Barsi Ernő, a hegedűtanár és metodikus

 

Egy régi tanítvány emlékezése

Fájdalommal írom, hogy szeretett tanárom, mentorom, atyai barátom, hegedűtanár, metodikus, néprajzkutató augusztus 7-én, csütörtökön délután, 93 évesen elköltözött ebből a világból az igaz emberek örökös otthonába. 13-án eltemettük a győrszabadhegyi temetőbe, ahol végre újra együtt lehet imádott társával: Ida nénivel, Varsányi Idával. Mint utolsóként diplomázó tanítványa kötelességemnek érzem, hogy néprajzi munkássága mellett kevéssé ismert hegedű- és módszertan tanári, és e területen folytatott elméleti tevékenységére emlékezzek. Ő is szeretettel is tisztelettel emlegette előttünk első hegedűtanárát: dr. Szabó Ernőt (Koncz János tanítvány!), a Zeneakadémiáról Végh Sándort, Waldbauer Imrét. Sajnos mi, régi tanítványai, kevesen maradtunk. Megelőzték őt Kollár Kálmán, Liszt díjas karnagy, Bodó Jenő, Horváth Ildikó hegedűs tanítványai, a módszertan óráit hallgató Tibold Iván, (aki kezdő korában nála tanult hegedülni is) Molnár László, Németh István, Nyári Katalin. akikről tudok. Ernő Bácsi nekünk, már "felnőtt" tanítványainak is, akkor 38 évesen "Bácsi" volt, és nem "Tanár Úr", holott mindenkinél jobban tiszteltük, de iránta érzett szeretetünket, ragaszkodásunkat nem fejezte volna ki a hivatalos megszólítás. Mert nem csak mérhetetlen tudását adta át, de emberségre, hazaszeretetre is tanított. Észrevette anyagi problémáinkat, munkát, kereseti lehetőséget biztosított számunkra a vezetése alatt álló Zeneoktatói Munkaközösségben, és nem csak a maga tanítványainak. Ebben a szerény, bürokráciamentes, a megye legkisebb falvait is behálózó iskolarendszerben a diktatúra számkivetettjei (Halmos László, Dr. Timaffy László) is menedékre, szerény megélhetési forrásra leltek. Nem egyszer - kérés nélkül - a zsebünkbe is csúsztatott egy kis pénzt, gyógyszert szerzett, ha szükség volt rá. Kis negyedik emeleti másfél szobás lakása - amelyben élete végéig élt, jó ideig negyedmagával - nekünk is otthonunk volt, egyszer tanterem (a „hivatalos” órákon túl) másszor koncertterem (a bennsőséges házi hangversenyek alkalmával), múzeum, ahol minden használati tárgy – még a csillár is! - népművészeti remekmű volt. Máskor könyvtár, ahol a szakirodalom legjaván kívül megismertük Németh László („A minőség forradalma”, „Kisebbségben”), Kodolányi János műveit és gépelt, "szamizdat" kiadásban Sinka István verseit. 

1947 és 59 között, mindössze 12 évig tanított a győri konzervatórumban, majd a jogutód Zeneművészeti Szakiskolában. A tanárképzőn a hegedű mellett a hegedűtanítás módszertanát tanította. A Zeneakadémián Végh Sándor növendéke volt. Waldbauer Imre metodika előadásait gyorsírással jegyezte le. (Milyen szerencse, hogy a Sárospataki Kollégiumban gyorsírást is tanítottak, mert Waldbauer előadásainak anyagát nem publikálta.) Ez képezte a metodikai ismeretek alapját, amelyet saját kutatásaival, valamint Bloch József elavultnak bélyegzett, de máig egyetlen alapvető hegedűmódszertanával  egészített ki. A hegedűtanítás történetéből kiindulva alaptudományokra (fizika, anatómia, fiziológia-élettan, lélektan) építette fel a szakmódszertani  ismereteket, ezzel kiegészítette a tanárképző ugyancsak hiányos lélektani-pedagógiai alapképzését. Könyvtárában megtalálható volt (természetesen eredeti  nyelven)  Rode,  Kreutzer és Baillot  "Methode du violon" című közös munkája, amely a francia-belga iskola alapját képezte (Hubay Jenő is ezt az iskolát képviselte), James Jeans: "Zene és természettudomány", Steinhausen doktor "Die Physiologie der Bogenführung" (A vonóvezetés fiziológiája), Artur Jahn: "Die grundlagen der natürlichen Bogefürung der Violine"(A természetes vonófogás alapjai), és "Methodik des Violinspiels", Flesch Károly "Die Kunst des Violinspiels" (A hegedűjáték művészete) című munkájának két terjedelmes kötete.  A magyar nyelvűek közül Barcsai Jenő művészeti anatómiája, Kovács Sándor oktatáslélektani írásai. Ezekre, és természetesen az időközben megszerzett gyakorlati tapasztalataira épül "A hegedűjáték" című módszertani munkája, amely már az ötvenes években készen volt, de csak 2003-ban kapott nyilvánosságot kalandos előélet (a lektor kezén eltűnt, majd előkerült), és hosszú lappangás után. Barsi Ernő tartott attól, hogy a fél évszázados "elzártság" folytán munkája már elavult. Mivel ez idő alatt más területen oktatott (a tanító- és óvónőképzőkben néhány év után gyakorlatilag megszűnt, illetve a kezdetleges furulyaoktatásra korlátozódott a hangszeroktatás!), ideje nagy részét a néprajzi kutatás, gazdag és rendszeres publikáció, és fáradhatatlan ismeretterjesztés kötötte le, nem maradt ideje a hegedű-módszertani kutatások eredményeinek követésére, és könyve átdolgozására a megjelenés előtt. Technikai és anyagi okok miatt hiányolhatja a könyv olvasója a nélkülözhetetlen anatómiai és fogástechnikai illusztrációkat, amelyek Bloch metodikájában ugyan megtalálhatók, de ez utóbbiak már - a Barsi-féle módszertan alapján - korrekcióra szorulnak. Az igaz, hogy az alaptudományok óriásit fejlődtek, és vele a hegedűjáték technikája is (ma már Hubay és kortársai hangfelvételeit elnéző mosollyal hallgatjuk!), de a hegedűtanítás módszertana, és főleg ennek elméleti összefoglalása nem tartott lépést a fejlődéssel. Barsi Ernő módszertana a mai magyar hegedűtanárok számára is megszívlelendő tanulságokkal szolgálna.

Ernő bácsi nem csak a hegedűtanítás "mit és hogyan"- ját ismertette velünk, de élő példával is szolgált.  Mindig volt 5-6 növendéke a zeneiskolában. Zömmel az ő óráin hospitáltunk, végeztük tanítási gyakorlatainkat, diploma-tanításunkat. Tanítása valóban csodálatra és követésre méltó volt. Növendékeit nem az „elitből” válogatta: pártfogásba vette a más tanárok által tehetségtelennek nyilvánított  gyerekeket is, ha máshol nem, a Zeneoktatói Munkaközösség keretei között tanította, vagy valamelyik tanítványa  pártfogására bízta.  (Az a mondás járta, hogy "még egy majmot is meg tudna tanítani hegedülni"!) Ugyanúgy tudott örülni egy "béna" kis tanítványa apró sikereinek, mint egy istenáldotta tehetségű parasztlányka megrendítő szépségű ballada-éneklésének. Az akkor kötelezően előírt Sándor-féle hegedűiskolát csak a „kötelező minimum” erejéig tanította. Ez az iskola ugyanis a „fogásmód”- rendszerrel – amely a hallás által vezérelt billentés elsorvadásához, az intonálásban oly fontos hajlító-feszítő ujjmozgás elmerevedéséhez vezetett  -, a technikai fejlesztés következetlenségével és hiányosságaival évtizedekre visszavetette a magyar hegedűs képzést. („Hol vannak a magyar vonósok?) A legjobbak azonban – mint Barsi Ernő is – mindig megtalálták a célhoz vezető „kerülő” utakat. A hegedűtanítást – alapos hegedű és vonó nélküli mozgásmechanikai előkészítés után – a gyerekek által ismert gyermekdalokkal, népdalokkal kezdte, kotta nélkül, hogy a figyelem megosztása ne okozzon nehézséget a technikai alapok elsajátításában és az önellenőrzésében. Megtört olyan „babonákat”, mint hogy a balkéz ujjait a „számozás” szerinti sorrendben kell bevonni a hegedűjátékba. A 4. ujjat rögtön használatba vettük (pl. az „Éliás, Tóbiás”-sal), így rögtön kialakult a balkéz egyensúlya, és a „nyeszlett  kisujj később nem szenvedett hátrányt izmosabb „testvéreivel” szemben. A vonófogás kialakításánál különösen fontosnak tartotta a hüvelykujj erősítését, mert ezen múlik a vonó biztos, mégis laza tartása, kezelése. Erre is külön, vönó nélküli „tornagyakorlatokat” talált ki. A hegedűt – amíg a gyerek nem tanulta meg a tiszta hangolást – nem engedte hazavinni. Inkább hetente többször, rövidebb ideig, de tanári ellenőrzés mellett gyakoroltak a gyerekek. Az első időkben egyszerre ketten-hárman jártak hozzá órára, amíg a haladás üteme nem kezdett differenciálódni. Ezután a technikai képzés alapját a Hubay-tanítványok által használt és jól bevált Bloch hegedűiskola képezte, amelynek egyetlen, de nagy hibája a magyar művek mellőzése. Ezt pótolta elsősorban Bartók, Szervánszky hegedűduóival, valamint a Sándor-iskolából gondosan kiválasztott darabokkal. Használta az NDK-ból behozott Kühler-féle hegedűiskolát is. De a legjobbnak a Doflein-házaspár által 1932-es mainz-i megjelenése óta a mai napig sok kiadást megért, öt kötetes „Geigen-schulwerk-et tartotta. a hegedűiskola logikusan, következetesen felépített képzési struktúrája mellett figyelemre méltó értékes, kiváló klasszikus és modern szerzők által eredetileg is hegedűre komponált zenei anyaga. Az ő megrendelésükre írta Bartók a 44 duót, de mellette más magyar szerzők (pl. Kadosa, Seiber Mátyás) művei is szerepelnek a kötetekben. A német klasszikus szerzők művei mellett Hindemith és Orff darabjai is megtalálhatók a kötetekben. A tanítás zenei  anyaga  kezdetben a népdal, természetesen a német, amely nálunk könnyen behelyettesíthető magyar anyaggal. Kezdetben a nálunk lassan elfeledett „dó-kulcsot” is használja, amely feltételezi és lehetővé teszi a Kodály-szisztéma használatát. Az, hogy Barsi Ernő nem alap-tananyagként alkalmazta, csak a beszerzési nehézségek gátolták. A legkönnyebben Ausztriából, „kemény” valutáért volt csak beszerezhető.  De neki – a 3. kötet kivételével – megvolt, talán antikváriumban szerezte be. Később én is megvettem a teljes sorozatot, a 3. kötetet neki ajándékoztam. Néhány növendékemmel eredményesen kipróbáltam az első két kötetet. (Ha ma tanítanék, feltétlenül ezt használnám törzsanyagként!) A kezdettől a legmagasabb fokig tanította a Bloch-féle hangsor- és kettősfogás iskolákat, az előbbieket sokféle vonásnemmel. A sokféle, „száraz”, de igen hasznos Ševčik-gyakorlatok közül  elsősorban a fekvésváltó gyakorlatokat tartotta nélkülözhetetlennek. Koncentrált technika-fejlesztő tanulmányként Havemann: "Was ein Geiger wissen muss." (Amit egy hegedűsnek tudnia kell)  című füzete mellett FleschUhrstudien-jét ajánlotta. De felhasználtuk a klasszikus hegedűsök néhány bevált ötletét is: pl. Tartini trilla-gyakorlatát, vagy Geminiáninak a balkéz-egyensúly kialakítását szolgáló, kezdetben igen nehéz, de hasznos gyakorlatát is. 

Még híre-hamva sem volt a régizene-kultusznak, korhű előadásnak, amikor Ernő Bácsi megismertetett minket Geminiani, Leopold Mozart hegedűiskolájával (akkor még csak az eredeti nyelven), Tartini leveleivel, és minden olyan forrással, ami a hiteles előadás elsajátításához szükség volt. Bach szólószonátáit és partitáit a Flesch-féle kiadásból játszottuk, mert a kiadó ajánlása felett az eredeti vonásnemeket is feltüntetteMegismertük tehát a korhű előadásmódot, de nem alkalmaztuk következetesen, hiszen ehhez korhű hangszereket kellett volna beszerezni. Inkább igyekeztük megtisztítani a barokk zenét a rárakódott romantikus sallangoktól: az öncélú vrituozitástól, pátosztól, érzelmességtől. A barokk orgona és cselló többmanuálos rendszerére alapozva inkább a terraszos dinamikát alkalmaztuk a szüntelen erősítés-halkítás helyett. Mérsékelt agogika mellett igyekeztünk egyenletes tempót tartani lassú és gyors tételekben egyaránt. A vibráto-t csak mérsékelten, inkább diszítő elemként használtuk. Ernő bácsinak már megvolt Pergolesi B-dúr hegedűversenye a Mainz-i Schott cég kiadásában, amelyet másodéves vizsgakoncertemen játszottam 1958-ban. (később Szombathelyen is előadtam.) Tőle hallottunk a Telmányi Emil-féle, az ijj-szerű barokk vonóhoz visszatérő modellről, amelynek hátrányát a hüvelykujj által irányított feszítő-lazító kápaszerkezettel küszöbölte ki. Ezzel lehetővé vált a hármas és négyes hangzatok egyszerre törénő megszólaltatása, és orgonaszerű zengetése. (Később, a rádióban hallottam előadásában Bach Chaconne-ját. Egészen különleges élmény volt!) Mellőztük a Kreisler-féle Pugnani és egyéb barokk utánzásokat. A Corelli-Leonard: La Folia helyett inkább a Dávid féle mértéktartóbb átiratot játszottuk, vagy Corelli szerényebb eredetijét. Liginkább Dávid: „Hoche Schule des Violinspiel” című, gazdag kétkötetes gyűjteményéből válogattuk Tartini, Veracini, Locatelli, Leclair, Fr. Biber, és más, akkoriban keveset játszott barokk szerzők műveit, Tartinitől nem csak az ismert szonátákat, hanem a gyönyörű d-moll hegedűversenyt is. Személyesen is megismerkedtünk általa olyan kvalitású művészekkel, mint Kósa György (Koncz János állandó zongorakísérője volt!), akivel volt alkalmunk együtt játszani Bach d-moll zongoraversenyét a művész balatonalmádi nyaralójában. Győrben pedig hallottuk tőle a teljes Wohltemperiertes Klavier-t.

A hegedülést haláláig nem hagyta abba. Előadásait élete párja: a kiválóan képzett énekes: Varsányi Ida, később a maga éneke mellett hegedőjátékával illusztrálta. Nem autentikus népi előadásmódban, hanem zeneszerzők - elsősorban barátja: Halmos László feldolgozásában, vagy a maga egyszerű előadásmódján. Sohasem volt virtuóz, hiszen későn kezdett komolyabban hegedülni. A Zeneakadémia befejezése után sem volt elég ideje a gyakorlásra. Más, hasznosabb munkája akadt. Kezdetben még tagja volt a Metzker – Pallagi - Barsi-Nyári Béla összeállítású vonósnégyesnek. Koncertmestere volt a Győr-Sopron megyei Tanács Halmos László vezette kamarazenekarának. Önálló fellépései jobbára csak ismeretterjesztő előadásai, koncertjei alkalmával voltak. Emlékezetesek párjával: Ida nénivel előadott ének-hegedű kettősei általában Halmos László feldolgozásában. Már tanárként Sopronban dolgoztam, amikor – rájuk gondolva – egy dalt komponáltam a „Si King” (kínai daloskönyv)  egy versére, a szokásos duettet egy fuvolával kiegészítve. Ezt be is mutatták egy soproni vendégszereplésük alkalmával. Kamarazenét általában magasabb osztályú tanítványaival  játszott. Egy alkalommal Kodály Trió-szerenádját adtuk elő Vele, és Bodó Jenővel. (Én a brácsa szólamot játszottam. ) De - mivel nem volt sikeres pódiumművész - később kollégái lenézték, és a növendékek is szívesebben dicsekedtek országosan elismert művész-tanáraikkal. Ő maga a végtelenségig szerény volt, de minket öntudatosabb fellépésre buzdított, hogy ne szenvedjünk hátrányt a nálunk szerényebb tudású, de jó fellépésű társainkkal  szemben. Nem  volt maradása a győri konzervatóriumban! Az utolsó években is inkább az muzsika iránti alázata, átélése ragadta meg a hallgatót, mint a szép hangzás, vagy a technikai könnyedség. Saját bevallása szerint rövid, a legfontosabb technikai elemeket sűrítő gyakorlatok jelentették számára a napi gyakorlást.

Szerény tudásunkat elvittük azokba a falvakba, ahol tanítottunk, és bebizonyosodott, hogy az egyszerű falusi emberek is képesek befogadni és megszeretni Bach és Bartók művészetét, ha szeretettel ajánlják számukra. Amikor a konzervatórium akkori légköre már elviselhetetlen volt számára, az újonnan alakuló soproni Felsőfokú Óvónőképző Intézet ajánlott számára állást. De közben jelentkezett érte a győri Tanítóképző is (ahonnét főiskolai tanárként ment nyugdíjba), és soproni állásába engem - frissen diplomázott tanítványát - ajánlott. Ajánlásának feltétel nélkül hitelt adtak (így lehettem 22 évesen az ország legfiatalabb oktatója a felsőoktatásban). Sopronban mindössze két évig maradtam, majd hazatértem Szombathelyre. Kapcsolatunk haláláig élt. Frissen megjelent könyveiből küldött egy-egy példányt. Ha Sopronba, majd Szombathelyre jött, meghívott előadásaira, amíg hegedültem, közreműködőnek is. (Egy alkalommal Bartók duókat játszottunk együtt a Tanítóképző dísztermében.) Ha tehettem, elmentem az Őt ünneplő győri rendezvényekre is.

Én magam összesen kb. 12-13 évig tanítottam hegedűt különböző zeneiskolákban és a pedagógusképzőkben. A hegedülést – bár a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar alapító tagja voltam, és szólistaként gyakran szerepeltem nem csak Szombathelyen, önálló hangversenyeken is    különböző okok miatt néhány év után abbahagytam a hegedülést, és – bár nagyon szerettem - ezzel együtt a hegedű tanítását is. De a hegedüléssel eltöltött évek nem vesztek kárba. Ernő bácsitól megtanultuk, hogyan kell a gyakorlás során a zenével intim, bensőséges kapcsolatot létesíteni, amikor egyedül maradunk a zeneszerzővel és a hangszerrel. Ennek - és még sok más egyébnek (intonálás, memorizálás, formaépítkezés, dramaturgia stb.) a zene egyéb területein, így a karvezetésben is (Kollár Kálmánnal együtt, aki kiváló karvezetőként végig megmaradt hegedűtanárnak is)  nagy hasznát vettük. Barsi Ernő elsősorban nem hegedűsöket, hanem muzsikusokat, és mindenekelőtt „embereket” nevelt tanítványaiból. Olyanokat, mint Kollár Kálmán Liszt-díjas karnagy, aki a hegedű lelkét végül a hegedűkészítés során találta meg.

Ernő bácsi szép kort megért: csaknem egy évszázadot kűzdött végig sok nehézséggel, kudarccal, sikerrel, és sok örömmel, amelyet elsősorban az emberekkel való kapcsolatában talált meg. Ő valóban megvalósította Kodály eszméjét, amely nem az öncélú zenei produkcióban jelölte meg a zenei nevelés célját, hanem az emberré nevelésben.   Temetésén természetesen ott voltam feleségemmel a gyászoló tömegben, a megrendítően szép szertartáson. Fájdalommal, ugyanakkor jó érzéssel emlékezem rá, amíg élek, és remélem, hogy szellemiségéből sikerült valamit átadnom tanítványaimnak is.

Horváth Rezső