HERCZ DORMAN ALIZ*

 

Zenetanárképzés Belgiumban

 

Belgium különleges politikai-kulturális helyzete (melynek alapja az egymástól élesen elkülönülő három nemzeti közösség) azt eredményezi, hogy az adott politikai szerkezet döntő fontosságú a zenei oktatás formájának és jelentőségének tekintetében is. Az ország 1993 óta szövetségi állam, amely egyrészt három nyelvi közösségre, másrészt három régióra oszlik (Flandria Brüsszel fővárossal, Vallónia Namur fővárossal, és Brüsszel főváros régiója). A népesség az alábbi három nyelvi közösségre oszlik:

flamand közösség (kb. 5,8 millió fő),

francia közösség (kb. 4,2 millió fő),

német nyelvű közösség (kb. 70.000 fő).

 

Az 1970-es évek végétől kezdve a kultúra és az oktatáspolitika már nem a nemzeti kormányzat, hanem a három külön nemzeti közösség felelősségi körébe tartozik.

A francia nyelvű közösségben („communauté française”) a zeneoktatás a következő intézményekben zajlik:

 

a három királyi konzervatórium (Brüsszel, Ličge, Mons),

a Namur-i „IMEP” Zeneakadémia.

 

A 2002/03-as tanévtől a francia közösséghez tartozó zeneakadémiák gyökeres strukturális reformja zajlik, amely főként a három királyi konzervatóriumot érinti. A felvételi követelmény úgy változott, hogy megfeleljen belgiumi „A” szintű érettségi vizsgának. A kiegészítő kötelező tárgyak köre számottevően szélesedett: magába foglalja (többek között) a zeneelméletet és zenetörténetet, valamint a filozófiát és az informatikát.

A flamand közösségben, a „Vlaamse Gemeenschap”-ban, a zeneoktatás az alábbi intézményekben zajlik:

 

a három királyi (Koninklijk) konzervatórium (Brüsszel, Antwerpen, Gent),

a leuveni „Lemmensinstitut” Zeneakadémia.

 

További négy oktatási intézmény olyan, BA-szintű oktatói képzéseket nyújt, ahol különös hangsúlyt fektetnek a zenére, így a hallgatók középiskolai szintű tanári szakképesítést nyernek két iskolai tantárgyból, szerepelhet például a zene és matematika, illetve zene és képzőművészet párosításban:

 

a hasselti Katholieke Hogeschool,

az antwerpeni Artesis Hogeschool,

valamint a genti Arteveldehogeschool és Hogeschool.

 

A flamand közösségben az újonnan létrehozott Flamand Zeneoktatási Központ felelőssége a különféle oktatási intézményeket koordinálása. Belgiumban nincs önálló zenepedagógusi képzés az óvodás és a 6–10 éves gyerekeket tanító tanárok számára, mivel ezekben az intézményekben az osztálytanító a zenét is tanítja. Az óvodai és elemi iskolai pedagógusok, hat féléves (BA) kurzus során, a tanárképző főiskolákon tanulhatnak zenét – a képzés azonban nemcsak időben, hanem tartalmilag is meglehetősen behatárolt, így nem teszi képessé a leendő általános iskolai tanítókat színvonalas zeneórákat megtartására. A zenetanárképzés egyetlen szakaszból áll, melyben nem alapkövetelmény a más európai országokban előírt egyéves, felügyelet mellett végzett iskolai tanítási gyakorlat.

A középiskolai zeneoktatáshoz vagy a két zeneakadémia egyikéről („IMEP” Namur, Lemmensinstituut Leuven) származó diploma, vagy a hat konzervatórium egyikén szerzett MA-oklevél szükséges.

 

Namurben minden évfolyamban átlagosan 55 hallgató veheti fel a középiskolák alsóbb osztályaiban (12-15 éves korig) zenét tanító tanárok számára létrehozott „éducation musicale” BA-t, majd ennek MA-fokozatát, amely a felsőbb középiskolai szintű tanításra jogosít (16-18 éves korig).

Leuvenben évfolyamonként átlagosan 15 hallgató számára válik lehetővé a zenei MA fokozat megszerzése – ezzel a végzett hallgató minden iskolatípusban taníthat zenetanárként. A leuveni képzési rendszerhez kapcsolódóva az antwerpeni és a genti konzervatórium is bevezetett zenetanári mesterképzéseket, melyek a zeneiskolai oktatásra összpontosítanak.

 

A zenetanári „Agrégation” (Tanári Alkalmassági Bizonyítvány) megszerzése művészeti tárgyakat oktató MA-képzés után vagy közben is lehetséges, az „agrégation pedagogique” (négy féléves, 30 ECTS kredit értékű) kiegészítő kurzus felvételével. Az „agrégation pedagogique” bármely művészetoktatói képzésben (például a hegedű vagy a zongora oktatás-elméletéből) szerzett diplomával helyettesíthető.

Az „Agrégation” megszerzéséhez szükséges összes tantárgy leírása a www.imep.be/etudes.php weboldalon található meg – a legfontosabb tárgyak között található a zenepedagógia, a zenei néprajz, a szakmódszertan, az improvizáció, valamint az informatika és iskolai tanítási gyakorlat, de szükséges az érvényben lévő oktatási törvények elsajátítása is.

 

A képzési rendszerről

 

Belgiumban az egyetemi hallgatók hat féléves (180 ECTS kredit értékű) BA-, tíz féléves (120 ECTS kreditet érő), „oktatási mesterfokozatot” eredményező BA/MA-képzést választhatnak. A mesterfokú diplomát követheti a négy szemeszteres PhD vagy „maîtrise” képzés. (Az 1. táblázat a képzések legfontosabb tantárgycsoportjait foglalja össze, a 2. táblázat a szakok arányát mutatja az alapképzési és mesterképzési tanulmányok során, a 3. táblázat az értékelési rendszert szemlélteti.)

 

1. táblázat

Szakok

Tantárgyak

Művészeti tárgyak

·     Zongora (főtárgy vagy kötelező)

·     Második hangszer– fakultatív csoportos órák (rendszerint blockflöte vagy gitár)

·     Ének – csoportos órák

·     "Zenei készségfejlesztés" (régebben "Szolfézs”): lapróléneklés abc-s névvel, éneklés kézjel után, hallásfejlesztés, dallamírás

·     Karének és vezénylés, hangszeres kamarazene, kreatív zenei gyakorlat az Orff- és Kodály-módszer alapján, euritmia (Dalcroze-módszer)

·     Kompozíciós gyakorlatok, harmonizálás és alapvető zeneszerzési ismeretek (hangszeres együttesekre), zongoratanítási alapismeretek

Zeneelmélet,

Zenetudomány

·     Zenei analízis, összhangzattan-gyakorlatok

·     Zenetörténet, kortárs zene

·     Összehasonlító művészettörténet

·     Zenei néprajz

·     Zenehallghatás

·     Számítógépes zene, informatika, hangszerelés

Zenepedagógia

·     Általános zenepedagógia

·     Általános pszichopedagógia

·     Filozófia

·     Általános pszichológia

·     Zenedidaktika

Más szakok

·     Interdiszciplináris tanfolyam: összehasonlító művészetek

·     Kommunikációs gyakorlatok iskolákban

(a gyakorlatok 20%-a más intézményeken belül zajlik [kulturális és média központok, hangversenyszervezés és támogatás, stb.])

 

 

 

2. táblázat

 

 

 

3. táblázat

Felvételi vizsga

 

·     Alapismeretek (művészeti alkalmasság”)

·     Dallami és ritmikai hallásgyakorlat, lapróléneklés

·     Írásbeli feladat: zenei témájú esszé írája  (például koncert-beszámoló vagy kritika)

·     Nem meghatározott tárgyú, zenei neveléshez kapcsolódó feladat

Törzsanyag

·     BA- és MA-képzésben egyaránt két vizsgaidőszak évente

Záróvizsga

·     Mémoire” vagy esszé írása zenei nevelési témában – ennek megvédése bizottság előtt

 

A zeneművészeti képzés leggyakoribb oktatási formája az egyéni óra, a zeneelmélet, zenetudomány és oktatáselmélet terén csoportos oktatás folyik, emellett ajánlott a speciális zeneoktatási mesterkurzusok felvétele is. Bár az elektronikus média hozzáférhető tanulási segédeszközként (főként a hangszerelés, zeneszerzés és a kottagrafika témakörében), a teljes képzésben, az e-learninghez hasonlóan, csak egyes esetekben az alkalmazzák.

Az iskolákat fenntartó intézmények és a minisztérium által ajánlott továbbképzések koordinálásával Flandriában a Zenetanárok Flamand Szövetsége („Mutes”) Vallóniában a két éve alapított Institut de Formation Continue (IFC) foglalkozik.

 

További feladatok

 

A középiskolai oktatás új tantervei megkívánják a zenetanítás komplex megközelítését. A tanároknak, ha e követelménynek meg kívánnak felelni, a jövőben erőteljesebben be kell kapcsolódniuk az általános művészeti képzésbe mind az alapképzésben, mind a tanári továbbképzés terén kínált speciális kurzusok tekintetében.

 

 

 * Hercz-Dorman Aliz egyetemi adjunktus (tanszékvezető helyettes Zenei Tanszék ELTE-BTK) doktori disszertációjának az a fejezete, amelyből a jelen számunkban idézünk, érdekes és tanulságos betekintést nyújt az európai országok zeneoktatási rendszerébe. A kutatómunkát a doktorjelölt szerző, dr. habil. Fehér Katalin CSc javaslatára kezdte el, és dr. Bodnár Gábor (DLA egyetemi docens, tanszékvezető, ELTE BTK Zenei Tanszék) szakmai irányításával fejezi be és készül műhelyvitájára A téma aktualitását jelzi az is, hogy az ELTE BTK Zenei Tanszéke milyen nagyon fontosnak tartja az európai egyetemek közötti átjárhatóságot, különös tekintettel a náluk végzett nagyszámú hallgató okleveleinek külföldi egyetemeken történő elfogadása érdekében. (A Szerk. megj.)