DR. Angi István

 

Emlékkönyv a jövőnek

 

Alkotások és eseményeik, életek és történeteik széles sávján gyűjti maga köré az emlékek értékeléseit és bennük az értékelések emlékeit az Eősze László tiszteletére szerkesztett kötet Élet és mű[1] címen.

 

A kötetet Szőnyi Erzsébet Születésnapi köszöntője vezeti be. Eősze László munkásságát méltatva feleleveníti e munkásság legfontosabb kutatói területeit: mindenekelőtt a Kodály életrajz és életmű filológiáját, a több mint félévszázados kutató elemzés végig követését és kötetekre terjedő megírását. Majd Liszt alkotásainak hosszú sorában a még „fel nem fedezett részterületek” avatott elemezéseit emeli ki; nem különben Verdi és Wagner operáinak monografikus bemutatását. Méltatásait apró kottapéldákkal, zenei episztemékkel[2] színesíti, amelyeknek a felidézései a kutatásban kiérdemelt rátalálások élményét újíthatta meg Eősze László szívében, lelkében. Végül, egy aprócska, kecsesen játékos kánonba rejti az Ünnepelt kortárs monogramját, „ezzel kívánva további boldog éveket”.[3] (6-7)

 

Eősze László, az alkotó és emlékező Eősze László áll a kötet írásainak középpontjában, ám ha megtisztelné sorainkat egy rájuk pillantással, rögtön ráhárítaná a központosítás érdemeit az elemezett témakör személyiségeire, hiszen, mondaná ő – róluk emlékezik életrajzaik felidézésével, műveik bemutatásával és elemzésével. Ily módon a vélt központosítás szigora benépesített tudománymezővé szelídül, amelynek csomópontjait Verdi, Wagner, Liszt, Bartók életrajzai és alkotásai népesítik be, ám körükben a központi helyet Kodály Zoltán alakja és munkássága foglalja el. Mert zenetudomány-történetünk jelenének ünnepeltje, Eősze László, sokoldalú munkássága főművét a számos kötetet kitevő Kodály-filológia képviseli, amelynek vitathatatlan értékeit igyekszik a jelen kötet egész tartalmával élővé tenni és megőrizni a jövő számára. Több tanulmány méltatja analitikusan Eősze László műveit. Felidézett írásai mellett – Verdi és Wagner világa, valamint Verdi, Bartók, és Kodály ars poeticájának közös vonásai – a vonulatot tovább erősítendő, társszerzők tollából fakadt esszék, tanulmányok színesítik és gazdagítják az emlékkötet tartalmát.

 

Ittzés Mihály, az Emlékkönyv szerkesztője, tanulmányában, Eősze László – Kodály Zoltán életrajzírója, kifejti, hogy Eősze a részterületek dokumentált és hiteles feltárásából, mindmegannyi pars pro toto-ból építi ki a nagy szintézist a Mester életéről, életművéről. Eősze szövegei nyomán olyan, eddig kevésbé vagy egyáltalán nem ismert területek felé irányít, amelyeknek eszmei üzenete, mint például a korbeli képzőművészetekben fellelhető „szellemi rokonok”ars poeticái, a köztük és a kodályi hitvallás gondolatvilága között húzódó keskeny mezsgyén innen és túl is számos közös vonással jellemezhető. Felidézi például a fiatal Kodály érdeklődését a francia impresszionista festészet irányában, Lelkesedését Monet festészetéért. „Tapasztalatairól Gruber Emmának számolt be: « [...] úgy látszik az ösztönöm eléggé távol tart olyasmiktől, amikre nincs szükségem. [...] Vannak azért dolgok, amik igen nagyon hatnak rám. Jegyezze meg ezt a nevet: Claude Monet. A világ legnagyobb tájképfestője. Aki egy csöpp könnyembe került, örökre szeretem. Monet is köztük van»”.[4]

 

(Ittzés Mihály írásához még többször visszatérünk, mert különösen az Eősze dokumentumok Kodály-idézeteit és ezeknek a magyarázatát nála találjuk meg a legrészletesebben.)

 

Nicolai Hartmann megkülönböztet rendszerjellegű és problémagondolkodást. Szerinte „a mai szisztematikus gondolkodás nem rendszerjellegű többé (Systemdenken); sokkal inkább problémagondolkodásként (Problemdenken) határozható meg. A problémagondolkodás nem rendszertelen. Szintén az áttekintést célozza. Céljának mindig, mint rendszernek kell előtte lebegnie. Csak éppen nem anticipálja a rendszert, hanem végeredménynek szánja.”[5] Úgy tűnik, hogy Eősze László több mint félévszázados kutató munkája is ezt a fajta gondolkodásmódot követi. Talán azzal a különbséggel, hogy a rendszert, ha menet közben távlatilag változtat is rajta, sejtetően többször is megelőlegezi.

 

Különösen kirívó a problémákkal terhelt rendszer jelenléte olyan kérdések elemzése során, amelyek egy elkövetkező szintézis jegyében ellentétező állapotokban tűnnek fel.

 

Végig futtatva tekintetünket az emlékkötet oldalain, Eősze László bemutatkozó írásain és az őt bemutató írásokon, belőlük mélyreható részletességgel bontakozik ki egy életmű kristálytiszta, elfogulatlan és meggyőző példaképe. Egyenlő mértékben értékelhetjük benne az életrajzírót és az életmű avatott elemzőjét. Valamint e két, életre szóló feladat vállalásának és végrehajtásának szerves egységét. Eősze László részéről a végrehajtás maga folyamatban zajlott és zajlik még ma is. Szépsége, magasztossága éppen időbeliségében érhető tetten. Az idő megszakított részecskéiben a változások és tovább alakulások mindmegannyi részlet idejét is felfedte az utókor számára.

 

Persze egyszerű lett volna sommásan jelenteni, hogy a Kodályi mű egységes, meg hogy hagyományőrző és betetőző. Hogy múltba visszatekintése a jövő távlatait keresi és találja meg. Hogy ars poeticája javarészt megegyezik korabeli vagy korábbi hozzá mérhető nagyságok vezérelveivel. És így tovább. Eősze László kitartó, folytonos munkásságának talán legnagyobb érdeme hogy eme fenti, látszatra magától értetődő megállapításokat a szakaszos változások pars pro toto-iban újra meg újra továbbgondolta és az összevetések feszültségét feloldva a tézisek és antitézisek arénájában a feltárt részletterületeket és -elemzéseket egy dinamikus, további változásokra kész egész képére és hasonlóságára hangolja.

 

Csak néhány idevágó példára hivatkozunk.

 

Először a Kodály-Bartók párhuzam tézises összevetéseire: Evolúció versus revolúció, illetve reneszánsz versus gyökeres megújítás.

 

Két átfogó, dokumentált elemzés következtetése így hangzik a kötetben reprodukált Eősze tanulmány 59. illetve 54. oldalán:

 

„A régihez való visszatérés vállalása, az egyszerűségre törekvés magatartásuk közös alapjára utal: a művészetben mindhárman [Verdi, Bartók, Kodály] az evolúció hívei, nem a revolúcióé.”[6]

 

Bartók és Kodály eszmei közösségéről így ír: „Kiinduló pontjuk, programjuk közös, barátságuk egy életre szólt. De művészi útjuk kezdettől fogva külön haladt. Bartóké a hangszeres zene gyökeres megújításához, Kodályé a vokális zene reneszánszához visz.”[7]

 

Más utakon a közös alap belső feszültségeit a két Mester életművének szétválasztásával ki is lehet élezni. Például a gyökeres újítást a disszonancia bartóki alkalmazásában Adorno az iszonyat képeként mutatja be.[8]

 

Ám eljárhatunk fordítva is, a közelítések útján; a vokális zene kodályi reneszánszát a történelmi távlatok bevonása tovább színezheti.[9]

 

Eősze, a közös vonások kiemelésével és nem a partikulárisan megjelenő különbségek fokozásával győz meg az említett ars poeticák nagy igazságairól.

 

Másodszor, kiemeljük az elemzés tárgyválasztásában rejlő feszültséget. A kérdés első intrádára alternatívaként vetődik fel: mi is a kutatás tárgya, a műalkotások sora, maga az egész életmű? vagy a kutatásra, dokumentálásra váró életrajz megírása? Ám a távlatokban fel-felvillan  az is-is igénye; eleinte mint a és/vagy alkotója, majd letisztultan mint az életmű és alkotója.

 

A műelemzés primátusa mellett szólnak a következő Verdi dokumentumok, majd Kodály szavai:

 

Verdi 1880. október 18-i levele Arrivabenéhez («Mi szükség van arra, hogy kiszerkesszék egy zeneszerző leveleit?»), vagy 1895. június 21-i elutasító válasza a stuttgarti Deutsche VerlagsanstalthozSoha, sohasem fogom megírni emlékirataimat») – éppúgy védekezés, tiltakozás a kutató kérdések, kíváncsi tekintetek ellen, mint Kodály többször hangoztatott kijelentése: «Az alkotót műveiből kell megismerni, hiszen beléjük tette le énje jobbik részét.»”[10]

 

Ittzés Mihály a kettős kérdést – életművet vagy életrajzot elemezni – a családfakutatás méltatása mellett[11] a szintézis irányában oldja meg és értékeli:

 

Eősze László írásaiban úgy áll előttünk a mester alakja, ahogy zeneműveiből, tudományos munkájából, írásaiból és élete példájából ismerjük: a magyar kultúra egyik legnagyobb alkotója és tanítómestere.”(84)[12]

 

Eősze László egyik nyilatkozatában (2002)[13] továbbgondolja az említett kettősség belső viszonyrendjét és az életmű-kutatásban az etikai értékelés szükségességéről szól: „Ha volna ars poeticám, egyik sarkköve lehetne, hogy nem elég esztétikai eszmefuttatásokat megírni vagy végig gondolni, mert az etikát sosem szabad mellőzni. A művészt, az embert is kell tanulmányozni. Minden kompozíció kettős portré, ha úgy vesszük, a művészről is és a koráról is, arról is, hogy viselkedett életében. Hát itt volt a legnagyobb különbség Liszt és Wagner között...[14]

 

Harmadszor, az a bizonyos kettősség, amelyben már az egység, az életmű egysége érhető tetten. Az érvekkel szolgáló tételeket Ittzés Mihály idézi tanulmányában. Így ír: A kodályi életmű egységének hangsúlyozása nem kivételes gondolat a Kodály-irodalomban, de Eősze Lászlónál hangsúlyosabban és gyakrabban talán senki nem fogalmazta meg. [...] Idézzünk két példát; jellemzően mindegyik külföldi közönségnek készült írásból, illetve előadásból való. Kodály zenekari műveinek Doráti Antal vezényelte összkiadás-albuma kísérőfüzetében olvashatjuk: [15]

«Minden egyes kompozíció világos tükörképe Kodály alkotóegyéniségének. Sajátos kettősség jellemzi: mélyen gyökerezik a magyar népzenében, ugyanakkor sok szálon kapcsolódik az európai műzene nagy hagyományaihoz. Dallamformálása, harmóniavilága és műveinek szerkezete is arról tanúskodik, hogy a zeneszerző az ősi és az új ötvözésére törekedett. Kelet és Nyugat, népzene és műzene. Kodály művészetét mindazonáltal inkább egy különféle elemekből létrejött újfajta egységre való törekvés jellemzi, semmint kettősség.»” [16] (86)

 

Negyedszer, a Kodály zene és életmű hármas egységének az összefoglalása felé vezet a következő Eősze dokumentum:

 

„A másik idézet forrása – így folytatja Ittzés Mihály – már címében kimondja a fő tételt: A kodályi életmű egysége. Az eredetileg olasz nyelvű előadás végén az egységesség alapjaként kissé kiemel egy területet, a népzenét, ugyanakkor a szűken zenei kérdéseken túlra is tekint az életmű időbeli dimenzióit említve:[17]

 

«Kodály hagyományőrző művész; de a múltba tekintve nem a jelen problémái elől menekül, hanem a jövő építéséhez keres megfelelő támpontot. Tehát voltaképpen pedagógiai szándék vezérli. Mindennek az alapja pedig a népzenekutatás. Ez egész tevékenységének gerince, ez kompozícióinak termőtalaja, stílusának bár nem egyetlen, de legfőbb meghatározója, és ez pedagógiai koncepciójának is bázisa.»

 

Előzőleg meggyőző példával demonstrálja, hogy fő céljának, „a népzenén alapuló, magas színvonalú, általános nemzeti zenekultúra megteremtése" érdekében Kodály hármasan egy egyénisége – zeneszerző, népzenekutató, pedagógus – hogyan nyilvánul meg:

 

«Megvalósításához az anyagot, a módszereket, az eszközöket a komponista, a tudós és a nevelő felváltva szolgáltatta. A határok úgyszólván eltűnnek működésének egyes területei közt. [...] A pentaton népdalkincs feltárása, rendszerezése a tudós érdeme. A Fölszállott a páva című zenekari mű a komponista megnyilatkozása, a népművészettel való azonosulás szimbóluma. A pentaton dallamoknak az iskolai énekoktatásba való bevezetése viszont a pedagógus nagyszerű gondolata.»”[18]

 

Következtetése: „Ennél jobban, egyértelműbben aligha lehetne summázni a Kodály zene és életmű lényegi vonásait.”[19]

 

Végül, ötödször a szintézis, amelyben az élet és mű azzá minősül, ami: életművé.

Megismételjük a fenti The Orchestral Works of Kodály-idézet második felét „Dallamformálása, harmóniavilága és műveinek szerkezete is arról tanúskodik, hogy a zeneszerző az ősi és az új ötvözésére törekedett. Kelet és Nyugat, népzene és műzene. Kodály művészetét mindazonáltal inkább egy különféle elemekből létrejött újfajta egységre való törekvés jellemzi, semmint kettősség”.[20]

 

És összevetjük Gilbert de Greeve kötetbeli írásának egy részletével:

 

„Egy cikkben, A Kodály módszer jövőjéről (melyet az IKS Bulletin 1984-ben jelentetett meg) László ezt írta Kodályról: «egyetemessége és nemzetközi jelentősége mindazonáltal nyilvánvaló. Művészetének egyik fő jellegzetessége a szintézisre való törekvés volt. Sok szállal kötődött az egyetemes zenetörténet fő vonulataihoz (Palestrinától Debussyig), szerzeményei mégsem váltak eklektikussá: egyrészről az európai jellemvonások, másrészről a magyar jellemzők egyéni hangvétellé olvadtak össze.» Ami különösen megkapott ebben a mondatban, az az a kifejezés volt, hogy egyéni hangvétel. Más szóval: az általa ismert és tanulmányozott sok különféle stílus dacára Kodály mindig „autentikus" maradt. Ahogy a néhai Alexander Ringer professzor oly jól megfogalmazta Vir justus in musica című írásában: «Kodály, generációja bármely más muzsikusánál jobban megtestesítette a Vir Justus platoni ideálját, mentes volt minden oda nem tartozó szemponttól, csak a saját megingathatatlan lelkiismerete és alkotó ihlete parancsait követte, és ezzel hosszan tartó jótékony hatást gyakorolt mindenkire, aki hitt abban, hogy a zene az egész emberi fejlődés sarkalatos pontja.»" [21]

 

Valóban, egy életmű akkor lesz önmaga, ha egyéni a hangvétele, ha minidig is hiteles marad. Ez a megállapítás pedig par excellence a kodályi paradigma vezérmotívuma.

 

A kezetekben már ott neszez a rész és egész éltető feszültsége. Ittzés Mihálynak adva át a szót, utolsó példaként Eősze László első elemzéséről szóló megjegyzésével zárjuk a pars pro toto láncreakcióit:

 

„Első elemző írása az 1957-ben a zeneszerző 75. születésnapja tiszteletére kiadott Zenetudományi Tanulmányok kötetben jelent meg. Meglepő lehet, hogy egy zongorista-indulású kutató kapta-vállalta a feladatot, hogy – Tóth Aladár esszéjét[22] követően – Kodály gyermekkarairól írjon tanulmányt. Legyen ez a példánk a részletezés és az összegezés együttélésének bemutatására.”[23](85)

 

A részterület kutatás másik termékeny témáját Eckhardt Mária mutatja be Eősze László 119 római Liszt dokumentum elemzésének tükrében Giovanni Sgambati művei Liszt budapesti kottatárában címmel. Mint írja, „bár Eősze László zenetörténeti kutatásainak fókuszában mindig is leginkább Kodály Zoltán élete és munkássága állt, 119 római Liszt dokumentum című könyvével[24] a Liszt-kutatás számára is igen jelentős forrásmunkát ajándékozott. Jól ráérzett arra, hol vannak komoly hiányok, fehér foltok: Liszt itáliai tartózkodásairól, tevékenységéről, kapcsolatairól könyve megírásának idején, az 1970-es évek végéig még igen kevés elsődleges forrást tártak fel, és viszonylag kevés irodalom állt rendelkezésre.[25] Eősze két rövid római kutatóútja során 17 állami, egyházi és magángyűjteményt átvizsgálva bámulatosan gazdag anyagot gyűjtött össze, amelyet eredeti nyelven és magyar fordításban, gazdag és értékes kommentárral, számos fakszimile illusztrációval mutatott be könyvében.”[26] (63)

 

Bónis Ferenc tanulmánya – Amerikai délibáb. Kodály Zoltán és tanítványa, Balogh Ernő (89-98) – a hűséges, segítőkész egykori tanítvány szélmalom-harcának levél-dokumentumait mutatja be a Mestere számára szorgalmazott amerikai körút füstbement tervének viszontagságairól a 20-30-as évtizedfordulón. Az eredmény mégsem maradt el, ám máshol és másképpen jelentkezett: Balogh Ernő tervezte turné repertoárjában, nevezetesen a Marosszéki táncok zenekari változatának megszületésében. Mint a tanulmány szerzője megjegyzi „Balogh Ernő már ezért az egy tettéért megérdemli, hogy neve belekerüljön Kodály életrajzába”. (98)

 

A tanítványi ragaszkodás példáját dokumentálja Berlász Melinda írása is, AVariations on a theme of Zoltán Kodály” és a Kodály Fundation keletkezéstörténete.(99-142) Öt emigráns tanítvány közös alkotással köszöntik a Mestert 80. születésnapja alkalmából. A kézirat belső címlapján olvasható: Ünnepi variációk. Kodály Zoltán témájára írták és Mesterüknek szeretettel ajánlják, hálás tanítványai, Doráti Antal, Frid Géza, Pártos Ödön, Serly Tibor és Veress Sándor. A tanulmány szerzője részletesen ismerteti, és levél- fakszimilékkel dokumentálja a partitúra megszületésének történetét, Doráti Antal kezdeményező-kivitelező szerepét, és azt is, ahogyan az ünnepi mű egy Kodály-alapítvány és zeneszerzői verseny szellemi-anyagi alapjává válik. Persze Berlász Melinda az ünnepi kör számos más eseményei keretében elemzi az Ünnepi variációkat, például az itthon hasonló ihlettel komponált 22 variációt számláló Kodály köszöntő, amely megírásához két emigráns tanítvány is hozzájárult. „Farkas Ferenc emlékezése alapján biztosra vehető – jegyzi meg Berlász Melinda –, hogy az emigráns tanítványok köréből Doráti kezdeményezte a hazai tanítványokkal való együttműködést, amint a további kapcsolattartás is nevéhez fűződött.”[27] (103) Álljon itt meghitt példaként a lelkes tanítvány szeretetéről Mestere iránt két részlet Dorati Antal emlékírásából: „Tizenöten voltunk a megajándékozottak. Azt hiszem, mindnyájunk nevében mondhatom, hogy Kodály állandó jelenléte elhomályosított minden más emléket. Egymásra jóval kevésbé emlékszünk, mint Kodályra. [...] Kodályhoz való ragaszkodásom az idő tájt teljesen ösztönös volt. Emberi közelségébe férfikoromban kerültem, iránta való szeretetem ekkor kezdődött, ma már tudom, hogy földi értelemben csak a magam életével múlik majd el.”[28]

 

A kodályi életmű elemzésének egyik legfontosabb területére irányít Almási István tanulmánya: Kodály Zoltán és Gyulai Ágost Almási Sámuel dalgyűjteményéről. (143-148)

 

A népzene műzeneformáló szerepének kodályi felismeréséhez nyújt konkrét bizonyítékokat.

 

E tanulmány fontosságát kiemelve idézzük Kodály zenetörténelmünk alakulására vonatkozó meghatározó tézisét, amelyet Eösze László Verdi, Bartók és Kodály ars poeticájának közös vonásai elemzése során így vezet be: „Magyarország XVI-XVIII. századi történelme meggátolta a nemzeti műzene kialakulását. Szerepét ezért az újítók programjában a népi hagyománykincsnek kellett átvennie. Mint Kodály megállapítja: «A mi egyetlen hagyományunk a népi zene [...] a népzene kénytelen pótolni a hiányzó történeti emlékeket.» (Magyar népzene, 1931.)”.(58)

 

Ennek az „egyetlen hagyománynak”ideje korában fel nem ismert gazdagságára derít fényt Almási István. Mint írja, „Almási Sámuel erdélyi református lelkipásztor dalgyűjtő tevékenységéről első ízben akkor szerezhetett tudomást a népköltészet és a népzene iránt érdeklődő olvasóközönség, amikor Erdélyi János Népdalok és mondák című népköltési gyűj­teménye 1847-ben közzétett II. kötetének előszavában megemlítve azok nevét, «kik az I. kötet megjelente óta újabban megtisztelének (sic!) kézirati küldeményeikkel», a felsorolás 150. tételéről így tájékoztatott: «Ifj. Almásy Sámuel drági ref. lelkész küldeménye 100 dal, hangjegyekkel». Ezek közül néhánynak a szövege egy évvel később napvilágot látott Erdélyi művének III. kötetében. A dalok származási helyéül igen helyesen tágabban Erdélyt nevezte meg, ugyanis Drágon (Kolozs m.) - br. Wesselényi István közvetlen környezetét kivéve, melyhez 1835 és 1850 között Almási Sámuel is tartozott, mint a báró udvari lelkésze – nem volt magyar lakosság. A gyűjtő pedig adalékainak forrását homályban hagyta.” (143)

 

Kodály Zoltán, aki már a 30-as években ismerte Almási kéziratát, 1952-ben Arany János népdalgyűjteménye kiadásában, e gyűjteményt méltatva, megjegyzi: hogy Arany „nemcsak saját maga, hanem egész kora dalismeretéről ad keresztmetszetet. Találkozásai 1830 körüli gyűjteményekkel, hogy csak három nevezetesebbet említsünk: Mindszenty Dániel, Tóth István, Almási Sámuelével, elég sűrűk” – idézi Almási István tanulmányában. (145.) Fentebb kifejti, hogy a népdalgyűjtemény kiadói, „Kodály Zoltán és Gyulai Ágost egybehangzó véleménye szerint Almási Sámuel ötkötetes kézirata a 19. század legjelentősebb és legterjedelmesebb dalgyűjteményei közé tartozik. Jóllehet csak egy kötet tüzetes tanulmányozására és három kötetbe való részleges betekintésre volt lehetőségük, becslésük szerint a kézirat összesen több mint ezer, dallammal együtt leírt dalszöveget tartalmazott.” (145) Az elemző tanulmány végéről idézzük Kodálynak a visszatérő gondolatát az egyetlen hagyomány sorsára: „Kodály Zoltán többször állította, hogy a 19. századi, kéziratban maradt dal­gyűjtemények anyaga értékesebb, mint a nyomtatásban megjelenteké. Példái sorából egyszer sem hiányzott Almási Sámuel neve. Magyar zene, magyar nyelv, magyar vers címmel közreadott hátrahagyott írásaiban olvashatjuk a harmincas években papírra vetett következő gondolatait: „A magyar népdal tragédiája, hogy nagyobbára selejtesebbje került nyomtatásba, míg a jobb anyag kéziratban maradt mai napig. Ha Horváth Ádám, Tóth István, Almási, Mindszenty, Kiss Dénes kéziratai 1848 előtt nyilvánosságra jutnak: a magyar nép hangja a zenében jó fél századdal előbb válik hallhatóvá, és minden másképp alakul [...] ötven évvel előbbre volna ma a magyar műzene." (148)

 

A kapcsolódó témák továbbgyűrűzésének példája Szabó Miklós elemzése Kodály Hegyi éjszakák I. női karáról.(149-161) A kompozíció szakszerű s mégis festőien olvasmányos analízise mellett Kodály alkotói érzelem- és gondolatvilágának bensőséges titkát, áhítatos természetszeretetét fedi fel meghitten olvasója előtt, anélkül, hogy e szubjektív bensőség – így határozza meg Hegel a zene rejtett lényegét – intimitását, szemérmét bántaná. Hiszen csak azok számára nyilatkozik, pontosabban csak azok sejdíthetik meg e titkokat, akiket már így vagy úgy megérintett az áhítatzene szemérme. Szabó Miklós így vezeti be tanulmányát: „Egy késői rádiónyilatkozatában így vallott Kodály Zoltán: «Világéletemben so­kat jártam magas hegyek között, ott éjszakákat töltöttem, s észrevettem, hogy a hegyeknek hangjuk van, még pedig csodálatos hangjuk: amit sokszor hallottam, abból próbáltam megrögzíteni egy-egy töredéket, dehát sokkal több és szebb van ottan, mint amit ez a rövid darab mutathat»". (149) Idézi a szerző egy későbbi meghatározását is a műről: „1966-ban egy amerikai előadásában lakonikusan így jellemezte: „Kísérlet: az ős zene szellemében valami önállót próbálni".(149)

 

A Hegyi éjszakák elemzéstörténetéből Szabolcsi Bencét idézi 1928-ból: „[...] jellemző a Hegyi éjszakák «zümmögő kórusa», négy folyamatosan zengő alaphangjával, melyben e szüntelen hangzó, lebegő «líd» akkord fölött és alatt a szólóhangok mint bolygó koboldok szólongatják egymást; éteri testetlen hang ez, mint távoli szellem-ének visszhangja a szélben, most közeledik, parázslik, újra meg újra felizzik s elbűvöl. Igazi tündérjáték ez valóban, látomásos mese, mely «talajtalanul», a hangok mélyebb régiójának bármiféle alátámasztása nélkül ring tova a levegőben" [29](157).

 

Szabó Miklós befejezésül Nádasi Alfonz OSB emlékeiből válogat, aki a zeneszerző utolsó évtizedeinek hűséges munkatársa, és aki így számol be közös galyatetői hegyi élményeikről: „[...] Valami kozmikus méretekben akarta az egész világot hangzóvá tenni. Szinte belefülelt a naplementébe, ha valamelyik hegy tetején voltunk. Ahogy csendesedett a világ és hanyatlott a nap, annál zengőbb lett ő belülről. Ezek az ihletnek más körülmények között megismételhetetlen pillanatai voltak. Ilyenkor érezte az ember, hogy egyetlen szót sem szabad hozzá szólni. Lefelé jövet, az élmény befejeztével szólalt meg: 'Micsoda harmóniák! Így imádkozik a természet'! (N.A. kiemelése)”. [30] (157)

 

A tanulmány záró mondata: „Élmény és alkotás bensőséges kapcsolatát talán egy – eredetileg nem kiadásra szánt – feljegyzésében fogalmazta meg legszebben Kodály Zoltán: „Mennél nagyobb egy mű érzelmi tartalma, annál több logika és kristályformáló erő kell kifejezéséhez".[31] (157)

Az életrajzi vonatkozásokkal és műelemzésekkel benépesítetett mezejét az emlékezéseknek Tóthpál József: A keresztény emberszeretet példázata: Albert Schweitzer című, ideillő esszéje zárja. Ideillő, mert címe rejtekéből a nagy előd, Johann Sebastian Bach alakjának felidézése révén kiviláglik Kodály mélységes zeneszeretete, amelyet a tanulmány írója avatottan jelképez Schweitzer odaadó sokoldalú életművének örök értékű alkotásával, a Bach-monográfiával (1905). Kodály Bach iránti vonzódásának emlékeiből kettőt e sorok írója is felemlít. Az első Ferencsik Jánosé: „Kodályhoz fűződő legszebb élményem színhelye ismét lakása a Köröndön. Beengedtek s a külső szobában vártam rá. Ő a sarokszobában a zongoránál ült. Bachhal foglalkozhatott, mert egy Bach-melódiát játszott el, már nem emlékszem, hogy mit, egy szólamban, de gyönyörűen. Aztán rám nézett és csak ennyit mondott: «Ezért érdemes élni». Ez a mondás akkor mélyen meghatott. És meghat ma is, valahányszor visszagondolok erre a jelenetre. Mert igaza volt, igaza van.”[32] A másik, Nagy István hegedűművész és karnagy emlékei közül való, aki Erdélyben elsőként szólaltatta meg Kodály és Bartók énekkari műveit. Kamarakórusának Kodály- és Bartók-koncertjei mindmáig az erdélyi kórusművészet legszebb előadói értékeit őrzik. Kórusában akkoron szerzett élményeink máig követnek és irányítják életutunkat, koncert-élmények és a próbák élményei egyaránt. A Psalmus Hungaricus próbáié, amelyet éppúgy nem énekelhettünk el koncerten „politikai tiltás miatt” miként Szabó Miklós énekkara sem a Zrínyi szózatát[33]. Itt Nagy István Kodállyal való egyik találkozását idézzük. Amint elmondta nekünk, tanítványainak, a találkozásra, előzetes megbeszélés alapján, a Zeneakadémia nagy koncerttermében került sor. Ő érkezett hamarább. Kodály a félhomályban nem vette észre jelenlétét, szótlanul leült a zongorához és Bach esz-moll fugáját játszotta végig a Wohltemperiertes Klavier I. kötetéből. Gyönyörűen. Mikor Nagy István megmozdult üdvözölni a Mestert, zajt ütött. A varázs megtört, de emléke töretlen maradt élete végéig.     Visszatérve Schweitzer Bach-monográfiájához Tóthpál József Lajtha-idézete révén emlékeinkben eggyé olvad ez a kétszer kettős, Schweitzer – Bach, Kodály – Bach felidézett párhuzam: „Bachról írt könyvét ma egy muzsikus sem nélkülözheti. A hatalmas kötet kevesebbet foglalkozik Bach életével, annál többet azonban műveivel; kettős alapgondolat vezeti. Ezek közül az első az, hogy Bach muzsikája nem abszolút zene, ahogy eddig hitték, hanem erős akarattal költői és festői programot fejez ki hangokkal. Második alapelve szerint rosszul adják elő Bachot azok, akik túlságosan tarka dinamikai arányokkal interpretálják, ahelyett, hogy fő súlyt a hatalmas felépítésre és a tökéletes deklamációra helyeznék.(163)

Egy történelmi festmény míves rámájához hasonlóan jelentős tanulmányok keretezik az Emlékkönyvet. Elől: az életpálya és az életmű legfontosabb adatait taglaló Szőnyiné Szerző Katalin írásai: Eősze László élete és munkássága, valamint Eősze László zenetudományi munkásságának bibliográfiája (Összeállította Szőnyiné Szerző Katalin)

Szőnyiné Szerző Katalin tanulmánya az életrajzírás paradigmája. (11-15) Pár oldalba sűrítve, mégis átfogóan, precíz dokumentációval és mégis szemléletesen sejteti szövege beszédessé varázsolt mementóinak belső gazdaságosságát: „Eősze László zenetudós, zongoraművész, zenei író, a magyar zeneműkiadás 20. századi történetének egyik meghatározó alakja.” (11) E mementók három nagy íven kelnek életre: a Liszt-kutatás, az opera műfajtörténete és döntő mértékben Kodály Zoltán életének és alkotásának elemző szintjein. Ez utóbbit így foglalja össze: „Tudományos életműve gerincét a Kodály Zoltánról szóló hét forrásértékű magyar, többes kiadásaival és fordításaival együtt 25 könyve, mintegy 75 tanulmánya alkotja, melyhez szervesen csatlakoznak a Kodály Zoltán hazai és nemzetközi reputációját szolgáló társaságokban, alapítványokban végzett nagy fontosságú közéleti munkái. 1975-től 1995-ig volt a 35 ország tagságát tömörítő Nemzetközi Kodály Társaság ügyvezető titkára, valamint a társaság lapjának, a Bulletinnek a főszerkesztője. Elmondható, hogy a napjainkig ívelő, Kodályért végzett odaadó zenetudományi és közéleti munkásságában Eősze László mindvégig szintézisben látta és láttatta Kodály zeneszerzői, zenepedagógiai és nemzetnevelő szellemi örökségét, az egész világ számára adaptálható üzenetét.” (14)

 

Szintetikus bevezetőjét követi, tudományos alapzataként, az említett bibliográfia példásan igazolt 188 hivatkozásával. (16-30)

A kötet végén olvashatjuk Boronkay Antal: Kották, könyvek, filológia és kulturális diplomácia. Eősze László munkássága a Zeneműkiadóban (169-172) és Gilbert de Greeve: Dr. Eősze László szerepe a Nemzetközi Kodály Társaságban (173-177) c. tanulmányait, amelyek zenetudósunk művelődési – szervezői tevékenységéről adnak számot.

 

Az utóbbiról már szóltunk. Boronkay Antal munkája Eősze Lászlónak a zeneműkiadónál játszott meghatározó szerepét, szakértését, szoció-esztétikai éleslátását emeli ki. Összevetve a zeneműkiadás múltját és jelenét, ebben az összevetésben rajzolja meg Eősze művészetszeretetéből fakadó kiadói tevékenységének alapkarakterét és sikerességét. „Mára a Zeneműkiadó teljesen megváltozott. Külföldi multinacionális cég a tulajdonosa, mások az elvárások és preferenciák, a profitorientáltság megnehezíti a művelődéspolitikailag fontos célok megvalósítását. Nem hiszem, hogy Eősze László jól érezné magát ebben a közegben. Ő valószínűleg akkor volt elemében, amikor kedves zenéiről, kedvenc zeneszerzőiről írhatott, amikor a kiadandó művek minőségéről, hasznosságáról kellett dönteni, azzal nem kellett nagyon foglalkozni, mennyire eladható, hiszen akik használják, azok örömüket lelik bennük, így születhettek remekbeszabott kották és könyvek; előbbiekből még ma is élünk, utóbbiak hiányától szenvedünk.” (172)

 

Az emlékezés mindig a képzelet bölcsőjében kel életre. A kognitív térképek, mint Ulric Neisser többször is megjegyzi, térbeli sémák, amelyek „képzeleti működésünket erősen befolyásolják. Sőt képzeletünket jelentős mértékben maguk ezek a sémák alkotják. [...] A képzeleti tevékenység nem észlelés, de a képzeleti képek valóban az észlelésből erednek. Konkrétan: ezek a képek az észlelés anticipációs fázisai. Sémák, amelyeket az észlelő az észlelési ciklusról más célokra leválasztott.”[34]

 

Mindezt jó másfél évezreddel hamarább, a Vallomásokban, a transzcendenciák gondolati ívén, de mégis szemléletesen Ágoston püspök így határozta meg: ”A lélek vár, figyel és emlékezik, így aztán az, amit vár, azon keresztül, amire figyel, áthalad abba, amire emlékezik. Ki meri tagadni, hogy a jövő még nincs meg? S a lélekben mégis megvan az eljövendők várakozása. Ki meri tagadni, hogy a múlt nincs többé? S a lélekben mégis megvan a múltnak emlékezete. Ki meri tagadni, hogy a jelen időnek nincs kiterjedése, mert hisz pillanatok szerint halad előre. A lélek figyelme azonban odaszegeződik s megmarasztja azt, ami tűnni iparkodik."[35] (336)

 

Eősze László „a múltba tekintő Kodályt” mint „a jövő építéséhez megfelelő támpontot kereső” Kodályt mutatja be Örökségünk Kodály című kötetében.[36]

 

Az Élet és mű jövőt formáló emlékkönyv. Hivatását Kodály Zoltán nyomában nem a múlt sóvárgásában, sem a jelen mába rekesztésében,[37] hanem, meggyőződésünk, hogy zenei jövőnk építésében fogja a Békesség Óhajtás jegyében teljesíteni.

 

 

 

 

 

 [1] Élet és mű. Zenetudományi tanulmányok. Emlékkönyv Eősze László tiszteletére. Szerkesztette: Ittzés Mihály. EMB Editio Musica Budapest, 2013.

A belső címlap hátoldalán (4. old.) olvasható: Ez a könyv az Eősze László tiszteletére, 90. születésnapja alkalmából rendezett konferencián elhangzott előadások és további tanulmányok nyomtatott változata.

A könyv kereskedelmi forgalomba nem kerül.

A Magyar Művészeti Akadémia megbízásából kiadja az Universal Music Publishing Editio Musica Zeneműkiadó Kft. Felelős vezető: Boronkay Antal ügyvezető igazgató

[2]Episztémé: gondolkodási hajlam és mód, egy adott kor gondolkodásának a törvényszerűsége.” In: Magyar Katolikus Lexikon XII. Szerk. Diós István. Budapest, 2007. Szent István Társulat könyvkiadója 371 old.

[3] A szövegben és a lapalji jegyzetekben előforduló zárójelbe tett számok a szóban forgó tanulmányt, annak részletét vagy a benne foglalt idézet helyét jelölik a kötetben.

[4] Eősze László: Örökségünk Kodály. Budapest, 2000. Osiris Kiadó, 50 old.

[5] Nicolai Hartmann: Lételméleti vizsgálódások. Budapest, 1972. Gondolat, 41 old.

[6] Eősze László: Verdi, Bartók és Kodály ars poeticájának közös vonásai. (59)

[7] Idem, (54)

[8] „A disszonancia, az újzene hitelesítő pecsétje Schönbergnél mint a kifejezés és a konstrukció egységének mozzanata jelenik meg, Stravinskynál mint a kimúló konszonanciák fintora; Bartóknál viszont, talán egyedül nála, csupán mint disszonancia: az iszonyat képe, az, amit később, A csodálatos mandarinban szcenikailag is keresett, és ahogyan zenéje minden ütemében kezdettől fogva jelen van. (1930 körül). In: Theodor W. Adorno: A művészet és a művészetek. Irodalmi és zenei tanulmányok. Budapest, 1998. Helikon Kiadó, 345-346., 347.

[9] Palestrina halálának 4oo. évfordulóján, 1994-ben írtam: „Palestrina alkotói csodája pedig éppen abban rejlik, hogy az ethosz egyetemes érvényűségét jelképező gregorián cantus firmusok feldolgozásában az Ige zenei hirdetését az egyszerűség és érhetőség követelményei között oly módon oldja meg, hogy a hirdetés eszköze minden befogadó-hívő számára méltónak bizonyuljon a hirdetett cél eléréséhez. Méltónak szépségében, bensőségében, áhítatában. Azt is mondhatnók, hogy Palestrina affektusai szakrálisak, hiszen az ethosz egyetemességét az affektusok transzcendens közösségében gyakorolja. S ebben a gyakorlatában válik a reneszánsz-ethosz előremutatóvá, el egészen a XX. századi ének ethoszáig, amely a népzene és műzene hiteles viszonyában kel életre, elsősorban Kodály Zoltán énekkari alkotásaiban.

            Kodályt méltán tekinthetjük az énekkari irodalom második Palestrinájának. A magyar kórusművészetben megteremti a reneszánsz reneszánszát. Ars poeticáját tudatosan a magyar népdal – a gregorián korál – és a Palestrina-művek egyenértékűségére alapozza. [...] Az igazán nagy alkotások, az igazán nagy életművek halhatatlanok. A reneszánszban keltek pedig halhatatlanságukban is újraszületnek. Újraszületnek az azonos és mégis más, a hasonlóságok és különbségek termékeny összevetésében. Palestrina életművének állandósága még a reneszánsz alkotások újraszületésére is rádupláz Kodály művészetében. A felfedezés messze hangzó echójában Mester idéz Mestert, életmű kelt életre életművet, és megszületik a tegnap – ma – és holnap örök ritmusában a vokális művészet második reneszánsza. (Kolozsvár, l994. február l3.) ” Angi István: Palestrinától Palestrináig; in: A zenei szépség modelljei. Kolozsvár, 2003. Polis könyvkiadó, 147-148 old.

[10] Eősze László: Verdi, Bartók és Kodály ars poeticájának közös vonásai (55)

[11] „Kodály Zoltán rejtélyes, felmenőivel kapcsolatban sokat sejtető, de csak a lényeget kimondó kitételének értelmét, valódi jelentését sok éves szívós munkával megfejtette. Kodály ugyanis írásainak Bónis Ferenc szerkesztette gyűjteménye, a Visszatekintés előszavában a magyar nép és a magyar kultúra iránt érzett «gyermeki» és «féltő anyai» szeretetét «vérségi kötelék nélkül» létező és ellenállhatatlan érzésnek jellemezte. A máshol keresendő vérségi kötelékek felfejtésének szívósságot és céltudatosságot kívánó hosszú kutatómunkájának 2007-re érett meg a gyümölcse. Tehát visszakanyarodott az életrajzhoz, kibogozva a századok ködébe vesző származás-fonalakat az apai ágon flamand, német, cseh-morva, az anyain lengyel és német ősökig.” In: Ittzés Mihály: Eősze László – Kodály Zoltán életrajzírója, kutatója és szószólója. (84)

[12] Ibid 84.

[13] Akadémikus portrék. Eösze László zenetörténész. A Magyar Művészeti Akadémia megbízásából a filmet készítette Czigány György riporter, Hidvég Aszter operatőr, Tóth Péter Pál operatőr, vágó, rendező. MMA 2012

https://www.youtube.com/watch?v=uLaya2zF6L0 Letöltve: 2015. jan. 5 22:33

[14] A beszélgetés során Eősze részletesen példázza Liszt, Berlioz és Wagner erkölcsi magatartásának kirívó különbségeit. Kutatásai alapján kimondja, hogy a mindkettőjüket számtalanszor segítő Liszt műveit sem Berlioz, sem Wagner egyetlen egyszer sem vezényelte. Mi több, Wagner Liszt utolsó alkotásairól azt nyilatkozta, hogy

,,ezek a kezdődő elmebaj tévedhetetlen tünetei...”

[15] Ittzés lapalji jegyzete: The Orchestral Works of Kodály. A tanulmány méretű és értékű ismertető magyarul még nem jelent meg. Az idézet fordítása e közlés céljára készült.

[16] Ittzés Mihály: Eősze LászlóKodály Zoltán életrajzírója, kutatója és szószólója (86-87)

[17] Ittzés lapalji jegyzete „Idézetünk forrása az első magyar közlés az Örökségünk Kodály című kötetben, 174.1.”

[18] Ittzés Mihály: Eősze László – Kodály Zoltán életrajzírója, kutatója és szószólója (86-87)

[19] Ibid (86-87)

[20] Vö. a 14. lapalji jegyzettel

[21] Gilbert de Greeve: Dr. Eősze László szerepe a nemzetközi Kodály Társaságban (176)

[22] Tóth Aladár: Kodály Zoltán költői világa énekkari szerzeményeinek tükrében. 11. Az éneklő gyermek (1942). Először megjelent: Zenetudományi Tanulmányok I. Szerk.: Bartha Dénes és Szabolcsi Bence. Budapest: Akadémiai, 1953. Ld. még: Tóth Aladár válogatott zenekritikái. Sajtó alá rendezte: Bónis Ferenc. Budapest: Zeneműkiadó, 1968.

[23] Ittzés Mihály: Eősze László – Kodály Zoltán életrajzírója, kutatója és szószólója (85)

[24] Budapest: Zeneműkiadó, 1980 (a továbbiakban: Eősze).

[25] Azóta számos jelentős kutató foglalkozott e témával, akiknek publikációi közül kiemelkedően fontosak Luciano Chiappari, Rossana Dalmonte, Alan Walker és Ernst Burgei munkái. A magyar kutatók közül Legán˙ Dezső, Hamburger Klára és Domokos Zsuzsanna publikációi érdemelnek elsősorban említést.

[26] Eckhardt Mária: Giovanni Sgambati művei Liszt budapesti kottatárában (63)

[27] A Kodály köszöntő 1964-ben, a Zeneműkiadó Kispartitúrák (No.167) sorozatában, míg az emigráns szerzők variációi Boosey and Hawkes kiadónál jelentek meg 1965-ben – tájékoztat Berlász Melinda.(103)

[28] Bónis Ferenc (szerk.) Így láttuk Kodályt. Doráti Antal emlékezése. Püski, Budapest, 1994. 48., 52. A kötetben lásd: Berlász Melinda idézett tanulmányában. (101)

[29] Szabolcsi Bence: Zoltán Kodály (Chormusik). Musikblätter des Anbruch X/9-10. Wien, 1928.416-417.

[30] Így láttuk Kodályt. Szerkesztette: Bónis Ferenc. Püski, Budapest, 1994. 230. old.

[31] In: Kodály Zoltán hátrahagyott írásai II. Szerkesztette: Vargyas Lajos, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1993. 295. old.; (a kötetben: 157)

[32] In: Bónis Ferenc: Tizenhárom találkozás Ferencsik Jánossal, Budapest, Zeneműkiadó. 1984. 62-63.

[33] Vö. Ittzés Mihály emlékezését e kötetben a 82. oldalon.

[34] Ulric Neisser: Megismerés és valóság. Gondolat, Budapest, 1984, 112., 128. old.

[35] Szent Ágoston vallomásai. Ford. Dr. Vass József. Szent István Diákkönyvtár. Szent István Társulat, Budapest 1995. 336 old.

[36] Lásd részletesebben Ittzés Mihály idézett tanulmányában a jelen kötet 87. oldalán.

[37] Ismeretes Kodály ellenszenve a horatiusi Carpe diem filozófiájával szemben: „Mi szükségünk van a «Carpe diem» filozófiájára, minek arra tanítani a gyermekeket: éld a világod, holnap úgyis meghalsz?” Kodály Zoltán: A művészeti optimizmus kérdéséhez. Nyilatkozat. In: Kodály Zoltán: Visszatekintés I. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1964. 213 old.

Vö. még: Angi István: Mimézis, érzelem, hitelesség: a kodályi zene esztétikuma. In: Angi István, Az esztétikum zeneisége. Komp-Press Korunk Baráti társaság, Kolozsvár, 2001. A 313. oldalon olvasható: „Az érzelmi objektivációk Kodály mimézisében az esztétikai értékrendek – a szép, a fenséges, a tragikus, a komikus… – teljes skáláját benépesítik, sőt át is lépik azokat, és az esztétikum-etikum interferenciájában az érzelem-értelem zenei dialektikájában erényekké magasodnak. Ennek a dialektikának az értelmében a kodályi zene egyensúlypontja a szépségnek hódol. A lelki nyugalom élményét, azonban amely a mindig várt szépség vezérmotívumos kísérője, Kodály zenéjében sohasem érzékelteti az ataraxiás derű szemlélődő semlegességével. (Ismeretes a horatiusi carpe diem iránti ellenszenve. Kodálynál a nyugalom élménye a nyugalom keresésébe vált át: vágyik rá, vagy ha megszerzettnek véli, megőrzését vigyázza. Ez a vibráló egyensúlyérzés hullámzik az Esti dalban: a szépség élménye áhítattá magasztosul... Méltán tartják úgy számon, mint a kórus-világirodalom egyik legszebb altatódalát.“