HERZ DORMAN ALIZ*

 

Zenetanárok képzése Németországban

 

 

A német zenetanárképzés három fázisból áll (az oktatás szervezése szövetségi államokként jelentősen különbözhet):

 

– a tudományegyetemen vagy a „Hochschulé”-ban folytatott elméleti tanulmányokból (utóbbi a konzervatóriumokból kialakult felsőoktatási intézmény);

– hospitálásból és gyakorlati tanításból, valamint ezek tapasztalatainak önálló kurzuson történő megbeszéléséből és értékeléséből;

 

– kiegészítő tanulmányokból (ilyen az általános és középiskolai zenetanítás vagy a zeneiskolai hangszeres tanítás).

 

Az egyetemi tanárképzésben végzett hallgatók – a szövetségi államokban iskolatípus-rendszerétől függően – különböző iskolákban és tantervi szinteken taníthatnak. A tanulási nehézséggel küzdő gyermekeket oktató iskolák („Sonderschule”), valamint a gimnáziumok és az „általános középiskolák” tanító tanárok részére („Sekundarstufe” I–II) tanárai számára speciális, kiegészítő képzések is indulnak, de olyan tanterv is összeállítható, mely az általános iskolákra, illetve a „Hauptschule” vagy a „Realschule” tanári tevékenységére összpontosít.

 

Egyes szövetségi államokban lehetséges csak zenét tanulni, de a tanárjelölteknek a legtöbb esetben más közismereti szak felvétele is kötelező. Az alapképzésre/mesterképzés rendszerére való áttérés folyamata szintén jelentős eltéréseket mutat, de a BA/MA diploma előbb-utóbb mindenhol átveszi korábbi államvizsga („Staatsexamensprüfung”) helyét, melynél az összes fontosabb vizsgát és a záróvizsgát a Szövetségi Vizsgaközpont szervezte.

 

Tantervek

 

A tanulmányi idő kiszámítására (átlagosan 6–10 szemeszter) meghatározására jelenleg két számítási módot használnak: az egyik a heti óraszámon alapul (a régebbi típusú tanulmányi képzések számára), a másik az ECTS kreditszámokon. Az alapképzésben a tanulmányok mennyisége 180 kredit, a mesterképzésben 120. A zenei képzés általában első és második főszakra, valamint a neveléstudományi és szakmai tárgyakra tagozódik, ennek következtében a zenei szakokon kb. 20 kredit eltérés lehetséges, mivel a kreditszám a második tárgy nélküli zenei alapképzésben magasabb is lehet. (Az 1. táblázat a főbb tantárgycsoportokat szemlélteti.)

 

1. táblázat

Tantárgycsoportok

Tantárgyak

Előadói gyakorlat*

Hangképzés / beszédképzés

Hangszeres (hangszeres és énekes) gyakorlat

Részvétel zenei és vokális együttesekben, azok vezénylése. (Néhány modul, mint az Ütőhangszeres gyakorlat vagy a Tanórai zongorakíséret, különösen ajánlott)

Harmonizáció-gyakorlat IKT (info-kommunikációs technológia) használatával

Mozgás / Tánc

Zeneelmélet / Zenetudomány

Hallásgyakorlat, Összhangzattan, Formatan, Zenetörténet, Zenepszichológia, Zeneszociológia, Népzene

Zenepedagógia

Tantárgyi didaktika / Hospitálás

*Általánosan ajánlott a különböző stílusok ismeretét előíró tanterv

 

(A tantárgyelosztás egyetemenként változhat, az általános iskolai korosztályhoz tartozó tanárképzés néhány példáját az 1.1.–1.3. ábra mutatja.)

 

 

1.1. ábra

 

 

 

1.2. ábra

 

 

 

1.3. ábra

 

A tanárképzésben részt vevő hallgatóknak kiegészítésként lehetséges a zenei néprajz, illetve a jazz, rock- és popzene, területén is elméleti és gyakorlati képzés felvétele. A zeneelmélet-oktatásban a hallgatók, intézménytől és a tanterv struktúrájától függően, különböző modulok közül választhatnak. A kötelező, kb. 13 hetes tanítási gyakorlat történhet a képzési idő alatt vagy – hosszabb, összefüggő folyamatként – a szemeszter idején kívül.

 

Az egyetemeken elterjedtté váló kereszttantervű oktatás a zenei képzésben jelentheti például három tanulmányi terület (előadóművészet, zenetudomány és pedagógia) kombinációját, vagy a zeneoktatás összekapcsolását más szakokkal. (A 2. táblázat a vizsgáztatás rendjét mutatja be.)

 

2. táblázat

Felvételi vizsga

A felvételi kötelező része az írásbeli és szóbeli feladatsor (utóbbi hangszeres [főként zongora vagy gitár] és énekes meghallgatásból áll), valamint az összhangzattan-tudás felmérése. Intézményektől függően egyéb vizsgafeladat is lehetséges, például motivációs vagy karrierterv-interjú.

Vizsgaidőszakok

 

A vizsgák eloszthatók a teljes tanulmányi időszakban (BA/MA). A hagyományos értékelési formák mellett a portfólió, a projektmunka és oktatói konzultációt követő visszajelzés is elfogadott, emellett egyes szemináriumok és hangszeres stúdiumok értékelése az oktató által felügyelt csoportos önértékelésként is történhet.

Záróvizsgák

A záróvizsga értékelése a hangszeres/énekes előadás minősítésével, valamint írás- és szóbeli (zeneelméleti és zenepedagógiai) vizsgafeladatokkal történik. A tanárképzési modulban a záróvizsga teljesítéséhez átfogó tudományos disszertáció és zenepedagógiai tárgyú esszé elkészítése is szükséges – BA-képzésben a modulok közös értékelési alapját képezi az előadás és (részben) a BA-szakdolgozat.

 

A közeljövő feladatai

 

A bolognai típusú képzések fokozatos bevezetésével az előadóművész- és tanárképzést végző konzervatóriumokban az alapképzés nyolc, míg az egyetemeken hat félévessé válik (a mesterképzés mindkét intézménytípusban négy féléves marad).

 

A strukturális változások és a képzésbeli különbözőségek a következő kihívásokkal járnak:

 

– egységesíteni kell az általános iskolai zenetanár-képzést, egyben hatékonyan összekapcsolni a zenetanár-képzés három fázisát;

– kezelni szükséges a németországi szövetségi rendszer következményeként fennálló regionális oktatásbeli különbségeket (például egyszerűsíteni az oklevelek szövetségi államok közötti kölcsönös elismerésének folyamatát, megőrizve a regionális sajátságokat);

      meg kell oldani a német ECTS-kreditrendszer által okozott túlzott elméletközpontúság problémáját, valamint elősegíteni a tanulás és tanítás önellenőrzésre alapozott formáit.

 

 * Hercz-Dorman Aliz egyetemi adjunktus (tanszékvezető-helyettes Zenei Tanszék ELTE-BTK) doktori disszertációjának az a fejezete, amelyből a jelen számunkban idézünk, érdekes és tanulságos betekintést nyújt az európai országok zeneoktatási rendszerébe. A kutatómunkát a doktorjelölt szerző, dr. habil. Fehér Katalin CSc javaslatára kezdte el, és dr. Bodnár Gábor (DLA egyetemi docens, tanszékvezető, ELTE BTK Zenei Tanszék) szakmai irányításával fejezi be és készül műhelyvitájára A téma aktualitását jelzi az is, hogy az ELTE BTK Zenei Tanszéke milyen nagyon fontosnak tartja az európai egyetemek közötti átjárhatóságot, különös tekintettel a náluk végzett nagyszámú hallgató okleveleinek külföldi egyetemeken történő elfogadása érdekében. (A Szerk. megj.)