Hercz DORMAN ALIZ*

 

BETEKINTÉS AZ EURÓPAI ORSZÁGOK ZENEOKTATÁSI RENDSZERÉBE (V.)

 

Az olasz zenetanárképzés felépítése és szakmai háttere

 

Olaszországban az iskolai zeneoktatás csak a középiskola alsó osztályaiban, valamint a pedagógiai líceumokban folyik, (11–14 és 14–19 éves tanulók számára) – a középiskola felsőbb osztályaiban, valamint a zenei konzervatóriumokban hangszeres zenét is oktatnak. A zenetanárok alapfokú képzése az egyetemekhez tartozó, úgynevezett „középiskolai tanárképzésre szakosító iskolák”-ban (SSIS) és a konzervatóriumokban történik.

2007-ig a zenetanároknak kizárólag oktatói diplomát kellett szerezniük, hogy szakképzett alsó-és felső középiskolai általános zenetanárok lehessenek (a hangszeres tanároknak csak előadóművészi oklevélre volt szükségük), 2007-től viszont minden zenetanárral szemben elvárás, hogy mesterképzést is végezzen. A zenetanári MA-képzésben részt vevők száma a 20 tankerületben rendelkezésre álló egyetemi férőhelyek számától függ, míg a konzervatóriumok évente (intézményenként) legfeljebb 35 hallgatót fogadhatnak be. Az egyetemeken a hallgatók kb. 1000 órás képzést kapnak, a konzervatóriumi tanárképző kurzusok kb. 1200 órából állnak, a a diploma megszerzéséhez mindként intézménytípusban 120 ECTS kredit szükséges.

 

Tanterv

 

Mindkét oktatási típus tanterve tartalmaz általános pedagógiai kurzusokat, a tanügyi törvényhozást és igazgatást bemutató tantárgyat, pszichológiát és általános módszertant. Főtárgyuk mellett a zenetanárok képzésének legfontosabb tantárgyai: zenepedagógia, zenepszichológia, zeneszemiológia és zeneszociológia, magánének és kórus-hangképzés, zenetörténet, improvizáció és zeneszerzés-oktatás, stílusismeret. Minden hallgató számára kötelező a tanítási gyakorlat, mentorok és felügyelő tanárok irányításával. A választható kurzusok közül legfontosabb az idegen nyelv.

(Az 1. táblázatban az olaszországi zenetanárképzés tantervi moduljainak beosztása, az 1.1.–1.2. ábrán a képzés során szerezhető kreditek százalékos aránya látható [egyetemek, illetve konzervatóriumok]. A 2. táblázat [2.1.–2.2.] az egyetemek és konzervatóriumok zenetanár-képzési ajánlott tantervének főbb tantárgycsoportjait tartalmazza. )


1. táblázat

Modulok

Tantárgyak

Egyetem

Konzervatórium

Általános oktatási modul

bármely, tanárképző szakos hallgató számára kötelező tárgyak

24 kredit

12 kredit

Zenei modul

általános zenetanárképző tárgyak

 

35 kredit

Szakirányú zenei modul

ének-zene tanári, illetve

hangszeres tanári szakirányú tárgyak

 

40 kredit

Oktatási és gyakorlati modul: zenetanárképző tárgyak

(a zenetanári képzéshez szükséges tárgyak, az egyes intézmények ajánlott tanterve szerint)

24+24 kredit

 

Választható modul (választható tárgyak és idegen nyelvek)

az egyes intézmények kínálata szerint

 

12 + 3 kredit

Tanítási gyakorlat

 

30 kredit

12 kredit

Záróvizsga

 

18 kredit

6 kredit

 


1.1. ábra

olasz1

 

1.2. ábra

olasz2

 


2.1. táblázat

Általános oktatási terület

Konzervatórium

Egyetem

Általános pedagógiai-pszichológiai tárgyak

Általános pedagógia

Általános pedagógiai-pszichológiai tárgyak

Általános pedagógia

Interkulturális pedagógia

Tanítási jogszabályok és menedzsment

Az iskolai tanítás története (Tanítási jogszabályok és

menedzsment)

Általános pszichológia

Kognitív pszichológia

Pedagógiai pszichológia

Szociálpszichológia

Kulturális antropológia

Általános szociológia

Általános didaktika

Oktatásmetodika

 


2.2. táblázat

Zenetanár-képzési terület

Konzervatórium

Egyetem

Zeneelmélet-zenetörténet

Zenepedagógia

Zenepedagógia

Zenetanítás: elmélet és gyakorlat

Zenepszichológia

Zenepszichológia és tudományos kutatás

Zeneszerzés és analízis (hangszeres tanároknak)

Tanításelemzés

Hangszerelés / Transzponálás–partitúraolvasás

Az európai zene tanítása

Kórus- és zenekar-vezetés

A zenetörténet tanítása

Hangképzés

A ritmusgyakorlat tanítása

Zenetörténet (hangszeres tanároknak)

A hangképzés- és a magánének tanítása

A zenehallgatás zenei elemzés tanítása: népzene

Zenetörténet és zenei analízis

 

A zenehallgatás és zenei elemzés tanítása: jazz

Zeneszemiotika

 


2.2. táblázat (folytatás)

Zenetanár-képzési terület

Konzervatórium*

Egyetem

Zenepedagógia

A zenetörténet-tanítás módszertana,

Zenepedagógia

A zenehallgatás és zenei elemzés tanítása

A szolfézstanítás módszertana

A zenehallgatás és zenei elemzés tanítása: jazz

Hangszertanítási módszertan

A zenehallgatás és zenei elemzés tanítása: popzene

Kórusmódszertan

Az improvizáció és a zeneszerzés tanítása

A kamarazene-tanítás módszertana

A zenei informatika és az elektroakusztikus zene tanítása

Repertoárismeret

A zenetanítás elméleti ismeretei

A színpadi mozgás technikája

A gyakorlati tanítás módszertana

Zenei menedzseri ismeretek

A gyakorlati tanítás szervezése és beosztása

Gyakorlati tanítás

Gyakorlati tanítás

 

*További zenetanár-képzési tárgyak a konzervatóriumokban: Zeneszerzés és analízis (hangszeres tanároknak), Hangszerelés / Transzponálás–partitúraolvasás, Kórus- és zenekar-vezetés, Hangképzés, Zenetörténet és zenei analízis, Lapról olvasás (ének és zongora), Zongorakíséret, Harmonizálás és transzponálás zongorán

 * Hercz-Dorman Aliz egyetemi adjunktus (tanszékvezető-helyettes ELTE-BTK Zenei Tanszék) doktori disszertációjának az a fejezete, amelyből a jelen számunkban idézünk, érdekes és tanulságos betekintést nyújt az európai országok zeneoktatási rendszerébe. A kutatómunkát a doktorjelölt szerző, dr. habil. Fehér Katalin CSc javaslatára kezdte el, és dr. Bodnár Gábor (DLA egyetemi docens, tanszékvezető, ELTE BTK Zenei Tanszék) szakmai irányításával fejezi be és készül műhelyvitájára A téma aktualitását jelzi az is, hogy az ELTE BTK Zenei Tanszéke milyen nagyon fontosnak tartja az európai egyetemek közötti átjárhatóságot, különös tekintettel a náluk végzett nagyszámú hallgató okleveleinek külföldi egyetemeken történő elfogadása érdekében. (A Szerk. megj.)