KARDOS KATALIN*

 

Zenész cigányok?

 

Archaikus cigány zenétől a népies magyar zenéig


 

 

,,Nem beszélhetünk a hagyományos magyar zenéről — népdalról, nótáról — anélkül, hogy ne szólnánk hangsúlyozottan a cigányzenészek szerepéről. Mert máig nem tudjuk a külföldet, de még az itthoni közönség nagy részét sem meggyőzni arról, hogy amit és ahogy ők játszanak — amiben ők minden más nép zenészeivel szemben eredetiek —, az hitelesen magyar és nagyobb részt hitelesen népi is”. (Sárosi Bálint: Hiteles népzene)

 

A cigány nép rövid története

 

 A cigányság Észak-Indiából származó europid nép, akik feltehetően a 14. század elején, a török hódítás következményeként húzódtak előbb Dél-Kelet-Európába, majd a 15. századra a Kárpát-medencén átvándorolva érték el Nyugat-Európa határait (Mezei 1998).

Bari (1990) szerint a cigányok Európában való felbukkanását az egyik legelső róluk szóló írás, egy Athosz-hegyi szerzetes feljegyzése így örökíti meg: Lovakon érkeztek vagy gyalogoltak, színes ruhákat viseltek, gazdagon öltözködtek. Idomított medvéket és majmokat vezettek maguk mellett. Babonás félelmet keltettek a körülöttük lévő emberekben, ugyanakkor kíváncsiságot is. Kiváló kézművesek, zenészek, jósok és kereskedők voltak.

 

A nyelvészeti kutatások szintén alátámasztják, hogy a cigányok/romák az indoeurópai népek családjába tartoznak, őseik a szibériai sztyeppéken élő, állattenyésző árja törzsek tagjai között éltek. Az évszázadokon keresztül elhúzódó vándorlásaik alkalmával feltehetően sikerült megőrizniük a kézművességhez és a szolgáltatóiparhoz kapcsolódó eredeti megélhetési módjukat, amelyet valószínűleg még Indiából hoztak magukkal (Kállai, 2009).

 

Harmatta János szintén úgy vélekedik, hogy Magyarországon való első megjelenésük a 14. századra tehető, mivel 1381-ből már datálható egy Cigány elnevezésű falunév. Ezt követően Magyarországon keresztül megjelentek az északibb és délibb területeken, körülbelül a 15. század húszas éveiben (Harmatta 1962). Ezt az évszámot tekintik a szakirodalomban a legkorábbinak, bár ezt sokan némi túlzásnak gondolják, s a valós dátumot ettől valamivel későbbre teszik. Így írja le Király Ernő is, aki azt mondja, hogy a 16. század vége felé kezdtek a Balkánról nyugat felé vándorolni a cigány származású csoportok (Király 1992).  Bari Károly összegzése alapján elmondható, hogy a cigányok nagyobb számban már a X. században, az iszlám hódítók elől menekülve hagyták el őshazájukat, Észak-Indiát. Őshazájuk elhagyása után hosszabb ideig tartózkodtak Perzsiában és Görögországban, erre különböző nyelvi adatokból lehet következtetni (Bari 1990).

 

Visszatérve Harmatta gondolataihoz Kállai Ernő (2009) véleménye is az, hogy a cigányok Magyarországon valószínűleg a 14 – 15. században jelentek meg a hódító törökök elől, a Balkánról menekülve. Nyugat – Európa azonban nem volt képes tartósan erre az új, számukra idegen kultúrával és szokásokkal rendelkező néppel együtt élni: sorra jelentek meg minden országban a kiutasító határozatok, bár ezeket következetesen soha nem hajtották végre.

 

Ez főként a már megszilárdult társadalmi viszonyoknak volt köszönhető, valamint a központi monarchiák adóztató rendszerének, mivel a céheknek és a formálódó manufaktúráknak erős konkurenciát jelentett a hagyományos kézműiparral rendelkező, termékeiket a kereskedelmi útvonalakon vándorolva értékesítő cigány népesség (Kállai 2009).

 

A többségében a Kárpát – medencébe visszaszorult nép a törökök ellen vívott háborúk évszázadaiban a zűrzavaros helyzet ellenére megtalálta helyét a magyar társadalomban. Az állandó hadi készülődés, a kézművesek hiánya számos munkaalkalmat jelentett számukra, ami összekapcsolódott az autonómia megőrzésének korlátozott lehetőségével. A törökök kiűzése után, azonban feleslegessé váltak a hadigazdálkodáshoz kapcsolódó, mindaddig hasznosnak tartott tevékenységek, ennek következtében megindult az a folyamat, amikor már csak a legalantasabb munkákat kezdték rábízni a cigányokra (Kállai 2009).

 

Mezei (1998) egy írásában Tomkára (1983: 41-49) hivatkozva tesz említést arról, hogy a vándorló csoportok ellenőrizhetetlensége elviselhetetlen volt a pontos nyilvántartásokra épülő közigazgató államok számára; vándor és háziiparuk beilleszthetetlen a kapitalizálódó tömegtermelés szerkezetébe; mindennapi létfenntartásukhoz igénybe vett eszközeik összeegyeztethetetlenek a tulajdon szentségére épülő polgári társadalom értékrendjével, különleges vallási hiedelmeik és rítusaik elfogadhatatlanok az akkor még monopolhelyzetben lévő katolikus egyház számára. Többségüknek a kiút a visszakanyarodás volt Közép-Európa irányába. Akik maradtak, vállalták az üldöztetést, az évtizedről évtizedre meg-megújuló cigányellenes kampányokat, a politika által rájuk osztott bűnbakszerepet (Tomka 1983).

 

A cigányok nagyszámú megjelenése hazánkban a 15. század elejére tehető. Létezik egy olyan feltételezés is, amely szerint már jóval korábbi időkben, II. András magyar királynak a Szentföldről 1219-ben hazatérő seregéhez csatlakozva jutottak el Magyarországra, a városi-falusi jegyzőkönyvek (és egyéb hivatalos adatok) szerint, azonban csak a 15. századtól mutatják jelenlétüket. A magyarországi feudális viszonyok, más országokhoz képest, viszonylag biztonságos körülményeket jelentettek a cigányok számára.

 

Több uralkodó és nagyúr állított ki oltalomlevelet a cigánykaravánoknak. Ezek az oltalomlevelek az átvonulási területeken védettséget jelentettek és rendelkeztek a felől is, hogy a letáborozási helyeken a karaván tagjai által gyakorolt munkákra, az elöljáróságoktól, a lehetőséghez mérten különböző megbízásokat kapjanak (Bari 1990).

 

A vándorló életforma megőrzésével azonban elfogadták azt a lehetőséget, hogy erősen kellett alkalmazkodniuk azokhoz a népekhez, akik igényt tartottak a szolgáltatásaikra. Ezáltal a nyelv és az identitás változása is elkerülhetetlen volt: etnikai tudatukat külső és belső tényezők is mindig újra alakították, így némileg elszakadva ugyan indiai eredetüktől, de sikerült megőrizniük a különállásukat az őket körülvevő népektől vezető réteg, írott nyelv nélkül is (Kállai 2009).

 

A Kárpátok ölelte térség jelentősége tehát lényegében változott meg a cigányok számára: amíg a 15. században még csak a karavánok egy pihenőhelye volt a nyugat felé tartó vándorlásuk során, addigra a 16. századra otthonukká vált (Mezey 1998).

 

A 16 - 17. században az ún. menlevelek tették lehetővé számukra, hogy a cigányság mintegy külön történelmet élhetett a magyaron belül. Mozgásukat nem akadályozták, nem erőltették a beilleszkedésüket, identitásukat szabadon élhették meg. Életről való gondolkodásuk, közösségi szokásaik akadálytalanul hagyományozódhatott tovább a fiatalabb nemzedékre. A török hódoltság ideje alatt a magyarok oldalán vettek részt a harcokban, főleg, mint fegyverkészítők és fegyverjavítók, de mindezek mellett a nagy távolságokat bejáró karavánok is fontos szolgálatokat tettek a végvárak közötti hírek, üzenetek közvetítésével (Bari 1990). 

 

A 17 - 18. században bizonyos csoportjaik letelepedtek, szokásaikat, hagyományaikat részben megtartották. A letelepedett cigányokra a városok-falvak lakóinak igényeit kielégítő foglalkozások (zenész, kovács, borbély, stb.) voltak jellemzőek. Ebben az időszakban már több országgyűlésen kérdésként merült fel a ,,cigányügy,, és két Habsburg-uralkodó kezdeményezésére kifejezetten cigányokra vonatkozó törvényeket alkottak (Bari 1990).

 

A 18. század közepén Mária Terézia és II. József felvilágosult abszolutizmusa az alábbi módon próbált meg kísérletet tenni a kérdés megoldására: Alapelvük kiinduló pontja szerint minden ember egyenlő, következésképp úgy kell megoldani a problémát, hogy a többségi

társadalom tagjaihoz hasonlóan engedelmes alattvalókká kell átnevelni a cigányság tagjait is. Mária Terézia rendeletben tiltotta meg a cigány népnév használatát, helyette az  ,,új – parasztot” , ,,új -  magyart” tette kötelezővé (Kállai 2009).

 

A roma és a fehér népesség közötti konfliktusok, valamint a cigány közösségek és az állam közötti problémák fő okaként a politikusok és jogalkotók a roma életmódot nevezték meg. A karhatalom és a jog minden lehetséges eszközével (1724, 1769, 1783) a cigány életvitel lerombolását tűzték ki célul, ebben látva a végső megoldást a problémák kezelésére. Úgy gondolták a folyamatos vándorlás meggátlása biztosíthatná a nyugalmat jobbágyok és cigányok között, a hagyományos roma közösségek feloszlatása pedig lehetőséget adna a cigány szokásrend megváltozására, a beilleszkedés zökkenőmentes lebonyolítására (Mezey 1998).

 

A cigányok kulturális, műveltségi, társadalmi, valamint szociális helyzetén érzékelhető nyomot hagyott a hosszantartó megkülönböztetés. Ahogy az őshazájukban, Indiában, úgy Európában sem adódott lehetőségük az érvényesülésre, még abban sem nagyon, amihez valójában értettek. Némi kivételt jelentett ez alól a zene, továbbá a kovács és famegmunkáló mesterségek gyakorlása (Tóth 2002).

 

A Mária Terézia és II. József által elrendelt intézkedések elsősorban a lakosságnak a kóbor cigányok által kiváltott ellenszenve miatt születtek meg, és az erőszakos letelepítést vették célba. Rendeleteikkel mindent igyekeztek felszámolni, ami az ellenszenvet, előítéletet kiváltó cigány életmódot jellemzi. A szigorú rendeletek azonban nem eredményezték az elvártakat: a cigány nép helyhez kötését és asszimilációjuk gyorsulását (Bari 1990).

 

A telepítési akciók a roma közösségekből leginkább ellenállást váltották ki, a letelepített romák megszöktek, az átmenetileg széthullott cigány csoportok, családok, ha hiányosan is, újra összeálltak, az újonnan érintettek pedig kiutat kerestek az intézkedések elől.  Mint ahogy arról már Bari is beszámol gyakorlatilag a romák társadalmi beillesztése helyett szembefordításukat érte el a politika. A cigány közösségek ahelyett, hogy széthullottak volna, éppen ellenkezőleg: megerősödtek. Az üldözött romák ősi hagyományaik felé fordulva menekültek az erőteljes asszimiláció elől (Mezey 1998).

 

Mindezek ellenére a 19. századra a több száz éve betelepült szokásaihoz és kultúrájához ragaszkodó cigányság döntő többsége feladta és elfelejtette az anyanyelvét, lassan beolvadva a magyar társadalomba (Sárosi 2009).

 

Korábbi megélhetési formáik főként a fémművesség különböző szakmáihoz és a vásári szórakoztatáshoz, a zenéléshez kapcsolódtak. Felemelkedési lehetőségként jelent meg számukra a magyar nemzeti öntudatra ébredéssel megjelenő és hosszú időre uralkodóvá váló zenei műfaj, a verbunkos virágkora. Amíg 18. század végéig alig 1600 cigányzenészt említenek a különböző összeírások, közel száz év elteltével már 17 ezer zenész cigányt regisztráltak hazánkban. A falusi zenészektől a külföldön is jól ismert cigány bandákig, széles társadalmi skálán elhelyezkedő cigányság minden idők legsikeresebb és leginkább megbecsült tagjaiként írták be nevüket a magyar történelembe. Kialakult a cigányság ,,arisztokráciája”, akik társadalmi rangjukat, anyagi jólétüket – ha csökkenő mértékben is – egészen a 20. század második feléig meg tudták őrizni. [1](157, 158, 159. o.)

 

A cigányok viszonyai között a zene a társadalomban való felemelkedés, az érvényesülés legújabb útja volt Tóth Lajos (2002: 98) Sárosi Bálintot idézi : ,,Kétségtelen, hogy a cigányoknak a szórakoztató zenénkben való hatalomra jutását nagyban elősegítette a társadalomnak a szórakoztatók iránt tanúsított lenéző, elítélő magatartása. Ami a társadalom kereteibe szorosabban beletartozók számára megalázkodásnak, lecsúszásnak számított, az ő viszonyaik között éppen a társadalomba való bejutás, az érvényesülés legjobb útját jelentette. A 18. század végére a cigány bandák első sikeres megszólalásával valóban eljutottak odaáig, hogy a cigányfoglalkozások között a zenélés lett a legrangosabb, a cigányok számára is legvonzóbb foglalkozás.”

 

 

Cigányok és a zene

Archaikus cigányzenétől a népies műzenéig

 

A zene már évszázadok óta rendkívül fontos szerepet tölt be a cigányok életében. Sok családnak megélhetést, főfoglalkozást jelentett már az őshazában is. Egy igazi cigány nem képes meglenni az ének, a zene, a tánc nélkül. Semmi különös alkalomra nincs szükségük az alábbi tevékenységek megéléséhez, mert ez lényük legmélyéből fakad. Életük természetes velejárója, személyiségük egyik legigazabb kifejezési lehetősége. Hétköznapjaik és ünnepeik egyfajta kultikus szertartását is jelenti. A muzsikálást az egyik legjellegzetesebb ősi cigánymesterségnek tekinti a közvélekedés. A legtöbb történet ehhez a foglalkozáshoz köthető. Sokan úgy vélik, hogy a cigányok zene iránti fogékonysága és tehetsége a távoli múltból táplálkozik, és hogy ősidők óta ez az egyik meghatározó forrása megélhetésüknek.

 

Tóth Lajosnál olvashatjuk Olsvai Imre népzenekutató azon gondolatait, miszerint a Kárpát – medencében élő népek egyike sem rendelkezik olyan improvizációs készséggel, mint a cigányság. A hagyományos cigány közösségek éneklése főként instrumentális hatású. Pergetéssel, szájbőgőzéssel, töltelékszavak, szótagok virtuóz és változatos alkalmazásával egyfajta hangszerként használják a hangképző szerveiket (Tóth 2002).

 

A cigány ember nem talál abban értelmet, hogy egy bizonyos meghatározott módon énekeljen, csak azért, mert előzően mások úgy jártak el. Az önkifejezés szabad, megmutatva, hogy az éneklésben nincsenek korlátok. Az improvizációra való hajlandóság helytől és időtől függetlennek lehet. A cigány énekre jellemző, hogy az egyén bármi neki tetsző témáról kész énekelni, ha alkalma adódik rá. A hajlékonyság azonban nem mutat mindenhol általánosságot. Az improvizáció olykor csak bizonyos vonatkozások és formulák egy meglehetősen szűk körén belül lehetséges - mindazonáltal itt is van lehetőség a virtuóz hangvételre. Ha valaki egy dalon belül  improvizál, arcjátékával is  hozzájárul, és eléggé világossá teszi, mit is csinál tulajdonképpen. Másként megfogalmazva megpróbálja kiemelni a dal személyes jellemzőit. Ebből ered az, az elképzelés, hogy a cigányok előszeretettel éneklik azokat a dalokat, melyeknek lényege a gesztusok halmozása, hiszen az ilyen dalban nincs szükség meghatározott sorrendre: az énekes képzelete szerint rendezheti át a benne rejlő tartalmkat (Stewart 1987).

 

Érdekes gondolat tükröződik Honfiné egyik írásában, amelyben az alábbiakról tesz említést:

A cigány folklór kutatásakor, vizsgálatakor azt tapasztalhatjuk, hogy nincs egységes cigány kultúra. A folklóranyag különbözősége abból adódik, hogy a cigány népi kultúra a mindenkori nem – cigány környezet folklórjából táplálkozik. A dalokról, a mesékről, a babonákról, ruházatukból derül ki, hogy eredetük nem igazán cigány. Az ,,avatatlan” ember azt hiszi, hogy ősi népi kultúráról van szó, pedig a balkáni, illetve a magyar kultúraelemeket hordozza összességül magában. A legnagyobb önállósága a dallamoknak van, ezek merőben eltérnek a környezettől, a legerősebb hagyományőrzés ezekben jelenik meg” (Honfiné 2002: 48).

 

Dupcsik Csaba (2009: 35) némileg hasonlóan fogalmaz mint az előzőekben leírtak: (…) amilyen gyors az átvétel, olyan gyors a felejtés is. Ha egy országgal tovább vándorolnak, nyelvükből a friss kölcsön kihullik, s újjal cserélődik fel a környezet hatására. (…) Így a cigány kultúra állandóan változik, állandóan kihal és újraszületik, nem őriz sokáig hagyományokat, a kultúra fogalma pedig a legszorosabban összefügg a hagyomány fogalmával: tartós hagyományok nélkül nincs jelentős kultúra. A kutatókat gyakran megtéveszti az a jelenség, hogy a cigányok olyan dalokat és szokásokat is őriznek, amelyeket nem cigány környezetük azóta már majdnem teljesen elfelejtett. Ennek alapján a cigányságot erősen hagyományőrzőnek vélik.

 

Bari Károly (1990) mindezek mellett leginkább arra hívja fel a figyelmet, hogy nincsen egységes cigány népi kultúra. Minden törzs, csoport folklóralkotásait (dalait, meséit, stb.) jól megkülönböztethető egyedi vonások jellemzik. Külön kultúrája van a lováriknak, a magyarországi magyar cigányoknak, az erdélyi magyar cigányoknak, és a többi cigány csoportnak is. A tudományos vizsgálódásoknak ezt szem előtt tartva szabad csak történnie. Régen, amikor még az egész cigányság vándor életmódot folytatott, feltehetően létezett egy egységesnek mondható cigány kultúra, de az, az idők során széttöredezett, s ma már csak kisebb közösségek által éltetve, az éltető közösségekre tagolt sajátosságokkal él (Bari 1990).

 

Michael Stewart megfigyelései alapján azt feltételezi, hogy a magyarok közt széles körben elterjedt az a vélemény, hogy a cigányoknak valami különleges tehetségük van a zenéléshez, úgyis mondhatnánk köznyelven szólva, hogy a vérükben van. Úgy gondolják, ez a természetes tehetség nemzedékről nemzedékre öröklődik át. Bár a különböző cigány csoportok zenei kultúrája nagymértékben eltérő - a cigány zenészek, például a magyar népies zene előadói és fenntartói (ld. Sárosi 1971), az oláh cigányok viszont egy olyan tradíciót folytatnak, mely szorosabban kapcsolódik Kelet- és Délkelet-Európa népzenéihez -, a zene mindannyiuk kultúrájában rendkívül fontos szerepet játszik. Esetükben az éneklés lesz az a kifejezési mód, amelyen keresztül közléseket tesznek a külvilág felé, illetve bizonyos értelemben ezáltal teremtik meg legerőteljesebben a legfontosabb élményeiket és tapasztalataikat a közösség leglényegesebb eseményeivel kapcsolatban - a keresztelőtől a temetés rítusáig (Stewart 1987).

 

A romák minden egyes szertartásos együttlétének az éneklés a csúcspontja; a továbbiakban ezt a nagyon kötött „beszédtevékenységet" körülvevő, kimondott és kimondatlan szabályok alakítják. Három fontos dolgot hangsúlyoznak gyakran: hogy a dal „románi” nyelven legyen és, hogy ,,románe”, tehát tartalmában és stílusában is cigány legyen, valamit,  hogy ,,csácse” ('igaz') legyen abban az értelemben, hogy valóban megtörtént eseményekre vonatkozzon. Ezen túl az a talán leggyakoribb kívánalom az éneklés stílusával kapcsolatban, hogy a dal „finom" legyen, ne pedig „erőltetett". Van egy szabály, amelyet szinte mindig: minden dal elején és végén formálisan köszönteni kell az egybegyűltek cigányokat (Stewart 1987).

 

A cigány éneklésmód legjellemzőbb sajátossága még, hogy  a versszak végén az utolsó előtti szótag megtöri vagy elhallgatják. Az oláh cigányság dalaiban a lassú nóta és a táncdal, mint különféle műfaji csoportok elválnak egymástól.. A lassú nóták dallamkincse kevésbé változatos, egy – egy énekes csak néhány lassú dallamot énekel. A lassú nóták szövege különleges felépítésű. Sajátossága abban rejlik leginkább, hogy tartalmilag nem egységes, összefüggéstelen versszakokból áll, s csak két sorból, amelyek néha csekély terjedelmüktől függetlenül sem mindig tartoznak össze. Pontos sorrendjük sincs a verseknek, ahogy az éneklőnek eszébe jut, legtöbbször úgy énekli el a verseket – így nem csoda, hogy az állandóság nem jellemző, hogy a dalok folyamatos változásokon mennek keresztül. Nem léteznek kialakult lassú szövegek sem, a megkezdett dallamok bármilyen szöveggel folytathatóak, csak ritmusbeli hasonlóság/ egyezőség szerinti elvárásnak kell teljesülnie. ,, A téves megítélés elkerülése végett hangsúlyozni kell, hogy az esztétikai értékelés szempontjából egy cigány lassú nóta nem állítható párhuzamba egy magyar  népdallal vagy egy magyar nótával: egyetlen cigány lassú nóta éneklésének egy egész magyar nótacsokor mulatozás közbeni eléneklése felel meg, időben és hangulatilag is” (Honfiné 2002: 48-49).

 

A néprajz- és népzenekutatók véleménye általában megegyezik abban, hogy a cigány közösségekben gyűjtött néprajzi alkotások - például népmesék vagy dalok - valamivel lazább szerkesztésűek, improvizatívabbak az európai folklór párhuzamos alkotásainál. A cigány orális kultúra alkotásaiban ugyanis – ellentétbe állítva az európai folklór kötöttebb és némileg személytelenebb jellegével - gyakran tűnnek fel a közösség által megélt események vagy a mesélő, illetve énekes egyéni sorsa, érzelmei, életének konkrét eseményei (Réger 1993).

 

A cigány szóbeliség alkotásainak egy másik igencsak fontos jellemzője, hogy az előadónak szorosan kiépített kapcsolata van hallgatóságával. Az elbeszélő, így az énekes mindig szól valakihez, mesében, dalban gyakori jelenség a „címzett" közvetlen megszólítása. A hallgatók többnyire közbeszólhatnak, rákérdezhetnek egy-egy eseményre, kommentálhatják azt, vagy utalhatnak egy-egy konkrét megtörtént eseményre. (Kovalcsik 1985, Grabócz-Kovalcsik 1988 In: Réger 1993).

 

 Bari Károly így jellemzi a cigányság folklórját: a cigányság folklórkultúrája élőszavas hagyomány. Olyan rendszer, amelyben a közösség alkalmak adnak lehetőséget a tovább örökítésre és a társas iváshoz kapcsolódó, változatlan formában megőrzött archaikus szokások biztosítják a sajátos cigány tradíciók fennmaradását napjainkban is. Az oláhcigány esküvőknek, keresztelőknek és más  ünnepi, társasági összejöveteleknek elengedhetetlen részévé vált az éneklés. A szokás szerint a mulatságokon a lassú dalok éneklése előtt és után minden előadó formális beszéddel fordul a többiekhez (Bari 1990).

 

,,Az archaikus cigány törzsek éneklési alkalmain a régebbi időkben csak a férfiak vehettek részt. Olyan társaságban, ahol idegen férfiak is jelen voltak, az asszonyok csak férjük, a leányok csak apjuk vagy bátyjuk előzetes beleegyezésével énekelhettek. Ezek a szigorú törzsi megkötések mára már fellazultak: az éneklésbe a közösség női és férfi tagja egyaránt bekapcsolódhat, ha az engedelemkérés rítusát végrehajtja.

 A cigány folklór-interpretációkat mindig testmozgás kíséri. A törzsüket és a fejüket ingatják, s pattintgatnak az ujjaikkal, nemcsak a gyors táncnóták előadása közben, hanem a lassú dalok éneklésénél is. A magyarországi cigányoknak hagyományos hangszereik nincsenek, a gyors nóták ritmusát általában ütemes tapssal, ujjpattintgatással, asztal lapján vagy szekrény oldalán való dobolással, kanna szájának csapkodásával és a vokális jellegű szájbőgőzéssel jelzik” (Bari 1990).

 

A cigány folklór a mindennapi emberek számára legismertebb része a jellegzetes táncnóta. A gyors ütemű (pergetéssel, szájbőgőzéssel és alkalmi ritmuskeltő eszközökkel kísért) tánchoz való dalanyag a cigány énekfolklór gazdag egyik nagyon gazdag fejezetét jelenti. Bari Károly használatában, a megnevezés magában foglalja a csúfolókat, a tréfás énekeket, a tánckísérő énekként előadott dallamokat. Ide sorolódnak még az erdélyi területeken rögzített táncszók, amelyek főként a környező magyaroktól átvett magyar nyelvű szövegekrészletek. Ebbe a körbe tartoznak a zenére történő cigány csárdás valamint, az erdélyi cigányok szaggatós tánca alatt elhangzó énekek is (Bari 1990).

 

A kelet-európai cigányság tánc- zenefolklórja az ott élő népekével több évszázados együttélés során alakult. Hagyományaik a kelet-európai népek kultúrájának akkor is szerves részét jelentik, ha ezt a népcsoportot az erős széttagoltság jellemzi. Nemcsak a régebbi, hagyományok őrzői, hanem nagymértékben hozzájárultak a nemzeti kultúrák mai képének kialakításához, ezáltal kulturális összekötő szerepük is jelentős (Pasqualino 1999).

 

Hazánkban mára teljesen elfogadott nézetté vált (nem szaktudományos körökben), hogy a cigányok rendelkeznek egyfajta jellegzetes táncstílussal, valamint, hogy hamar dalra és táncra "fakadnak". Van egy úgynevezett "cigányos tánc", melyben az elnevezés a régi lassú, forduló vagy cigányos forgásos, páros táncot jelölte, mely utána a "csárdás" elnevezést kapta (Martin 1995).

 

Gyakran előfordul, hogy a cigányság őrzi egyes magyar tánctípusok legarchaikusabb formáit. A sajátos cigánytánc-típus két formája ismert: a magános férfitánc és a nővel járt páros tánc. A férfiszóló motívumai, szerkezeti felépítése hasonló sajátosságokat mutat, mint a közép-erdélyi magyarok és a románok legényes, pontozó, táncaival. Motívumkincsük rokon. Fontos közös jellemző a tánc közbeni ujjpattogtatás. Felépítését tekintve a cigánytánc egyszerűbb, a legényes összetettebb forma. A fiatalok csapásoló mozgási már uralkodnak a virtuóz, nagyobb tánctudást igénylő lábmozgásokkal szemben. A páros cigánytánc a páros táncok azon fajtáját képezi, amikor tánc közben a férfi és a nő sohasem fogódzik össze, hanem egymással szemben, vagy egymás körül táncolnak, de egymást egyáltalán nem érintik (Balázs 1995).

 

A cigány táncok történeti fejlődésük szerint mind inkább egyszerűsödtek. A kidolgozott motívumanyag, amely évszázadok alatt alakult ki, s amely a cigánytánc műfaját jelenti a magyarországi tánchagyományban, s amely a mai napig őrzi a más regionális tánckultúrákból átvett, de saját Említést kell tenni arról, hogy ez a fajta cigánytánc nem tekinthető általánosnak a cigányság táncai között. Elkülöníthető egyfajta cigánytánc, melyet szaktudományosan leírható, történetileg bemutatható műfajnak tekinthetünk, s annak egy variánsa, amelyre a nem túl gyors mozgás, néhol gyorsuló forgás a nők táncában, pittyengetés, sántító mozgás, feltartott karok, általában lefelé tekintés, enyhe csípőmozgás, nem összefogódzás párosnál jellemző. Olyan leegyszerűsített tánc ez, mely könnyen tanulható, a spontán táncalkalmak során elsajátítható. A régi páros táncok, szólótáncok ma is élnek, jellegük azonban inkább hovatartozási formát öltött. Megőrizte formáit, azonban amikor elvált azon közegétől - az állandó vándorlások következtében - , ahonnan anyagát merítette, elveszítette a kulturális kapcsolódási folytonosságot, a nemzedékváltások alkalmával mind egyszerűbbé alakultak a motívumok, míg el nem nyerte mai formáját. Mindezek mellett megtalálható a régibb, az archaikusabb cigánytánc is, elsősorban ott, ahol a cigányság már hosszabb ideje él (Balázs 1997).

 

Táncaiknak sajátos színt ad egyfajta kezdetleges zenekíséret, mely a vokális tánckíséreti módoknak s a spontán zenélés szükségmegoldásainak, a hangszer- és zenekar-imitációknak egész sorát őrizte meg, vagy fejlesztette ki (bőgőzés,pergetés). Cigányzenekari kíséretet saját táncaikhoz ritkán s csak a zeneileg fejlettebb magyar cigányok alkalmaznak (Magyar Néprajzi Lexikon).

 

A legkorábbi adat a 15. század végéről származik magyarországi cigányzenészekről. Az említett zenészek a kezdetektől fogva függetlenül a cigányok nagyobb csoportjaitól, délkelet felől, vándorzenészként vagy török urak szolgálatában jelentek meg az ország bizonyos területén.  Nem eredeti cigány zenét hoztak magukkal, hanem mesterségük gyakorlásának és vándorlásaiknak sok évszázados hagyományát; egyebek mellett a gyors alkalmazkodó képességet azokhoz, akik a zenéért fizetnek (Sárosi 2006).

 

A 15. a 17. és a 18. századból a cigányzenészekről csak szórványos adatok léteznek. Martin Schwartner 1782. évi statisztikája 1582 cigányzenészről ad számot Magyarországon. 1927-ben viszont már több mint tizenkétezer cigánymuzsikus létezéséről tudunk (Brauer – Benke 2008).

 

A cigányok a vándorlásaik alatt a zenélés igazi mestereivé váltak. Mindig megpróbáltak alkalmazkodni az adott környezet zenei világához. Európában a legelső említést 1489-ben tették róluk, amikor Beatrix királynénak játszottak népdalokat. A 18. századra a magyar romák már nem csak hallás után játszották el a dalokat, de átdolgozták, variálták is azokat. Érdekesség, hogy a zenész cigányok magukat romának nevezik. A cigány népzenét ritkábban játszák, inkább az újabb keletű népies magyar műzenét részesítik előnyben.  A valódi cigány népzenét oláh cigányok művelik, olyan hangszerekkel, mint a tambura, a citera, ritmuskíséretnek kanalak, kanna buffogtatása, valamint a szájbőgőzés. A 18. század elején Magyarországon a cigányzene már nemcsak a népi kultúra része, hanem az uralkodó osztály körében is népszerű műfajnak számít (Tóth 2002).

 

Valójában a 14 – 17. századból nagyon kevés forrás említ zenélő cigányokat, s ezekben sem fellelhető, hogy ez a foglalkozást akkortájt speciális roma munkának tekintették volna. A zenélés presztízse sokáig nagyon alacsony volt, hozzá kell fűzni, hogy a reformáció idején,  a 16 – 17- századi protestáns prédikátorok szent hevülettel ostorozták ezt az erkölcstelennek tartott fényűzést (Dupcsik 2009).

 

,,A zenélés alacsony megbecsültsége tette lehetővé, hogy a romák benyomuljanak erre a területre, viszont már maguk vívták ki a pálya későbbi megbecsültségét, nem örökölték azt. A zenélésnek azonban megélhetés szempontjából ugyancsak szűk keretei voltak: az 1782- es összeírás szerint a roma családfők többségének kovács volt a foglalkozása: négyszer annyian voltak, mint a második leggyakoribb foglalkozás űzői, a cigány zenészek” (Dupcsik 2009: 39-41).

 

A 18. század folyamán a magasabb műveltségű (írástudó) emberek magát a zenét is, amit cigányzenészektől hallani lehetett, elmaradottnak, kezdetlegesnek tekintették. „Sok helyen csak a parasztokat és az alacsonyabb rendű embereket szolgálják ki zenéjükkel” — írja ismeretlen, de jól tájékozott magyar cikkíró a bécsi Anzeigen… 1776. jan. 10-i számában. Voltak azonban már a 18. század elején is olyan cigányzenészek, akik — úri patrónus segítségével — kiemelkedtek társaik tömegéből: igényesebb, korszerűbb zenélést tanulhattak.  Ilyen volt galántai gróf Eszterházy Ferenc öt cigányzenésze, akiket 1751-ben a gróf minden robottól és adótól felmentett, hogy a zenélést akadály nélkül tanulhassák és gyakorolhassák (Sárosi 2006).

 

A 18. század végétől kezdve a magyar nemzeti mozgalom a zenének fontos szerepet szánt, amelynek hangzásban korszerűnek és virtuóznak kellett lennie, méltónak a híres magyar tánchoz és a nemzeti törekvések egyéb megnyilvánulásaihoz. A század végére, megfelelő városi környezetben, a cigányokból — új polgárokból, ahogy őket a kalapos király, illetve Mária Terézia rendelete nyomán nevezni kellett — már igényesebb közönséget kiszolgáló nagyobb bandák is alakulhattak (Sárosi 2006).

 

A 18.–19. század magyar hangszeres tánczenéje, a verbunkos a cigánybandák végleges kialakulásának és a cigányzene diadalra jutásának is a nagy korszakát jelenti. Akkoriban ezt a zenei stílust egyszerűen csak, ,,magyar”-nak nevezték, valamivel később, a zenetudomány kezdeményező lépésére kezdték el a német Werbung, azaz toborzás szó után verbunknak nevezni, mivel eredetileg katonatoborzó tánczene volt, amelyre akkoriban a nyugati műzenei elemek hatottak a legerőteljesebben. A korszak legkiemelkedőbb magyarországi zenészei és zeneszerzői — mint a magyar nemesi származású Lavotta János, a cseh származású Csermák Antal és a cigány származású, kottát olvasni ugyan nem tudó, de zenét szerző Bihari János is azt a célt tűzték ki célul, hogy zenéjük a nyugati klasszikus zenéhez hasonlítson leginkább (Brauer Benke, 2008).

 

Hármuk közül a kottát nem ismerő — s valószínűleg, hogy írni-olvasni sem tudó — Bihari volt a legnépszerűbb; nemcsak  úgynevezett  kompozícióiért, hanem elsősorban azért, mert cigányprímásként a magyar zenei hagyományt és a magyar közönséget ő ismerte legjobban. Bihari verbunkosai egyértelműen magyar zenének készültek ugyanúgy, mint ekkortájt minden más magyarországi cigányzenész szerző dallamai. Egyetlen cigányzenésznek sem tudunk olyan szándékáról, miszerint cigány zenét akart volna komponálni (Sárosi 2006).

 

Néhány évvel később az 1848–49-es Szabadságharcban a cigányok mint katonazenészek vettek részt a hadi szolgálatban. A cigányzenészek igazi nagy korszaka közvetlenül csak a Szabadságharc után kezdődött el. Az első években a nemzet bánatáról szólni nem lehetett, de szólhatott a zene: a hazafiak egy része bor és cigányzene mellett siratta a hazát. 1855-ben a Donau nevű bécsi lap levelezője így jellemzi a sírva vigadókat: …egyet sóhajtanak s isznak reá némán… összeütik bokáikat, töltnek s ismét isznak… [az elkeseredett hazafi] egyszer másszor zokog is… a földhöz vagy a falhoz vágja a poharat… odamegy a cigányhoz, töltött poharával itatja, összeöleli, csókolja…Komlókerti cimboradalok  című vesében Lisznyai Kálmán 1857-ben így buzdítja honfitársait: … bármely nagy a dinom-dánom, / nem feledjük a hazát: / Ez a fő ok az ivásra / Kedvteremtő mulatásra / Rajta hát! Igyék az egész ország (Brauer – Benke 2008; Sárosi 2006).

 

Lisztnek 1854-ben jelent meg Párizsban francia nyelven Des Bohémiens et de leur Musique en Hongrie című műve. (Pesten 1861-ben, Székely József fordításában: A czigányokról és czigány zenéről Magyarországon.) A könyv óriási vitát és felháborodást váltott ki a közvéleményben (Brauer – Benke 2008).

 

Úgy gondolta, hogy a magyar népi zene- tulajdonképpen cigányzene, magyarra fordított szöveggel. A tiltakozások azonnal megindultak és a cáfolatok ellenére még az 1930 –as években is vita zajlott a kérdés körül

Liszt abból  a feltevésből indul ki, hogy a magyar nemzeti zene megteremtői nem mások mint  a cigányzenészek: ,,Valóban a czigányok, ahogy csakugyan ők voltak az első szerzői ezen dallamoknak, ezen rhytmusoknak, első bevezetői ezen stylnek, s e czifrázatoknak, első tulajdonosai ezen hangközöknek, mely zenéjöket megkülönbözteti, sohasem mívelték volna ki azt oly mértékben, ha az ő nemes gazdáik nem adandottak nekik arra alkalmat; őket nem ösztönözték volna, annak hallgatásában nem gyönyörködtek volna, s még azok is, kik ezentúl is megmaradnak a mellett, hogy a magyarok voltak, kik saját énekeiket s táncznótáikat a czigányoknak betanították, nem tagadhatják, hogy csupán s egyedül a czigányoknak köszönik azt, miszerint azok azon darabos és szegényes töredék-állapotból, melyben a nemzeti zene legtöbb hagyománya más országokban maradt, a czigányok által mentettek meg.” 


Ezzel szemben a népzenekutatás sokáig nem foglalkozott a cigányzenészek által játszott dalokkal. Ahogy Kodály is írta: ,,Vitatott kérdés: népzenének számít-e a cigányok zenélése. A cigányzenész néprajzi értéke annyi, amennyit a városi dal- és tánczenén felül tud. Mikor a nép dalait játssza, tárgyunkhoz tartozik.” (Brauer – Benke 2008)

 

.A zene irodalom olyan óriása mint Bartók Béla, még 1931-ben, a Magyar Néprajzi Társaság közgyűlésén tartott előadásában is szükségesnek tartotta elmondani: ,, amit önök cigányzenének neveznek, az nem cigány zene. Nem cigány zene, hanem magyar zene: újabb magyar népies műzene, amit pénzért csakis cigányok játszanak (mert – a hagyomány szerint – pénzért muzsikálni nem úris dolog); azért magyar ez a zene, mert szinte kivétel nélkül magyar úriembereknek a szerzeménye.”(Dupcsik 2009)

 

A cigányzenét a zenetudósok elhatárolták egyrészt az igazi magyar népzenétől, másrészt, az eredeti cigány népzenétől – pontosabban, az utóbbinak általában még a létezését sem voltak hajlandóak elfogadni. Ebben az elgondolásban a magyar népzene az ősi magyar parasztság életmódjának szerves részeseként született. Ezzel szemben a cigányzenészek csak szórakoztatóipari szolgáltatást végeztek: átvették, legfeljebb csak variálták környezetük zenei világának legkapósabb elemeit. A cigányzene, ahogy Bartók állította ugyanolyan tömegzene, mint külföldön a sramli, a kuplé, az operett slágerek és így tovább; valamivel színvonalasabb ugyan, ami jó hír, de nem több mint könnyűzene (Dupcsik 2009).

 

Ahogy már az előzőekben számot adtunk róla Bartók nem volt jó véleménnyel a cigányzenét illetően, úgy gondolta, hogy ,,ha a parasztember már annyira kultúrember, hogy klarinéton muzsikál furulya helyett, az már tönkre is ment a folklór számára, mert az már urasan akar játszani, és cigányt utánoz”.

 

Mindezek mellett megjegyzi, hogy mivel a cigányzenészek hol a parasztoknak, hol pedig az uraknak játszanak, ennek révén összekeverik az idegen, a városi és a hagyományos paraszti stíluselemeket.Bartók a későbbiekben elismeri, hogy a magyar falvakban kevés kivétellel ugyan, de a cigányok a zenészek, s a falusi cigány többnyire népzenét játszik, népi stílusban. Bartók, Kodály és Lajtha kutatásaiból az következik, hogy a népi hangszeres zenei fejlődésében nem utolsósorban a városi, úri-polgári minta volt a meghatározó, s ebben az összefüggésben látni kell a cigányzene és a cigányzenészek szerepét.(Brauer Benke 2008).

 

Kodály Zoltán még 1932-ben sem volt biztos abban, létezett –e  cigány népzene: vitatott kérdés, népzenének számít – e a cigányok zenélése. A cigányzenész néprajzi értéke, annyi amennyit a városi dal és tánczenén felül tud, - ahogy ezt már az előzőekben említettük. Ezenkívül különösen Erdélyben sok, egyelőre még ismeretlen eredetű tánczenét hallani cigányok zenészektől. A nép ugyan táncol rá, de sem dalolni, sem zenélni nem szokta. Ennek tehát a cigány az egyedüli forrása(Dupcsik 2009: 106 – 107).

 

Prahács Margit 1930 –as cikke ( A cigányzene és magyar népzene), bár hivatkozott Bartókra is, a nagy zenetudóssal szemben magyarázata nem annyira az életmódra és a zenei stílusra támaszkodott, hanem ,,néplélektani” fejtegetésekre:

,, A cigányzene hű tükre a cigány léleknek”(Dupcsik 2009: 106- 107).Irodalomjegyzék

 

Balázs Gusztáv: A nagyecsedi oláh cigányok tánchagyományai. Budapest,  1995, Cigány néprajzi tanulmányok 3.

 

Bari Károly : Cigány folklór I – X., 1990, Magánkiadás.

 

Brauer-Benke József: A magyar cigányzenészek és társadalmi kapcsolatrendszereik. Valóság, 2008. december 51. évf. 12. szám

 

Catarina Pasqualino: Az andalúz cigányok. In: Viga Gyula (szerk.)  Kultúra és tradíció II. 1997, Miskolc.

 

Dupcsik Csaba :A magyarországi cigányság története. Budapest, 2009, Osiris.

 

Grabócz Gábor – Kovalcsik Katalin: A mesemondó Rostás Mihály. Budapest, 1998, MTA Néprajzi Kutató Csoport.

 

János, Harmatta: The Gipsies in Hungary. Gipsies, Publications Division, 1962.

 

Honfiné Csizmadia Valéria: Művészeti átvételek a roma folklórban. IN: Deme Tamás (szerk.): Roma aeterna: avagy a terep is megszólal. Pécs, 2002,  Pécsi Tudományegyetm Tanárképző Intézete.

 

Kállai Ernő: Cigányok/romák Magyarországon. In: Kállai Ernő – Kovács László: Megismerés és elfogadás. Pedagógiai kihívások és roma közösségek a 21. század iskolájában.  Budapest, 2009, Nyitott Könyvműhely.

 

Király Ernő vajdasági cigány népzenei gyűjtése. Kovalcsik Katalin (szerk.): Európai cigány népzene. Budapest, 1992,  MTA ZTI.

 

Kovalcsik Katalin:  Szlovákiai oláhcigány népdalok. [Vlach Gypsy Folk Songs in Slovakia]. Európai cigány népzene 1. Gypsy Folk Music of Europe 1. Budapest, 1985,  Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet.

 

Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. Budapest, 1995 , Planétás.

 

Mezey Barna: A magyarországi cigányok rövid története. Szerkesztett, rövidített másodközlés. Eredetileg megjelent: Cigányok. In Ács Zoltán (szerk.): Nemzeties etnikai kisebbségek Magyarországon.  Budapest, 1998,  Auktor Kiadó.

 

Réger Zita: Az orális kultúra és a nyelvi szocializáció összefüggései magyarországi cigány nyelvi közösségekben. Első közlés. Változata Orális kultúra és nyelvi szocializáció címen megjelent. In: Barna Gábor (szerk.) - Bódi Zsuzsanna (közreműk).: Cigány néprajzi tanulmányok. Salgótarján, 1993, Mikszáth Kiadó.

 

Sárosi Bálint: Cigányzene .Budapest, 1971,  Gondolat Kiadó.

 

Sárosi Bálint: Hiteles népzene. Holmi, 2006 augusztus

 

Sárosi Bálint: Hogyan indult a ,,népdaltípusok” sorozata? Muzsika, 2009 .április

 

Michael Stewart: „Igaz beszéd" - avagy miért énekelnek az oláh cigányok? Valóság, 1987. 1. sz.

 

Tomka Miklós: A cigányok története. In: Szegő – Zámolyi-Vargha Mihály: A sátoros czigány. 1982 , Pozsony Néprajz Alkalay Adolf.

 

Tóth Lajos: Cigány mesterségek és foglalkozások. In: Deme Tamás (szerk. ) : Roma aeterna: avagy a terep is megszólal. Pécs, 2002,  Pécsi Tudományegyetm Tanárképző Intézete.

 

 

,,A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-12012-0001 azonosító számú ,,Nemzeti Kiválóság Program – Hazai kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt kereti között valósult meg. * Kardos Katalin (1987) vagyok,

https://lh6.googleusercontent.com/-XXLMdM73nWc/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAHw/dB3b8DYGKu8/s102-c-k-no/photo.jpg

 

a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskolájának III. éves hallgatója. Fő érdeklődési területem közé tartozik a szakkollégiumi tehetséggondozás és a felekezeti roma szakkollégiumok hallgatóságának vizsgálata. Fő érdeklődési területem: kollégiumi közösségek, szakkollégiumi tehetséggondozás, felekezeti szakkollégiumok, roma szakkollégiumok, roma hallgatók a felsőoktatásban, felekezeti oktatás, vallásos közösségek

 

Az írás Prof. Duffek Mihály, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar dékánjának egyik kurzusára készült a 2012/13. tanév első felében. A roma szakkollégiumok vizsgálata kapcsán kerültem szorosabb kapcsolatba a roma kultúrával, a cigány zenével. Ezért áll tanulmányom  középpontjában is ez a téma. Fő érdeklődési területem: kollégiumi közösségek, szakkollégiumi tehetséggondozás, felekezeti szakkollégiumok, roma szakkollégiumok, roma hallgatók a felsőoktatásban, felekezeti oktatás, vallásos közösségek.

 

 

[1] Sárosi Bálint: Cigányzene…, Budapest, Gondolat 1971. In: Kállai Ernő – Kovács László: Megismerés és elfogadás .Pedagógiai kihívások és roma közösségek a 21. század iskolájában .Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2009.