Révész József*

 

Az interaktív ének-zene foglalkozások hatása

az óvodások személyiségének a fejlődésére

 

 

Kodály Zoltán, Forrai Katalin, Kokas Klára hagyatéka jogosítja fel az elhivatott pedagógust arra, hogy bővítsék azokat a megoldásokat, pedagógiai módszereket, amelyek segítik az élményszerűséget hatékonyabbá téve a gyermekek zenei nevelését. Kutatásunk célja az óvodai zenei nevelésre épülő interaktív foglalkozások hatásának vizsgálata a személyiség fejlődésére.

A zeneművészek által vezetett rendhagyó foglalkozások lényege a folyamatos párbeszéd a felnőtt, és a gyerek között. Mintegy 400 előadásból leszűrt tapasztalatainkról kívánok beszámolni. Meggyőződésem, hogy a művésztársaimmal közösen irányított interaktív ének-zene foglalkozások lehetővé teszik az óvodások képzelőerejének, intuitív képességeinek a kibontakoztatását, a zenei tehetség korai felismerését, és fejlesztését.

 

„Az óvodával, annak zenéjével foglalkozni

nem mellékes kis pedagógiai kérdés,

hanem országépítés.”

                                           Kodály Zoltán

 

Bevezetés

 

Muzsikusként vallom, hogy a zene egy érzelmi nyelv. Alkalmas gondolatok, érzelmek közvetítésére átvitt, és valós értelemben egyaránt. Sokszor tapasztalom, hogy hatni lehet vele az emberekre. Ez hangsúlyozottan igaz az óvodáskorú gyermekekre, hiszen a nevelő a gyermeket saját gondolkodásával befolyásolja. Értékrendszere most kezd kialakulni, fogékony mindenre, elfogadja a tekintély alapján értékelő véleményt. (Forrai, 1991) A zenei nevelés a művészeti nevelés körébe tartozik. Felkeltheti a gyermek zenei érdeklődését, formálja zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. (Forrai, 1974)

De miben áll a művészet, és a művészi zene jelentősége? A művészeti alkotás a valóság esztétikai elsajátítása, két lényeges feltételét egyesíti az érzelmi nevelésnek. Egyik oldalról megkívánja a valóság alapos, a teljes gondolati apparátus útján kialakított, általánosító, és absztraháló ismeretét. Tehát a társadalmi valóság objektív, és helyes ismeretén kell alapulnia. De ezt az igaz ismeretet konkrétként, érzékelhető valóságként teszi élménnyé közönsége számára, tehát élmény–értékű hatással alakíthatja érzelmi magatartását. (Ujfalussy, 1968) 

Tapasztalataink szerint, a mindennapi életben háttérbe szorul az esztétikai, és érzelmi nevelés, pedig a transzfer hatás révén a jobb agyféltekére ható zenei elemek, a bal féltekei tevékenységeket pozitívan befolyásolják, ami a teljesítményt optimálisan javíthatja.(Dr. Konta, 2001) Az érzelmek áthatóan, és rendkívül befolyásolóan vannak jelen a gyermekkori személyiségfejlődésben. Az érzelmi intelligencia a szív látása. (Goleman, 1997) Szellemi elődeink jelentős tapasztalatot, és fontos kutatási eredményeket hagytak ránk.

Dalcroze, és az euritmia (Bagdy, 1991) az embert saját mozgástartományába vezeti vissza, őseredeti mozdulatoknak, a hangzásnak, és a ritmusnak a forrásához.

Montessori (Szőnyi, 1988) módszerének az volt a célja, hogy tanítványaiból jó zenehallgatók váljanak; a gyermek-közösség igen sajátos közösség, olyan, melyben ki lehet, és ki kell fejleszteni a zenei intelligenciát. Nemcsak a megértés volt számára fontos, hanem az átélés magas foka is. Ennek érdekében tanításához a zeneirodalom mesterműveiből állította össze sorozatát. Ez összecseng Kodály azon véleményével, hogy remekműveket csak remekművekkel lehet tanítani. Módszerében a belső hallás kifejlesztését tartja fontosnak, a kíséret nélküli a capella éneklést, melyet minél hamarabb egészítsen ki második szólam, mert ez vezet a tiszta intonációhoz.

Kokas Klára módszerében folyamatos a gyerek, és a pedagógus közötti kapcsolat. E kapcsolat célja a gyermek szellemének, fantáziájának kibontása.

Saját, rendhagyó foglalkozásainkat 2010-ben kezdtük el, abból a célból, hogy a zenét, és a zene nyelvét érthetővé tegyük az óvodáskorú gyermekek számára, különös hangsúlyt helyezve az élményszerűségre, és a zene képszerűségére.

 

Anyag és módszer

 

Kutatásunk célja annak a hatásnak a vizsgálata, melyet a zene gyakorol a 3-7 éves korú gyermekek személyiségfejlődésére.

 

A vizsgálat hipotézisei

 

A kutatás céljához igazodva fogalmaztuk meg hipotéziseinket.

(1) Az interaktív zenei foglalkozások kedvező hatással vannak a gyerekek kreativitásának a fejlődésére.

(2) A konstruktív (Dr. Varga, 2011) tanulásértelmezés szerint a gyermekek tudásukat a nekik megfelelően kialakított környezetben, a saját problémájukkal foglalkozva, aktív, alkotó, felfedező tevékenység során szerzik meg. A zenés-játékos interaktív foglalkozások során sok ismeretanyag adható át, melyet a gyerekek beépítenek saját tudásukba.

(3) A zene érzelmi nyelv. Megértése részben ösztönös, részben tanulható. A zenei fogalompárok megértetésénél alkalmazható ez a felfogás.

(5) Az óvodában történő zenei nevelés kiegészíthető, egyéb alternatív módszerekkel.

 

A vizsgálat mintája

 

A mintát 2010, és 2012 között mintegy 150-160 óvodában megtartott interaktív zenés foglalkozás, és az ezekről készült DVD filmek utólagos elemzése képezte.

Külön kiemelném, hogy vizsgálataink kiterjedtek a kis falusi óvodáktól

(8-12 fő) egészen a nagy városi (100-120 fő) intézményekig. Jelentős különbségeket észleltünk közöttük, de ezek részletes elemzését jelen tanulmány keretei nem teszik lehetővé.

A kutatás módszerei

 

Kutatásainkban a megfigyelés módszerét alkalmaztuk.

(1) Foglalkozásainkon megfigyeltük a gyerekek érzelmi reagálásait.

(2) Szóban tettünk fel kérdéseket a gyerekeknek, a hallott zenékkel kapcsolatban, így figyelve meg fantáziájukat, és kreativitásukat.

(3) Azokban az intézményekben, ahol többször tartottunk foglalkozást, összehasonlítottuk, a gyerekek reagálásait korábbi megnyilvánulásaikkal.

(4) Az előadásokról készült DVD filmek elemzésekor megfigyeltük a gyermekek érzelmi reagálását.

 

A kutatás menete

 

Az óvodákba hárman megyünk, zongorás trió formájában, ami zongorából, hegedűből, és gordonkából áll. Egy-egy „előadás” 35-40 percig tart. Igen fontos, hogy a gyerekeket saját megszokott környezetünkben keressük fel, így sokkal hamarabb feloldódnak, valamint ez esetben szervesen tudunk az óvodában amúgy is folyó zenei neveléshez illeszkedni. Foglalkozásainkon kifejezetten a magyar népzenére, és a klasszikus zeneirodalomra hagyatkozunk. Ennek komoly oka van. Minden nép zenei nevelésének a saját néphagyományából kell kiindulnia. (Forrai, 1974) A dallam, és a szöveg , csak ezekben a dalokban alkot tökéletes egységet. De ezeken a dalokon kívül a művészi értékű komponált zene is a zenei nevelés anyaga kell, hogy legyen. Kutatásaink során olyan irányított zenés foglalkozásokat tartunk, melyeken kifejezetten a gyermekek érzelmi, és esztétikai érzékenységének a fejlesztését, és azok hatásait vizsgáljuk.

Évente négy különböző előadást készítünk, és mind a négy egy téma köré csoportosul. 2011-2012-es tanévben a zene és a természet kapcsolata volt a fő téma, míg 2012-2013-ban a falusi élet a közös pont. Azon túl, hogy esztétikai érzéküket, kreativitásukat fejlesztjük, rengeteg ismeretanyagot is átadhatunk, melyet játékos formája miatt, szinte észre sem vesznek.

A tudást nem a pedagógus hozza létre a gyermekben, hanem segíti a tanuló kisgyermek saját gondolati struktúrájának felépülését, vagyis optimális feltételeket teremt ahhoz, hogy ez a belső építkezés minél eredményesebb legyen (Dr. Varga, 2011)

Véleményem szerint, a játék, a mese, és az ezekhez illeszkedő zene képes ezt az optimális feltételt megteremteni. Az első cél a gyermekek fantáziájának, képzelőerejének megmozdítása. A túlzott eszközhasználat megöli a gyerek fantáziáját. Ha kizárólag a zenére összpontosít, figyelmét nem vonja el más, képzelete igen hamar beindul. Rendszerint egy történet, mese köré igazítjuk a zeneműveket, mondókákat, gyermek-, és népdalokat.

 

Az eredmények bemutatása

 

Kreativitás, és személyiségfejlődés:

Az elhangzó zeneművek előtt nem mondjuk meg, hogy mi a darab üzenete, hanem megkérjük a gyerekeket, hogy utána mondják el gondolataikat. Engedjük, hogy maguk találják ki, hogy az adott történet merre halad. Nem ragaszkodunk a saját elképzelésekhez, engedjük a kicsiket gondolkozni Ez természetesen nagyfokú rugalmasságot igényel a foglalkozást vezető muzsikus-pedagógustól. Értékesnek találjuk a gyermeki ötleteket, gondolatokat, és hozzászólásokat, a képzelőerő megannyi megnyilvánulását. Azt tartjuk eredményesnek, ha nem kell a zeneműhöz tartozó, általunk kitalált történést elmondanunk, hanem az óvodások által elképzelt esemény irányításában segédkezünk azáltal, hogy az elhangzott ötleteknek teret adunk, sőt bátorítjuk a szólni kívánókat, és segítünk a történetet továbbgörgetni.

Példák:

Vivaldi: Négy évszak Vihar tétel- Dörög az ég, villámlik, esik az eső, stb.

Egy másik alkalommal már a következő válasz hallottuk:

„Az angyalok hordót görgetnek az égen”

Brahms: D-moll Kettősverseny II. tétel - A mesében szereplő két cica szereti egymást, vagy haragban vannak.

Brahms: Trió Op. 8 I. tétel - A fonóban ezzel a zenével lesz meleg.

Debussy: Trió G-dúr II. tétel - A szegény ember, és a szegény asszony boldog, mert van nékik két bors ökröcskéjük. Hallgassátok meg, milyen volt a szekerük.

Ismeretanyag átadása:

Csip-csip csóka, vakvarjúcska… Az ismert dalocska éneklésekor soha nem merül fel, mi a „vakvarjú”? Olyan állat, ami vak, vagy valami másról van szó?

Megkérdezzük, hogy mi a vakablak? Olyan, mintha ablak volna, nem mégsem az. Vakvágány, vakbuzgóság, vakszerelem stb. Benne van a dalban, mégse hallja senki. A csóka.

Zenei fogalompárok megértése, és alkalmazása:

Három zenei fogalompárt különböztetünk meg.

Ezek: halk-hangos, lassú-gyors, és magas-mély.

A tanulási folyamat (Forrai, 1974) a zenében ugyanaz, mint a „tudományos” területek konkrét tapasztalásainál, természeti törvényeinek megismerésénél.

A gyermekek érzékelés alapján, ingerként fogják fel a hanghatásokat. A többféle elhangzó szemléltetésből a gyermek kiszűri az azonosságot, és így érti meg a fogalmat. Mivel felfogásom szerint a zene érzelmi nyelv, adódik a lehetőség, hogy a fogalompárok megértéséhez is alkalmazható ez az elv. A zenei párokat érzelmekhez kötjük.

Példák:

Halk-hangos. A gyerekekkel játékosan lovat patkolunk. Ennek a lovacskának a hátsó lába érzékeny, ezért halkan, óvatosan, és lassan patkoljuk meg, nehogy megijedjen.

Kipp kopp kalapács,

kicsi kovács mit csinálsz

Sárga lovat patkolok

Arany szeggel szegelem

Uccu pajtás kapj fel rája

Úgyis te vagy a gazdája

 

Elmegyünk az erdőbe fát vágni. Néhányan messzebb mennek rőzsét gyűjteni, ezért a hangjuk halkabb, mert távolabb vannak.

 

Vágok, vágok fát, de micsoda fát

Égi rekettyét, égi menyecskét

Aki velem vörs, én is azzal vörs

Fogadjunk föl egy pint borba

Hogy ez huszonöt.

 

Lassú-gyors. Képzeletünkben kocsira ülünk, és elutazunk. De mi húzza ezt a kocsit? Talán egy elefánt? Hogy mozog az elefánt. Lassan, mert nagy. Gyorsabb állat kell. Húzza egy gepárd, mert az nagyon gyors.

 

Kicsi kocsi három csacsi döcögő-döcögő

Benne gyerek kicsi kerek döcögő-döcögő.

 

Magas-mély. Cirmos cica, és Kázmér a kandúr beszélgetnek.

J. Brahms: Kettősverseny II. tétel. Unisono a hegedű, és a gordonka között.

A szegény ember, és szegény asszony története, boldogok-e vagy szomorúak.

Debussy: Trió G-dúr I. tétel, részlet. A két hangszer egymásnak felelget.

 

Egyéb megfigyelések

 

A vizsgált minta nagysága révén alkalmunk nyílik mintegy 150-160 óvoda napi rendjébe betekinteni, és megfigyelni az óvodapedagógusok, és a gyerekek kapcsolatát. Azokban az intézményekben, ahol a nevelők hagyják, hogy a gyermekek elmondják élményeiket, benyomásaikat, sokkal nyitottabb a légkör.

Kíváncsibbak egymás véleményére, hajlandók egymást meghallgatni. Igyekszünk meghallgatni a gyerekeket, teret adunk élményeik elmondásához, így ők is meghallgatnak minket. Fontos azonban, hogy a foglalkozást megfelelő mederben tudjuk tartani. Fegyelmezés helyett a figyelem fenntartása célravezetőbb. Kokas Klára szerint, ne a rendetlenkedőre szólj rá, hanem dicsérd meg a mellette ülőt, hogy milyen szépen viselkedik. Példa: Leopold Mozart: Gyermekszimfónia. Lovas szánnal utazunk, a gyerekek csengőt kapnak a kezükbe, ők a lovacskák. A többiek gyakran kezdenek el a lábukkal dobogni. Nem szólunk rájuk, hanem megkérdezzük, miért kell a lovak nyakába télen csengő? Mert a puha hóban nem hallatszik a paták dobogása.

 

Összefoglalás és ajánlások

 

A zene, és a zenei nevelés az óvodai foglalkozások fontos, és kihagyhatatlan része. Ez hatással van későbbi életükre, a transzferhatások révén. Transzfer (Woodworth-Schlossberg,1966) egy cselekvési mód átvitele egyik tényezőről a másikra. Módszerünk segíti a kompetencia alapú oktatást, de speciális képzettséget igényel, hiszen hivatásos zeneművészek, és pedagógusok vagyunk egyben. A későbbiekben, kutatásaim eredményeit összegezve, adaptálni lehetne módszerünket az óvodapedagógusok számára kész forgatókönyvek, és CD mellékletek formájában, oktatási segédanyagként.

A gyerekek reakcióit figyelve felismerhető a tehetség korai megnyilvánulása. Nem kizárólag a zenei tehetségre gondolok, bár a ritmusérzék, a tiszta ének szintén kiütközik. Visszautalnék fent említett véleményemre: a zene egy érzelmi nyelv. Műveléséhez, és megértéséhez elsősorban képzelőerőre, intuitív képességekre, fantáziára, és kreativitásra van szükség. Mivel kutatásaimban hangsúlyozottan a gyerekek reagálásait figyeltem meg, ezek a képességek nagyon hamar felszínre kerülnek, és ezek kibontása, az életben nélkülözhetetlen képességek birtokosává teszi őket.

 

Irodalom

 

Bagdy Emőke (1991): Az euritmia alapjai

Dárdai Árpád (2010): A paraszti világ üzenetei. Kutatók éjszakája BPK 2010

Forrai Katalin (1974): Ének az óvodában

Forrai Katalin (1991): A művészetre nevelés lehetőségei az óvodai nevelésben

Kokas Klára (1972): Képességfejlesztés zenei neveléssel

Kokas Klára (1992): A zene felemeli kezeimet

Lindenbergné Kardos Erzsébet (2005): Zeneterápia

Nehalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktívizmus és pedagógia

Nonverbális pszihoterápiák

Óvodapedagógiai Nyári Egyetem Kecskemét 34-38.old

Szőnyi Erzsébet (1988): Zenei nevelési irányzatok a XX. században

Ujfalussy József (1968): Az esztétika alapjai, és a zene

Woodworth, R. S. – H. Schlossberg (1966): Kísérleti pszihológia

 

 

Kísérleti darabok jegyzéke

 

J. S. Bach: d-moll Kettősverseny (BWV 1043)

J. S. Bach: Arioso

J. S. Bach: Air

Bartók Béla: Este a székelyeknél

Bartók Béla: Mikrokozmosz

J. Brahms: Trió Op.8 No.1

C. Debussy: Trió G-dúr

Farkas Ferenc: Régi magyar táncok

G. Fauré: Álom után

G. F. Händel: Largo

J. M. Leclair: Sarabanda

F. Mendelssohn-Bartholdy: Szent Iván éji álom

L. Mozart: Gyermekszimfónia

W. A. Mozart: G-dúr Trió

C. Saint-saëns: Hattyú

Puccini: Zümmögő-kórus

A. Vivaldi: Négy évszak

A. Vivaldi: a-moll Hegedűverseny

 

 

 

 

 * Révész József gordonkaművész, a Nyugat Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar óraadó tanára. Az interaktív ének-zenei foglalkozások hatása az óvodások személyiségének a fejlődésére - "Képzés és gyakorlat" c. tanulmánya a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának és a Nyugat-magyarországi  Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának neveléstudományi folyóirata 10. évfolyam 2012/ 3-4 számában (272-278.) jelent meg először.