mag. Damjana Zupan

 

MILYEN TANÁRI SZÓKINCS TESZI A NÖVENDÉKET EREDMÉNYESSÉ?

 

Damjana Zupan tanít

 

A hangszerjáték és a közönség előtti szereplés színvonala a zenetanításban elsősorban attól függ, milyen fokon képes a tanár kialakítani növendéke kapcsolatát magával a zenével. Éppen ezért végtelenül meghatározó, hogyan motiváljuk tanítványainkat az önálló gyakorlásra, amikor mi, tanáraik nem vagyunk jelen.

A továbbiakban azt fogjuk megvizsgálni, milyen hatékonysággal bírnak a tanár szándékosan megválasztott szavai és útmutatásai a növendékkel való kommunikációban. Mely szavakkal és kifejezésekkel lehet a fiatal zenészpalántákat gyakorlásra ösztönözni.

 

 

 

HATÁST GYAKOROLNI STRESSZ NÉLKÜL

 

Legtöbb tanár szeretné, ha a tehetséges növendékekkel való intenzív pedagógiai munkára több idő állna rendelkezésére.

       Ugyanakkor az a gondolat sem elvetendő – különösen fontosabb fellépések és versenyek előtt -, hogy a felkészülés folyamata ne csak egy tanár felelőssége legyen, hanem több szakember összpontosított közös munkájának eredménye.

Hasonlóan, mint a sportban, a személyes edző, pszichológus, masszőr, fizioterapeuta, táplálkozási szakértő és mások egy csapat tagjai, összehangolt munkájuk pedig az egyén kimagasló eredményeit szolgálja.

A zeneiskolai hangszertanítás valósága természetesen különbözik a sporttól. Kivételt talán a világ egy-néhány zeneakadémiája és konzervatóriuma képez; növendékeik a hangszer- és énektanítás előírt tantervkeretén belül megismerkedhetnek az Alexander-technika, a Feldenkrais-metódus vagy más hasonló módszerekkel. Ezek a technikák valójában testi szintű tudatosságra nevelnek, melyek a mozdulatrendszerek kontrollján túl az agy, valamint az érzelmek lecsendesítésére – a flow[1] állapot elérésére törekszenek. Természetesen mindezek a technikailag és zeneileg meggyőző előadás érdekeit szolgálják.

 Ha egy tanár önmagára van utalva, végtelenül fontos, hogy széleskörű tudásbázisát és képességeit tudatosan használja. Ezzel kapcsolatban érdemes megszívlelni F. M. Alexander, pontosabban a róla elnevezett technika alapgondolatát, mottóját: Legnagyobb hatást elérni legkevesebb befektetett erővel.

Ezt a gondolatot annak apropóján emeltem ki, miszerint igen gyakran hallani olyan megjegyzéseket, hogy a zenepedagógusok túlságosan megterhelik növendékeiket. Mindamellett, hogy szinte naponta kell zenedébe járniuk, fontos fellépések és versenyek előtt néha öt-hat óra gyakorlást várnak el tőlük, pedig egyes diákok még a kamaszkor határát sem érték el.

Másrészt azonban az is köztudott, hogy egyes tanárok szinte észrevétlenül, erőfeszítés nélkül tudnak bánni a gyerekekkel. Bármennyit is dolgoznak, mindannyian élvezik a munkát - sőt kitűnő eredményeket érnek el.

      

     A SZAVAK EREJÉNEK ISMERETÉN TÚL, MÁS ESZKÖZ NEM IS LÉTEZIK.”  (KONFUCIUSZ)

 

Egy tanár például könnyen be tudja bizonyítani szakmai felkészültségét – tudását, képességét, ha a növendék által játszott darabot jól be tudja neki mutatni, ill. el tudja neki játszani. Ez a módszer különösen a halló-típusú növendéknek segít; számukra ugyanis könnyebb hallás után eljátszani egy dallamot, mint kottaolvasással bajlódni. Megint másoknak a vizuális, vagyis a kottakép alapján történő tájékozódás segít, míg az érző-típusúak a zenét elsősorban testi szinten élik meg.

Minél inkább bevonjuk ebbe a folyamatba a képzelőerőt is, mindezen tapasztalati élmények összhatása annál nagyobb lesz.

Éppen ezért, a zenetanítás színvonalára és eredményességére a gyakorlati szemléltetésen túl a tanár SZAVAINAK van legnagyobb hatása.

Ha egy tanár például elég behatóan megismeri tanítványa személyiségét, valamint tudatába van annak, hogy a növendéke nem az ő tulajdona, sem pedig ambícióinak záloga, nagyszerű kapcsolatot építhet ki vele. Ha úgy kezeli őt, mint akivel jól megérthetik egymást, akivel közösen élvezhetik a zenét, valamint egymás tudását fejleszthetik, az eredmények egészen nagyszerűek lehetnek.

A magas hatásfokú tanári hozzáállás igen értékes következménye például az is, hogy a diáknak azon szükségleteire, kedvteléseire is marad elegendő ideje, melyek annak korosztálya számára meghatározóak – sőt talán elengedhetetlenek. Természetesen a tanár is jól jár, mivel így egy csomó szükségtelen aggodalomtól és túlórától mentesülhet.

Amikor tehát egy zenepedagógus azon tudással, ill. szókinccsel rendelkezik, ami egy adott zenemű technikai és kifejezésbeli megformálásához szükséges, már csak azokat a kifejezéseket kell kiválasztania, amelyekkel ösztönözheti – inspirálhatja növendékét.

Mint tudjuk, a mai fiatalság már egyáltalán nem fogad el egy tanárt egyszerűen szaktekintélynek – ami nem is olyan régen iskola szinten bevett gyakorlat volt még. Éppen ezért meddő dolog azt feltételezni, hogy egy mégoly jó tanár keze alatt is sikeressé váljon a növendék, ha az következetesen ilyesmiket mond neki:

„Kétlem, hogy kitűnőre fogsz vizsgázni.”

 „Egyre csak csalódnom kell benned.”

„Be kell vallanom, sokkal jobb tanítványaim is vannak tőled.”

„Teljesen az idegeimre mész.”

„Egy hetet adok neked, hogy megtanuld a darabot, különben nem engedlek ki a versenyre.”

Zsarolás, fenyegetés, másokkal való összehasonlítgatás, manipuláció és hasonlók ritkán hatnak ösztönzően, sokkal inkább megtépázzák a tanítvány önbizalmát. A várt eredménnyel ellentétben a növendék gyakran más tanárhoz kéreti át magát, sőt még az is megtörténhet, hogy a felelőtlen tanári kijelentések és bírálatok következményeképpen egy életre elveszti a kedvét, és elidegenül a hangszertanulástól.

A tanár viselkedését nem feltétlenül szakmai hiányosságként kell értelmezni, mindezért sokkal inkább alacsony fokú érzelmi intelligenciája – azaz beleérző képességének hiánya tehető felelőssé. A mindenkori tanár feladata, hogy türelmes, megértő legyen, de ugyanakkor képes legyen világos határokat szabni. Tudnia kell, hogyan motiválja növendékét annak motorikus, intellektuális és reagáló képességén belül.

Az igazi próbatételt természetesen a sürgető munkatempót megkövetelő szituációk jelentik, amikor egy darabot vagy műsort rövid időn belül kell elkészíteni.  A tanár idegei általában ilyenkor szoktak megfeszülni.

Félelem a pódiumon való megszégyenüléstől igen könnyen szabadíthat fel elfojtott negatív érzelmeket, különösen neheztelést, haragot. Eze a negatív érzelmek a tanár azon frusztrációiból táplálkoznak, melyek legtöbbször a tanítvánnyal való közös munkából erednek, pl.: lassú felfogású a tanuló, vagy nem gyakorol eleget – legalábbis annyit, amennyit tanára megkövetel.

Hasonló túlfűtött légkörű helyzetekben könnyen kerül sor lenéző, neheztelő megjegyzésekre, felemelt hangon való szóváltásra, melyek a tanár-diák viszonyt adott esetben még jobban elmérgesítik.

A szavak erejének negatív hatását talán az a tanulmány támasztja alá legjobban, amely Masaru Emoto[2] japán tudós a 20. század kilencvenes éveinek elején végzett kutatómunkájának eredménye. Egyesült Államokbeli munkatársaival sikerült lefényképeznie és megfigyelnie különböző jégkristályok szerkezetét. Megállapította, hogy a megfagyott forrásvíz kristályrajzolata csodálatos, míg a szennyezett ipari vízé szánalmasan csúnya.

Megvizsgálta továbbá a zene vízre gyakorolt hatását is. A legkülönbözőbb népzenékre és klasszikus zenére a víz szabályos mintázatú szép kristályokkal „válaszolt”, viszont a heavy-metal az ipari víz kristályszerkezetét produkálta.

Emoto később desztillált vizet öntött kémcsövekbe, melyeket különböző nyelvű szófeliratokkal látott el. Meglepetésére a víz ezekre is különbözőképpen reagált.

Olyan szavak, mint Adolf Hitler, Megöllek! , Te bunkó!... szabálytalan, sőt félelmetes alakú jégkristályokat eredményeztek. A legszebb minta abban a kémcsőben keletkezett, amelyre a Szeretet és Hála volt írva.

Nem véletlen, hogy éppen a szeretet és a hála lett Emoto munkásságának mottója, mely az elkövetkező generációk számára világszerte egy magasabb életminőség eszményét hirdeti.

Aktuális pedagógiai témánk szemszögéből nézve talán a „Csináld meg!”, valamint a „Csináljuk, tegyük meg!” szókapcsolatok összehasonlítása érdemelne kissé fokozottabb figyelmet.

Az első felszólító módban van, mellyel valakitől azt követeljük, hogy fogadjon szót. Érdekes, hogy a vízzel végzett kísérlet erre a parancsra hasonlóképpen reagált, mint a szennyezett vízre és a negatív üzenetet hordozó szavakra. A másik szókapcsolat viszont pont ellenkezőleg, káprázatos kristályt formált, nagyon hasonlót a Szeretet és Hála mintázatához.

A megalkuvást nem tűrő imperatív („Csináld meg!” ) sokkal kevésbé hat lelkesítőleg, hiszen üzenete nem az, hogy valamit együtt, közös erővel tegyünk meg. Habár ez is imperatív, de szelíd hangvételű közös munkára serkent („Csináljuk, tegyük meg!”).

Érdemes elgondolkodni azon, vajon jobb-e, ha a tanár kissé türelmét vesztvén azt mondja tanítványának: “Tanuld meg ezt a jövő hétre!”, vagy inkább: “Most ehhez a darabhoz közösen fogunk hozzá, mégpedig azért, hogy minél előbb eljátszhasd saját és mások örömére”.

Mivel köztudott, hogy az emberi szervezet 70%-át víz alkotja, érdemes lenne Emoto szellemében elgondolkodnunk azon, vajon hogyan is hatnak szavaink embertársainkra. Való igaz, hogy Emotonak vannak bírálói is, akik azt állítják, hogy kísérletei igencsak nélkülözik a tudományos bizonyíthatóság tényét, mivel a leírt szavak csak úgy maguktól még nem hatnak a víz minőségére. Sokkal inkább valószínű, hogy a végeredményre a kísérletet végző laboráns érzelmi energiája, annak vibrációi lehetnek befolyással.

Rövidre fordítva a szót, még egy laikus számára is kézenfekvő, hogy két ember közti kommunikáció minőségét leginkább gondolati és érzelmi energiájuk határozza meg.

 

 

 

A TESTBESZÉD JELENTŐSÉGE A VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓBAN

 

A lazítás szó valószínű mindannyiunkban kellemes érzést, a gondtalanság felhőtlen állapotát villantja fel. Az ember általában ilyen hangulatban képzelné el az életét.

Azonban ugyanez a szó egészen más hatást is kiválthat attól függően, hogy milyen módon, milyen érzelmi töltéssel mondjuk ki. Például, ha a tanár úgy találja, hogy növendéke játék közben feszült, és azt mondja neki: „Engedd el magad!”, a diák jobbik esetben ellazítja feszült izomzatát. Viszont ha a tanár türelmetlenül és felemelt hangon mondja ki ugyanezt az utasítást, könnyen ellenhatást válthat ki.

Talán kissé meglepő, de mégsem maguknak a szavaknak van a legnagyobb hatásuk az emberekkel való kommunikációban. Azt, hogy beszélgetőpartnerünk hogyan fogadja és értelmezni üzenetünket, 38%-ban a kiejtett szavak érzelmi töltésétől függ, „hangnemétől”, valamint 55%-ban a testbeszédtől, pontosabban azoknak a kísérőmozdulatoknak a hatásától, melyek szavainkat kísérik. A szavak, ill. az utasítás tartalma meglepően csak 7%-ban meghatározó:

 

   

 

Azt tehát, hogy a másik ember hogyan fogadja, s miképpen értelmezi mondanivalónkat, nagymértékben attól függ, hogy közben hadonászunk-e, mennyire tudjuk leplezni belső feszültségünket, vagy pedig valóban képesek vagyunk nyugodt hangon és érzéssel kimondani például azt, hogy “Lazulj el fiam!”

Egyértelmű, hogy a tanítvány reakcióit is legalább annyira meghatározzák előbbi tapasztalatai, mint jelleme és tipikus viselkedési szokásai adott helyzetekben.

Éppen ezért, valakire jószerével ordíthatunk is, amiből ő ránk sem hederítve, szemrebbenés nélkül meg fogja érteni, hogy: „Ja, persze, már megint begörcsöltem”. Míg egy másik már egy szinte suttogva kiejtett utasítástól: „Na, engedd már el magad!” teljesen „lefagy”.

Egy tanárnak tudatosítania kellene, hogy tanítványa még a legjobb szándékkal megcélzott szavait és utasításait is félreértheti, vagyis nem azt érti ki belőlük, ami a valódi mondanivaló.

Tanulságos lenne például, ha sok tanár hangfelvételt készítene saját órájáról, hogy meghallgassa, miképpen kommunikál növendékével: milyen a hangszíne, milyen érzelmi töltéssel ejti ki egyes utasításait, milyen gyorsan és mennyire érthetően - artikuláltan - beszél, és vajon megadja-e diákjának az őt megillető tiszteletet, vagy ellenkezőleg: babusgatja őt.

Egy ilyen hangfelvétel természetesen arról is értékes visszajelzést adhat, hogyan reagál a növendék tanárára: bátran, vidáman, megszeppenve…, és vajon elég gyorsan megérti-e tanára mondanivalóját?

 

„TESSÉK GYAKOROLNI!” –  ESETLEG LEHETNE EZT MÁSKÉPPEN, SZEBBEN IS MONDANI?

 

A verbális és nem-verbális kommunikáció együttesen végtelen összetett módon válthatnak ki ellenhatást a másik emberben.

Néha bizony vég nélkül ismételgethetünk valamit, mégsem érünk el vele eredményt. Azután egyik nap észrevesszük, hogy miután abbahagytuk a reménytelen próbálkozást - talán más módon vagy valaki más próbálja ugyanazt a dolgot elmagyarázni -, egyszerre minden a helyére kerül, megtörténik a változás.

Például egy ilyen hasonló téma a GYAKORLÁS is, melyhez a legtöbb esetben a zenét tanuló gyerek környezetének támogató hozzáállása - buzdítása szükséges. Szülők, nagyszülők, tanárok, mindannyian a „hajcsár” szerepét játsszák szegény növendék életében…, aki a rövidke gyakorlási időt leszámítva szinte rá sem néz a hangszerére.

De hát miért is szeressen gyakorolni valaki, ha nem tudatosult benne, HOGYAN kell és MIÉRT kell tulajdonképpen gyakorolnia.

Amikor egy serdülő leánykának a téli szünidőre tanárnője elrendelte a napi öt óra gyakorlást, az nemhogy az előírt napi normát teljesítette rendületlen szorgalommal…, de amellett még a házi  olvasmányait is mind egy szálig elolvasta.

Miért?

Mert szót akart fogadni tanárának, miközben szegényke azt sem tudta, mivel is töltse ki a hangszer mellett elunt hosszú órákat. Milyen kár, mennyi kárba veszett idő!

          Viszont ellenpéldaként sorakoznak azok a növendékek, akiket ugyan igen hatékony gyakorlási útmutatásokkal látnak el tanáraik, mégis összecsapják az otthoni gyakorlást. Valószínű akkora mennyiségű információt kapnak, melyek megfelelő érzelmi töltés – biztatás nélkül, meddő szavak maradnak csupán.

Ismétlés a tudás anyja; és vannak bizony tanárok, akik ezzel a módszerrel érnek el eredményt.

Egyikük egyre csak azt hajtogatta tanítványának, hogy az ő valamikori tanára nagyon szigorú volt a növendékek otthoni gyakorlását illetően. A tanítvány egyik zeneóra után eldicsekedett otthon, hogy tanára mennyire meg volt ma elégedve vele, aki tréfásan még meg is jegyezte, hogy felejtsen el minden útmutatást, mert legközelebb már semmi újat nem tud mondani neki.

És mi lett mindennek az eredménye?

A tanítványnak tetszett tanára humora, értékelte és megértette a tréfa rejtett mondanivalóját. A nyomásgyakorlás, a zsarolás, a „TESSÉK GYAKOROLNI!”- módszer  felett tehát a hatás- ellenhatás taktikája mutatkozott célravezetőbbnek.

Megtörténik néha az is, hogy zeneóra után a diák bocsánatot kér tanárától, amiért rabolja drága idejét és energiáját.

Az ilyen és hasonló kijelentésekre a tanár többféleképpen válaszolhat:

„Hát igen, nem gyakoroltál eleget.”

(Ezzel a válasszal a tanár nem enyhíti növendéke lelkiismeret furdalását.)

„Néha megtörténik, de igyekezz, hogy minél ritkábban forduljon elő.”

(A tanár ugyan észreveszi tanítványa látható megkönnyebbülését, viszont számíthat arra is, hogy mindez csak manipuláció. Gyanúját azonban nem mutatja ki, inkább ösztönzőleg akar hatni növendéke munkaszokásaira.)

„Elhiszem, hogy ma kevésbé vagy hangolt a játékra, őszintén szólva nekem is elég rossz napom van; inkább nézzük meg, mit tehetünk együtt az ügy érdekében.”

(A tanár felismeri, hogy a helyzetet úgy billentheti át leghatásosabban a holtponton, ha szövetségre lép hangulatzavarban lévő tanítványával, segítséget ajánlva fel neki.)

„Na, nem olyan borzasztó, értem én, hogy nem nyújthatja az ember mindig a tőle telhető legtöbbet, meg talán más kötelességeid is voltak. Szerintem a következő órát majd azoknak a részleteknek szenteljük, melyekre ma nem jutott idő. Már alig várom!”

(A tanár tudatában van, hogy tanítványa egyéb, pillanatnyilag elsőbbséget élvező kötelezettségei miatt hanyagolt kissé, ezt elnézi neki, ugyanakkor bizalmat előlegezve, motiválja őt a további sikeres munka reményében.)

Több példát is említhetnénk még. Különböző megfogalmazású és indíttatású válaszok különböző eredményeket produkálnak a növendékben. Teljes mértékben a tanár felelőssége, hogy milyen útmutatás-csomaggal bocsájtja el növendékét, mely az otthoni gyakorlás és a következő zeneóra kimenetele szempontjából egyaránt kulcsfontosságú.

Értelmetlen dolog tanítványainknak ígéreteket tenni, melyeket azután nem teljesítünk.

Még kevésbé előnyös – amit sok szülő igen gyakran elkövet – tanulásra és gyakorlásra buzdítani őket olyan ígéretek kíséretében, hogy a most hozott áldozat és lemondás majd egyszer megtérül, hisz mindez tulajdonképpen nem más, mint jövőbeli sikerének és boldogságának záloga.

Az ilyen és hasonló „varázsigék” a fiatalokat arra tanítják, hogy áldozataik reményében felnőttként is a talán soha be nem következő szerencsét és boldogságot várják.

Egy tanár, aki kicsit is ad magára, vigyáz, hogyan fejezi ki magát tanítványa előtt. Általános érdeklődést mutat iránta, figyelemmel kíséri fejlődését, megértést tanúsít pillanatnyi mulasztásai és egyéb problémái iránt, eredményeiért pedig megdicséri és buzdítja őt.

Olyan kihívások elé állítja, melyek által a növendék hasznosnak és kreatívnak érezheti magát, ezért megéri nekifeszülni a munkának.

A fiatal zenész számára nem kihívás például egy olyan fellépés, amely után tanára fogja bezsebelni a sikert, sem pedig egy olyan verseny, amelyen csak középszerű eredményt érhet el, miután hónapokon át véresre gyakorolta ujjait.

Ezért a tanár figyeljen oda és gondoskodjon arról, hogy egy fellépés ne csak alkalmat, de tényleges lehetőséget is nyújtson a fiatal számára, ahol megmutathatja magát, kamatoztathatja képességeit, és értelmét látja a sok gyakorlásnak.

Albert Einstein egyik nagy gondolata, hogy a képzelet fontosabb a tudásnál.

Ez az elv a zenetanításban fokozottan érvényes. A zenében ugyanis rengeteg lehetőség van a képzelet, a fantázia erejének kiaknázására. Nem más ez, mint mágikus tartalommal megtölteni a szavakat, melyekkel növendékünk számára érzékelhetővé tehetünk egy általa előadandó zenei kifejezést, egy koncertterem varázslatos hangulatát…, de ugyanilyen módon az otthoni gyakorlás is sokkal kreatívabbá tehető.

      Nézzük csak meg, mit is képzelhet a gyerek, amikor ezt hallja tanárától: „Ezt a részt majd igenis otthon fogod kigyakorolni!”

Először is azt hiszi, hogy ezáltal tanára kedvébe kell járnia. Másodszor, kissé megrémül, hiszen ezek szerint saját magára lesz utalva, mikor azt sem tudja pontosan, hogyan is fogjon hozzá a gyakorláshoz. Ugyanakkor az is azonnal világos lesz számára, hogy ezáltal kevesebb tévézésre, számítógépezésre, barátkozásra és focira jut majd ideje…

 

A HUMOR A TANÍTÁS ÉS A MOTIVÁCIÓ FEJLESZTÉSÉNEK EGYIK LEGSZÓRAKOZTATÓBB MÓDSZERE

 

Emoto szellemében tehát nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a „Csináld meg!” parancs egyéb alfajai, mint például a „Tessék gyakorolni!”, „Ezt otthon kell kigyakorolnod!”… szinte semmilyen eredménnyel nem járnak.

Ha ez így van, akkor hogyan kell a „Csináljuk, tegyük meg!” motivációs jelmondatot használható, kézzelfogható gyakorlási útmutatókra váltani?

A tanár elsősorban értesse meg növendékével, hogy a gyakorlás, pontosabban a gyakorlásra szánt idő egy lehetőség számára, hogy saját világot teremtsen önmagának, melyben alkothat, megoldásokkal kísérletezhet és fejlesztheti tudását, kreativitását. Ezáltal társa lehet önmagának, megtalálhatja saját zenei kifejezését - ami csak az övé lesz, és ami végtelen örömet jelenthet számára.

Például:

„Mutasd csak, megerősödtek-e már az ujjacskáid, fog-e menni a darab tempóban?!”

(Ez a kijelentés végtelenül lelkesítő hatással lehet egy kisfiúra.)

„Nem is igazán tudom, ezt a dallamívet legato vagy non legato kellene játszani – mivel így is, meg úgy is szokták. Szerintem te döntsd el otthon, és majd eljátszod nekem legközelebb.”

(Ezzel a növendéket önállóságra neveljük, lehetőséget adunk neki, hogy a darab lemezfelvételének meghallgatása után otthon, belátása és ízlése szerint fejezze ki magát.)

„Amikor majd a szomszédok odatelefonálnak hozzátok, hogy már fáj a fejük a zongorázásodtól, nos, akkor fog majd ez a részlet forte szólni. Néha egy kicsit a lakótársakat is lehet bosszantani, ugye?!)

(Az ilyen és hasonló ugratásokra még egy szégyenlős kisdiák is könnyen vérszemet kap, kedvet kap rá, hogy mások is hallják őt.)

„Ha elfog a gyakorlási láz, inkább várd ki, hogy elmúljon, nehogy megfertőzz valakit!”

A humor, a tréfa a tanítás és motiváció fűszere, hiszen jó hangulatban az idő is gyorsabban múlik. Semmi rossz nincs abban, ha kellemesen érezzük magunkat munka közben. 

Nem mindig a kötött célirányú munkatempó a legcélravezetőbb. Ha olykor-olykor kissé fellazítjuk a hangulatot, attól még nem áll meg a világ. 

 

          ZÁRÓGONDOLATOK

 

Egy pedagógusnak tudnia kell, hogy az emberek nem egyformák. Egyesek győztesnek, mások vezéregyéniségnek születnek, de vannak, akiknek élethivatása abban teljesedik ki, hogy másoknak segítenek – vagy képesek elviselni az élet megpróbáltatásait, kudarcait.

Éppen ezért, a zenedés növendékektől is értelmetlen dolog elvárni, hogy egyformán gyorsan fejlődjenek, hogy mindannyian kiváló zenészek legyenek elismerésekkel és díjakkal koronázva saját és tanáraik áldozatos munkáját.

Természetesen vannak és lesznek ilyenek is. Mégis, meg kell tanulnia a tanárnak egoizmus és túlzott elvárások nélkül kezelni minden egyes növendékét. Ráhangolódással, képességeik felismerésével és helyes kezelésével szinte minden gyerek előbb-utóbb megnyílik, és olyan irányban fejlődik, amely számára elrendeltetett.

A mai világ embere szavaival akarva-akaratlanul szennyezi saját és embertársa gondolatait, érzéseit, érzelmeit: sért, megbánt, lenéz, félelmet kelt és problémákat okoz.

Mi, zenetanárok mégis abban a helyzetben vagyunk, hogy NEMET mondhatunk az ilyenfajta viselkedésnek - kommunikációnak.

Az kreatív és ihletett munkahangulatban végzett következetes tevékenység talán a legtöbb, amit egy tanár növendékeinek nyújthat. Az eredmény fokmérője nem más, mint a tanítványok lelkes és odaadó munkája, amely nemcsak zenélésükben, de a hozzánk, tanáraikhoz való viszonyukban valamint életük más területein is észrevehetően megmutatkozik.

 

Végezetül idézzük Mikuli[3] szavait, melyekkel mestere F. Chopin pedagógiai módszerét jellemezte:

„Minden kimondott szava lelkesítő és inspiratív volt.”

 

           FORRÁSOK:

·       Emoto, M.,2004: The message from water /Sporočilo vode/, Ljubljana, Založba Sanje

·       Green, B., 2003: The MASTERY of MUSIC, Ten Pathways to True Artistry, New York, Broadway Books, a division of random House, Inc.

·       Eigeldinger, J. J., 1986: Chopin: pianist and teacher as seen by his pupils, Cambridge, New York, Melbournse, Madrid, Cape Town, Singapore, Săo Paulo, Delhi, Cambridge University Press

·       Kunaver, D., 2008: Tanulok tanítani /ered. Učim se poučevati/, Ljubljana, D. Kunaver

·       Paeterson, K., 2005: 55 Teaching Dilemmas: Ten Powerful Solutions To Almost Any Classroom Challenge, Markham ON, © Pembroke Publishers

·       Gibran, K.,: The Prophet, On Children, Webmaster Juan R. I.Cole, http://www-personal.umich.edu/~jrcole/gibran/prophet/prophet.htm#Children, az idézet dátuma 2013. április 2.;

 

A szöveget szlovén nyelvről magyarra fordította: Péter Zoltán

 

www.damjanazupan.com

 

Megjegyzés: A szöveg annak az eredeti szakcikknek a kissé módosított változata, amely eredeti formában a szlovén zongorapedagógusok társaságának (EPTA Slovenija) Virkla c. szaklapjában jelent meg 2013-ban. A tematikát a szerző először az EPTA 34. Nemzetközi kongresszusán Stockholm-ban mutatta be 2012-ben.

 

 [1]   A Flow mentális alkotói állapot, melyben az egyén teljes mértékben a munkájára összpontosít, melyet folyékonyan, erőfeszítés és fennakadás nélkül végez. “Teljes mértékben összpontosított motiváció”, ahogy a Flow-állapot megfogalmazója, Csíkszentmihályi  Mihály (szül. 1934. Fiume-ban (Rijeka, Horvátország), 22 évesen az Egyesült Államokba emigrált) állítja.

 

 

 

 

[2]          Emoto munkásságáról, valamint vízzel végzett kísérleteiről készült fényképeket a www.masaru-emoto.net internetes oldalon találhatjuk meg, valamint A víz üzenete (Messages from water) című könyve magyarra fordított kiadásában.

[3]   … every word from his lips was stimulating and inspiring. Eigeldinger, 1986., 11.old.