Olvasnivalók – zongoristáknak

 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ4V8VtzT_W7BHSvobKVX2c_M7FfHWEQGPkTEiQBwweLayGL0Zj

 

Önálló kiadvánnyal jelentkezett a közelmúltban, immár másodszor, Szirányi Gábor*. A hazai muzsikus-szakma évtizedeken keresztül a Zeneakadémia könyvtárának (rangban időről időre emelkedő) munkatársaként ismerte. Nevéből ki-ki valamennyi zenéhez-tartozást kikövetkeztetett, a legfiatalabbak bátyja, Szirányi János, az idősebbek zongoraművész-tanár szülei révén. Kézenfekvő elhatározás volt tehát Kárpáti Jánostól (hosszú időn át a Zeneakadémia könyvtárának igazgatójaként is tevékenykedő zenetörténésztől), hogy őt is bevonja az intézménytörténeti kutatásokba. Szirányi Gábor – aki szakított azzal a családi hagyománnyal, hogy első hangszeréül a zongorát örökítse át, s helyette a klarinétot választotta, de azt sem élethivatásul – afféle „könyves ember”. Aki szívesen veszi magát körül könyvekkel, tehát könyvtáros-volta ellenére nem elsősorban könyvtári olvasó, hanem saját-könyvtár-kialakító; aki tiszteli az írott betűt — de nem a „tán csodállak, ámde nem szeretlek” távolságtartásával –, elismerésre méltó irodalmi tájékozottsággal rendelkezik. S aki sokat olvas, valamiképp óhatatlanul is „megtanul írni”. Az említett intézménytörténeti tanulmányok és a – kolléganőjével, Gádor Ágnessel közösen végzett – szerkesztőmunka logikus folytatásának tűnt következő lépésként az önálló munkák publikálása. Bevallva-bevallatlanul azért is, hogy beírja magát a családi kultúrtörténetbe, hogy bizonyítsa, alma nem esik messze — a családfájától.

 

Szirányi Gábor kettős indíttatásból – az intézménytörténeti előmunkálatok tapasztalataival s a családi múlt kultúrtörténeti adalékainak birtokában – zongora-közelben maradt, s a fővárosi zeneoktatás múltjának szeleteire művész-pedagógusok alakjának minél körültekintőbb felidézésével fókuszált. A Neuma Kiadó „Zenészeti füzetek” sorozatának 9. számaként jelent meg első önálló munkája, Szendy Árpád, avagy a magyar zongoraiskola címmel. A témaválasztás személyes: anyai nagyapjának, Fischer Ervinnek öt évig volt a tanára Szendy. Az unoka kíváncsisága is közrejátszott ebben, aki régóta szerette volna tudni, milyen ember, milyen tanár lehetett az a – kétségtelenül korszakos jelentőségű – művész-tanár, akitől egykori növendéke olyannyira „félt”, hogy bár 1909-ben elvégezte a Zeneakadémiát, művésztanári diplomáját csak 1912-ben szerezte meg. A tanulmány bevezetőjében izgalmas kérdéseket sorjáztat, s ezzel felcsigázza az érdeklődést kutatási eredményei iránt:

„Vajon milyen ember, milyen tanár lehetett Szendy?  Melyik arca az igaz? A legendás pedagógusé? Nagyszerű tanárrá vált növendékeinek sora hosszú. A remek pianistáé? A koncertkritikákból, a lelkesült híradásokból leszögezhetjük: kora egyik legelső virtuóza volt. A legendák szigorú, engesztelhetetlen zsarnoka, akire méltán borult a feledés homálya? Dohnányi elszánt zeneakadémiai ellensége? Számtalan kérdés, amire közel kilencven évvel halála után is keressük a választ.”

 

Nos, ha szigorúan vesszük, Szirányi munkájának elolvasása után is tovább keressük a választ. Ez az írás a szó legnemesebb értelmében „munkatanulmány”, tehát adatokban-információkban gazdag. Könyvtári kutatómunkát spórol meg a kutatóknak, hiszen gyakran kétségkívül nehezen hozzáférhető adalékokat tesz közzé, pontosan adatolt idézetekként. Máskor a forrásanyagokra való hivatkozással ad segítségül további támpontot munkájuknak. Az érdeklődő olvasó sem lehet eléggé hálás: a korabeli dokumentumokból kiválasztott idézetek értékes puzzle-darabkákhoz juttatják, a hiteles kép kialakításához. Mert Szirányi egy bizonyos ponton tiszteletreméltó fegyelemmel megáll: ellenáll a kísértésnek, hogy határozott kontúrokkal alkosson portrét azáltal, hogy személyesen-önkényesen mérlegelve az adatokat, az ítéletek szintjén általánosítson. Az olvasó úgy teszi le a kiadványt, hogy részese lett az életre-keltett múltnak, be-betekintve az egykori Zeneakadémia Való Villájába. De ahogy az lenni szokott, nem mindig a megfelelő időben van a megfelelő helyen a kandi kamera.

Szirányi szigorúan a tények talaján marad, gyakran afféle személytelen játékmesterként csupán szervezi-csoportosítja a tény- és adatmorzsákat, amelyeket a tudásszomjas olvasók boldogan összecsipegetnek. A gazdag dokumentációs anyaggal eltelve viszont elsősorban a jóllakottság érzete dominál, s utóbb visszagondolva döbbenünk csak rá, hogy mennyi kérdés halmozódott fel közben (az a bizonyos étvágy, amely evés közben jön meg…). Mert közben a zongoraoktatás óhatatlanul főszereplővé lépett elő, s éppen ebből adódóan Szirányi kitekintő-összehasonlító információk-adatok sokaságával is ellátta olvasóit (olyannyira, hogy például következő kötetének olvasója egy – Thománnal kapcsolatban – felmerülő kérdésre épp Szendynél találja meg a választ).

Hogy mennyire olvasmányos ez az információkban-adatokban gazdag, értékes dokumentumok sokaságát felvonultató írás, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy – noha volt szerkesztője, lektora – senkinek nem tűnt fel az az apróság, hogy Szendy születési dátuma nem szerepel benne.

A Gramofon Könyvek sorozatában kapott – méltán – helyet Szirányi második önálló publikációja, Zongorabillentyűk címmel.  Az alcím: Thomán István, Szalay Stefánia és Böszörményi-Nagy Béla emlékezete. A könyvtáros-kutató objektivitása és a régi muzsikuscsalád sarjának témaválasztásban megmutatkozó szubjektivitása ismét értékes adalékokkal gyarapította a zongoratanítás történetére vonatkozó ismereteinket. Thomán-tanítvány volt nagyanyja, ő a másodikként felidézett művésztanár, Böszörményi-Nagy pedig édesapjának évfolyamtársa volt Keéri-Szántó osztályában. A három tanulmány terjedelem tekintetében afféle decrescendo-formát mutat, ami egyrészt azt példázza, hogy a távolabbi – személytelenebb – múltat „könnyebb” részletezni, jóllehet nyilvánvaló, hogy az időben közelebbihez sem lenne haszontalan minél több adalékot felkutatni.

A közzétett anyag ezúttal is dokumentumok füzére, átvezető-összekötő kommentáranyaggal. Szirányi távolságtartó objektivitása megbízható forrásanyaggá teszi – ugyanakkor az olvasó épp azoknak a megállapításainak örül leginkább, amelyek az általa ismert gazdag anyag birtokában leszűrt következtetések, megállapítások. Bizonyos szempontból sajnálatos, hogy nem egy kötetben szerepel Szendy és Thomán – az érdeklődőnek figyelmesen kell olvasnia a sorokat (s nemritkán a sorközöket is!), mert nemegyszer rá vár a feladat, hogy összeolvasva értelmezze a felszíni jelenségek mögött rejtőzködő lényegi mozzanatok összefüggéseit. Szirányi ellenáll a csábításnak, hogy értékeljen, „igazságot szolgáltasson”. Korrektül előtár tényeket, kortársi véleményeket, de legtöbbször kommentár nélkül. Éppen ezért rendkívüli mértékben értékesek azok a lényeglátó megjegyzései, amelyeket szűkszavúan közöl. Az egyik ilyen fontos gondolat, hogy rámutat, miért nem készített Thomán instruktív kiadásokat (értsd, közreadásokat). Ebből a megjegyzésből – bármiféle személyesség-pártosság nélkül - kiviláglik a Szendy-Thomán szembenállás egy alapvető kiindulópontja. Ilyenekből szívesen olvasnánk többet, hiszen kétségtelen: Szirányi anyagismeretében ez nyilvánvalóan evidencia (hasonlókat sok-sok figyelemmel és utánagondolással próbálhat csak megtalálni az elszánt olvasó!), ő alig érzékelhette például e megállapítás értékét.

E tanulmányok olvasója betekintés kap a Zeneakadémia korai korszakának életébe, mind a zongoratanári kar személyi állományát (annak kialakulását, tervezett és megvalósult változásait) illetően, mind pedig a tananyagra vonatkozóan értékes információkhoz jut. Tanárportrék kelnek életre – ugyanakkor, s ezt nem hagyhatjuk említés nélkül – eme művész-tanárok koncertező tevékenységére vonatkozóan kisszámú megjegyzés utal csupán. Pedig az sem lenne tanulság nélkül való, annakidején milyen műsorral lehetett meghódítani a külföldet, s főképp, hogy mely szerzők darabjainak pódium-előadásával adtak lehetőséget ízlés átvételére (iskolásan: a tanári produkció leutánzására) az egykori növendékek. Ez még továbbra is gazdátlan kutatási terület (tény, hogy rendkívül hálátlan, mert várhatóan sok utánjárás is csak kevés konkrét adatot eredményez).

Mindkét kiadványban lábjegyzetekben tüntette fel a szerző az idézetek forrását, csakúgy, mint az említett személyekre vonatkozó adatokat-információkat. Ezek részletezése elsődlegesen értelemszerű, ez menti, hogy a bibliográfia korántsem konzekvens.

Éppen a tanulmányok forrásértékére való tekintettel, nem hagyható figyelmen kívül egy olyan hiányosság, amelyhez  nagyságrendileg hasonlót egyet tudok említeni az elmúlt fél évszázad hazai zenei könyvkiadásában. Pándi Marianne felbecsülhetetlen értékű dokumentumokat tartalmazó válogatása a „Száz esztendő magyar zenekritikájából” azáltal vált használhatatlanná a tudományos kutatás számára, hogy nem volt névmutatója. A név- (és esetleg tárgy-)mutató hiánya itt azért is bosszantó, mert aki vissza akar lapozni (visszakeresni pontosítás végett valamit), kénytelen hosszas beleolvasgatással felkutatni a kívánt helyet (vizuális olvasók előnyben!), miközben jószerivel el is felejti, hogy hol is tartott.

 

Szirányi Gábor

Szirányi kutató-közreadó tevékenysége: work in progress – érdemes lenne a következő kiadványok esetében megszívlelni ezt; de legkésőbb, ha egyszer átdolgozott kiadásként összefoglaló kötetben jelennek meg e rendkívül hasznos, kutatómunkát (is) segítő olvasnivalók.

Fittler Katalin

 

 * Szirányi Gábor: Zongorabillentyűk - Thomán István, Szalay Stefánia és Böszörményi-Nagy Béla emlékezete c. munkája a Gramofon Könyvek sorozatban jelent meg 2013-ban.