S. SZABÓ MÁRTA­*

 

HANS KOESSLER, A SOKOLDALÚ TANÁR

 

Elhangzott a Magyar Kodály Társaság Konferenciáján

2012. dec. 15-én

(szerkesztett változat)

 

http://fidelio.hu/image.ashx?id=8adfa237-bb62-4e00-ad2e-a52de574ecc2&vid=6171d068-f991-47ea-b3e5-f9c14b8d3586

 

Hans Koesslert életének három évtizede, szakmai tevékenységének pedig szinte teljes egésze a budapesti Zeneakadémiához kötötte. A működése első évtizedében járó fiatal intézmény vezetése 1882-ben az orgona és a karének tárgyak tanítására hívta meg az ifjú muzsikust, de már a következő évben – Robert Volkmann halála után – megbízták zeneszerzés főszakos növendékek oktatásával is. Ezzel évtizedekig – előbb 1882-tól 1908-ig, 26 évig, majd második tanári periódusában, 1920–1925 között újabb 5 évig – a magyarországi muzsikusképzés meghatározó mesterévé vált. Elsősorban zeneszerző-tanári feladatkörében tartjuk számon őt: a 20. század magyar zeneszerzőinek professzoraként.

Életművének értékelésekor nem kap elég figyelmet előadó- és alkotóművészi tevékenysége, valamint tanári munkájának az a része, amiért valójában Budapestre hívták. Előadásomban így e területek bemutatását tűztem ki célul: hiszen Koessler volt a magyar zeneakadémiai orgonistaképzés és kórusélet első mestere, ez utóbbi kapcsán pedig a felsőfokú muzsikusképzésben a vokális képzés – belefoglalva a kottaolvasási, intonációs, kamaraéneklési készség fejlesztését is – elhivatott karnagy-tanára.

Tanári tevékenységének eredményessége leginkább tanítványai visszaemlékezései és életpályájuk értékei alapján mérhető. Idézzük most Hammerschlag János,[1] az orgonista-zeneszerző tanítvány emlékezését Koesslerre, a mester halálának évéből:[2]

 

Mily büszkék voltunk mi, fiatalok, kik – sok jelentkező közül bizony csak kevesen – érdemeseknek találtattunk, hogy a mester tanítványai lehessünk! És újdonsült hiúságunknak hízelgett, hogy nekünk koessleristáknak is kijutott abból a respektusból, mely az Akadémia sok neves tanára között megkülönböztetve Hans Koesslert körülvette, valahányszor csak patriarchális alakja az Andrássy-úti ház szűk folyosóin megjelent. […]

Koessler képességei egészen rendkívüliek voltak: poliphon stílusismerete, kontrapunktikus tudása, bámulatos formaérzéke – csupa kivételes adomány. De mindezeken felül övé volt az, amit Goethe a halandók legnagyobb kincsének nevez: a személyiség varázsa. Hatása túlnőtt a kompozíciót tanulók kis körén. Frazeálni, formát felépíteni, muzsikálni tanította a világhírűvé lett előadóművészeink százait.

A „kompozíciót tanulók kis köre” – beleértve azokat is, akik a zeneszerzést kötelező tárgyként tanulták Koesslernél – valójában igen jelentős létszámot takar. Kimondhatjuk: a Zeneakadémia történetében a legtöbb növendéket oktató tanárok egyike Koessler volt, s ezt az állítást a Zeneakadémia évkönyvei igazolják.  Zeneszerzést hozzávetőlegesen 200 növendéknek tanított, ezt a számot növeli még nem nyilvántartott, valószínűleg kisszámú magántanítványainak sora. Érdemes idézni, kiket tart említésre méltónak Hammerschlag a zeneszerző-növendékek közül 1926-ban:[3]

Íme a Koessler-iskola zeneszerzőinek névsora! Minden magyarázó szónál ékesebben bizonyítja Koessler jelentőségét: Ábrányi Emil, Antalffy-Zsíros Dezső, Bartók Béla, Bodon Pál, Czobor Károly, Dienzl Oszkár, Dohnányi Ernő, Gessler Ödön, Hermann László, Hetényi-Heidelberg Albert, Huszka Jenő, Jacobi Viktor, Jandl Béla, Kálmán Imre, Karácsonyi István, Kasics Otmán, Kern Aurél, Kodály Zoltán, König Péter, Kún László, Lavotta Rezső, Lendvai Ervin, Lichtenberg Emil, Meszlényi Róbert, Orbán Árpád, Pető Imre, Perényi Géza, Pogatsnigg Guido, Radó Aladár, Redl Pál, Reiner Frigyes, Rényi Aladár, Reschovszky Sándor, Siklós Albert, Stefanidesz Károly, Szántó Tivadar, Szeghő Sándor, Szendy Árpád, Szendrey Aladár, Szerémi Gusztáv, Tarnay Alajos, Toldy László, Unger Ernő, Várkonyi Béla, Wajdics Károly, Weiner Leó, Zalánfi Aladár, Zsolt Nándor.

A 200 zeneszerzés-tanítványból persze sokan a Hammerschlag által említett második körbe tartoztak, akik zeneszerzés-tanulmányaik eredményeit nem alkotó-, hanem előadóművészként – a frazeálásban, formaépítésben, muzsikálásban – hasznosították.

Orgonista növendékeinek száma közel 60 volt. Ők jól megalapozott technikai tudást, hangszerkezelést és előadói felkészültséget, valamint az orgonairodalom értékeinek megismerését kaphatták mesterüktől. Orgonát csak első tanári periódusában tanított (1882-től 1908-ig), utána többnyire tanítványai – így Laub István (1907–1909), Antalffy-Zsiross Dezső (1909–1921-ig, majd 1925–1926), Zalánfy Aladár (1921–1950) és Schmidthauer Lajos (1934–1944) – folytatták európai színvonalú iskoláját.

Mivel azonban a karének tárgy minden növendéknek kötelező melléktárgy volt abban az időben, Koessler 22 éves karnagy–tanári munkája során a Zeneakadémia valamennyi növendékével szakmai kapcsolatba került.

 

 

 

Hans Koessler élete

 

Hans Koessler életéről szűkszavú lexikoncikkek szólnak csupán. Mivel nem elsősorban zeneszerzőként és nem szülőföldjén, hanem inkább tanárként és egy idegen országban tevékenykedett, ez a szűkszavúság némiképpen indokoltnak tekinthető. Hiteles forrást az az önéletrajzi írás ad, mely az 1920-as évek elején készült – keletkezésének pontos idejét nem tudjuk. Ezt Gádor Ágnes közölte tanulmányában, 1992-ben.[4] A következő áttekintés nagyobbrészt önéletrajzán, a már említett lexikoncikkeken, valamint tanárkollégáinak és tanítványainak emlékező írásain és elszórt utalásokon alapul.

Hans Koessler[5] 1853. január 1-jén az észak-bajor területen lévő Waldeckben született és ott is nevelkedett. Apja a település tanítója, egyben kóruskarnagya, orgonistája, sekrestyése és jegyzője volt. A gyerek Koessler szorgosan kivette a részét az otthoni teendőkből: a mezőgazdasági munkától kisebb testvérei felvigyázásáig, apja helyettesítéséig a templomi szolgálatban, Komolyabb zenei tanulmányokra nem volt lehetősége, de korán gyakorlatot szerzett a muzsikálásban: apja helyett olykor orgonált, ha hozzájutott zongorán játszott és „komponált”. A hallott zenéket gyorsan megjegyezte, a kottaolvasást és a számozott basszus alapján történő orgonajátékot a napi gyakorlatban sajátította el.

Ha apám maga játszott az orgonán, akkor a misén én énekeltem az altszólamot. A lapról olvasást egyszerűnek találtam és nem értettem, hogy a tenorista és a basszista (ha egyáltalán jelen volt) hogyan énekelhet hamisan.[6]

A középiskola és az eichstätti tanárképző elvégzése után rövid ideig tanított Leonbergben, majd orgonistaként működött Neumarktban.

Intenzív, rendszeres zenei tanulmányokat csak 21 évesen Münchenbe kerülve folytathatott: 1874 és 1877 között Joseph von Rheinbergernél[7] orgonát és zeneszerzést tanult,

Franz Wüllnernél[8] pedig kórusvezénylést. A drezdai konzervatóriumban Wüllner mellett zeneelméletet és karéneket tanított (1877–1881), és a helyi dalárda (Liedertafel) karnagya volt (1879–1881). Munkája igen sikeresnek bizonyult: 1880-ban egy kölni Nemzetközi Kórustalálkozón együttesével első díjat kapott, ünnepelt és népszerű karnaggyá vált. Közben megélhetése miatt folyamatosan magánórákat adott – ez edzette, fejlesztette tanári képességeit. 1881-ben a kölni városi színház karnagya lett. Ebben a feladatkörben azonban nem érezte jól magát, az inkább tanári alapossággal dolgozó Koessler nehezen viselte a színházi „üzemet”, melyben gyors és felületes próbák után kellett pódiumra állni, gyakran változó énekesekkel. A tanítás sokkal közelebb állt hozzá.

Ezért örömmel fogadta Wüllner ötletét és Lisztnek küldött ajánlását az 1875-ben alapított budapesti Zeneakadémia orgonatanári és kóruskarnagyi feladatainak ellátására.

Koessler már a 70-es évek végén érdeklődött az esetleges tanári állás iránt, 1879 telén ezért Budapestre is elutazott. Ekkor találkozott először Johannes Brahmsszal, aki 1879. december 8-án Budapesten c-moll-zongoranégyesének (op. 60) előadásában zongoristaként közreműködött, majd 2 nappal később II. szimfóniáját vezényelte. Ez utóbbi hangverseny után Brahms Robert Volkmannal, Franz Wüllnerrel és másokkal, többek között a fiatal Koesslerrel töltötte az estét. Személyes kapcsolatuk szakmai barátsággá vált, Koessler számára Brahms jelentette a német zene betetőzését, kompozícióinak hangvétele rendkívül közel állt hozzá.

Hans Koessler 1882-es budapesti meghívásáig tehát viszonylag rövid tanulmányok után gyors és sikeres pályát futott be. A meghívás a Trefort Ágoston kultuszminiszter által támogatott zeneakadémiai tanszakbővítés részeként jött létre. A tehetséges magyar fiatalok külföldre vándorlását kívánták megállítani azzal, hogy itthon a zongora és a zeneszerzés szakos képzés mellett elindult az orgona és a magánének tanszak, valamint az énekkari képzés, majd a következő évben a hegedű, ezt követően pedig a gordonka szak.

1883-tól kezdődően – Robert Volkmann,[9] a budapesti Zeneakadémia első zeneszerzéstanárának halála után – Koessler a zeneszerzés tanítását is átvette, így heti 20 órával az akkori legmagasabb óraszámban tanító tanár lett. Ezzel arányos volt a fizetése is, így anyagi okok miatt magánórákat nem kellett adnia és komponálásra is maradt ideje. Későn induló zeneszerzői tevékenységével szerény maradt, műveit olykor barátai küldték be valamely zeneszerzői pályázatra, vagy segítették bemutatását. Stílusa hagyománytisztelő, konzervatív volt, s ezzel maga is tisztában volt. Ahogy önéletrajzában fogalmazott:[10]

Derűs egykedvűséggel és minden bosszúság nélkül arra a meggyőződésre kellett jutnom, hogy zeneszerzőként egyszerűen túl későn jöttem a világra.

Zenei ízlésvilága és komponálásmódja közelebb állt az őt megelőző generáció, Rheinberger, Brahms és általában a német romantika konzervatív szemléletűnek ítélt zenei világához; újító törekvések nem voltak jellemzőek alkotótevékenységére.

Pesti életét szinte kizárólag a tanítás és az arra való felkészülés töltötte ki. Délelőttjei a zongora mellett teltek, nagyobbrészt óráira készült, kisebb részben komponált. A Zeneakadémia Sugár úti (ma: Andrássy út) épületéhez közel bérelt lakást, mely először a VII. kerületi Damjanich utcában volt, ahonnan 1887 elején az Andrássy út 72. szám alá költözött. 1889-től a Mária Valéria utca (ma: Apáczai Csere János utca) 14. számú ház IV. emeletén lakott, 1897-től az V. kerületi Rudolf rakpart (ma: Széchenyi rakpart) 7. szám alatt. A lakásbérlet díjára a fizetésétől elkülönített juttatást kapott az Akadémiától.

Több mint két évtizedig hetente négy délután tanított, részt vett a budapesti hangversenyéletben. Egyébként csendes, visszahúzódó, magányos életet élt.

Moravcsik Géza, a Zeneakadémia akkori titkára így ír erről:[11]

Mint mindazok, a kik gondolataik és eszméik elzárt és kedvelt magányában érnek és fejlődnek, ő sem mutathat föl külső eseményekben változatos és gazdag életet.

A nyári szüneteket Németországban vagy Ausztriában töltötte, többnyire Münchenben vagy valamely osztrák üdülővárosban, legtöbbször Bad Ischlben. Itt a Brahms köréhez tartozók egyike volt.

Először 1904-ben adta be nyugdíjaztatási kérelmét. Mihalovich Ödön, a Zeneakadémia igazgatója azonban maradásra bírta azzal az indokkal, hogy pótlására még nincsenek megfelelő felkészültségű tanárok az általa tanított szakterületeken. Ez az idő 1908-ban jött el, akkor valóban nyugdíjba vonult. Ezután 12 éven át utazgatott Németföldön, élvezte szabadságát, végre megismerte hazája korábban nem látott vidékeit. Mivel nem házasodott meg, család helyhez, házhoz nem kötötte. Távolabbi rokonságához tartozott a nála 20 évvel fiatalabb Max Reger, aki ebben az időben a lipcsei konzervatóriumban tanított, koncertező karmesterként sokat utazott 1916-ban bekövetkezett haláláig.

Koessler visszavonulása után a nyarakat többek között a természeti szempontból szép fekvésű Wunsiedelben, Coburgban, Potsdamban, Waldeckben, a teleket nagyvárosokban, többnyire Berlinben és Budapesten töltötte.   Ebben az időszakban komponálta legtöbb művét, de azok jelentős része, mintegy egyharmada vándorló, otthontalan életmódja miatt elkallódott. Feltételezhető, hogy kéziratainak egy része ma is magánszemélyek, egykori barátai leszármazottainak birtokában van. 1918-ban egy ifjúkori barátja hívására Közép-Frankföldön, a „frank rokokó” városának nevezett Ansbachban telepedett le. Nyugdíja a háború végére elértéktelenedett, majd „Magyarországon a kommün jutott uralomra és beszüntette törvényes nyugdíjam folyósítását.”[12]

A nélkülözéstől az a segítség mentette meg, amelyet egykori tanítványa, Kálmán Imre, az akkor már Bécsben élő, népszerű és jómódú operett-komponista nyújtott számára. Ő folyósította Koessler elmaradó nyugdíját és része volt abban is, hogy a budapesti Zeneakadémia visszahívja őt tanítani. Így – részben anyagi kényszerből, részben pedig szakmai okokból, eleget téve Hubay Jenő igazgató felkérésének – 1920 őszén visszatért Magyarországra tanítani. A Toldy Ferenc utcában lakott, a napot minden reggel komponálással kezdte. Ekkor már csak a zeneszerzés mesterosztály növendékeit tanította, csendesen élt. A halála előtti évben, 1925-ben fejezte be pesti munkáját másodszor és tért vissza Ansbachba.

Azt tervezte, hogy összegyűjti elkallódott műveit, rendszerezi és kiadásra előkészíti azokat. Súlyosbodó betegsége, érelmeszesedése azonban meggátolta ebben, majd 1926. május 23-án meghalt.

 

 

Az orgonista és orgonatanár 

 

Koessler rendszeresen orgonált a Zeneakadémia nyilvános tanári- és növendék-hangversenyein. Ezek műsora jól dokumentált, így képet kaphatunk arról, mit választott Koessler a régebbi korszakok és a kortársak orgonazenéjéből saját magának és növendékeinek előadásra, milyen repertoárja volt az induló orgonistaképzésnek.

Koessler 1883. február 16-án Bach és Liszt egy-egy művének (d-moll toccata és fuga, ill. a Szent Erzsébet legenda bevezetője) előadásával mutatkozott be Budapesten. Ekkor avatták fel a Sugár úti Zeneakadémia új orgonáját, melyet akkor a Monarchia egyik legkiválóbb hangszerének tartottak. A koncerten Liszt is jelen volt, aki igen jó véleménnyel volt a játékosról és a hangszerről egyaránt. Korábban, a Zeneakadémia működésének első éveiben a növendékkoncertek Liszt zongorista növendékeinek hangversenyei voltak. Az új tanszakok – az ének és az orgona – elindulásával, a kórus megalakulásával ezek vegyes összeállítású koncertekké váltak. A hangversenyeken általában maga Koessler játszott orgonán valamely reprezentatív Bach művet, esetleg saját művet, vagy orgonista növendékei léptek fel. Rendszeresen énekelt az általa vezetett kórus is, kiválóan kombinálta különböző tevékenységi területeit, az orgonaművészi, orgonatanári és kórusvezetői munkát ezeken a hangversenyeken.

A kezdetben 3 éves, majd 1894-től 4 éves orgonistaképzés fokozatosan erősödött, növendékeinek száma olykor tíz felett volt.  A 90-es évekre kikristályosodott a tananyag, valamint azoknak a szerzőknek a köre, akiknek műveit Koessler rendszeresen tanította: D. Buxtehude, J. S. Bach, G. F. Händel, F. Mendelssohn, Liszt Ferenc, G. Merkel, J. Brahms, J. Rheinberger, G. E. Stehle, E. Bossi szólódarabjait, négykezes orgonaműveit, orgonaversenyeit. A művek kiválasztásánál széleskörű zeneirodalmi tájékozottsága jó ízléssel párosult, a növendékek technikai és művészi fejlesztését egyaránt figyelembe vette. Tanterve máig korszerűnek mondható, Koessler hatása a mai tantervek anyagában jól kimutatható. 

A magyarországi egyházzenei gyakorlat színvonalának emelése érdekében is tenni kívánt az Akadémia. 1891-ben határozatban rögzítették, hogy az orgonista növendékek karvezetői képzést is kapjanak, valamint: „a katholikus liturgika és Gregoriánus ének taníttassék”. Okkal tekinthetjük ezt a kezdeményezést a Zeneakadémia későbbi egyházzene, ill. karvezető képzése megalapozásának, melyben Koesslernek fontos szerepe volt.

 

Koessler, a kórusvezető

 

A fiatal Koessler rövid németországi szakmai gyakorlatának legsikeresebb területe a kórusvezetés volt. Pesten a karének tárgy Koessler-formálta tananyaga bizonyos elméleti ismereteket, valamint általános készségfejlesztési és kottaolvasási feladatokat is tartalmazott. Karénekre évfolyamok szerinti bontásban jártak a növendékek, teljesítményükre osztályzatot kaptak.

Alapkövetelmény volt a hangjegyek ismerete, zenészeti hallás, némi találási képesség volt. (Ez utóbbi énekes lapról olvasást jelentett a kor szóhasználatában.) A tantervben szerepelt a hangközök és hangzatok gyakorlása, különféle ritmikai gyakorlatok, a lapról olvasási feladatok modulációkat is tartalmaztak. Tankönyvként használta egykori tanára, F. Wüllner kariskoláját, Lassus, Hassler, Bertalotti és Händel duettjeit. Joggal feltételezhetjük, hogy a magyarországi szolfézsképzésben ma is használatos tananyagok Koessler közreműködésével érkeztek hozzánk és gyökeresedtek meg a magyar zeneoktatásban.

A tananyag megjelölte azokat a műveket, amelyeket az adott tanévben a közös előadás miatt minden évfolyamon tanultak, s ezek a művek az évkönyvek koncertkrónikájában is szerepeltek. Minden évben nagy létszámú, általában 100 fő körüli kórus alakulhatott a növendékekből, évente 3-4 hangversenyen lépett fel az együttes. Koessler Wüllner gyűjteményéből a korszak magyarországi kórusgyakorlatától jelentősen eltérő, értékes karirodalmi anyagot tanított. Valószínű, hogy ezek a művek korábban nem, vagy csak szűk körben voltak ismertek Magyarországon. Ennek jótékony hatása megfigyelhető a 20. századi kórusgyűjteményeink válogatásában: a Koessler-tanítványok közvetítésével terjedtek tovább e kórusművek, ill. szerzőik egyéb művei, s élnek mindmáig az amatőr és a professzionális gyakorlatban is. Ebben tehát Koesslernek szintén jelentős szerepe volt.

Koessler karvezető-tanári tevékenységének több mint két évtizede alatt az általa tanított és koncertpódiumon is előadott régebbi és kortárs külföldi kórusszerzők a következők voltak:

J. Arcadelt, P. Palestrina, O. Lassus, L. Vittoria, G. Gastoldi, J. Gallus/Handl, L. Lechner, G. Gabrieli, Th. Morley, F. Anerio, J. Dowland, J. Bennet, H. L. Hassler, G. Aichinger, M. Vulpius, M. Praetorius, D. Friderici, H. Schütz, A. Hammerschmidt, J.-B. Lully, T. Bai, A. Scarlatti, G. Perti, A. Lotti, F. Durante, F. Vallotti, J. S. Bach, D. Perez, J. Haydn, M. Haydn, W. A. Mozart, L. Beethoven, M. Hauptmann; F. Schubert, F. Mendelssohn-Bartholdy, R. Schumann, R. Wagner, G. Verdi, J. Brahms, J. Rheinberger, F. Nietzsche.

 

Külön kell szólnunk arról, hogy még Liszt életében elkezdődött az a sorozat, melyben Koessler évente műsorra tűzte a mester motettáit, oratóriumainak részleteit.

          Kiemelésre méltó tény, hogy 1899. júniusában megszólalt Budapesten az akadémiai kórus előadásában Verdi Quattro pezzi sacrijának két darabja: a nőikari Laudi alla vergine Maria és az a cappella vegyeskarra komponált Ave Maria Koessler vezényletével. A művek bemutatása zenetörténeti esemény volt, s egyben ezek bevezetését is jelentette a magyar énekkarok repertoárjába. Koessler magyar kóruszenét is tanított a muzsikusjelölteknek. Kezdetben Ábrányi Kornél és Zimay László műveit vette bele a tananyagba, majd Liszt, Erkel és saját, valamint zeneszerző-kollégái és tanítványai kóruskompozícióit.

 

A nyelvkérdésről

 

A nyilvános hangversenyek ismertté tették Koessler nevét és személyét a budapesti zenei életben. Közben az 1880-as évek végén támadások érték azért, mert a magyar Zeneakadémián németül tanított, kollégáival németül beszélt, ahogy kiváló csellista kollégája, David Popper is. A nyelvhasználat árnyaltabb vizsgálatakor nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy a 19. század végén a magyar kulturális életben a német nyelv használata nem elsősorban a nemzeti hovatartozás kérdése, hanem a történelmi és kulturális hagyományok és az abból kialakult helyzet következménye volt. 1891-ben Mihalovich igazgatónak sikerült megvédenie két tanárát a minisztériumi számonkéréstől: Popper ért magyarul, Koessler pedig a magyar szöveget igen jól képes fordítani – ezzel megmentette őket a komolyabb számonkéréstől

     A nyelvkérdés ismételt fellángolását mutatja Kern Aurél,[13] Koessler egykori növendékének későbbi híres kirohanása is a német szellemű Zeneakadémia ellen.

Kern 1902-ben ezt írta: [14]

 A rákfene fészke pedig a Zeneakadémia rút németsége. Ha költségvetésére kerül a sor, kérni fogunk egy kis obstrukciót. Mert ha semmi akadémiánk nincs, az egy hiány. De egy német lelkű, szellemű, nyelvű és irányú akadémia, – az a vérmérgezés, a halálos betegség a szervezetben. Meg fogjuk próbálni a harcot ez ellen a nyomorult állapot ellen. Harcba szólítjuk kollégáinkat, a magyar sajtót és keresni fogunk egy tisztességes, magyar országos képviselőt, a ki a zeneakadémia bezárását fogja indítványozni.

Az akkori diák, Bartók Béla a következőképpen fogalmazta meg véleményét Édesanyjának írt levelében:[15]

Mit szólsz Kern Aurélnak vasárnapi kifakadásához! Indítványához, hogy zárják be a zeneakadémiát!!! Részben igaza van. De a zeneakadémiát ne bántsa! Mert ugyan mit akar?! Létezik-e csak egy magyar gordonkaművész? Vagy van-e oly magyar zeneszerző, a ki Koesslert pótolhatná? (s a ki elvállalná a tanárságot?) S még ha akadna is idővel egy, akkor sem lehetne a mostani sok éven át működő tanárokat elbocsátani. […] Már csak jobb idehaza néhány tanszak kivételével magyarul tanulni zenét, mint minden tanszakot külföldön végezni!

Bartók érvelése világos és tényszerű. Abban a kulturális közegben, amelyben a magyar zeneművész-képzés Budapesten kiépült, némely területen nélkülözhetetlen volt a külhoni mesterek – természetes módon német nyelvű – részvétele. Koessler és Popper sokkal többet használt a magyar zeneművészetnek és zeneoktatásnak – németül tanítva –, mint ha náluknál kisebb formátumú és hatóerejű muzsikustanárok tanítottak volna, magyarul. Ez nem nyelvi, hanem szakmai kérdés volt akkor, s mindketten olyan intenzív tanári erővel oktattak, – s szerencsére oly sok tehetséges magyar fiatal maradt itthon abban a szakmai biztonságban, amelyet ők és magyar professzortársaik biztosítottak, – hogy a következő, magyar anyanyelvű tanári generáció már tanítványaik közül teremtődött meg.

Csáth Géza[16] 1908-ban, Koessler első nyugdíjba vonulásának évében fogalmazta meg véleményét a századelő zenei életéről, szélesebb összefüggésbe helyezve a magyarul nem beszélő Koessler szerepét.

A Nyugat folyóiratban megjelent cikkében[17] ezt írja:

Tekintsünk végig az új zeneirodalmon. Sem Reger végletekig vitt polifóniája, sem Debussy enervált pompás harmóniái nem fognak friss vért, friss lényeget adni. De jönnek ám a keletiek. Az oroszok már megkezdették az előrenyomulást. Glinka, Csajkovszky, Rimszky-Korsakow, Taneiew és Rachmaninoff. Azután a lengyelek és a finnek hódító csapatai vonultak fel. És velök egyidőben Koessler kis hadserege. Ezt a hadsereget Magyarországnak egy német ember állította, igen, egy német, aki magyarul nem tudott megtanulni.

 

Koessler, a zeneszerző

Felismerve, hogy az ember csak akkor lehet tanítványainak jó tanácsadója, ha maga is kísérletezett a zene minden műfajában és fajtájában, nem hagytam műveletlenül a zene egyik területét sem. De minden lakat és zár alatt maradt, és soha nem terheltem senkit műveim előadásának szándékával.[18]

E két mondat jellemző Koessler zeneszerzői és zeneszerzés-tanári attitűdjére. S ha visszautalunk tanulmányainak már említett rendszertelen, és leginkább saját tehetségére és ambíciójára, valamint önképzésre épülő voltára, az idézett mondatok tartalma is jelentősebbé válik.

Első „kompozíciói” egyházi művek voltak: gyerekkori templomi szolgálata ihlette misetételek, Tantum ergo és Ave Maria szövegfeldolgozások. Neumarktban, városi orgonista szolgálata idején egyházi férfikarokat komponált, melyek közül többet el is küldött Franz Xaver Wittnek, a Cecília Egyesület akkori elnökének. Noha a mester a darabokat nem küldte vissza, folyóiratának levelezési rovatában ezt üzente a fiatalembernek: „’Művei igen sok tehetséget, de kevés iskolázottságot mutatnak. Többet tanulni és összehasonlítani.’ Nos, nem volt többé nyugalmam. Pótolni akartam és pótolnom kellett azt, amit elmulasztottam.” – írja önéletrajzában Koessler.

Ezután került Münchenbe Rheinbergerhez, akinek tanítását ugyan empirikusnak és hiányosnak érezte, de tanárának zeneszerzői tevékenysége és elvitathatatlan tekintélye elegendő ösztönzést adott számára a már jól gyakorolt önképzés folytatására. Ez elsősorban stílustanulmányokat jelentett, a régi korok kompozíciós technikáinak elemzését – vélhetően ezzel és ekkor alapozta meg későbbi zeneszerzés-tanári tevékenységének legértékesebb rétegét. Drezdai elmélettanári és kórusvezetői munkája is segítette látókörének szélesedését, hiszen a kórusirodalom mélyebb tanulmányozása biztos és jól bevált útja a zeneelmélet-tanulásnak és -tanításnak.

Ebben az időben komponálásra alig jutott ideje. Később, budapesti évtizedei alatt a tanítás mellett kezdett el rendszeresen alkotni. Koessler lassan komponált, tételeit gondos folyamatban érlelte, a „gondolkodó” zeneszerző alaposságával. Műveit a tiszta, hagyományos zenei formák alkalmazása, a német későromantika hangnem- és harmóniakapcsolatainak továbbéltetése, a bensőségesen áradó hangzás, olykor az intellektuális zenei humor megjelenése jellemzi. Hangszeres kompozíciói is áthatottak a beszéd gesztusaival, tagoltságuk világos, de színekben gazdag zenei világot rajzolnak meg.

Zenei ízlésvilághoz és komponálásmódjához közelebb állt a közelmúlt, Rheinberger, Brahms és általában a német romantika zenei világa, újító törekvések nem voltak jellemzőek alkotótevékenységére. Műveiben megjelennek Brahms jellegzetes akkordfordulatai, hangszerelési megoldásai. Ez az, amit a kritikus tanítványok, majd az élesebb tollú zenekritikusok epigonizmusnak neveztek. Olyan zenének tartották, ami nagyon hasonlít Brahms zenéjére, de annak drámai ereje és költői ihletettsége nélkül. Van ebben igazság: Koessler kétségkívül követő volt, Brahms hatása alól nem tudott és vélhetően nem is akart kiszabadulni. De sajátjaként használta a közös zenei nyelvet, melyen egyéni költői tartalommal bíró, ihletett művek alkotására is képes volt.

Koessler nemcsak műveinek hangvételében, de műfajválasztásában is a német romantikus mesterek követőjének tekinthető. Kiemelt szerep jutott életművében a vokális kompozícióknak, a kórusművek megírását aktív kórusvezetői tevékenysége is inspirálta, csiszolta. Zeneszerző növendékei is e területen kaphattak tőle leginkább példát és mintát, hiszen e műveket ismerték, énekelték az akadémiai kórusban. Kodály is többször utalt arra, hogy Koessler kiválóan értett a kórus–technikához, zeneszerzői gondolatait nagyszerűen fejtette ki kórusműveiben. Másik kedvelt műfaja a vonós kamarazene, melynek darabjai leginkább megmaradtak a hangversenygyakorlatban, ma is játszott darabok.

     Írt minden karfajra, a cappella és zongora- ill. zenekari kíséretes, egyházi és világi szövegfeldolgozásokat, oratóriumokat. Komponált dalokat, operát, zenekari műveket, közöttük két szimfóniát, szimfonikus variációkat, hegedű- és gordonkaversenyt és változatos összeállítású kamaraműveket (vonósnégyesek, vonósötös, zongorás ill. orgonás kamarazene, hegedű- ill. gordonkaszonáta, Magyar táncok és Német táncok hegedűre és zongorára), szóló orgonára és zongorára írt kompozíciókat.

Megismerve műveinek hozzáférhető részét, egy viszonylag gazdag, alapvetően későromantikus hangvételű zeneszerzői életmű tárul elénk. Műveinek száma 130-ra becsülhető, részletes műjegyzék eddig nem készült.

       A műjegyzék összeállításán jelenleg dolgozom, legfontosabb forrásai a nyomtatásban megjelent művek mellett a budapesti Zeneakadémia Zenetörténeti Kutatókönyvtárában található Koessler kéziratok. Szintén elvégzendő feladat még Koessler zeneszerzés-tanári tevékenységének részletes vizsgálata, melynek eredményeivel vélhetően árnyaltabbá válhat az a kép, amely Hans Koesslerről a 20. században Magyarországon kialakult.

https://www.jyu.fi/ajankohtaista-kuvat/2013/SrosiSzab_Mrta_netti.jpghttps://www.jyu.fi/ajankohtaista-kuvat/2013/SrosiSzab_Mrta_netti.jpghttps://www.jyu.fi/ajankohtaista-kuvat/2013/SrosiSzab_Mrta_netti.jpghttps://www.jyu.fi/ajankohtaista-kuvat/2013/SrosiSzab_Mrta_netti.jpghttps://www.jyu.fi/ajankohtaista-kuvat/2013/SrosiSzab_Mrta_netti.jpg* S. Szabó Márta (Ph.D.) zeneelmélet-tanár,  a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának tanszékvezető docense. E kutatások eredményeit a szerző doktori disszertációjában foglalta össze (Hans Koessler munkássága és tanári tevékenységének hatása a 20. századi magyar zenei életre, 2013)

 

 

[1]Hammerschlag János: 18851954, orgona- és csembalóművész, zenetörténész, Koessler és Antalffy-Zsiross Dezső tanítványa, a Pester Lloyd (19141920), majd a Nyugat (19231928) zenekritikusa, a Nemzeti Zenede (19191954) és a Zeneakadémia (19521954) tanára.

[2] Hammerschlag János: „Hans Koessler”. Nyugat folyóirat, 19. évf. 12. szám, 1926. jún. 16.  234235. 

Az idézeteket írásunk egészében betű szerinti hűséggel, a szóhasználat és a kiemelések megtartásával, ortográfiai változtatás nélkül közöljük.

 

[3] A Hammerschlag által felsorolt tanítványok közül egyedül Unger Ernő az, aki Koessler második tanári periódusában volt növendéke. De tudjuk, hogy tanítványa volt ebben az időben többek között Kókai Rezső, Kentner Lajos, Thurzó Nagy Gábor és Vaszy Viktor is.

 

[4]Gádor Ágnes: „Hans Koessler tanári működése a Zeneakadémián (18821908 és 19201925)”. In:  Kárpáti János (szerk.): Fejezetek a Zeneakadémia történetéből. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tudományos Közleményei 4. Budapest: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, 1992. 69124. ide: 6974.

[5] Családi nevét Kößlernek is írták, Magyarországon gyakran Koessler Jánosnak.

[6] Gádor i.m. 70.

[7]Joseph von Rheinberger: 18391901, német zeneszerző, 1860-tól zeneszerzés- és orgonatanár, valamint templomi orgonista Münchenben. 1877-től udvari karnagy és vezető egyházzenész volt. Művei között legjelentősebbek egyházzenei kompozíciói (misék, rekviemek, kantáták, motetták stb.) és orgonaművei (szonáták, orgonaversenyek).

[8]Franz Wüllner: 18321902, német karmester, 1856-tól a müncheni konzervatórium zongoratanára, az udvari énekkar vezetője.  Wagner operák ősbemutatójának karmestere volt (A Rajna kincse, 1869; A walkür, 1870). 1877-től Drezdában, majd 1884-től Kölnben tanított és vezényelt. Chorübungen der Münchener Musikschule c. kóruspedagógiai munkája először 1875-ben jelent meg, majd több kiadást is megért.

[9]Robert Volkmann: 18151883, német zeneszerző. 1841-től Pesten élt és komponált, 1875-ben a Zeneakadémia első öt kinevezett tanárának egyike lett, összhangzattant és ellenponttant, majd zeneszerzést tanított haláláig. Magyarul nem beszélt, a német zenei és kulturális hagyományok átadását tűzte ki céljául.

[10] Gádor i.m. 73.

[11] Moravcsik Géza: „Koessler János”. In: A Zeneakadémia évkönyve 1908/09. tanév.VI.

[12] Önéletrajz. Gádor i.m. 74.

[13]Kern Aurél: 18711928, zeneszerző, zenei író, 18861890 között Koessler tanítványa. Rendszeresen közölt zenei írásokat hazai és külföldi folyóiratokban, a Nemzeti Zenedében titkár majd elnök (19121927), közben két évig a budapesti Operaház igazgatója volt.

[14] Kern Aurél: „Zenei viszonyaink németsége” Budapesti Hírlap, szerk.: Rákosi Jenő. 1902. november 9.

[15] Bartók Béla levelei. Szerk.: Demény János. Budapest: Zeneműkiadó, 1976. 19. levél, 1902. nov. 12. 31.

[16]Csáth Géza: (er. Brenner József): 18871919, orvos, író, zenekritikus. Rendszeresen közölt zenei tárgyú cikkeket, zenekritikákat a Huszadik Század és a Nyugat című folyóiratokban, jó ízléssel ismerte fel és propagálta a fiatal magyar tehetségeket, így Bartók és Kodály korai műveinek értékeit is. Maga is komponált dalokat, zongoraműveket, kísérőzenét saját színpadi műveihez.

[17] Csáth Géza: „Koessler János”. Nyugat folyóirat 1/ 24. 1908. dec. 16. 495496. 

 [18] Gádor i.m. 73.