FÁBIÁN TÍMEA*

 

Claude Debussy:

Pán fuvolája- egy remekmű születésének története

 

 

Ma még 2013-at írunk, és Claude Debussy halálának 95. évfordulója kapcsán fuvolás szempontból figyelemre méltó lehet egy másik évszám is, 1913. S hogy miért? Pontosan 100 évvel ezelőtt mutatták be Debussy egyik legnépszerűbb, szólófuvolára írott művét, a Syrinxet.

 

A fuvolairodalomban olyan fontos helyet betöltő darabbal kapcsolatban sokan nem tudják, hogy születésekor eredetileg a „Pán fuvolája” címet viselte. A Gabriel Mourey színműíró által megrendelt színpadi zenét Debussy barátja születőben levő drámájához, a Psyché-hez komponálta meg. Noha az eredeti kézirat, amely Mourey és Debussy levelezéséből következtetve 1913. november 27 és 29 között készülhetett elveszett, egy újonnan fellelt kézirat-másolatból mára biztossá vált, hogy eredetileg nem „Syrinx”- ként vált ismertté.  A megtalált kópia egyébként Madame Hollanders de Ouderaen gyűjteményéből való, amelyet Brüsszelben egy svéd fuvolás, Anders Ljungar-Chapelon, és egy német zenetudós, Michael Stegemann fedezett fel, majd jelentetett meg 2012-ben. Bár a kéziraton szereplő beírások nem egyeznek más, Debussy művön szereplő kézírással sem, mégis a beírt Mourey idézetekből arra következtethetünk, hogy a kotta tulajdonosa, valószínűleg Louis Fleury lehetett. Fleury a századelő jeles fuvolaművésze, Paul Taffanel tanítványa, akinek a későbbiekben Debussy mellett számos zeneszerző ajánlotta művét. (Ilyen volt például Ibert: Jeux (1923), vagy Alexandre Tansman: Sonatine (1925) című műve is.) Sajnos azonban Fleury kézírását sem ismerhetjük, mivel nem maradt fenn olyan anyag, ami kétséget kizáróan bizonyíthatná, hogy tényleg az ő jegyzetei szerepelnek rajta. Stegemann szerint azonban a kottába írt hosszanti vonalú elválasztójelek és a színműre vonatkozó pontos belépési hely mind azt bizonyítja, hogy a fuvolista Fleury volt a kézirat tulajdonosa. Ezt a zenei betétet egyébként minden alkalommal ő maga játszotta a színpadon, egészen 1926-ban bekövetkezett haláláig.

Ezután 1927-ben Jean Jobert, a párizsi zeneműkiadó Fleury özvegyétől elkérte a kottát, és felkérte Marcel Moyse fuvolaművészt, a párizsi Conservatoire tanárát, hogy készítse elő a darabot kiadásra. Moyse, mivel játszotta a szólót Debussy-nek, és ismerte a szerző elképzeléseit is, tökéletes választás volt erre a célra. Valószínűleg egy-két kijavítatlan hibát is korrigált, és saját lélegzetvételi javaslataival is ellátta a darabot. A Brüsszelben megtalált kézirat felfed néhány új információt a levegővételi helyekkel kapcsolatban. A másolat szerint mindösszesen három lélegzetvételi hely van (második ütem vége; negyedik ütem közepe; 14.-ik ütem közepe) és nincsen például a 16.-ik ütem végén vagy a 25.-ik ütem közepén, megtörve ezzel a hosszú B hangot. Moyse-nak köztudottan légzési problémái voltak, és egy alkalommal a következőképpen vallott ezzel kapcsolatban: „Debussy arra kért, hogy egy lélegzetre játsszam a hosszú B-t de nem tudtam megtenni.” A másik ominózus előadásbeli kérdés, a végén, az utolsó ütem első átkötött hangján szereplő hangsúly, amelyről így beszélt Moyse: „Nem vagyok biztos abban, hogy ez hangsúly, inkább diminuendo.” (1)

 

A Fleury-nek tulajdonított kézirat-másolat

 

 

A szín- illetve zenemű alapja, Ovidius mitológiai témájú írása

 

A mű eredete egy mitológiai történeten nyugszik, amely az antik költő, Ovidius: Átváltozások című műve I. könyvének 689.-712. sorában olvasható: “ Tudnotok kell, hogy Syrinx eredetileg nem hangszer volt, hanem egy csengő hangú, csodaszép lény. (Najád) Etette a kecskéit, versenyt futott a nimfákkal és úgy énekelt, mint a csalogány. Amint nyáját őrizte és énekelgetett, odalopakodott Pán és üldözőbe vette, hogy vágyát kitöltse rajta. Azt ígérte, hogy minden nőstény kecskének hamarosan ikrei lesznek. A lány nevetett a kérésen és azt mondta, sosem fogadna el egy olyan szeretőt, aki sem nem kecske, sem nem férfi. Pán utána szökkent, hogy mindenképpen megszerezze, de Syrinx elmenekült előle és az erőszak elől. Mikor ellankadt a menekülésben, elrejtőzött a nádasban, és eltűnt a mocsárban. Pán dühében kivágta a nádast, de így sem találta a lányt. Mikor észrevette, hogy mi történt, kitalálta ezt a hangszert. A nádszálakat újból egybefogta, és az egyenes szálakat egyenlőtlen hosszúakra vágta, mivel szerelmük is egyenlőtlen volt. Így történt, hogy nádsíp lett a lányból” (2)

 

Erre a történetre, és persze barátja, Gabriel Mourey felkérésére írta meg a zeneszerző a kísérőzenét. A szólót a harmadik felvonás I. jelenetének kezdetén kellett előadni a színfalak mögött, amit a fuvolás Fleury egész életében betartott, minden előadáson megkövetelte a spanyolfalat. A zene alatt a következő szöveget hallhatta a közönség: A hold fénye ragyogja be a vidéket. A tisztáson nimfák táncolnak, fehér díszbe öltözve. Néhányan virágot szednek, mások a vízpart széléig hajolva csodálják magukat. Időnként mind döbbenten megállnak, s a dal irányába eredve bódultan hallgatják a láthatatlan Pán syrinx játékát, mely a nádszálakból font hangszerből árad.” ( 3) / A muzsika egészen addig szól a felvonás alatt, amíg a nimfák fel nem sorakoznak a színen.

 

A komponálás időszakától a bemutatóig

 

A darab megkomponálására vonatkozó első utalást Debussy 1909. február 20-i, Mourey-nak írt baráti levelében teszi. Itt a következőről olvashatunk: „Az ötleted nagyon jó, ezt vártam el Tőled, viszont túl nagy hangsúlyt fektetsz a zenére……. nincs szükségünk énekesre a drámában…” (4)

Noha a további levél részletek Debussy bizonytalanságáról, és a komponálás időszakának nehézségeiről tanúskodnak, végül mégis elkészül a bemutatóra. 1913. március 25-i keltezésű, Mourey-nak írt válaszlevelében már a lehetséges előadó kilétére vonatkozóan is említést tesz: ” Csak olyan zenekarban játszó fuvolistákat ismerek, akik mind elfoglaltak a jelenlegi szezonban…… Kérlek, bocsátsd meg, ha a „Pán fuvolája” nem készül el teljesen,  most nem ígérek semmit.” (5)

 

 

November 17-én írott levelében, kevesebb, mint két héttel a bemutató előtt – amely M. Louis Mors otthonában volt december 1-én, és amit még két előadás követett 3-án és 4-én – újra hangot ad gyötrő kétségeinek: „A zenei motívum vagy irányvonal nem támaszkodhat semmilyen színpadi hatásszünetre. Meg tudnád mondani nekem pontosan, mely verssorok után kezdődik a zene? Számos próbálkozás után úgy döntöttem, kitartok a mellett, hogy egy valakinek kell eljátszania a „Pán fuvoláját”, zenei kíséret nélkül. Bár ez nehezebb, mégis természetesebb.”(6)

 

Nem csak a levél alapján következtethetünk tehát arra, hogy Debussy eredetileg kíséretet is tervezett a darabhoz. A mű 5. ütemében levő enharmonikus váltás enged erre következtetni, amely egy pedálváltás lehetőségével hozható összefüggésbe.

Debussy nehezen haladt a darabbal, és csak pár nappal a bemutató előtt készült el vele véglegesen. November 24-én írt levelében még így nyilatkozik: „Csak az maradt, hogy befejezzem, és pont ez a legnehezebb. (6) Két nappal később, nov. 26-i levelében már a következőképpen invitálja barátját: ”Gyere át holnap ebéd után, ha tudsz!...... Nem sok a mutatnivaló, de az egészen jó.” (7) Ezután arról érdeklődik Debussy Mourey-nál, vajon megtalálta-e már a fuvolistát a darab bemutatójára. Nem tudni, hogy ezen a novembert 27-i látogatáson esetleg Fleury is jelen volt-e? Sőt azt sem tudni, vajon a bemutatót megelőzően ismerték-e egymást a zeneszerzővel személyesen? Erre abból is lehet következtetni, hogy nem történt levélváltás a komponista és a fuvolás között.

 

 

A kézirat jelentősége

Több szempontból érdekes lehet még az elveszett kézirat, a Fleury-nél levő másolat, és a Jobert –féle első nyomtatott példány tartalmi összehasonlítása. Egy dolog biztosnak látszik ezzel kapcsolatban, mégpedig az, hogy az 1927-ben Jobert által megjelentetett kottakiadványnak nem a Fleury- féle kópia volt az alapja, hanem az elveszett, Debussy kézjegyével is ellátott, eredeti példány. Erre abból következtethetünk, hogy olyan zenei jelzések és beírások, valamint módosítások szerepelnek az első nyomtatásban, amelyek a Fleury-féle kézirat másolatban nem.  Az utóbbi jelentősége azonban ennek ellenére óriási, mivel tartalmazza az először, a bemutatón elhangzott zenemű előadásmódjára vonatkozó irányelveket, valamint alátámasztja azon jelzések fontosságát is, amelyek később meghatározóak lesznek a 1927-es kiadásban is.

Talán ezzel az írással sikerült felcsigázni az érdeklődést egy igen ismert és népszerű darab születés-történetével kapcsolatban. Talán azok az előadók is úgy játsszák majd Debussy egyik legszebb művét a pódiumon, akik esetleg eddig nem voltak tisztában annak irodalmi és zenei üzenetével.

 

Végezetül egy kis érdekesség a centenárium alkalmából mindazoknak, akik kedvelik Debussy zenéjét, és szeretik az újdonságokat. Íme, egy komolyzenei videó, amelyben megtalálható a zene és színház mellett az animáció is. Igazi műfaji kavalkád!

 

A videó elérhetősége: http://www.youtube.com/watch?v=bj40qN_eifU&feature=youtu.be


Fábián Tímea weboldal címe: www.flute-fuvola-fabian.com

 

 

Bibliográfia:

 

1     Trewor Wye cikke a PAN 95/1. számából

2     Ovidius: Átváltozások

3     Gabriel Mourey: Psyché, III. felvonás eleje

4     Debussy levele Mourey-nak, 1909. február 20.

5     Debussy Levelek, p.1591.

6     Debussy Levelek,p.1702.

7     Debussy levele Mourey- nak, 1913. november 26.

8     Douglas Woodfull - Harris bevezetője a 2011-es Urtext kiadványban

 

Fábián Tímea fuvolaművész zenei tanulmányait 1987-ben kezdte a Péceli Állami Zeneiskolában, ahol fuvolázni és hegedülni tanult. 1994-ben felvételt nyert a váci Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskolába, ahol Ittzés Zsuzsa és Ittzés Gergely voltak tanárai. 1998-2002-ig a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének hallgatója, tanára Dr. Csetényi Gyula. 2003-ban kitüntetéssel diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem fuvolaművész-művésztanár szakán, tanára Kovács Lóránt Liszt-díjas fuvolaművész volt.

 

2000-ben tagja lett a Miskolci Nemzeti Színház zenekarának. 2006-2008-ig tanára a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolának, 2002-től pedig a Pécel Városi Zeneiskola kamara- és fuvolaművész tanára.

A FlautanDuo alapítója és a Pécelen 2010–ben indult, kétévente megrendezett, idéntől Nemzetközi Fuvola Fesztivál szervezője. 2014-ben egy gyermekeknek szóló két részes zenetörténeti előadássorozatot indított kisiskolások számára, melynek célja a komolyzene megismertetése különböző zenetörténeti korszakokon keresztül, valamint a koncertlátogatásra való ösztönzés.

 

Jelenleg futó koncertsorozatai:

 

2014. március 22, május 24Kaleidoszkóp- Barangolás a fuvolás kamarazenében” 

a Flautanduo két részes sorozata

2014. április 26, szeptember 6.: „ Népek zenéje; Táncok” címmel  Két részes koncertsorozat Bokor Ildikó zongoraművésszel a Rákoshegyi Bartók Zeneházban

2014. október 17-19
: III. Nemzetközi Fuvola Fesztivál/ Nyitóhangverseny