hercz-dorman aliz

 

A lengyel zenetanárképzés szervezeti felépítése

 

 

Lengyelországban az oktatási rendszer négy szakaszra oszlik, melyből az első három a kötelező iskoláztatás részét képezi.

1-3. év: integrált oktatási rendszer („nauczanie zintegrovane”),

4–6. év: három év általános iskola („szkoła podstawowa”),

7–9. év: I. középiskola (alsó iskola) – „gimnazjum”,

10–13. év: négy év II. középiskola (felső iskola) – ezt a „liceum” 1-4. osztályának nevezik.

Az óvodapedagógusok és az iskolai foglalkozásokat előkészítő tanítók számára egyaránt indítanak képzést a tanárképző főiskolák („akademia pedagogiczna”) és az egyetemek. A 3+2 éves, BA/MA rendszerű képzés („edukacja wczesnoszkolna z przedszkolna”) főképp szakmódszertant oktat. A lengyel óvodákban „ritmika” elnevezésű foglalkozást tartanak, amely Dalcroze elméletén alapul, az oktatást szakképzett, külsős zenetanár végzi.

Az 1–3. évfolyamon tanító általános iskolai tanítók képzése egyetemen történik, az általános iskolai tanítóképző szakon (3+2 év, BA/MA).

Az általános iskolai oktatás Lengyelországban nem oszlik külön tantárgyakra, hanem általános képzést nyújt, amelyben a zene az egyes témák szerves részét képezi (az osztálytanító az összes tárgy felelőse). Ez az integrált rendszer magas követelményeket támaszt a tanárképzéssel szemben. A zene és a zenei szakmódszertan a képzésben kötelező, és a következő témákra helyezi a hangsúlyt (lásd az 1. táblázatot):

 

1. táblázat

Alapképzés (1–3. évfolyam)

1. évf.

Ritmus és mozgás – kötelező 

30 óra

2. évf.

Zeneelmélet – kötelező

30 óra

Zene és módszertan – kötelező

60 óra

Mesterképzés (1–2. évfolyam)

 

 

Zene (vagy Művészet) – fakultatív

30 óra

 

 

A középiskola alsóbb szintjén tanító zenetanárokat háromféle felsőoktatási intézményben képzik (szintén 3+2 éves BA/MA rendszerben) – ez a képzés viszont csak zenei tárgyakkal foglalkozik. A zeneakadémiákon („akademia muzyczna”) zeneoktatói („edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”), valamint karvezetői és zeneiegyüttes-vezetői tanárképzés, míg az egyetemeken és a tanárképző főiskolákon kizárólag zeneoktatói tanárképzés folyik. Évente kb. 2000 hallgató lép be a képzésbe a 19 felsőoktatási intézmény egyikében, az intézmények 60 százaléka indít levelező oktatást.

 

Tanterv, oktatási struktúra

A 2007 óta érvényben levő, oktatásügyi szabványokra vonatkozó új rendelkezések értelmében a tanárképzés, beleértve a zenetanár-képzést is, a következőképpen épül fel:

BA képzés 180 ECTS kredit értékben, 1800 órában. A tanárjelölteknek három területen kell készségeket elsajátítaniuk:

Általános ismeretek (filozófia, szociológia, idegen nyelvek, információs technológia),

Oktatáselméleti és pszichológiai ismeretek (oktatáselmélet és zeneoktatás, pszichológia és zenepszichológia, zenei módszertan, zenei együttes [szervezés és gyakorlat]),

Zeneelmélet és zenei készségfejlesztés (lásd a 2. táblázatot).

2. táblázat

Tantárgycsoport

Tárgyak

Kötelező

ECTS

„Alaptantárgyak”

Zongora, összhangzattan, zenetörténet, zenei elemzés, hallásgyakorlat, zeneirodalom, énekkar és hangszeres együttesek

X

48

„Fő tantárgyak”

Karvezetés, kottaolvasás, hangszerelés, második hangszer, lapról olvasás, zene és mozgás, iskolai hangszerek gyakorlata (Orff-módszer)

X

32

 

(A 3.1–3.4. táblázat a tanárjelöltek gyakorlati képzésének felépítését mutatja.)

3.1. táblázat

Gyakorlat: 180 óra

70 óra a 2. szemeszter után* (2 kredit)

30 óra a 3. szemeszter után** (1 kredit)

80 óra a 4. szemeszter után*** (1 kredit)

* az általános iskolák 1–6. osztályában

** a középiskolák alsóbb évfolyamaiban

*** a zeneiskolák alsóbb évfolyamaiban és a kulturális intézmények zenei együtteseiben

(Félévenkénti bontásban [3.2.–3.4. táblázat]):

3.2. táblázat (a 2. szemeszter után)

3 óra

5 óra

32 óra

30 óra

Összesen:

70 óra

Bevezetés a tanítási gyakorlatba

Hospitálás

Hospitálás énekórán

Gyakorlati tanítás énekórán

 

 

3.3. táblázat (a 3. szemeszter után)

2 óra

4 óra

9 óra

15 óra

Összesen:

30 óra

Bevezetés a tanítási gyakorlatba, ismerkedés az osztályokkal

Hospitálás

Hospitálás énekórán (osztályonként 3 óra)

Gyakorlati tanítás énekórán (osztályonként 5 óra)

 

 

3.4. táblázat (a 4. szemeszter után)

40 óra

40 óra

Összesen:

80 óra

Hospitálás

Gyakorlati tanítás és az iskolai gyakorlatban használt hangszerek tanítása énekórán

 

 

(A 4. táblázat a mesterképzés kötelező tantárgyait csoportosítja.)

4. táblázat

Tantárgyak

Szakok

Kötelező

ECTS

„Alaptantárgyak”

A civilizáció története

X

4

„Fő tantárgyak”

Szakirodalom, Repertoárismeret (a választott hangszer, ill. a magánének területén)

Irodalmi szöveg előadása, Improvizáció zongorán

Zeneszerzés és hangszerelés, Zenei rendezvények szervezése, Zenei menedzsment és marketing, Énekkar, Énekes együttesek

X

28

 

A képzés 120 ECTS kreditet és 800 órát foglal magába, a fennmaradó 88 kredit szabadon választott képzésekre fordítandó, az adott zenei intézmény oktatói karának függvényében.

(Az 5. táblázat a felvételi és záróvizsgák témaköreit szemlélteti.)

5. táblázat

Felvételi vizsga

Hangszer

Ének

Hallásgyakorlat

Záróvizsga

Művészeti (karvezetés, hangszer, ritmus, egyházi zene, jazz)

Disszertáció védése (Bachelor: 50 oldal, Master: 80 oldal)

Szóbeli vizsga zeneoktatásból

Zeneóra tervezése és megtartása iskolában vagy zeneiskolában