Két új zeneakadémiai vonatkozású könyvRŐL

 

 

A Kodály Intézet gondozásában Alapfokú szolfézstanítás a gyakorlatban címmel hiánypótló módszertani szakkönyv, a L’Harmattan kiadónál pedig Ujfalussy József, a Zeneakadémia egykori rektora emlékére tanulmánykötetet jelent meg a közelmúltban.

 

http://www.kotta.info/media/LF/LFZE51/b1_tn_m.jpg

 

Papp Károlyné és Spiegel Marianna Alapfokú szolfézstanítás a gyakorlatban című munkája a Kodály-módszerre - vagy ahogyan a szerzők szívesebben nevezik: Kodály-koncepcióra - épít, alapvetően gyakorlatias és nem tudományos beállítottságú, és kitágítja nagy elődjének, Dobszay László A hangok világa című hatkötetes sorozatának stíluskereteit azzal, hogy a klasszikus korszak mellett számos példát hoz a romantika és a huszadik század zenéjéből is.

 

Nemes László Norbert, a Zeneakadémia kecskeméti központú Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének igazgatója a 2014. március 10-én megrendezett könyvbemutatón kiemelte: a hazai zenepedagógus társadalom már régóta várt egy hasonló módszertani szakkönyvre. Mint elmondta, tanári munkájában máris használja a kötetet, mely reményei szerint mielőbb angolul is megjelenhet. Utalt a közelmúlt nagyszabású zenepedagógiai fejlesztőmunkájára is, melynek keretében a Zeneakadémia égisze alatt számos oktatási segédanyag, oktatófilm és tanulmány született, ezek kiadása jelenleg is zajlik.

 

A szerzők a könyvről beszélve felidézték: alapvetően Kodály éneklésre és relatív szolmizációra épülő koncepcióját követték. Az alapot a népdalok és az éneklés jelenti, de részletesen kitérnek a ritmuselemek tanítására, a készségfejlesztésre - ének, ritmus, dallamhallás, többszólamúság -, a stílusérzék fejlesztésére, a zenehallgatásra, az improvizációra, sőt a zenepszichológia bizonyos elemeire is - mondták el a könyvről, mely, mint hangsúlyozták, elsősorban gyakorlati segítséget kíván nyújtani a tanároknak, ezért tartalmaz például felkészülési tanácsokat és óravázlat-mintákat is. Ittzés Mihály, az Európai Szociális Alap és az Új Széchenyi Terv támogatásával megjelent könyv szerkesztője kifejtette: reméli, hogy az új kötet erősíteni fogja a nagy múltú hazai szolfézsoktatás tekintélyét, amely iránt külföldről is élénk érdeklődés mutatkozik.

 

http://s04.static.libri.hu/cover/61/2/1138389_4.jpg

 

A L'Harmattan kiadó gondozásában megjelent Tanulmánykötet Ujfalussy József emlékére című kiadványát Berlász Melinda és Grabócz Mária szerkesztették. A Zeneakadémia egykori nagyrabecsült tanára és rektora előtt tisztelgő könyvben szerzői között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem számos oktatója és tudományos munkatársa megtalálható: mások mellett Batta András, Somfai László, Tallián Tibor, Domokos Zsuzsanna, Péteri Lóránt, Ittzés Mihály, Vikárius László, Solymosi Tari Emőke, Dalos Anna és Kárpáti János sorai emlékeznek a magyar zenetudomány, zeneoktatás és zeneélet legendás személyiségére. Az emlékkönyv 32 tanulmányát két egységbe rendezték a szerkesztők, az első részben az Ujfalussy-életművet méltató írások és egy pályaképinterjú, a másodikban pedig tiszteletére készült tanulmányok kaptak helyet.

 

„Európai műveltségének, enciklopédikus tudásának és szintézisteremtő készségének szellemi hatása legközvetlenebbül a magyar zeneesztétikai és zeneelméleti gondolkodás terén bontakozott ki, de maradandó nyomot hagyott a zenetörténeti, a zenepszichológiai és a zenepedagógiai irodalomban is. A zenetudomány területén túlmutató felkészültsége és emberi habitusa eredményeként vezető pozíciókat töltött be a közéletben – csak a legjelentősebbeket említve: 1973-tól 1980-ig a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének igazgatója, 1980-tól 1988-ig a Zeneművészeti Főiskola rektora, és 1985-től 1993-ig – a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke. Tudományos teljesítményét itthon és külföldön is elismerték, többek között a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj, az Akadémiai-díj és a Herder-díj kitüntetésekkel, továbbá a párizsi székhelyű Európai Tudományos, Művészeti és Irodalmi Akadémia tagságával.


Halála után az emlékkönyv eszméje hamar felébredt mindazokban, akiket tudósi és tanári személyisége valaha megérintett. Az ókortudománytól a zeneesztétikáig, a zeneelmélettől a zenetörténetig ívelő, tudományos ágazatokat egyesítő életművének hatása jelen kötet szerzőinek széleskörű szakmai és nemzedéki összetételében közvetlenül megmutatkozik" - idézi fel a könyv fülszövege Ujfalussy József pályáját, és a tanulmánykötet megszületésének előzményeit.

 

 

Forrás: MTI / Zeneakademia.hu