FITTLER KATALIN

 

Fischer Annie-t hallgatva - születésének centenáriumán

 

http://i.prs.to/t_200/warnerclassics2564634123.jpg

 

A hangrögzítés jóvoltából már csak részlegesen igaz „a hang elszáll” korábban általános érvényű szlogenje; ami rögzítésre került, felidézhető. A mindenkori utókor nagy szerencséjére, hiszen egyébként maradna az a fajta élmény-megosztási lehetőség, amelynek hatásfoka mindenképp alacsony: a szavak aprópénzére váltás. Erre emlékeztet „Fischer Annie művészete” című tanulmányában (in: Fischer Annie. Klasszikus és Jazz Kiadó, Budapest, 2002):

 

„George H. Lang, a New York-ban letelepedett magyar származású zenetudós emlékeztet arra, hogy a művészettől mindig valami elbűvölő, rejtelmes hatást várunk. Fischer Annie játékának éppen erről az ellenállhatatlan varázsáról szólnak a kötetünkben összegyűjtött hangversenykritikák. Ugyancsak Lang figyelmeztet – Edwin Fischerre hivatkozva – arra is, hogy a ’szavakkal felidézett zene éppoly távol áll a valóságtól, mint egy elmesélt vacsora’. Megkísérelhetjük elemezni, de lényegét megragadni szinte lehetetlen. Fischer Annie koncertjeinek nem egy krónikása ismeri be szavainak korlátjait: a jelzők, hasonlatok ellenére éppen a leglényegesebb hiányzik annak az élménynek leírásából, amit Fischer Annie játéka nyújtott.”

 

Hagyományosan egy-egy kerekszámú évfordulót egy évig ünneplünk, erre utalnak a különböző hivatalosan kinyilvánított „emlékévek” is. Nos, a zongoramuzsika (s mint olyanok, Fischer Annie művészetének) szerelmesei nem panaszkodhatnak: már a „100. születésnapra” boltokba kerültek olyan CD-korongok illetve albumok, amelyek az idővel dacolva jelenidejűvé teszik a múltat, könnyen hozzáférhető közkinccsé téve Fischer Annie művészetét.

 

A Hungaroton gyűjteményesen újra kiadta a Beethoven-szonáták összkiadását, kibocsátott egy három-korongos (The Centennial Collection), egy két-korongos (Encore. In Concert) albumot, valamint egy olyan összeállítást, amely azt a címet kapta:The Essential Collection. A stúdiófelvételek mellett olyan „ellesett pillanatokhoz” is jutunk, amelyeket koncerteken titokban vett fel a művésznő egyik rajongója, Dévény Anna.

 

A Warner Classics 8 korongot tartalmazó albumot adott közre, „The Complete London Studio Recordings” címmel (2564 63412-3). Ezek a felvételek 1955 és 1964 között készültek, némelyikük mono felvételtechnikával. Azt hiszem, amiért két olyan felvétel is szerepel köztük, amelyeket Bécsben rögzítettek, senki nem fog neheztelni az összeállítás készítőire.

 

A magyar kiadványok műsorában vannak átfedések, ami - egy-egy program összeállítási szempontjait tekintve – voltaképp érthető. Ilyen felbecsülhetetlen értékű felvételek esetében aligha reklamál ezért a potenciális vásárló. Annál örvendetesebb, hogy viszonylag kevés az átfedés a londoni stúdiófelvételekkel: mindössze 2 Mozart-zongoraverseny, 2 Beethoven-szonáta, koncertfelvételként pedig Schumanntól az Op. 17-es C-dúr fantázia és a Kinderszenen, valamint Schubert egy impromptuje. A magyar felvételek 1977-ből és ’78-ból valók.

 

A talán kevesebbekhez eljutó gazdag londoni felvételekkel kapcsolatos élményeimet szeretném megosztani az Olvasókkal.

 

Először is azt a nagy tanulságot, hogy Fischer Annie ugyan hírhedetten nem szerette, ha rögzítik játékát, de amikor vállalkozott stúdiófelvételre, akkor olyannyira tudott a zenére koncentrálni, hogy miközben játszott, talán meg is feledkezett a körülményekről (nem kétséges, ez külön feladatot ró az előadóművészre). Mivel interjút nem adott, ezt nem lehetett megkérdezni tőle, s talán még magánbeszélgetés keretében sem vallott volna ilyetén tapasztalatairól (mert az érzést elárulta, a mesterségbeli titkot nem). Hallgatom a korongokat, s ugyanazt az időtlenséget tapasztalom, ami koncertjein is érvényesült. Megszűnik az idő, csakúgy, mint a környezet. Ebbe a muzsikálásba csak belefeledkezni lehet, az önfeladásig. Nehéz lenne „műfajba” kategorizálni az ilyesfajta zenehallgatást, mert távol áll tőle a már-már vallásos áhítat csakúgy, mint a profán gyönyörködés. Az ember egyszerűen csak boldog, amiért részese lehet, s ösztönösen teljes intenzitással csügg a pillanatokon, a pillanatok egymásutánján, a zenei folyamatokból kialakuló történeteken.

 

A zenei anyag tagolása „értelemszerű”, zenei szempontokat követ, nem pedig a felvétel időrendjét. (Ez utóbbiról nagy vonalakban a kísérőszövegben is olvashatunk, de nagyobb élmény összeállítani a kronológiát a pontosan feltüntetett felvételi dátumok alapján, s kinek-kinek apró-személyes észrevételeket tenni. A legkorábbi Bartók III. zongoraversenyének felvétele, két évvel később Schumann és Beethoven következik, érdekesség, hogy a Karnevált egyetlen felvételi napon rögzítették. Egymást követő két évben került rögzítésre 2-2 Mozart-zongoraverseny, s az utolsó londoni felvételek programja is két Mozart-koncert. Izgalmas a Klemperer vezényletével két mű felvétel-rendje, Schumann a-moll és Liszt Esz-dúr zongoraversenyéé. Mindkettőn dolgoztak 1960-ban és ’62-ben; ha hihetünk a közzétett adatoknak, a Liszt-műnek mindegyik évben egy-egy nap jutott, míg a Schumanné mindegyik évben több napot igényelt.)

 

Ha van, akihez nem épp Mozart zenéje áll a legközelebb, az is behódol az „istenek kegyeltjének”, ha Fischer Annie játssza a versenyműveket. Az album első három korongján szereplő hat művet hallgatva, mindig épp az tűnik a legcsodálatosabbnak, ami épp szól. Ilyenkor megérteni az egykori koncert-kritikusokat, akik nem átallották leírni, hogy a művésznő épp annak a szerzőnek a legavatottabb interpretátora, aki épp az általuk hallott est műsorán szerepelt. (Még egy adalék a pillanat varázsához!) A Philharmonia Orchestra „másként szól”, ha Sir Adrian Boult vezényli, mint amikor Wolfgang Sawallisch áll a karmesteri pultnál, s más a tónusa a New Philharmonia Orchestrának is (karmestere Efrem Kurtz). A különbség-keresés mindössze szójáték lenne – helyette hallgatni érdemes őket, mindegyiket. Hála a centenáriumi díszkiadásnak, van rá lehetőség!

Szokás hangoztatni, hogy Fischer Annie – lévén Dohnányi Ernő mesteriskolájának kiválósága – a romantikus hagyományok átörökítője. Ennek a(z akár kétélűnek is tekinthető) megjegyzésnek annyiból mindenképp van alapja, hogy például szívesen játszotta Hummel virtuóz cadenzáit Mozart-versenyműveknél (felvételünkön a K. 482-es Esz-dúrnál és a K. 491-es c-mollnál).

 

Nem tudom, hányszor kellene meghallgatnom a hét Beethoven-szonáta londoni felvételét, hogy olyan tárgyszerű feladatra vállalkozzak, mint az 1958 és 1961 közötti felvételeknek a későbbiekkel való összehasonlítása. A mérhetetlen mérése jellegű elemzéshez alapfeltétel lenne annak a kivételes szituációnak a megszüntetése, amikor a szakember is teljességgel átadja magát a zenének.

 

És itt lehetőség kínálkozik közkeletű szavak különböző jelentéseinek a taglalására. Ilyen az alkotó- és előadóművész funkciója. Az alkotó, esetünkben a zeneszerző, komponál, saját műveket hoz létre. Az előadó – általánosan – a kottába rögzített darabokat hallhatóvá teszi, ha úgy tetszik, hangzó életre kelti, ha interpretálása nagy erejű, a szerzői üzenet tolmácsolását szokás említeni. A nagy „zenei munkamegosztást” megelőzően (miszerint van szerző, előadó, hallgató) ezek a funkciók nem váltak el élesen egymástól. (S hogy ezek egymásbajátszása mennyire „természetes” jelenség, annak bizonyítéka, hogy időről-időre, a különböző műfajokban történnek kísérletek a korábbi egység kisebb-nagyobb rekonstruálására.) Fischer Annie játékával kapcsolatban visszatérő észrevételek, hogy előadása spontán, természetes, egyszerű (a jelzők legnemesebb értelmében). A szerzővel való azonosulás, annak érzés- és gondolatvilágába való belehelyezkedés észrevételezése sem visz közelebb a megfejthetetlenhez. Annyi bizonyos, hogy olyan (s ebben a tekintetben valóban érdemes a romantikus iskolát hangsúlyozni) technikai „fegyverzet” birtokában van, amely lehetővé teszi számára bármely mondanivaló közvetlen kifejezését (számára nincs technikailag nehéz játszanivaló; az áttekintett faktúrát, lett légyen bármilyen összetett, netán „nehezen játszható”, mindig plasztikusan szólaltatja meg. Az értelem fénye beragyogja a kottakép alapján bonyolultnak tűnő részleteket is. És a gazdagon kidolgozott, sokatmondó tételeket hallgatva, a zongorista (tanár és növendék) elgondolkozhat azon, hogy ugyanez a Kinderszenen az, amit néha a zeneiskolák felsőbb osztályosai, de a továbbképzősök és szakközépiskolások tananyagszerűen játszanak…

 

Az intellektus fénye és a mélységes empátia kettőssége biztosítja, hogy a hallgató első hallásra is tájékozódjon Schumann komplex zenei világában, s az életről valami ős-tudással rendelkezése teszi – a hasonló képességgel megáldott – Schubert zenéjének avatott előadójává. Pontosabban: ez a vonás, ez a közös tudás teszi, hogy közelállónak érzi magához az impromptuk világát csakúgy, mint a B-dúr szonátát (D. 960).

 

Tallózva a kritikák között, ismét rá kell döbbennünk, hogy mennyire bölcs meglátásai voltak Pernye Andrásnak. Élete 50. évében járt, amikor elementáris meglátását tette közzé: „Ami a legfontosabb: nem mindegy neki, amit játszik.” (A konkrét kritikában a folytatás: „Istenem, de mennyire nem mindegy! Nincs elveszett ütem, nincs észrevétlenül maradt gesztus, csak az a meggyőződés, hogy Beethoven minden hangja mögött eleven érzelmi világ és gondolat rejtőzik, gyötrelmek és megnyugvások, félbeharapott mondatok és féktelenül szabadjára eresztett, elemi erejű szenvedélyek.”) Ez a bizonyos „nem mindegy” általános érvényű Fischer Annie-nál, feltehetőleg már a darabok kiválasztásánál is szerepet játszott; azok a művek kerültek a repertoárjára, amelyek iránt ilyen elhivatott „nem mindegy” kapcsolatot érzett. Amelyek megszólították, amelyeknek a megszólítására ösztönösen azonnal reagált. Ez a „nem mindegy” felelőssége a kifejezésre váró (megjeleníteni való) tartalom plasztikus visszaadását eredményezte, de nem akadémikus szigorral és precizírozással, hanem annak az emberségnek a léptékével mérve, amely méltó a szerzőhöz, s az ily módon vele kongeniálissá váló előadóművészhez. Az igazi talány abban rejlik, hogy hogyan képes valaki technikailag felkészülni (alkalmassá válni) mindennek közvetlen, mondhatni eszköztelen kifejezésére.

 

Feltehetően ez a bizonyos „nem mindegy” szempont működött közre abban is, hogy kikkel szeretett együttmuzsikálni. Minden bizonnyal azokat a karmestereket kedvelte, akik hasonlóképp tudták olvasni-értelmezni a kottát. Mert igencsak sokféleképp értelmezhető, hogy melyik karmester tud „jól kísérni”, vagyis hogy melyik szólistának mitől jó a kíséret. A felvétel tanúsága szerint Otto Klemperer és Igor Markevitch is értő partner volt Fischer Annie zenefelfogásához.

 

Függelék:

 

Annie Fischer: The Complete London Studio Recordings:


Bartók:

Piano Concerto No. 3, BB 127, Sz. 119

London Symphony Orchestra, Igor Markevitch

Beethoven:

Piano Sonata No. 8 in C minor, Op. 13 'Pathetique'

Piano Sonata No. 14 in C sharp minor, Op. 27 No. 2 ‘Moonlight'

Piano Sonata No. 18 in E flat major, Op. 31 No. 3 'The Hunt'

Piano Sonata No. 24 in F sharp major, Op. 78

Piano Sonata No. 21 in C major, Op. 53 'Waldstein'

Piano Sonata No. 30 in E major, Op. 109

Piano Sonata No. 32 in C minor, Op. 111

Liszt:

Piano Concerto No. 1 in E flat major, S124

Philharmonia Orchestra, Otto Klemperer

Mozart:

Piano Concerto No. 20 in D minor, K466

Philharmonia Orchestra, Sir Adrian Boult

Piano Concerto No. 23 in A major, K488

Philharmonia Orchestra, Sir Adrian Boult

Piano Concerto No. 21 in C major, K467 'Elvira Madigan'

Philharmonia Orchestra, Wolfgang Sawallisch

Piano Concerto No. 22 in E flat major, K482

Philharmonia Orchestra, Wolfgang Sawallisch

Piano Concerto No. 24 in C minor, K491

New Philharmonia Orchestra, Efrem Kurtz

Piano Concerto No. 27 in B flat major, K595

New Philharmonia Orchestra, Efrem Kurtz

Schubert:

Impromptu in A flat major, D935 No. 2

Impromptu in F minor, D935, No. 4

Piano Sonata No. 21 in B flat major, D960

Schumann:

Fantasie in C major, Op. 17

Carnaval, Op. 9

Kinderszenen, Op. 15

Kreisleriana, Op. 16

Piano Concerto in A minor, Op. 54

Philharmonia Orchestra, Otto Klemperer