizenkét éves formák (hozzánk, a nézőkhöz, egy aranyos kis „pufi” áll a legközelebb, és ezért őbelőle látunk a legtöbbet). Annál meglepőbb, hogy közvetlenül mögöttük viszont részben ősz-öreg emberek is helyet foglalnak. Rögtön a „pufi” vállánál-hátánál egy hegyesen előreálló szakállal ékeskedő, magas, ősz hajú, kimondottan tekintélyes megjelenésű férfiú áll – biztos, hogy nem akárki. Egyébként felnőttekből (férfiakból) is alighanem nyolc van, sőt alighanem szintén kétszer négy (igaz, a kép balfelének a szándékos zsúfoltsága a számolást itt már valamelyest megnehezíti). Nagyon látszik viszont, hogy a fametsző egyvalakit ki akar emelni közülük: a fekete köpenyes urat, az együttes vezetőjét, a succentort (ez a latin szó al-kántort jelent: a középkor végén az egyházi kórusok szakmai terhe majdnem mindig, majdnem mindenütt a succentor vállát nyomta). Figyeljük meg azt is, hogy a succentor az egyetlen, akinek a keze se karba, se az előtte állók valamelyikének a vállára téve nincs, hanem úgy áll, mint hogyha éppen egy vezénylő mozdulat alsó harmadát kanyarítaná – igaz, az ábrázolás itt, sajnos, megint nem tökéletesen egyértelmű.

 

De félreértés ne essék: vannak a kórusunkban fiatal férfiak is, sőt a succentor, a kifinomult arcú, tekintélyes úr, továbbá a bal oldali képkeretből már majdnem kilógó „nagy szakállú Télapó” túloldalán csupa ilyenek sorakoznak: egyelőre szakállt még nem viselő, de már egyértelműen férfias termetű és arckifejezésű fiatalemberek. Az eddigiek után könnyedén megkockáztathatjuk, hogy ezek az iskola felsőbb évfolyamos hallgatói, mai megjelölést alkalmazva nagyjából az érettségi környékéről, vagy a felsőfokú tanulmányok éveiből.

 

Fontos ismeret (bár ide most csak zárójelben tartozik), hogy a gregorián scholának ezt a jellegzetes hangképét örökölte és örökítette tovább a korai polifónia is („fiú-vegyeskar”), erre írt G. Dufay (1400-1477), erre G. P. da Palestrina (1525-1594). S hogy a magyar zenetörténeti párhuzam innen se hiányozzék, a debreceni Kollégiumi Kántus megalakító négy „fiú” közül is hamar kideríthető volt kettőről, hogy 1739-ben már garantáltan nem „fiú”-, hanem „bácsi”-hangon énekelt /5/.

 

A képpel azonban még mindig nem vagyunk egészen készen: véletlenül sem szabad a katalógusból kifelejtenünk a „nulladik” korosztály képviselőjét, a jobboldalt lent ábrázolt kis óvodást. Neki egész egyszerűen szabad ebben a térben a nagyobbakkal együtt jelen lennie, és játszhat, amit akar. De mit akar, mit játszik? Kis énekeskönyvekben lapozgat (alighanem dúdolva), mert a kicsinek mindig az a legjobb játék, amit a nagyobbak halál-komolyan csinálnak.

 

Az elemzésnek ezen a pontján mondjuk ki végre, hogy a Gafurius-kép egy őrületes (zene-) pedagógiai problémát exponál. Ott van rajta egymás közvetlen közelében, egy és ugyanabban a kórusban, az ereje teljében lévő felnőtt, sőt az élet alkonyához közelítő öregember, meg az apró kis nebuló. Mit énekelnek, mit énekelhetnek ezek együtt? Hiszen itt előzetes ismeretek, zenei kapacitás, mentális vagy érzelmi teherbírás tekintetében egyaránt ég és föld különbségek feszülnek!

 

Sarkítsuk a kérdést még tovább! Vajon „melyik ujját harapta meg” a középkori schola, a jobb- és bal felől fenyegető zsákutcák közül melyikbe ment be? A gyereket erőltette-e sokszorosan túl, vagy az öregembert kényszerítette infantilis gügyörészésre?

 

Válasz: eszébe se jutott se egyik, se másik. A középkori liturgikus kórusok differenciált anyagot énekeltek, és a legkisebbekre csak a legegyszerűbb dolgok jutottak, egy-egy refrén, egy-egy kis hangterjedelmű (de adott esetben vissza-visszaismételhető) antifóna, vagy például az imént megfejtett úrnapi záró-áldás második fele, amelynek a dallamát ráadásul egy pillanattal előbb eszükbe is juttatták a nagyok. A szertartás természetesen nem csak ennyiből állott: a nehezebb darabokat elénekelték a nagyobbak, a még nehezebbeket csak a szakállasok, a legnehezebbeket esetleg egyedül csak a succentor – de a kicsi az egészet a magáénak érezhette, mert a scholának ő is tagja volt, és mert pontosan tudta, hogy még két-három perc, és akkor megint következik valami, amiben őrá, igenis, személy szerint őrá van szükség, és ami nélkül az egész „Gesamtkunstwerk” nem lenne teljes. Az már csak „a hab a tortán”, hogy ebben az együttesben magától értetődően nagyon erősen kihallatszik, amikor a gyerekek hangja (vagy: a gyerekek hangja is) megszólal.

 

Excursus: Magyarországon is így volt. Egyenesen bámulatos, mi mindent vár el az 1509-es Egri Ordinarius a (nyilván megfelelő liturgikai és egyházzenei képzésen felnövekvő) gyerekektől /6/. A protestáns Huszár Gál pedig közvetlenül a kottába írja oda, mit énekeljenek a „Gyermekec”, és mit vár a teljes „Chorus”-tól /7/.

 

Kell-e külön hangsúlyozni, hogy ezeknek a megfigyeléseknek a pedagógiai jelentősége óriási? Próbáljuk meg a tanulságokat két pontba sűríteni:

 

1/ A mai diák igen gyakran joggal érzi, hogy az iskola egy fiktív tér, amelyben ő csak vaktölténnyel lövöldözhet. Ennek az áldatlan állapotnak, ha nem is a megszüntetésében, de számottevő enyhítésében az énektanárnak valószínűleg jobbak az esélyei, mint a kartársakéi (ha egyházi iskolában tanít, akkor különösen). A kérdés az, hogy él-e velük.

 

2/ A korosztályok iskolai elkülönítésének ezerféle indoka lehet. A magasabb évesek utánzásának vágyát, ill. az abból fakadó lélektani felhajtóerőt mégis biztos, hogy hiba eleve kihajítani az ablakon. Szakkört, énekkart, minden lehetséges eszközt mozgósítani kell a jelenlegi egyoldalúság mérséklésére.

 

 

Jegyzetek:

/1/ Új kiadásban közzétette már P. Wagner: Einführung in die gregorianischen Melodien II, Neumenkunde, dritte Auflage, Hildesheim 1962, 342. old.

/2/ Például: Dávid László: Az éneklőszék, in: Magyar Egyházzene 2000-2001, 431. skk. old., Pap Ferenc: Szószék és éneklőszék, uo. 2001-2002, 501. skk. old.

/3/ Az Öreg Graduál (Gyulafehérvár, 1636) „Ajánló Szózat”-a újra közölve in: Zsoltár, 1997/1, 3. skk. old.

/4/. Tournai, 1937, 126. old.

/5/ Csomasz Tóth Kálmán: Maróthi György és a kollégiumi zene, Budapest l978, 46-47. old.

/6/ Liber Ordinarius Agriensis, Musicalia Danubiana Subsidia I, közr. Dobszay László, Budapest 2000. Dobszay László: „Pueri vociferati.” Gyermekek az egri székesegyházban, in: Magyar Egyházzene 1995-96, 155. skk. old.

/7/ Huszár Gál: A keresztyéni gyülekezetben való isteni dícséretek és imádságok, Komjáti 1574. Facsimile-kiadás: Bibliotheca Hungarica Antiqua XIII/1, Budapest 1986.

 * Karasszon Dezső 1952-ben, Szentesen született, tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, Budapesten folytatta. 1976-tól 1988-ig a Debreceni Református Kollégium tanára volt. Ugyancsak 1976-tól mind a mai napig a Debrecen-Nagyerdei református gyülekezet orgonistája, és e minőségében 1980 óta a vasárnap délutánonkénti egyházzenei sorozat művészeti vezetője. Koncertjei, rádiófelvételei, előadásai, cikkei és szakmai fordításai révén széles körben ismertté vált. 1988 óta a debreceni zeneművészeti főiskolának (illetve jelenlegi nevén: a Debreceni Egyetem Konzeratóriumának) a tanára, 1994 óta az egyházzene-tanszak vezetője. Számos rangos verseny zsűri munkájában vett részt, és számos neves kortárs zeneszerző művét mutatta be első előadásban Európa-szerte. 1986-ban megjelent Frescobaldi-felvétele

http://www.refnagyerdo.hu/elemek/karasszon_dezso.jpg

"Az év hanglemeze" kitüntető címet nyerte el. 1996-ban, a zeneszerző születésének 90. évfordulója tiszteletére, Gárdonyi Zoltán összes orgonaszonátájának a felvételével lépett a nyilvánosság elé. Legújabb hanglemezén J. S. Bach műveit játssza a közép német régió egyik legnagyszerűbb történelmi hangszerén, a wusterhauseni Stadtkirche Joachim Wagner orgonáján. A 16-17. századi magyar református liturgikus zene történetével kapcsolatos kutatásait a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2002-ben a teológiai doktori cím odaítélésével ismerte el.

(Forrás: Orgona kalauz – Mali Katalin orgonaművész honlapja)