Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Intézete Magyar nyelvű kiadványai


6000 Kecskemét, Kéttemplom köz 1., Hungary   •   phone/tel.: +36 76 481 518   e-mail: office@kodaly.hu 

Az árak 2005. január 10-től érvényesek, az ÁFA-t tartalmazzák, a postaköltséget nem.

kodalyutan

Szerző: Fehér Anikó
Cím: Muzsika a katedrán: Beszélgetés 25 magyar zenepedagógussal
Kiadó: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (2011)
Ár: 2800,- Ft (335 oldal, puha kötésű)

Leírás:"Ebben a kötetben az olvasó találkozhat annak a generációnak iskolateremtő kiválóságaival, akik pályájukat az ötvenes években kezdték, és magas színvonalú művészi, tudományos és oktatói munkájuk eredményeként zenepedagógusok generációit nevelték fel. […] Továbbá az ő tanítványaikkal, akik közül sokan a közoktatásban folyó iskolai ének-zenei nevelés, a művészetoktatásban folyó elméleti oktatómunka, valamint az amatőr és professzionális kórusélet területeinek legjelesebb képviselői."
Interjúalanyok: Forrai Katalin, Kokas Klára, Bartalus Ilona, Dobszay László, Erdei Péter, Gráf Zsuzsanna, Igó Lenke, Kocsárné Herboly Ildikó, Kollár Éva, M. Dietrich Helga, Mohayné Katanics Mária, Ordasi Péter, Papp Károlyné Papp Zsuzsa, Párkai István, Platthy Sarolta, Rozgonyi Éva, ifj. Sapszon Ferenc, Sebestyénné Farkas Ilona, Szabó Dénes, Szőnyi Erzsébet, Thész Gabriella, Tillai Aurél, Tóth Ferenc, Ugrin Gábor, Záborszky József

kodalyutan
Szerkesztő: Dobszay László
Cím: Kodály után: Tűnődések a zenepedagógiáról
Kiadó: Kodály Intézet (2009)
Ár: 3000,- Ft (141 oldal, puha kötésű)

 

Szerkesztő: Ittzés Mihály
Cím: A Kodály Intézet évkönyve V. = Year-Book of the Kodály Institute V: 2000-2005
Kiadó: Kodály Intézet (2007)
Ár: 2100,- Ft (215 oldal, puha kötésű)

Leírás: Az évkönyv-sorozat ötödik darabja a Kodály Intézet megnyitásának 30. évfordulója alkalmából 2005. szeptember 30-án és október 1-én rendezett nemzetközi konferencia anyagát tartalmazza a belga, USA-beli, ausztrál, kanadai, észt, görög, kínai, írországi, brit, lengyel és magyar előadók eredetileg angolul elmondott előadásainak szerkesztett szövegével, illetve magyar fordításban. Az előadások négy témakörbe sorolhatók: Kodály pedagógiájának helye és szerepe a világban ma; "Az ének szebbé teszi az életet, az éneklők másokét is"; A zenei nevelés hatása a személyiségre: zenei nevelés - embernevelés; Mesterművek a zenei tantervben. Külön fejezet mutatja be a Kodály Intézet 2000-2005 közötti tevékenységét. A Függelékben az oktatók névsora, a tanévek, a nyári Kodály Szemináriumok és más tanfolyamok részvételi adatai, valamint a fontosabb hangversenyek áttekintése található. Kottapéldák, illusztrációk és fényképek teszik teljessé a dokumentációt.

 

30 év képekben: Visszapillantás a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet elmúlt 30 évére / 30 Years in Pictures: A glimpse into the past 30 years of the Zoltán Kodály Pedagogical Institute of Music, 1975-2005
Kiadó: Kodály Intézet (2005)
Ár: 2800,- Ft (52 oldal, kemény kötésű)

Szerzők: Barkóczi Ilona; Pléh Csaba
Cím: Kodály zenei nevelési módszerének pszichológiai hatásvizsgálata
Kiadó: Kodály Intézet (1977)
Ár: 1050,- Ft (154 oldal, puha kötésű)

Leírás: A tanulmány Kecskeméten a zenei általános iskolában és két másik általános iskolában 1968 és 1972 között végzett vizsgálatok módszereit és eredményeit foglalja össze, kimutatva az intenzívebb zenei nevelés más területekre gyakorolt pozitív hatását.

Szerző: Bónis Ferenc
Cím: Kodály Zoltán és Szabolcsi Bence emlékezete
Kiadó: Kodály Intézet (1992)
Ár: 2100,- Ft (346 oldal, puha kötésű)

Leírás: A kötet a magyar zene két mester-tanítvány, illetve munkatársi viszonyban álló kiválóságának állít emléket 28 rövidebb-hosszabb, magyarul korábban meg nem jelent, illetve kötetben először megjelenő tanulmányban, melyek a következő témákkal foglalkoznak: Kodály emberi és művészi-tudósi portréja; nemzetközi kapcsolatai; zeneszerzői műhelye; Kodály és a XIX. századi zene; a dalok előadási kérdései; népzenekutatási problémák; Szabolcsi életműve és emberi alakja. Kodály és Szabolcsi kapcsolatának külön figyelmet érdemlő dokumentumai a levelek. A kötet végén 25 oldalon angol és német nyelvű összefoglalók találhatók. Kottapéldákkal, fényképpel illusztrált.

Szerző: Breuer János
Cím: Kodály és kora: válogatott tanulmányok
Kiadó: Kodály Intézet (2002)
Ár: 2100,- Ft (260 oldal, puha kötésű)

Leírás: A szerző hetvenedik születésnapja alkalmából megjelent kötet 24 korábban publikált tanulmányt tartalmaz, frissítésekkel, kiegészítésekkel. A tanulmányok között találhatók Kodály zeneműveivel, kortársaival (Bartók, Dohnányi) és tanítványaival foglalkozó írások.

Szerző: Bruckner Adrienne
Cím: Énekelni jó(l)!
Kiadó: Kodály Intézet (1999)
Ár: 1575,- Ft (75 oldal, puha kötésű)

Leírás: A könyv az alábbi témákkal foglalkozik: beéneklés, hangképzési lehetőségek az óvodától a középiskolás korig, hangképző játékok, gyakorlatok. Foglalkozik továbbá a mutálás problémáival, a kórus hangképzéssel és a tanárok hang-karbantartásával. Kottapéldákkal illusztrált.

Szerző: Ittzés Mihály
Cím: 22 zenei írás
Kiadó: Kodály Intézet (1999)
Ár: 2310,- Ft (299 oldal, puha kötésű)

Leírás: A kötet válogatás hosszú évek, évtizedek alatt elszórtan megjelent vagy még meg nem jelent írásokból a következő témák szerint: Kodály eszméi nyomában; népdalfeldolgozások; pedagógiai művek; esztétikai és formai kérdések; zene és irodalom; elődök, kortársak, utódok (Liszt, Bartók, Bárdos, Petrovics). Kottapéldákkal illusztrált.

Szerkesztő: Ittzés Mihály
Cím: A Kodály Intézet Évkönyve I.
Kiadó: Kodály Intézet (1982)
Ár: 1050,- Ft (135 oldal, puha kötésű)

Leírás: A Kodály Intézet avatásán elhangzott beszédek; Kodály, illetve munkatársainak, tanítványainak, követőinek dolgozatai, visszaemlékezései, zenepedagógiai és zenetörténeti tárgyú írásai, több dokumentum első közlésével. Az egyes cikkekhez szerkesztői jegyzetek tartoznak. A könyv végén rövid angol nyelvű összefoglalók találhatók.

Szerkesztő: Ittzés Mihály
Cím: A Kodály Intézet Évkönyve 3. = Year Book of the Kodály Institute 3.
Kiadó: Kodály Intézet (1986)
Ár: 1050,- Ft (216 oldal, puha kötésű)

Leírás: Vegyes tartalmú és formájú dolgozatok, jórészt eredetileg előadásnak készült munkák. A könyvben megjelent írások témái: emlékezések, műhely, pedagógiai kitekintés, népzene-népköltészet. A kötet végén rövid angol nyelvű összefoglalók és szerkesztői utószó található. Kottapéldákkal illusztrált

Szerkesztő: Ittzés Mihály
Cím: A Kodály Intézet IV., jubileumi évkönyve = Year Book of the Kodály Institute, IV: 1975-2000
Kiadó: Kodály Intézet (2001)
Ár: 1050,- Ft (268 oldal, puha kötésű)

Leírás: A könyvben megjelent írások témái: visszatekintés az Intézet 25 évére (Kodály Zoltánné köszöntője, beszédek, emlékezések - hivatalos személyek, külföldi társintézmények vezetői vagy képviselői részéről); az Intézet működése; zenepedagógiai, zenetörténeti tanulmányok. A kötet második része az írások angol nyelvű fordításainak összefoglalóját tartalmazza. A függelékben a tanári karról, munkatársakról, tanfolyamok hallgatóiról, hangversenyekről, kiadványokról találhatók adatok magyar és angol nyelven. Képekkel, dokumentumokkal illusztrált.

Szerző: Ittzés Mihály
Cím: "A múlt csak példa legyen": A magyar történelem Kodály Zoltán műveiben
Kiadó: Kodály Intézet (1996)
Ár: 525,- Ft (40 oldal, puha kötésű)

Leírás: A szerző a Kodály által megzenésített szövegek segítségével, a művek és keletkezési alkalmaik, valamint történelmi vonatkozásaik szembesítésével igyekszik a címben jelölt témát megvilágítani.


Szerkesztő:
Ittzés Mihály, Csenki Éva közreműködésével
Cím: In Memoriam... Csenki Imre Emlékkönyv: Emlékezések, dokumentumok
Kiadó: Kodály Intézet (2004)
Ár: 2520,- Ft (168 oldal, puha kötésű)

Leírás: A Csenki Imre életpályáját bemutató, Szilasi Alex ajánlásával megjelent emlékkönyv előszavát Ujfalussy József írta. A kötet első felében a karnagy tanulóéveibe, pályakezdésébe kapunk betekintést. Énektanári feladatai mellett karvezetőként végzett kiemelkedő munkát a debreceni Kollégiumi Kórussal. Budapesten töltött évtizedei alatt a Magyar Állami Népi Együttes kórusával aratott nemzetközi sikereket. Zeneszerzői munkásságával érintőlegesen foglalkozik a kötet. Az Utóhang címet viselő részben tanítványok, pályatársak, barátok emlékeznek a mesterre. Ezt Csenki Imre írásaiból, leveleiből vett részletek követik. A kötet végén karnagyi és zeneszerzői működéséhez találhatók adatok: általa vezetett együttesek, ősbemutatók, külföldi vendégszereplések, a Magyar Rádió kartontárában nyilvántartott felvételek, vezényletével készült hanglemezek, filmek, televízió és videofelvételek, kiadott zeneműveinek jegyzéke. Az emlékkönyvet 24 oldalon képek, fakszimilék teszik teljessé.

Szerkesztő: Ittzés Mihály
Cím: In Memoriam Vásárhelyi Zoltán
Kiadó: Kodály Intézet (1997)
Ár: 1050,- Ft (236 oldal, puha kötésű)

Leírás: A Vásárhelyi Zoltán halálának 20. évfordulója alkalmából megjelent kiadvány áttekintést ad a karnagy munkásságáról, kiemelten Kecskemét városához fűződő viszonyáról; Vásárhelyi tevékenységével összefüggésben a kórusművészet magyar közelmúltjáról. A kötetben válogatás található Vásárhelyi írásaiból, valamint közli hangfelvételeinek jegyzékét. Képekkel, dokumentumokkal illusztrált.

Szerkesztők: Ittzés Mihály, Olsvai Imre
Cím: M. Bodon Pál 1907. évi Csík megyei népzenegyűjtése
Kiadó: Kodály Intézet; Erdei Ferenc Művelődési Központ és Művészeti Iskola, Kecskemét (2001)
Ár: 525,- Ft (67 oldal, puha kötésű)

Leírás: A 21. Kecskeméti Népzenei Találkozó (2001) alkalmából megjelent füzet válogatás M. Bodon Pál Csík megyei gyűjtéséből, rövid ismertetővel a gyűjtőmunkáról. Kottapéldákkal, táblázatokkal, térképekkel illusztrált; angol nyelvű összefoglalót is tartalmaz a kiadvány.

Szerző: Joób Árpád
Cím: A magyar népzene rendszere és szelleme Kodály Zoltán 333 olvasógyakorlatában
Kiadó: Kodály Intézet, Kecskemét; Finn Kodály Központ, Jyvaskyla (1996)
Ár: 1575,- Ft (211 oldal, puha kötésű)

Leírás: A kötet a Kodály-füzet minden egyes darabját egy kiválasztott fő szempont és néhány csatlakozó változó szempont alapján tekinti át. A bevezető fejezet Kodály írásaival foglalkozik, melyek megmutatják a tudományos műhely eredményeit. Ezek előzményül szolgáltak a pedagógiai "zenedarabocskák" komponálásához. Ismertetik a könyv írójának vezérfonalát, elemző munkájának alapelveit. Ezután kerül sor a 333 gyakorlat egy vagy több szempontot alkalmazó elemzésére. Az összefoglalás statisztikai jellegű összesítéseket ad a különböző zenei elemek (hangkészlet, forma, szerkezet, ritmika) területéről. Ezt egészíti ki a dallamokhoz írott szövegek áttekintése. Az olvasógyakorlatokkal rokonítható népdalok gyűjteménye ismert dallamok mellett kevésbé népszerű, de értékes és szép népdalokra hívja fel a figyelmet. Kottapéldákkal illusztrált.

Közreadó: Kontra István
Sajtó alá rendező és szerkesztő: Balás Endre
Cím: A zenei köznevelés történetéből: Dokumentumok és pedagógus portrék a XX. század második feléből
Kiadó: Kodály Intézet (2005)
Ár: 2100,- Ft (215 oldal, puha kötésű)

Leírás: Kontra István gyűjteménye bemutatja azokat a személyeket, akik nélkül nem válhatott volna világhíressé a Kodály Zoltán nevével fémjelzett, és eszméi alapján megvalósított zenei nevelési koncepció. Tanulságos olvasmány a mai korosztály számára. Gondolatébresztő kiadvány mindazok részére, akik akár szervezőként, akár megvalósítóként kívánnak részt venni a magyar zenei műveltség megalapozásában.

Szerző: Kontra Zsuzsanna
Cím: Énekeljünk tisztán, ha tudunk
Kiadó: Kodály Intézet (1999)
Ár: 1260,- Ft (63 oldal, puha kötésű)

Leírás: A kiadvány gyakorlati útmutató Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán (1941) című munkájához. A gyakorlatok elemzése nem annyira elméleti, mint inkább a tanítási tapasztalat összegzése. Az elemzés sorrendben halad, és megtartja az eredeti hangnemeket. A tiszta énekléssel kapcsolatban más területekkel is foglalkozik: felhangok, hangszín, énektechnika, légzéstechnika, tempó, hangerő, zenei forma, stb. A könyv végén rövid áttekintés található Kardos Pál elméletéről, mely az akusztikus és temperált hangközöket tárgyalja.

Szerző: Lendvai Ernő
Cím: Szimmetria a zenében
Kiadó: Kodály Intézet (1994)
Ár: 1575,- Ft (165 oldal, puha kötésű)

Leírás: A kötet elemző tanulmányokat tartalmaz olyan témákban, mint a tengelyrendszer, hangzásvilág alaptípusai, polimodális kromatika, stb. Az elemzések a relatív szolmizáció jeleit matematikai szimbólumokként kezelik. Főleg Bartók és Kodály zenei nyelvét elemzi, de Mozart, Verdi és Wagner példák is találhatók a könyvben. Rávilágít a zenei nyelv fiziológiai, történelmi és esztétikai alapjaira is. A kötet végén foglalkozik a számítógép szerepével a zenei elemzésben. Kottapéldákkal gazdagon illusztrált.

Szerző: Lisztes László
Cím: Zenei írások a Köznevelésben (Zenei bibliográfiák 1.)
Kiadó: Kodály Intézet (1988)
Ár: 525,- Ft (96 oldal, puha kötésű)

Leírás: A bibliográfia tételek csoportosítása: a zenei nevelés általános kérdései; zenei mozgalmak; írások a zenéről; beszélgetések, megemlékezések, köszöntők; kritikák, ismertetések; külföld.

Szerző: Maróti Gyula
Cím: "Fölszállott a páva...": A magyar énekkari kultúra megújhodásának históriája 1920-1945
Kiadó: Kodály Intézet (1994)
Ár: 1050,- Ft (347 oldal, puha kötésű)

Leírás: A kötet a szerző több évtizedes kutatásainak eredménye. Történeti összefoglalás a magyarországi amatőr kórusmozgalom azon korszakáról, amelynek során - a két világháború között - egyrészt a kórusélet felnőtt a megújult és nemzetközi rangra emelkedett hivatásos zenekultúra ízlésbeli és művészi színvonalához. Másrészt a polgári és a munkás dalosmozgalom az együttműködés változatos és egyre szorosabban egymásra utaló formáit teremtette meg. Az áttekintés a magyarországi és a szomszédos országokban folyó magyar kóruséletre is kiterjed. A kötet a politikai történelem és a hivatásos szférában otthonos zenetörténet eseményeivel való kétoldalú, módszeres egybevetés és az énekkarok repertoárjának alakulását is elemző feldolgozás. Arcképek a kórusmozgalom fontos alakjairól, kottapéldák.

Szerző: Mátyás János
Cím: "Hány színe van az életnek?": Beszélgetések Bárdos Lajossal dokumentumok
Kiadó: Ikon, Budapest (1996)
Ár: 1050,- Ft (85 oldal, puha kötésű)

Leírás: A beszélgetésekből megismerhetjük Bárdos Lajos teljes pályaképét: zeneszerzés, kórusvezetés, tanítás. E három, egész életét átfogó területhez a szervezőmunka (Magyar Kórus Kiadó, Éneklő Ifjúság, Cecília Egyesület) és a zeneelméleti kutatómunka társult. Bárdos munkássága - a Kodály osztályában végzett zeneszerzés-tanulmányokon túl is - sok szállal kapcsolódott mesteréhez. Rövid önéletrajz, a zeneművek és írások jegyzéke, szerkesztői számadás és jegyzetek teszik teljessé a kötetet. A bevezetőt Szokolay Sándor írta. Kottapéldákkal, fényképekkel illusztrált.

Szerző: Szögi Ágnes
Cím: "Ez az iskola valaha Kecskemétnek dicsősége lesz": A kecskeméti ének-zenei iskola első évtizedei 1950-1973 összefüggésben a korszak művelődéspolitikai és zenepedagógiai törekvéseivel
Kiadó: Kodály Intézet (1994)
Ár: 1575,- Ft (216 oldal, puha kötésű)

Leírás: A könyv címe Kodály-idézet. Könyvtárak, levéltárak, irattárak gyűjteménye, nem utolsó sorban a korán elhunyt alapító igazgatónő, Nemesszeghy Lajosné hagyatéka szolgált - a szerző személyes élményei, tapasztalatai mellett - alapul ahhoz, hogy az első átfogó, minden jelentős részletre kiterjedő iskolatörténeti munka megszülessen a kecskeméti ének-zenei iskoláról. A kötet bemutatja az iskolaalapítás küzdelmeit, a sokoldalú nevelőmunkát; foglalkozik Szentkirályi Márta pályakezdésével és Kodály Zoltán iskolalátogatásaival. Fotók és fakszimilék, korabeli dokumentumok illusztrálják a kötetet.

Szerkesztő: Szögi Ágnes
Cím: "Iskolaügyekben harcolni kell, nem szerénykedni.": Nemesszeghyné Szentkirályi Márta naplójából
Kiadó: Kodály Intézet (2003)
Ár: 2100,- Ft (108 oldal, puha kötésű)

Leírás: Nemesszeghy Lajosné Szentkirályi Márta zenepedagógus az első ének-zenei általános iskola megalapítója és haláláig igazgatónője volt. 1953 és 1956 között vezetett naplójában az iskola történetét rögzíti. Följegyzései nem csupán egy intézmény történetéről szólnak, hanem a kor társadalmi, politikai, kulturális életéről, szokásairól, visszásságairól is érzékletes képet adnak. Kodály Zoltán kecskeméti látogatásairól, Nemesszeghyné Kodállyal folytatott megbeszéléseiről feljegyzett benyomásai pedagógusoknak, zenei szakembereknek, a kor történetével foglalkozóknak érdekes eseteket, mozzanatokat, szemléletet idéznek fel. A kötetet az ifjú Szentkirályi Márta tanítónőképzős éveiben, ill. pályakezdése idején naplójában megörökített gondolataiból szerkesztett válogatás, valamint elsősorban családjáról, szüleiről írt önéletrajzi töredék egészíti ki. Fotók, jegyzetek gazdagítják a napló-feljegyzéseket.

Szerkesztő: Szögi Ágnes
Cím: Kodály Zoltán zenepedagógiai eszméi a nemzetközi gyakorlatban: Válogatott bibliográfia a Kodály Intézet gyűjteményéből - (Zenei bibliográfiák 2.)
Kiadó: Kodály Intézet (1993)
Ár: 525,- Ft (108 oldal, puha kötésű)

Leírás: A bibliográfiai tételek az alábbi témák szerint kerültek csoportosításra: Kodály Zoltán írásai; pedagógiai művei; a kecskeméti Kodály szemináriumokon elhangzott előadások; forrásmunkák magyar szerzőktől; elméleti és történeti művek, gyakorlati-módszertani munkák a Kodály-koncepcióról, dalgyűjtemények; publikálatlan dokumentumok, kéziratok. Kétnyelvű - magyar-angol - kiadvány.

Szerző: Szőnyi Erzsébet
Cím: Kodály Zoltán nevelési eszméi a harmadik évezred küszöbén: A Nemzetközi Kodály Konferencia (1997.IX.22-24.): Zenepedagógiai szekciójának anyaga
Kiadó: Kodály Intézet (1999)
Ár: 1260,- Ft (128 oldal, puha kötésű)

Leírás: A kötet a Magyar Kodály Társaság által 1997-ben rendezett Nemzetközi Kodály Konferencia zenepedagógiai szekciójának előadásait tartalmazza két nagy témakörre osztva: 1. Körkép a magyar zenei nevelésről, 2. Kodály zenepedagógiai eszméi a nagyvilágban, hazai és külföldi előadók tollából. Képekkel, kottapéldákkal illusztrált.