MAKAI ÉVA*

 

’A 131. esztendő’ [1]

 

Zenei nevelés a Burattino Iskolában

 

 

Sajátos színt jelenít meg az alternatív iskolák közt a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány által fenntartott és működtetett Burattino Iskola, hivatalos nevén: Burattino Általános és Szakképző Iskola, Gyermekotthon.[2] Ez a sajátosság elsősorban az iskola „célcsoportjában” mutatkozik meg. A magyarországi alternatív iskolák un. „altruista csoportjához” tartozóan olyan hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű (családokból érkező) gyermeket iskoláznak be, akiket családjaik kevéssé tudnak segíteni-támogatni tanulásukban, boldogulásukban. Esélyt kívánnak nyújtani minden téren minden tanulójuknak szociokulturális hátrányaik csökkentésében, ide értve az anyagi biztonságot, az étkezésben, a tanszerellátásban, ruházkodásban, utaztatásban. Nemcsak e sajátosságokhoz igazodó kiválasztást nyomán munkát, feladatot vállaló elhivatott tanáraik, de az iskola egész személyzete elkötelezett segítésükben, a „fészek-meleg” megteremtésében.  (A pedagógusok alkalmazásánál kiemelt szempont: tudjon valamely hangszeren játszani, értsen a zenéhez – hiszen a már-már terápiának felfogott művészeti foglalkozások köre kiemelkedő fontosságú.) Alapelveik: a bizalom, az odafordulás, a személyes törődés, a differenciált, egyéni bánásmód, a derű. Céljuk e tanulók tanulással kapcsolatos pozitív attitűdjének kialakítása és megőrzése, az önálló ismeretszerzésre, önművelésre való képesség kialakítása, a szilárd alapkészségek kialakítása, a képességeiknek, érdeklődésüknek, illetve távolabbi céljaiknak megfelelő programokat, tevékenységi formák biztosítása, középiskolai és felsőbb tanulmányaik, munkába állásuk segítése. A nevelési-oktatási feladatok mellett legalább ennyire hangsúlyos a prevenció, s az intézményen belül nyújtott szociális, egészségügyi, pszichológiai, családvédelmi szolgáltatások, melyet főállású pszichológusok, szociális munkások, logopédus, fejlesztő pedagógus, orvos, védőnő segít.

 

A Burattino Iskola 1991 márciusában 4 évfolyammal, 60 tanulóval indult. Az iskolát felmenő rendszerben fejlesztették. Iskolájuk ma 12 évfolyammal, valamint érettségi utáni szakképző évfolyamokkal működik (Művészeti Tanoda). 2008-ban indították el az általános iskolában felmenő rendszerben a „zenei tagozatot”.  A Burattino Iskolában ma megközelítőleg 300 diák tanul.

 

A tanórán kívüli nevelő tevékenységeket gazdagítja, hogy 1996-ban Jásdon saját erdei iskolát alakítottak ki. Ugyanezen év szeptemberében krízisintervenciós gyermekotthont nyitottak Csepel kertvárosában, a legnehezebb sorsú gyermekek lakhatásának, tanulásának segítésére. Jelenleg két általános iskolai és egy középiskolai krízisintervenciós gyermekotthonukban 38 gyermeket gondoznak. Intézményüket állami normatívából tartják fönn. Fontos a meghitt ünnepek, hagyományok rendszere.

 

A Burattino Iskola fő törekvése, hogy a növendékek harmonikus személyiségfejlődését támogatva olyan emberi–erkölcsi értékeket alakítsanak ki tanítványainkban, melyek segíteni tudják egyéni boldogulásukat és boldogságukat, egyúttal a szűkebb és tágabb közösségeik javát is szolgálják. Tevékenységüket a folyamatos megújulás, pedagógiai innováció szándéka jellemzi.

 

Pedagógiai programjuk az alábbiak szerint definiálja sajátos nevelési küldetésüket: „ A hátrányos helyzetű – különösen a roma származású – gyermekek és családjaik gondozása érdekében komplex – nevelési, oktatási, gyermekvédelmi, pszichológiai feladatokat lát el egész napos oktatás keretén belül. Otthont nyújtó ellátás keretében, befogadja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti- és tartós nevelésbe vett gyermekeken kívül, a krízishelyzetbe került családok gyermekeit is. Az iskola 1990-től, a Gyermekotthon 1999-től működik.”[3]

 

A Pedagógiai program részeként megfogalmazott Nevelési program e hitvallást fejti ki: „A Burattino Általános és Szakképző Iskola, Gyermekotthon nem teljesítmény-orientált  elitintézmény. A gyerekek halmozottan jelentkező problémái miatt nem a gyerekek összetételétől, hanem a magas színvonalon tanító, tehetséges, elhivatott tanároktól, nevelőktől, szociális munkásoktól, pszichológusoktól, gyógypedagógusoktól kell „elit”-nek lennie.” [4]

      Az iskolaszerkezet szakaszolása a következőképpen alakul:

 

évfolyam

szakasz

nevelő-oktató munka legfőbb feladata

1-2. osztály

bevezető

-       óvoda és iskola közötti sikeres átmenet megoldása

-       játékos tanulás, figyelembe véve a gyerekek egyéni fejlődési ütemét, érdeklődését

3-4. osztály

kezdő

-       tanítási és tanulási folyamatok erősítése a tanulók képességeihez igazodó terhelés megtartásával

-       kulcskompetenciák folyamatos fejlesztése

5-6. osztály

alapozó

-       az önálló tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák megerősítése

-       a szakrendszerű oktatás előkészítése

7-8. osztály

fejlesztő

-       szakrendszerű oktatás

 

 

Az oktatásról-nevelésről határozó feladatkijelölő részben a szocializáció kulcseszközeként fogalmazódik meg az élénk ének-zenei élet. Ez igaz akkor is, ha interjúalanyaim jelzik: formális konszenzus nem köttetett e kérdésről, inkább „empirikus úton” tapasztalták meg a gyerekek, pláne a „buris gyerekek” már-már a törzsi együttléteket idéző zenefüggő életmódját. A szocializáció és közösségfejlesztés terén kiemelkedő tevékenység a muzsikálás. Vallják, hogy a zene a gyerekekkel veleszületett képesség, ezért nem szabad ettől elvenni a kedvüket semmilyen „tanítás oltárán”. Az öröm, az érzelmek, a közösségi lét, az élmény és a nyitottság ez „naiv” zenei nevelési elméletük fókusza! Ehhez hozzájárul az a szociális elkötelezettséget mutató ethosz is, hogy a családban elmaradt élményintenzitást pótolják – zenével is. A szubkultúrák iránti tolerancia nem zárja ki szerintük a célokban megfogalmazott igényességet.

 

Az eszközrendszer mindennek szolgálatában áll. Különösen az alsó tagozaton kap nagy hangsúlyt az ének-zene! A kulturális sokszínűség és igényesség ötvözetét később is fejleszthetőnek tartják, vannak ebben sikerélményeik. (Amikor az interjú során interjúalanyaim a zene jelenlétének súlyát próbálják megállapítani, olyan érzésük is van, hogy ez 40%-át is áthatja az iskolai életnek - órán és órán kívül, iskolán és iskolán kívül. A gyakorlat józan mérlegelése után sem esik ez a becslésük 25% alá!)

 

Pedagógiai programjuk hivatkozása szerint a kutatás idején  minisztérium által 2003-ban kiadott un. OKM Kerettantervet használták. A gyakorlatban  ehhez képest az alsó tagozaton, de különösen az általuk „ének-zeneinek” nevezett tagozaton/osztályban ehhez képest kiemelten magas az óraszám. Kiegészül mindez a kórussal, népijáték /néptánc foglalkozással, de még a gimnáziumban is megőriznek 1 órányit, s ez a kórusórával tovább nő. Az alsós kísérleti osztály kifejezetten felidézi a hagyományos ÉZI osztályok életrendjét. Hangszer órával együtt – vallják – 8-9 órát töltenek egy héten a gyerekek zenével, s ennek látják is eredményét.

 

A kiegészítő eszközök, alkalmak tehát a program és a valóság szintjén:

 

§  vizsgakoncertek,

§  minden évben kiadjuk az év tanulója címet,

§  jeles napok: évnyitó, őszi projekt, tavaszi projekthét, Mikulás, karácsony, farsang, a Föld napja, madarak és fák ünnepe, környezetvédelmi világnap, az iskola-születésnapja, anyák napja, szülők napja, nyílt napok, pedagógus nap, vers- és prózamondó verseny, zongorahangverseny, ballagás, évzáró,

§  kamaramuzsikálás,

§  zenei tábor,

§  közös hangverseny-látogatás (Kiemelések tőlem – M. É.)

 

Természetesen a kifejezett művészeti nevelés (esztétikai és művészeti kompetenciák fejlesztése) terén is többször visszatérnek e gondolatok programjukban. „A művészeti nevelés is elengedhetetlenül, kiemelkedően fontos területe iskolánknak.  Célunk, hogy pedagógusaink nagy hangsúlyt fektessenek a művészeti tárgyak igényes oktatására, a tehetséggondozásra.

 

A művészeti nevelés területei:

 

Ének és tánc

Iskolánk közös igazgatású, többcélú intézmény. Falain belül alapfokú művészetoktatás is folyik, elsősorban a zeneoktatás területén. Így ennek anyagi és személyi feltételei az átlagot messze meghaladó módon biztosítva vannak. Terveink szerint diákjaink nagy része ezen oktatási formában is részt vesz. Így a művészeti kompetenciák fejlesztése leghatékonyabban megvalósulhat. Akik nem kívánnak a kiemelt oktatásban részt venni, azok számára is sokkal több lehetőség adódik szakköri vagy hobbi szintű tanulásra.

 

Rajz, vizuális kultúra

A vizuális kultúra a teljes látható és láthatóvá tett tárgy- és jelenségvilág (a természet, a mesterséges környezet és a képzelet világa) használata és alakítása. A vizuális nevelés feladata: azoknak a képességeknek és készségeknek fejlesztése és ismereteknek az átadása, amelyek a látható világ használatához, alakításához szükségesek.

 

Média:A gyerekek ma már ismereteik jelentős részét iskolán kívül szerzik. Ebben éppen a televíziónak, mint audiovizuális médiumnak van meghatározó szerepe. Alapvető fontosságú tehát, hogy az iskola elősegítse azt, hogy a tanulók képesek legyenek a nagy mennyiségű (képi) információ minél magasabb szintű önálló feldolgozására, értelmezésére, értékelésére, a megfelelő szelekció elvégzésére.”[5]

 

E hitvallás programjukban fejlesztési feladatokká, teendőkké transzformáltan kapcsolódik a kulcskompetenciák köréhez.

 

A tanórán kívüli tevékenységek felsorolásánál többször is hangsúlyosan jelenik meg a kórus, kóruséneklés a tanulói kórusok mellett a hetente egy alkalommal sorra kerülő közös tanár-diák dalolás is.

 

Hagyományos az évkört követő projektek rendszere. A dal itt is hangsúlyos helyet kap. „Előre megadott szempontok alapján az osztályok felkészülnek az általuk választott témából, majd a szüret napján bemutatják termékeiket (lekvár, sütemény, terménybáb, -kép stb.), előadják műsoraikat (tánc, vers, dal). A szüreti uzsonnát közös játék követi, majd szüreti bállal zárul a nap. Játékos formában felelevenítjük a néphagyományokat”

 

Az iskolapszichológus munkája kapcsán is sorra kerül, a traumatikus élmények feldolgozására, súlyosabb pszichés ártalmak korrekciójára terápiás lehetőséget biztosítanak. Ennek sorában foglal helyet a „művészetterápiás, feszültségoldó, kreativitást fejlesztő terápia”

 

A sajátos tanulói összetétel indokolja, hogy a multikulturalitás szempontjainak érvényesítése során újra csak előtérbe kerüljön a dal, a népdal. Első osztálytól tanítják szaktárgyakba integrálva a cigány népismeret és kultúra ismeretanyagát, amely a tolerancia fejlesztését, az előítéletes gondolkodásmód megváltoztatását, a multikulturalitás intézményi megjelenését szolgálja.

 

Az eszközrendszer kielégítően szolgálja a programot (1 zongora, 1 szintetizátor, 1 pianínó, emellett a sok zeneiskolás gyerek hangszere segíti a tevékenységet

 

A tantárgyi programban különlegességet nem tudunk kiemelni, ez követi a mindenkor, folyamatosan karbantartott minisztériumi Kerettantervet. Ezt a választást nyilván magyarázza, hogy az iskola nem kívánt konfrontálódni hatályos oktatáspolitikákkal, ezért „bebiztosította” magát. Másfelől a nevelőtestületben az akut feladatok intenzív, koherens, autonóm tantervfejlesztést nem igazán tettek lehetővé. Érzékelhetően kifejeződik az iskola mindennapi gyakorlatában az is, hogy az iskola pedagógusai, zenekedvelő vezetői és zenepedagógusai lojálisak az érvényes, az iskolarendszer által közvetített kánon iránt is, zenei műveltségüket annak idején ugyanez a kánon alapozta meg.

 

Megkerülhetetlen szólni az iskola informális, már-már formális humánpolitikájáról. Valóban felvételi követelmény bármely szakos tanárnál a hangszertudás. Az interjú során szinte tréfásan jegyzi meg az iskolavezető, ilyen náluk egy álláshirdetés: matematika-fizika szakos tanárt keresünk hangszeres tudással. A zene világában otthonos kollégák bármikor képesek videoklipet, DJ produkciót rögtönözni csak úgy – ahogy mondják - „bohóckodásból” a gyerekeknek, s maguk örömére, mentálhigiénés kényelmére. A tanítási évet jól strukturáló hagyományos alkalmakon, ünnepeken mindig fellépnek a tanárok is.

 

Preiszner Miklós énektanár elmondja, hogy a hivatalos kerettantervtől függetlenül ő „összeollózott” egy programot, mely adaptálható a gyerekekre. E programban olyasmi is szerepel, ami – szavaival: a „kodályi oldalról nem megközelíthető”. Kolléganője, L. hozzáteszi, hogy az emelt óraszám mindenképp a kodályi programból ered, s az emelt óraszámú osztályban a zenei írás-olvasásra is adnak, párhuzamosan mindezt a nyelvi neveléssel.

 

Mutatkozik a tantestületben némi dokumentumellenesség, az élménypedagógia nem tervezhető - fogalmaznak olykor élesen.

 

Egyetértés van közöttük abban, hogy a műveltség fejlesztésének célja az eszközértékű tudás elérése. A csoportélmény mellett hangsúlyozódik a zenei írás-olvasás fejlesztése szükségességének elismerése is, más műveltségtartalmak kiegészítésére is alkalmazzák. A zenetörténet inkább valóban történetmesélés.

 

Az immár 20 éve élő koncepciót a 10. év óta érzik beérettnek. A harmadikos emelt szintű programról nagyon jók a tapasztalataik, szeretnék átvinni mindezt a felső tagozatba, bár vannak kétségeik afelől, hogy a felsőben ez mennyire tartható,. Abban bíznak, hogy e megalapozott szolmizálási, kottaolvasási képesség átlendíti őket az óraszámcsökkenés nehézségein. A zenetörténet kérdéseit kell még tisztázni kívánják az innováció során.

 

Növendékeik közül 30 gyereket (a tanulók 15%-át) iskoláztak be zeneiskolába – ez az iskola szociális összetételét tekintve óriási szám! Különösen akkor, ha taníttatásuk finaszírozását is az iskola vállalja! (hátránykompenzáló elkötelezettségüket láttuk korábban már az iskola altruista filozófiájában. ) Eredményességükben az a motívum is szerepet játszhat, hogy az iskolavezető minden zenetanárral személyes kapcsolatot tart. Tervezik e szám felemelését 25%-ra.

 

Fejlesztési terveik közt szerepel a zenei írás-olvasás sikeressége, a kórus- és zenekari muzsikálás magasabb szintre emelése. A belső versengés szelleme a minőségfejlesztés garanciája – vélik.

 

 

Összegezve elmondhatjuk: A Burattino Iskola pedagógiai filozófiájában egyedi, programjában szintén, tanterveiben a központi kerettantervet alkalmazó, közelebbről ennek alkalmazására törekvő nevelési-oktatási intézmény.  Ugyanekkor a zenei nevelési alternativitás az iskola különösen zenedús légkörében, ethoszában hangsúlyosan megjelenő folyamatos – és igényes - muzsikálás, dalolás – már-már terápiás - szokásaiban jelenik meg.[6]

 

Irodalom

 

Benza Béla: A pszichológiai ellátás keretei és lehetőségei a Burattino iskolában. In.  Czike Bernadett (szerk.): Fejezetek  az alternatív nevelés gyakorlatából.  BTF,1997

Burattino Iskola (iskolaismertető) é. n.

 

Deszpot Gabriella-Kereszty Zsuzsa (2004): Gyerekek, módszerek, nevelők. Moduljavaslatok pedagógusképzők számára. Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., Pilisborosjenő

 

Kereszty Zsuzsa-T. Hajabács Ilona (1995): Több út. Alternativitás az iskolázás első éveiben. IFA-MKM-BTF, Budapest.

 

Vég Katalin (1992): A Burattino Iskola és családsegítő hálózat fejlesztési alternatívája. In: Kereszty Zsuzsa-T. Hajabács Ilona (1995):Több út. Alternativitás az iskolázás első éveiben. IFA-MKM-BTF, Budapest.

 

Vidó Ildikó: Anyád helyett anyád. In. Fűzfa Balázs (szerk.):  Süss fel, nap. Kisgyermekkori modell-intézmények Magyarországon. Soros Alapítvány. Budapest, 1999.

 

Vojnitsné Kereszty Zsusza-Kókayné Lányi Marietta (2008): Könyv a differenciálásról. Máshonnan –máshogyan - együtt. Kézikönyv az 1-6. osztályban tanítók számára. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest.

 

 

 

 

 * Dr. Makai Éva PhD egyetemi docens, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Intézet - Budapesti Csoport  (Oktatott tárgyak: Elméletek a nevelésről, A nevelés gyakorlata). Főbb kutatási területe: Hazai és külföldi gyermekvédelmi-pedagógiai tradíciók feltárása, terjesztése. Hátrányos helyzet, integrált nevelés, komprehenzív iskola, alternatív pedagógiák - alternatív iskolák. Zenei nevelés az alternatív iskolákban. E-mail: makai.eva@lisztakademia.hu, makai.eva@gmail.com

 

[1]
                        [1] A cím egy csendes jubileum  elmúltára utal. A bemutatott kutatás Kodály születésének 130. esztendejében zárult.

[2]
                        [2]  Jelen írással emlékezünk meg arról is, hogy  2013-ban A Burattino Iskola  nyerte el a magyarországi  alapítványi iskolák  legmagasabb civil elismerését: a Várhegyi György-díjat.

[3]
                  [3]
Burattino Általános és Szakképző Iskola, Pedagógiai program, www.burattino.hu/documents/2010pedprog.pdf
              Fentiek miatt is sorolják az iskolát az alapítványi-magániskolai szférában az „altruista” intézmények körébe. Több szakértő vélekedik úgy, hogy a magyar alternatív fenntartású iskolák hungarikum értékű sajátossága, hogy jelentős részük nem a fizetőképes keresletre szerveződött, hanem éppenséggel a társadalom peremére sodródott társadalmi csoportok gyerekeinek biztosítana jó iskolát. Ennek megfelelően a kezdeményezők közt több az állami iskolafenntartás korlátozottságában és korlátoltságában csalódott humanista pedagógus, aki ezzel a tulajdonlási megoldással vívta ki szabadságát, autonóm viszonyát a gyermekekhez.

 

[4]
                        [4] Az alapítók közül ki kell emelni az iskola karizmatikus vezetőjének, Mezei Katalinnak a nevét. Mezei Kata annak a Győrffy kollégiumban nevelkedett Mezei Évának a lánya, aki a hazai drámapedagógia megteremtője. Kata nem csupán társadalmi elkötelezettséget „örökölt”, de a népi-kollégista mentalitásból a közös ének közösségépítő, harmóniateremtő erejébe vetett hitet, egyben jó énektudást is. Ének-zenei általános iskolába járt, fuvolázni tanult. A népzene, a népzenei hagyományok átörökítése, megőrzése, az együttes élmény öröme zene fontos érték számára. Ma is aktívan zenél. Végzettsége: biológia szakos tanár. 36 éve van a tanári pályán, ebből 20 évet a Burattino Iskolában. Ez az altruista elkötelezettségű iskola az élete, a levegője, a szenvedélye.
               A másik alapító – aki ma már nem vesz részt az intézmény munkájában – Vég Katalin (a Burattino Iskola megalapítása előtt a Lauder Javne Iskola létrehozásán fáradozó alkotócsoport tagjaként ismert személyiség) volt. Ez utóbbi iskola lelke Várhegyi György volt, az 1945 utáni baloldali ifjúsági mozgalmak jeles személyisége, akinek ifjúsági kultúrájában szintén jelen volt az elkötelezettség és szabadságszeretet – szenvedett is érte 1956 után - és a daloló közösség mintaképe. 

              További interjúalanyaim életét is átitatja a zene. Preiszner Miklós Sapszon Ferencnél is tanult, egyházzenével is foglalkozott, jazz-gitáros, érdekli a zeneszerzés, a kortárs zene, a technóig bezárólag. Fiatal kora ellenére neve nem ismeretlen a szakmában, írt filmzenét, tanít más alternatív iskolában is. 6 éve van a tanári pályán, 5. éve tanít a Burattino Iskolában.  

              Nyíry Laura, Lola gyerekkorától elkötelezett a zene iránt. Ének-zene tanárként végzett, s tanított minden iskolafokon. Szereti a kasszikus zenét, az operát, a dzsesszt, ezek mind ott vannak az életében, s a tanításban is nála. Hátrányos helyzetű tanítványaikat szeretné minél közelebb vinni az értékes zene világához. 30 éve van a tanári pályán. A Burattino Iskolában a kezdetektől, azaz 20 éve tanít. Interjúalanyaim együttesen a zenei nevelés széles skáláját kínálják az iskola növendékeinek.

 

 

[5]
                        [5] Burattino Általános és Szakképző Iskola, Pedagógiai program, ww.burattino.hu/documents/2010pedprog.pdf. 20.

[6]    Jelen írás támaszkodik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósult „Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsőfokú zenei oktatás megújuló központja Budapesten”, címmel támogatott átfogó fejlesztési projekt keretében végzett „Zenei nevelési koncepciók az alternatív iskola-modellekben” c. kutatásomra.  E szöveg első közlésben 2013 őszén a Tanító című módszertani lapban jelent meg. (M.É.)