UNGÁR ISTVÁN*

 

Kiragadva (6., BEFEJEZŐ RÉSZ)

Operanégyesek önálló élete

Verdi: Don Carlos – kvartett

 

„Bár bírhatnám azt a titkos varázserőt,

 Hogy emberszívekbe lássak,

 Mint Isten lát egyesegyedül…” – énekli lemondó szomorúsággal Fülöp király a Don Carlos c. Verdi-opera III. felvonásának elején.
A hazai „nagy generáció”

 

http://i1.ytimg.com/vi/PFG-gYZV4RA/hqdefault.jpg

 

egy része Székely Mihály (képünkön) torokszorító szépségű előadásában őrzi e legendás hírű basszusária fájdalmának felejthetetlen emlékét. Nap, mint nap halljuk, hogy mi, akik „félszavakból is megértjük egymást” a Rolling Ston’son, a Beatles fiúkon, az Omega- és Illés együttesen nevelődtünk. Amíg a hozzám hasonlók velem együtt a harsány túlerővel szemben szégyenkezve, szemlesütve merjük csak bevallani, hogy ebből a generációból nem kevesen vagyunk, akik viszont Richteren, Menuhinon, Fischer Annien, Székely Mihályon, Ferencsik Jánoson és uram bocsá’ – miközben minden porcikánkban égetően érezzük az ún. többség elviselhetetlenül ostoba, fölényes és gúnyos lenéző mosolyát – Kodály Zoltánon nőttünk fel. Szinte csak magunkban vagyunk büszkék rá és

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/Portrait_of_Philip_II_of_Spain_by_Sofonisba_Anguissola_-_002b.jpg/195px-Portrait_of_Philip_II_of_Spain_by_Sofonisba_Anguissola_-_002b.jpg

Sofonisba Anguissola (1530–1625): II (Okos) Fülöp (Madrid - Prado Múzeum)

 

mérhetetlenül hálásak jó sorsunknak ezért. Valójában ez botrány, amelyben felelősség terheli ezt a – jobb szó híján – kisebbséget is, amely persze korántsem olyan kicsiny, mint sokan képzelik, csak sajnos erőtlen. Miért?! Lesz egyszer még igazán rend ebben a feje tetejére állt értékválságban? Helyére kerülnek-e még a Fából faragott királyfi tündére által eligazgatott csillagok, hogy aztán teljes harmóniában ragyoghassák be az éjszaka végeláthatatlan égboltozatát? Nem tudom. Ám ennek az elmélkedésnek ebben az írásban nincs helye. Másutt azonban igencsak lenne!

 

A Don Carlos B-dúr hangnemű kvartettje nélkülözi – nem véletlenül – magát a címszereplőt, aki bizonyos tekintetben súlytalan figurája Verdi remekének, bár gyönyörű szép dallamok birtokosa. Emberszívekbe látni – hát nem mondom! – Fülöp király vágya az idők végezetéig sem teljesülhet. Ugyanúgy elérhetetlen, miként ifjú hitvesének az ő irányában tanúsított szerelme is hiábavaló remény marad. Verdi géniusza beleláttat, beavat bennünket hősei lelkének rejtett, mélyen megbúvó titkaiba. Ezt történik a Don Carlos kvartettjében is.

 

A négy szereplő között van kettő, aki ebben a kvartettben tanúsít megrendítően őszinte bűnbánatot, mélyből fakadó valódi megbánást. A bűntudat az egyik legkegyetlenebb és legnemesebb emberi érzés. Gondoljunk csak a Jézus-tanítvány Péterre. A két érintett: II. Fülöp király (basszus) és Eboli hercegnő (mezzoszoprán), míg a négyes Posa márki (bariton) és Erzsébet királyné (szoprán) alakjával egészül ki. A király baráti bizalmába fogadott alattvalója, Posa erélyes hangon, majdhogynem kioktatva az uralkodót, számon kéri tőle, hogy az imént – amúgy kétségbeesett tehetetlenségében – megengedhetetlen otromba hangot használt feleségével szemben, aki emiatt eszméletét vesztette. Az ő segítségére szaladt a szobába Eboli hercegnő és Posa márki. A király nemcsak, hogy nem kéri ki magának, hanem belátva a feddés jogosságát, - a mélyvonósok lefelé tartó elcsuklásaitól kísérve – megszeppenve gyónja meg bizalmasának, valamint önmagának, mennyire restelli, hogy ily csúful elvesztette a fejét. (Mentségére szolgáljon, hogy egy átvirrasztott, fájdalmas éjszaka és egy a főinkvizitorral lezajlott felkavaró találkozás áll közvetlenül mögötte. S akkor még nem szóltunk a megbántott Eboli bosszújáról, aki a király kezébe jutatta úrnője féltve őrzött ládikáját, amelyben Erzsébet Don Carlos képmását rejtegette. Mindez kihatással lehetett arra, hogy megfeledkezve magáról durvaságra ragadtatta magát.) A B-dúr hangnem ekkor még csak a cél. A megkorosodott király a feleségétől mindhiába remélt szerelem hiányában szinte botladozva magyarázkodik a b-moll sötétjéből: „A rút elvakultság, a sátáni féltés”. Így kezdődik a Don Carlos kvartettje.

 

Viszonzatlan szerelem és a keserűségéből fakadó, meggondolatlan gorombasága miatt érzett, kíméletlen önvád terheli Fülöp meggyötört szívét. Akárcsak a Rigolettóban, itt is az egyik énekes – Fülöp király szólama – köré fonódik az együttes. Spanyolország első emberének nincs hatalma saját személyes tragédiája, érzelmei és abból fakadó indulatai fölött. Akadozó megszólalásához csatlakozik Eboli hercegnő tizenhatod ritmusértékekben mozgó, recitáló, mindössze kisszekund hangtávolságot körüljáró, zaklatott éneke: „iszonyú, iszonyú, amit elkövettem.” Az ő bűne is az el nem fogadott szerelmesé. Közvetlen kiváltója a király haragjának. Itt és ekkor ébred rá, hogy féltékenysége mekkora bajba sodorta szeretett úrnőjét. Ezután bújik ki óvatosan a zenekar sorából a cselló és fagott közös bel canto dallama, előre vetítve a négyes főmotívumát, a végtelenül magányos és megtört Fülöp vigasztalhatatlan melódiáját, amelynek oka a viszonzatlan szerelem. A hihetetlen dallambőségű Verdi-operák közül is kimagaslik ez a megejtő szépségű lírai vallomás. Ekkorra már a B-dúr alaphangnem biztonságába érkezünk, ahonnan azonban – a történtek részleteiről mit sem tudó – Posa márki megszólalása rugaszkodik majd el. Kilép környezetéből s mialatt ő is tizenhatod értékekben énekel, a zenekar izgatott, szaggatott ütemekkel társul mellé. Desz-dúrba is elkalandozik, de azután hasonlóképen érkezik haza, mint ahogyan a feldúlt Eboli hercegnő éneke nyitott kaput a hangszerek B-dúr dalolása előtt. Posát küldetése foglalkoztatja, a nyomorúságos flandriai nép felemelése, s legjobb barátja, harcostársa, Don Carlos – akit börtönbe zártak – akár saját élete árán történő kiszabadítása. A XVI. század Spanyolországában az egyház szörnyű fenyegetésével is számolnia kell. Célja elérése érdekében semmilyen áldozat nem drága a szilárd jellemű, odaadó Posa számára. Ám minden eltörpül a zenekar nyolcadtriolái felett kibontakozó, szélesen áradó, korábban a csellók és fagottok által előkészített Fülöp-melódia mögött. A király megigézve néz ájultan fekvő feleségére, aki olyan, mint egy angyal. Ott van kéznyújtásnyira, mégis oly távol. A felfelé ívelő, fenséges dallamhoz egy negyed ritmusérték eltéréssel érkezik Eboli ellenkező irányú melódiája, kiegészítve Fülöp énekét.

 

A már emlegetett Fülöp-ária zenekari bevezetőjében is kiemelt feladathoz jut a gordonka, poétikus „előáriát” dalol végig a hegedűk síró frázisainak ölelésében még mielőtt az énekes megszólalna. A négyes akkor lesz teljes, amikor Erzsébet magához tér. Verdi szelíd fuvola tizenhatodsextolák mennyei glóriáját helyezi a feje fölé. Nem földi teremtés, égi lény. Nehéz sorsát elfogadva méltósággal viseli méltatlan helyzetét. Végtelen jósága azonban nem enyhít férje szenvedésén. Angyalszárnyakon száll alá és csöppen a kvartett mázsás súlyú, komor, fájdalmas hangulatába. A királyné szoprán belépése mellé simul Eboli hercegnő szeretetteljes, melegtónusú, szánakozó, bocsánatkérő elfojtott dallama. Verdi nagy utat járt be, amíg – mondjuk – a Rigoletto varázslatos bel cantóit nagyrészt szolgai módon kísérő hangszerekből az énekesekkel teljesen egyenrangú partnert teremtett. Sőt! Fülöp király dallama ekkor már vastagabb, megerősített hangszerelésű nyolcadtriolák közben tör utat magának. Minden mást maga mögé utasít. Keserű mentegetőzése: „a rút elvakultság…” egy szűkített szekundakkorddal feszíti szét a kvartettet („a sátáni”) szívbemarkoló disszonanciájával. Eboli dallama a korábbiakhoz hasonlóan igazodik hozzá. Az önostorozó vezeklés motívuma végigkíséri a négyest, ezzel indul és ezzel is búcsúzik a zenekari utójátékban, amely B-dúr feloldozásban csendesedik el.

 

Több hasonlóság található Verdi Fülöp királya és Muszorgszkij Borisz Godunovja között. Mindketten esendők. Erről egy másik értekezésnek kell szólnia. Ami a kvartett szereplőit illeti: Erzsébet földöntúli jelenség, Posa ízig-vérig tisztaszívű hős, Ebolin és Fülöpön gyógyíthatatlan sebet ejtett az élet. Előbbi hiába vonzó, nem lehet boldog, mert felkínált szerelmét visszautasította az imádott férfi: Don Carlos; utóbbi, pedig önmagára erőszakolt képtelen csatájának vesztese. Ebben a harcban el kellett buknia. Ezt Fülöp király már az elején is tudhatta, de talán csodára várt, amely sohasem jött el. Sorsa nem, de Verdi bölcs zenei birodalma befogadta őt. Mi is befogadtuk, mi több, meg is szerettük Fülöp királyt, mert közülünk való, ugyanis ember. Egyszerre csak azon kapjuk magunkat, hogy könnyeinkkel küszködünk, mialatt a zenekari utójáték végtelenbe tűnő pianói együtt érzőn idézik fel a királyból szüntelenül feltörő önítélkezés könyörtelen szidalmát: „… a rút elvakultság, a sátáni féltés”. Én ezen nevelődtem fel.

 

 * A tanulmány szerzője a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium ny. ének-zene tanára, szaktanácsadó, karnagy.