HERCZ DORMAN ALIZ*

 

BETEKINTÉS AZ EURÓPAI ORSZÁGOK ZENEOKTATÁSI RENDSZERÉBE (VI.)

 

Zenetanárképzés Szlovéniában

 

A szlovéniai törvénykezés értelmében az általános vagy speciális zeneoktatásban dolgozó zenetanároknak BA-fokozatú egyetemi diplomával kell rendelkezniük. Ilyen diplomát a két szlovéniai egyetemen lehet szerezni: a Ljubljanai Egyetem Zeneakadémiájának Zeneoktatás Tanszékén és a Maribori Egyetem Pedagógiai Karának Zenei Tanszékén. A zenetanár-képző kurzus mindkét intézményben 4 éves (8 szemeszterrel, 3000 tanítási órával, 240 kredittel). Az ötödik év a szakdolgozat elkészítésére szolgál.

A zenetanár-képző kurzusok komplexek, és a következőkre készítik fel a hallgatókat: általános iskolai zeneoktatás, középiskolai zeneoktatás, karvezetés gyermek-és ifjúsági kórusokban, zeneiskolai oktatás: az iskola előtti szint (2 év), valamint a Zenetudomány (Zeneelmélet) és Szolfézs tárgyak, melyek a zeneiskolai hangszeres programok részét képezik (két éves, négy éves és hat éves program).

A Ljubljanai Egyetem Zeneakadémiájának zenetanárképző kurzusain az egy évfolyamon tanuló hallgatók száma 16 és 22 között váltakozik. A végzett zenetanárok a zenei képességek, készségek és tudás széles spektrumával, valamint a munkájukhoz szükséges megfelelő zenei módszertani, zenepedagógiai és zenepszichológiai tudással rendelkeznek.

Az általános iskolák alsó osztályaiban való zeneoktatásra az osztálytanító képzési program elvégzése jogosít fel (általános tanítók, BA fokozat). Ezt a képzést három szlovéniai egyetem végzi: a Ljubljanai, illetve a Maribori Egyetem Pedagógiai Karának Általános Iskolai Tanítóképző Tanszéke, valamint a Primorska Egyetem Koperi Pedagógiai Kara.

Az osztálytanítói képzés 4 évet vesz igénybe, (8 félév, 3045–3285 óra, 240 kredit), az ötödik évben a hallgatók befejezik diplomamunkájukat. Évente körülbelül 120 hallgató lép be a tanítóképzésbe.

 

Tanterv

A zenetanár-képző kurzus (BA) 4 évig tart; 8 félévből és 120 hétből áll. A négy év mindegyike során 60 kreditpontot kell teljesíteniük a hallgatóknak. A zenetanár-képző kurzusok tantervi tartalmát az 1. és 2. táblázat, a kreditek általános tantárgykörök közti megoszlási arányát az 1. és 2. ábra mutatja be.

 


1. táblázat: A zenetanárképző kurzusok tantárgyai a Ljubjanai Egyetemen

Tárgycsoportok

Tantárgyak

Kötelező

Fakultatív

Művészeti szakok

Karevezetés, Partitúrajáték, Énekkar, Ének, Gregorián ének, Zongora, Improvizáció, Csoportos hangszer

X

 

Gregorián ének(2. év)

 

X

Zeneelmélet és zenetörténet

Szolfézs, Ellenpont, Összhangzattan, Formatan, 20. századi zene, Akusztika, Világzene-történet, Szlovén zenetörténet, Népzene, Multimédia (zene és informatika)

X

 

Filmzene, Jazz, Zeneirodalom

 

X

Pedagógia

Pszichológia, Pedagógia és a felnőttoktatás módszertana, Általános zenedidaktika, Speciális zenedidaktika, Pedagógiai gyakorlat (osztálytermi tanulás és tanítás: éves ütemterv szerinti összetett gyakorlat)

X

 

 

 

2. táblázat: A zenetanárképzés tantárgyai a Maribori Egyetemen

Tárgycsoportok

Tantárgyak

Kötelező

Fakultatív

Művészeti szakok

Vezénylés, Partitúrajáték, Énekkar, Ének, Zongora, Második hangszer, Csoportos hangszer, Basso continuo és improvizáció

X

 

Zeneelmélet és zenetörténet

Szolfézs, Ellenpont, Összhangzattan, Formatan, 20. századi zene, Világzene-történet, Szlovén zenetörténet, Elektroakusztika, , Népzene, Multimédia (zene és informatika), Hangszerismeret és a hangszerelés alapjai, Zeneirodalom, Művészettörténet

X

 

Pedagógia

Pedagógia, Módszertan, Zenetanítási módszertan, Bevezetés a módszertan tudományos kutatásába, Pszichológia.

X

 

 

1/a-b ábra: A kreditpontok aránya

 

szlovénia1

 

szlovénia2

 

A Bachelor képzés 8 félévig, 120 héten át tart, a hallgatóknak 60 kreditpontot kell szerezniük. Az osztályfőnöki tananyag egy sor pedagógiai tantárgy és technikai-elméleti tárgy elsajátításából áll, beleértve azok szakterületi módszertanát. A Ljubljanai Egyetem Oktatási Karán a képzés magába foglalja a következő tárgyak alapjait: Szlovén nyelv és irodalom, Természettudományok, Szociális tanulmányok, Matematika, Zene, Művészet és Sport. Az osztálytanítónak itt a filozófia, pedagógia, pszichológia és szociológia, valamint az alapvető módszertan kutatási munkák ismeretével kell rendelkeznie.

 

3. táblázat: Zenei tantárgyak a képzésben

Tantárgy

Kötelező

Fakultatív

Ének/hangszer

X

 

A zeneoktatás módszertana

X

 

Énekkar és karvezetés

 

X

Választható tárgy: zene

 

X

 

Az egyetemi program 3225 kötelező és választható órából áll (240 kredit) a zenei tárgyak aránya 480 kötelező és választható óra, ami a teljes óraszám 14,9%-a (45 kredit). Azok a hallgatók, akik a karvezető tanfolyamot is befejezik (további 60 órányi választható tárgy) általános iskolai szintű karvezető bizonyítványt szereznek. 

 

2. ábra: A kreditpontok aránya a tantárgyak között az osztálytanító szakon

 

szlovénia3

 

Módszerek, szervezeti formák

A zeneakadémiai zenetanár-képzés különféle oktatási és tanulási módszereket tartalmaz: előadásokat, szemináriumokat, workshopokat, kiscsoportos és egyéni munkát, zenepedagógiai gyakorlatot, önképzést, portfoliót és e-learning formákat.

Az oktatói készségek kialakítása négy évet átfogó folyamat. A zeneoktatás elmélete és első tényleges gyakorlatai a „Speciális zenei módszertan” nevű tantárgy keretébe tartoznak. Az első évben a hallgatók megtanulják, hogyan kell óvodás és iskoláztatásuk első éveiben járó általános iskolás gyermekeknek zenét tanítani, a második év az általános iskola felsőbb osztályaira készít fel: a negyediktől (9 évesek) a kilencedik osztályig (14 évesek), a harmadik év a zeneiskolákra összpontosít, felkészíti a hallgatókat a zeneelmélet és a szolfézs tanítására, míg a negyedik év a középiskolai zenetanítás felé fordul. A hallgatók a teljes négy év során oktatási gyakorlaton vesznek részt, ahol oktatói képességeiket tanórai megfigyeléssel (óralátogatással), önálló tanórák tartásával és folyamatos gyakorlattal fejleszthetik.

Az oktatásban használt technológia tantárgyanként eltérő, létezik például Multimédia elnevezésű tantárgy (zene és számítástechnika), amely az új technológiák használatára összpontosít a tanítás és tanulás folyamatában (Sibelius szoftver).

Az osztálytanítókat képző programban (Ljubljanai Egyetem Pedagógiai Kar) az összes tanítási órának – előadások, gyakorlati órák, szemináriumok – mintegy negyedrészét fordítják pedagógiai tárgyakra, a többi részt speciális elméleti tárgyakra és oktatásuk módszertanára.

A hallgatók közvetlen kapcsolatba kerülnek a diákokkal az óralátogatások és a tanítási gyakorlat során. A gyakorlati felkészítésben folyamatosan vezetik be a hallgatókat az önálló pedagógiai munkába (a megfigyeléstől a segédkezésig, az irányított és önálló szakmai gyakorlatig).

Az osztálytanítói program is tartalmaz infokommunikációs oktatást a leendő osztálytanítók számára. Szlovéniában megtették az első lépéseket ahhoz, hogy létrehozzák az általános iskolák számára a saját infokommunikációs környezetet ennek ellenére a hallgatóknak kevés lehetőség áll rendelkezésükre, hogy olyan szoftverekről tanuljanak, mint a Finale, a Sibelius, a Cubase, stb.

 

Értékelés / Vizsgák

A zenetanár-képzésre jelentkezőknek felvételi vizsgán kell átesniük. A Zeneakadémián (Ljubljanai Egyetem) ez a következőkből áll: írásbeli vizsga (ennek nagyobbik része az összhangzattan, ellenpont, a zenei formák és a zenetörténet területéről szóló feladatokat tartalmazza, a második rész rövid, különféle zenei témákról szóló esszé), a zongoratudás felmérése, éneklés hangszeres kísérettel, majd pedagógiai interjú a jelölttel. Azoknak a jelölteknek, akik sikerrel végezték el a középfokú zeneiskolát (zeneelméleti program), csak a felvételi vizsga harmadik és negyedik részét kell teljesíteniük.

A hallgatók tanulmányi előmenetelét mind a négy éven át vizsgákon értékelik. A vizsga formája a tantárgy természetével, céljaival és feladataival összhangban változik (írásbeli, szóbeli, gyakorlati, ill. kombinált vizsga, tanítási portfolió, napló, vizsgatanítás).

A tanári kompetenciát egyetemi oktatók (a tanítási gyakorlat moderátorai), iskolai tanárok, (részben) témavezetők és (részben) a csoporttársak értékelik. Az értékelés kritériumait a képzésen belül külön-külön alakítják ki az egyes évfolyamokon tanuló hallgatók számára.

A tanulmányok befejezésekor teendő záróvizsga a következőket tartalmazza: iskolai vizsgatanítás (a hallgató választhatja meg az iskolatípust), írásbeli munka és ennek megvédése (a hallgató választhatja meg a témát / címet és a témavezetőt), zeneirodalom-ismeret (a hallgatók választanak zeneműveket egy adott listából).

Az iskolában töltött idő kezdetén a zenetanár gyakornoki státuszban van – a gyakornoki idő tíz hónapig tart, melynek során tapasztalt mentor-tanár kíséri figyelemmel és értékeli a teljesítményt. Mikor a gyakornoki idő sikeresen lezárult, a leendő zenetanár a bizottság előtt szakmai vizsgát tesz.

A folyamatos szakmai fejlődést az oktatás terén dogozó szakemberek továbbképzési programjai szolgálják. A szolgálatban álló zenetanároknak joga van évente öt munkanapot szakmai továbbképzésen tölteniük, és munkából való távollétük idejére fizetési kiegészítést kapniuk (a Ljubljanai Zeneakadémia több ilyen programot is kínál, bár nem évenkénti rendszerességgel).

A Maribori Egyetem Pedagógiai Karán csak a leendő osztálytanítóknak kell felvételi vizsgát tenni, melynek célja zenei képességeik felmérése. Gondot okoz a felvételi vizsga hiánya a másik két szlovéniai pedagógiai karon, mert így egyes hallgatók alacsony zenei tudással rendelkezhetnek. A további vizsgák a ljubljanai zenetanárképzés kapcsán említettekhez hasonlóan történik., majd a következő állomás a tíz hónapos, általános iskolában eltöltött gyakornoki idő és a szakmai vizsga. Ezek után tekintik az osztálytanítót alkalmasnak arra, hogy tanulókkal dolgozzon.

 * Hercz-Dorman Aliz egyetemi adjunktus (tanszékvezető-helyettes ELTE-BTK Zenei

Tanszék) doktori disszertációjának az a fejezete, amelyből a jelen számunkban idézünk,

érdekes és tanulságos betekintést nyújt az európai országok zeneoktatási rendszerébe. A

kutatómunkát a doktorjelölt szerző, dr. habil. Fehér Katalin CSc javaslatára kezdte el, és dr.

Bodnár Gábor (DLA egyetemi docens, tanszékvezető, ELTE BTK Zenei Tanszék) szakmai

irányításával fejezi be és készül műhelyvitájára A téma aktualitását jelzi az is, hogy az ELTE

BTK Zenei Tanszéke milyen nagyon fontosnak tartja az európai egyetemek közötti

átjárhatóságot, különös tekintettel a náluk végzett nagyszámú hallgató okleveleinek külföldi

egyetemeken történő elfogadása érdekében. (A Szerk. megj.)