Czigány György

 

           

P A R A F R Á Z I S

 

 

Liszt Ferenc csodálatos és virtuóz (zeneszerzői gondolkodása bravúrjaként is tüneményes) parafrázisai személyes, eredeti zongoradarabok, noha jelen van bennük méltó teljességben Verdi, Wagner, Donizetti, Schubert, vagy Paganini! Ezeknek a daraboknak semmi köze az átiratok ragyogó sorozataihoz, amelyek nélkülözhetetlen műfordítói gesztusai egyes alkotóknak, amikor az eredeti darabot más hangszereken, zongoramuzsikát zenekari műként, zenekari darabot zongorára írt változatban szólaltatják meg, a mű lényegét meg sem változtatva élnek az átírás változatos lehetőségeivel, énekhang, hangszerek szólamainak, akusztikus létének üde cseréivel. E nagy tudást igénylő, szellemi indíttatásában azonban mégiscsak restauráló, technikai jellegű kompozíciós tevékenység teljesen különbözik az új, saját darabot más szellemi ösvényeiről induló, annak ihletésében megteremtett parafrázisaitól, szabad rögtönzéstől. Liszt parafrázisai e tekintetben szinte egyedülálló műfaját képezik a zene történetének. Csalhatatlanul a romantika, Liszt káprázatos reagáló, befogadó és újjáteremtő képességének találmánya ez.

 

Bizonyára a költészet is élhet hasonló lehetőségekkel. Weöres Sándor életművében, költeményeiben nem nehéz ezt a fajta alkotó, válaszadó vonzalmat fölfedezni, megcsodálni. 

 

A parafrázis műfajának lehetőségei, bizonyos külső késztetésre engem is érintenek. Petrovics Emil valamilyen, a Mozart-kantáta jellegének megfelelő századunkbéli zenét képzelt el, s ehhez keresett szöveget. Nekem jutott a feladat: írjak, keressek számára verset, szöveget: elképzelései szerint megzenésíthetőt… A játék kedvéért Mozart magyar kortársának szövegét gondolva át: Kármán József levél-regényének vers-magjait neveltem fel a magam ízlése, a személyes hang,  a bennem élő indulatok jegyében. Így született meg a Fanni áriája költemény, majd Petrovics harmadik kantátája szoprán szólóra, zenekarra. Későbbi években hasonló indíttatással Mikes Kelemen levelekből szőttem különböző, elképzelt Petrovics-zene tételekhez, gyorshoz és vidámhoz, lassú szomorúhoz és merengőhöz, (melyekben jelen maradhatott Mikes játékossága, derűje és élcelődő üdesége) verset, vers-ciklust. Ez Ötödik kantáta címen bejárta a világ sok országának hangversenytermét, s természetesen hanglemezek révén is jelen van a kortárs zene világában.   Az Óbudai Társaskörben hangzott el először, nem véletlenül, az a költeményem, mely hasonló költői eszközökkel volt létrehozható: Krúdy Gyula prózájának különböző regényekben fellelhető mondataiból lett vers, őrizve, mozaikként, felhasználva a Krúdy-nyelv bravúrjait s talán mégis önálló montázs, az ihletésre nem szükségesen felmutató költemény született meg Díszlet-darabok Szindbád színpadáról címen. És írtam az „erőnk szerint” motívumra építve parafrázist: Rögtönzés Vörösmarty két szavára címen.  Kiskörösi felkérésre hasonlót: Fiam, Petőfi Sándor, – ez a három szó áll a költemény felett.

 

Nemrég Thomas Mann Doktor Faustus regényének egyik, groteszkségében is megindító jelenete adott alkalmat új költemény megteremtésére.  A regény néhány mondatát idézve. „Miről beszélt Kretzschmar? Nos, képes volt egy teljes óra hosszat boncolni a kérdést, hogy ’Miért nem írt Beethoven harmadik tételt az opus 111-es szonátához?’ – ami kétségtelenül figyelmet érdemlő probléma. De képzeljük el ennek az előadásnak a hirdetését a Közhasznú Tevékenység Társasága székházának falára kifüggesztve, vagy a kaisersascherni vasutaslapba beillesztve, és próbáljuk felmérni, mekkora általános érdeklődést kelthetett.” Kreztschmar a pianínóhoz ült, eljátszotta a két tételes szonátát, kommentárjait belekiabálva a játékába, harsogva énekelte is a dallamot.  Püfölte a zongorát, ordított, hogy megértesse Beethoven és a maga mélységesen mély filozófiai gondolatait, indulatait. Miért nem írt Beethoven a c-moll szonátához, az utolsók egyikéhez harmadik tételt?  Mert nem volt rá érkezése, – ahogy ironikus hangon utasította el az értetlenkedő kérdést… Miért nem írt?  A magam, a magunk sorsára szerettem volna valamiképp válaszolni az alábbi költeménnyel is.

 

 

Parafrázis 

 

Láng, egy szál rózsa világol még a jég alatt amikor

ékes  cifrázatok díszei, fény-csatok, máslik villannak

a hangsorok élő futamaiban: tremolók bókja, mosoly,

szelíd könyörgés hajol az akkordok súlyos vállaira.

Hova emelkedünk a szív madár-természetével?

Különös szellők röpködnek át rajtunk, hűséggel

járjuk az angyalok légifolyosóit: mit ad hát hitünk? –

semmi megfoghatót, minden fölfoghatatlant, mialatt

a trilla-lánc már basszus-morajlás, mezők megfeszülnek

  s készül a holtak föltámadása, mélységeknek

forró mozdulatával nyílik meg a föld: csönd-nyomok

és hallgatások helyén tárul fel a beláthatatlan tér

látomása, fekete égbolt fedele kattan ránk, de még

dadog, zenén át kiáltoz Wendel Kretzschmar

a Közhasznú Tevékenység Társulatának székházában,

trilla-sorok dühével veri zongoráját s kérdi:

miért nem írt Beethoven harmadik tételt

a 111-es szonátához?!  Lecsapó karjait pedig

elborítják a hármas és négyeshangzatok hulló

tömbjei: mivégre vagyunk a világon? Minek az ékesítések?

Minek a megsiketült Mester válasza:, hogy „nem volt érkezésem”,

ha megvan minden: harmadik nap, harmadik tétel, 

bár szó-füzéreink tegnapi melódiái belevesznek

a madarak ékes rikoltozásába. Hova lettek a kamasz

gyorsuló szívdobbanásai, reszketése, amikor kapkodva

kezdi vetkőztetni a lányt, hova a nyár-csupasz pillanat

ágaskodása, teremtés tomboló törvénye, édes

diktatúra: előke, mordent, parányzó, trilla-torlódások

ékszer-ragyogása, opál, smaragd villámok tűz-játéka

a test-meleg dallamok hajlataiban?!  Egymásba préselt két hang

iramából szakad hamu árvasággá, éjszakák virágaivá zene,

a türelem ég színben, szirmokon, lassú tánc, ahogy

a hűvös élő melegre fut: tárgy és lét együtt szikrázik

s illatként áll alatta a test-hajlat tökélye.  Üres kehely

az emlék. Nyár-borzongásban nincs is történet,

csak napsütés.

 

 

* * *

 

 

G Y Á S Z G O N D O L A

(Parafrázis Liszt emlékére)

 

Mind szíve közepében égve 

látjuk, e létnek nincsen széle, 

nincs más, csak égi történések csendje. 

Torony zenél: halk, makacs ütésekre 

mozdul a tengert terelő lapát.

Vízbe vert árnyakból nőtt paloták 

ablakában  kocka- sötét, kialvó

csillár:  híd lángja, síremlék Rialto! 

Feketére ázott kapu-kő villan,

harang üt: tétlen öröm csontjaimban. 

Fehér a falak szertartása, már karing 

és fátylak, fekete hattyú csónakja ring 

itt Velencének: 

sehol az ének,

csak lassú evező, 

csupán elszánt erő 

lüktet s mintha egy volna mind, 

szorongó szív hajt gondolát. 

Szennyvíz csurog, vagy angyalok csevegnek: 

hajából csügg ki a mosolya egynek, 

csobogni kezd a szomjas szobrok szája, 

kigyúl mögöttük a szemét pompája, 

 kéklő kupola kél a vízben, buborék

 s hölgyek uszálya! Kinyílik most az ég: . 

fáklyával, koszorúval áldott csónak, 

az orr s fartőke íve csillagoknak 

bókol, ágaskodik a csúcsdísz faragása. 

A homlokom merítem holdvilágba,

 kihűl: itt üveggolyót rejt a szemrés. 

Baleset volt a hallgatag teremtés? 

Lebegő tárgyak közt hűséges szolga 

minden élő, minthogyha 

halálunk is boldogság volna, 

zarándok úton, koporsó magányig. 

Mikor a szépség kegyelemmé válik.

 

 

***

 

A Quasimodo költőversenyen díjat nyert annak idején s így Alberto Menenti fordításában olaszul is megjelent.

„Suono di pianoforte in riva al lago (ricordo di Annie Fischer)

 

Tóparti zongoraszó

( Fischer Annie emléke)

 

A Garda-tó egébe fájdul

Failoniék üvegfalán túl

lehunyt pillák alatt a szem:

sziklák, felhők, mindegy, hiszen

a mélyre szívott füst gyötört

arcizmokon álom gyönyört

igéz, tömjénfüstként hű dallam

emelkedik, tenger nő halkan,

hogy kezéből izmok, inak

fényével keljen föl a nap.

A nemlét falán dörömbölnek

árva angyalai e földnek.

Mind szíve közepében égve,

tudjuk, e létnek nincsen széle,

de indulatok méltósága:

csont csupasz, gyors, nikotin-sárga

ujjaiban égboltnyi táj itt

s mi tűrhetetlen szólni vágyik.

Nem látjuk már sólyom kezét.

Velünk a csönd. Az is beszéd.

 

 

 

 

Az űrlap teteje

Az űrlap alja