DR. SÁROSI GYÖRGY

 

IV. Nemzetközi Hegedű Fesztiválról

 

Törökszentmiklós, 2015. március 27-28.

 

 

Negyedik alkalommal rendezett Nemzetközi Hegedű Fesztivált a törökszentmiklósi Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Az Intézmény jelentős tapasztalatokkal bír a versenyek rendezésében, hiszen a korábbi évtizedekben már tizenkét alkalommal szerveztek megyei hegedűversenyeket és találkozókat, valamint zongora- és szolfézsversenyeket is.

A kiváló minősítésű, régióvezető oktatási intézmény öt európai ország partneriskolai kapcsolatával rendelkezik. A partneriskolák és városaik ugyanakkor Törökszentmiklós kulturális-külkapcsolati rendszerében is aktív szerepet játszanak. Balázs Zsolt intézményvezető ezekre a tapasztalatokra alapozva hirdette meg a Hegedű Fesztivált, mely indulása óta európai rangú alapfokú versennyé fejlődött.   

 

Az idei Fesztivál eredményeit tekintve magasabb színvonalú volt a korábbiaknál, mely mérhető volt a jelentkezők szakmai felkészültségén, a díjazottak minősítésén. Mindamellett a jelentkezők száma is örvendetesen emelkedett. A rendezvény célja az alapfokú képzésben résztvevő hegedűs növendékek felkutatása, bemutatása és a tehetséggondozás volt. A találkozó ezen kívül alkalmat adott a hangszertanároknak és növendékeiknek egymás meghallgatására, szakmai tapasztalatcserére, valamint országos és nemzetközi kapcsolatok építésére.

 

A 2015-ös Fesztiválra a rendezők 28 hazai és 10 nemzetközi zenei alapfokú intézményből 98 jelentkezést fogadtak el. A külföldi partneriskolák tanulóin kívül jelentős számban érkeztek egyéb határon túli zeneiskolákból is, valamint Kínából két növendék. A verseny öt korcsoportban zajlott, egy-egy kötelező darab, valamint két szabadon válaszható előadási darab vagy koncerttétel bemutatásával. 

 

A legfiatalabbak 2004. június 1. után születettek, kötelező programként Purcell Bourrée-ját adták elő. A korcsoportban 37 fő mutatta be tudását, nagyobb részük rendezett hangszeres alapkészségekkel, jó hangképzéssel és tiszta intonációval játszott. Több olyan tanulót is hallottunk, akiknek még kezdetleges volt a hegedűs tudása, azonban zenélésükben már érezhető volt a hangszeres rátermettség, ami remélhetőleg a technikai biztonsággal együtt  fejődik majd. A korcsoport tagjai közül többen kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, ők a kötelező és a szabadon választott darabjaikat technikailag és zeneileg is megbízhatóan szólaltatták meg. Első díjas lett Burai Zsolt Kevin, jászberényi tanuló, aki a korábbi versenyen már első díjas volt, tanára Bernhardt Andrásné. Különösen emlékezetes marad August Nölc Magyar táncának előadása.   

   

A második korcsoport tagjai Rameau Menüett-jét szólaltatták meg kötelező darabként. Az előző korcsoportnál egy évvel idősebbek meglepő előadói érettségről tettek tanúbizonyságot. Ez köszönhető tanáraiknak, hiszen a tanulók többsége jól megválasztott darabjaikat kiváló felkészüléssel adta elő. Ez olyannyira sikeres volt, hogy a korcsoport 20 növendéke közül 10 tanuló díjazásban is részesült. A zsűri munkáját nagyban segítette az, hogy a szervezők rendelkezésünkre bocsátottak annyi díjat, amennyit a játék minősége alapján díjazásra ajánlhattunk, így több megosztott helyezés odaítélésével élhettünk. A korcsoportban két tanuló lett első díjas: Charlotte Bernhard, a svájci Sionból, tanára Valerie Bernard, és Héty Hajnalka debreceni tanuló, tanára Dr. Szilasiné Hajdu Éva. Mindketten kiemelkedő színvonalon teljesítették a kötelező és választott darabjaik előadását.

 

A harmadik korcsoport tanulói – 2002 júniusától 2003 májusáig születettek – Händel Gavotte-ját szólaltatták meg kötelező műként. A létszámában kisebb, 12 fős korcsoport vegyesebb felkészültségi szintet mutatott az előzőeknél. Voltak egészen kiemelkedően játszók és átlagos képességű növendékek. A kötelező darabot a többség jól játszotta, azonban a szabadon választott művek kiválasztásánál nem mindig sikerült megtalálni a tanuló habitusának és felkészültségének megfelelő előadási darabokat. Első díjas lett Mákszem Fanni jászárokszállási tanuló, aki az előző versenyen szintén első díjas volt, tanára Pál Katalin. Különösen szép volt Kókai Rezső Verbunkos rapszódiájának előadása. A versenyző fiatal kora ellenére rendkívül érzékeny és nagyon érett hegedűjátékot mutatott be.

 

A negyedik korcsoport kötelező darabja Beethoven: Menüettje volt. A 19 versenyző közül többeknek problémát okozott a kötelező mű tagolása, megformálása. A klasszikus darabokra oly jellemző feladatok, mint a rövid és hosszú hangok artikulációja, az azokhoz tartozó vonások megvalósítása, a különféle hangzatok intonációja, az ütemek és ütempárok kapcsolásai sokaknak gondot okozott. A korcsoportban legeredményesebbek voltak: Doriane Eckert Sionból (Svájc), tanára Ruha István; Földházi Lilien Hódmezővásárhelyről, tanára Soós-Kirnyák Melinda; Magyar Kata Miskolcról, tanára Kissné Takács Katalin. 

 

Az ötödik korcsoport növendékei kötelező darabként Hummel Walzerjét adták elő. A legkisebb létszámú, 10 fős tanulói csoport tagjai közül szinte mindenki jól oldotta meg a nem könnyű technikai és zenei tartalmú kötelező előadási darabot. Az ujjrend és vonások tekintetében is többféle jó megoldással találkozhattunk az előadások során, néhány esetben tapasztaltunk csak apróbb hangszínbeli vagy belsőszólam-vezetési hiányosságokat. A szabadon választott programjaikat összetett nehézségű, különféle stíluskorszakból való előadási darabok és versenymű-tételek alkották, amelyeket legtöbben megbízható technikával és mélyen átélt zeneiséggel adtak elő.  

 

A korábbi versenyekre jellemző volt, hogy a legidősebb korosztály tanulói – 2000 júniusa és 2001 májusa között születettek – az általános iskolai tanulmányaik végén, az iskolaválasztás lázában már kissé elhanyagolták a versenyre való felkészülésüket. A 2015-ös Fesztivál viszont ennek az ellenkezőjét mutatta. Ez a korcsoport volt a legfelkészültebb és ez nyújtotta a legtöbb zenei élményt a hallgatóságnak. Kiemelkedőt teljesítettek: Fodor Bonita Bodrogról, tanára Kósiné Koczkás Magdolna; Papp Benjamin Máté Debrecenből, tanára Hegedűsné Hernádi Éva; Szöllősi Katalin Marosvásárhelyről, tanára Szőnyi Zsuzsanna. 

 

Örömmel vettük, hogy például a növendékek jelentős része már megfelelő méretű vállpárnával és álltartóval rendelkezik. Azonban még mindig voltak olyanok, akik nagyon magas hídpárnát használtak a hegedűtartás segítésére. A biztonságosnak vélt párna ellenére az is megfigyelhető volt, hogy ilyenkor a hegedű kimozdul a hegedű-fészekből és lejjebb csúszik a vállon. Ez azonban súlyos tartási problémákat okoz, mellyel együtt jár például a váll felemelése. Ilyen esetekben előfordulnak még testi kényszermozgások is, melyek a zenei folyamattól független gesztusokat és hangsúlyozást eredményeznek. Megfigyelhető volt például az egész testre kiható kényszermozgás, vagy csípőből jövő rugózó mozgás, mely egyformán zavarja a hegedűjáték természetességét. Szerencsére többen vállpárna nélkül is játszottak már, náluk megfigyelhető volt a szép hegedűhang, a jó hangképzés és a könnyed hangszerkezelés.

 

A bal kéz működésével kapcsolatban nagyon sok jó beállítást láttunk, ami helyes billentéshez, intonációs érzethez és jó vibrátóhoz vezetett. Voltak azonban olyan tanulók is, akik egyáltalán nem használtak vibrátót, náluk a bal kéz fogásérzete túl szoros volt, ezért más alapérzeteik sem működhettek jól.

A jobb kéz és a vonó használatával kapcsolatban három megjegyzésem van. Az egyik, hogy a tanulók a vonóvezetéssel együtt számolják a zenei időt – ez előfordult kisebbeknél és nagyobbaknál egyaránt. Az efféle vonóhasználat zenei tagolatlansághoz, értelmetlen előadáshoz vezet.

 

A második megjegyzés vonótartási problémára vonatkozik. A vonótartásban, ha az ujjak és a kézfej nem fordul rá kellőképpen a vonóra, a vonót nem lehet jó helyzetben megtartani. Ha a csúcs kissé lefelé lóg a helyes iránytól az azt eredményezi, hogy a kisujj rugózása nem tud kellőképpen működni, s ezzel együtt a jobb felkar helyzete is kissé eltér a vonó húzásirányától, ami a vonó mozgatásánál feszültséget gerjeszt a kézben és a felkarban. 

 

A harmadik megjegyzésem a vonó és a jobb kéz mozgásívének összehangolatlanságára vonatkozik, ami néhány növendéknél súlyos hangképzési nehézséget okozott. Ezekben az esetekben az alkar és a felkar különböző mozgásirányai akadályozzák egymást a szabad vonóhasználatban. Például a csúcsnál a váltópillanat után túl hamar és sokat emelkedik a felkar, mely megakadályozza a vonó íven való haladását. 

 

A különféle előadási darabok és versenyművek kottakiadásai között nagyon sok elavult ujjrendi és vonás jelölés található. Ez tükröződik a jól megszokott, régóta alkalmazott előadói stílusú felkészítésekben. Ezen feltétlenül változtatni kell! Sajnos a kottákat nem tudjuk minden esetben korszerűre cserélni, viszont a hegedűtanárok felkészültségét, ismereteit lehet oly módon bővíteni, gazdagítani, hogy az megfeleljen mai kor stílusigényeinek és előadói elvárásainak. 

 

A Hegedű Fesztiválon részvevő magyar alapfokú iskolák:

– Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Bihari Alapfokú Művészeti Iskola – Berettyóújfalu

  Bölcsesség Kezdete Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Bodrog

– Budapest XVI. kerületi Rácz Aladár Zene-, Tánc-, Képző- és Iparművészeti Alapfokú Művészeti Iskola – Budapest

  Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola – Abony

– Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Liszt Ferenc Nagykátai Tagintézete – Nagykáta 

  Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola – Budakeszi

  Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola – Dunakeszi

  Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola – Eger  

  Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola – Nagykanizsa

  Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola – Gödöllő

  Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Izsák

  Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Miskolc

 Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti Tagintézete – Heves

– Jászárokszállási Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Jászárokszállás

  Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola – Kazincbarcika

  Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Kecskemét

  Király-König Péter Zenei Alapfokú Művészeti Iskola – Szeged

– Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Kiskunfélegyháza

  Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Harkány

  Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola – Debrecen

  Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola – Budapest

  Palotássy János Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény – Jászberény

  Péceli Alapfokú Művészeti Iskola – Pécel

  Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola – Hódmezővásárhely

  Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola – Aszód

  Siklósi Közoktatási Intézmény, Zeneiskola – Siklós

  Törökszentmiklósi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola – Törökszentmiklós

  Váci Bartók Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskola – Vác

 

A Fesztiválon részvevő nemzetközi zenei intézmények:

  „Augustin Maior” Zene- és Képzőművészeti Állami Gimnázium – Szászrégen (Románia) 

  Conservatoite Cantonal de SionSion (Svájc)

  Művészeti Szaklíceum – Marosvásárhely (Románia)

  Nevetlenfalui Művészeti Iskola – Nevetlenfalu (Ukrajna)

  Pekingi Bimbó Művészeti Iskola – Peking, (Kína)

  Şcoala Gimnazială de Muzică „Augustin BenaCluj-NapocaKolozsvár (Románia)

  Suzuki Musikschule Ingolstadt (Németország)

  Stevan Mokranjac Alsófokú Zeneiskola – Zenta (Szerbia)

  Tiszaújlaki Művészeti Iskola – Tiszaújlak (Ukrajna)

  Základná umelecká ślola Svetozára StraćinuDetva (Szlovákia)

 

Díjazottak:

 

I. korcsoport

 

1. díj: Burai Zsolt Kevin, tanára Bernhardt Andrásné – Jászberény

2. díj: Li Site, tanára Mr. Chen Huiwen – Peking, (Kína)

           Soós Anna, tanára Fledrich Zsanett  Budakeszi

3. díj: Simon Šufliarsky, tanára Roman BerkyDetva, (Szlovákia)

           Szabó Szonja, tanára Pál Katalin – Jászárokszállás

Különdíj: 

           Nagy Milán, tanára Hegedűsné Hernádi Éva – Debrecen

           Yi, tanára Mr. Chen Huiwen – Peking, (Kína)

 

II. korcsoport

 

1. díj: Charlotte Bernhard, tanára Valerie BernardSion, (Svájc)

           Héty Hajnalka, tanára Dr. Szilasiné Hajdu Éva – Debrecen

2. díj: Antonia Billig, tanára Veronika Kimiti - Ingolstadt, (Németország)

           Komjáthy Kamilla, Zavagyákné Dolgos Éva – Siklós

           Missurai Pálma, tanára Gálné Bagi Márta – Gödöllő

3. díj: Farcaș Cezara Georgiana, tanára Mărcus Doinita – Szászrégen, (Románia)

           Mihály Eliora, tanára Gálné Bagi Márta – Gödöllő

Különdíj:

           Biró Karina, tanára Kovács Szilvia – Tiszaújlak, (Ukrajna)

           Dezsőffy Kitti, tanára Goncsarova Natalja Nyikolajevna – Kecskemét 

           Szabó Anna, tanára Béres Ágota – Gödöllő

 

III. korcsoport

 

1. díj: Mákszem Fanni, tanára Pál Katalin – Jászárokszállás

2. díj: Bognár Szonja, tanára Búzás Dóra – Abony

          Siket Anna, tanára Seres Tamás – Vác

3. díj: Keczeli-Mészáros Anna, tanára Zavagyákné Dolgos Éva – Harkány

          Kovács Marietta Mária, tanára Barra Ákos – Debrecen

Különdíj: 

          Miczura Erik Denton, tanára Herczegfalvi Zoltán – Berettyóújfalu

          Fekete Tekla, tanára Kurucz Olga – Kolozsvár (Románia)

 

IV. korcsoport

 

2. díj: Doriane Eckert, tanára Ruha IstvánSion (Svájc)

          Földházi Lilien, tanára Soós-Kirnyák Melinda – Hódmezővásárhely

          Magyar Kata, tanára Kissné Takács Katalin – Miskolc

3. díj: Hevesi Adél, tanára Gabnai Sarolta – Szeged

          Kristóf Kata, tanára Nagyné Kánya Andrea – Aszód

Különdíj:

          László Árpád, tanára Pletl Ákos - Zenta (Szerbia)

          Szabó Eszter, tanára Mezei Gyula – Kazincbarcika

          Tésik László, tanára Tóthné Szegszárdy Bernadett – Szeged, 

 

V. korcsoport

 

1. díj: Fodor Bonita, tanára Kósiné Koczkás Magdolna – Bodrog

          Papp Benjamin Máté, tanára Hegedűsné Hernádi Éva – Debrecen

          Szöllősi Katalin, tanára Szőnyi Zsuzsanna – Marosvásárhely (Románia)

2. díj: Claire Nendaz, tanára Ruha IstvánSion (Svájc)

          Dankó Ádám, tanára Hegedűsné Hernádi Éva – Debrecen

          Popovic Léna, tanára Zavagyákné Dolgos Éva – Siklós

3. díj: Farkasházi Anna, tanára Dobai Szabolcs – Dunakeszi

Különdíj: 

          Kovács Gábor, tanára Kovács Szilvia – Tiszaújlak, (Ukrajna)

          Sztojka Vanessza, tanára Kápuszti Ivett – Nevetlenfalu (Ukrajna)

 

Fesztiváldíj

 

Papp Benjamin Máté, tanára Hegedűsné Hernádi Éva – Debrecen

A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ felajánlása: A legjobb magyar versenyzőnek a Békés-Tarhosi Zenei Napok keretében megrendezett Nemzetközi Vonószenekari Tábor és Kurzuson való ingyenes részvétel.

 

Legeredményesebb magyar iskola

 

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola – Debrecen

 

Legeredményesebb külföldi iskola

 

Conservatoire Cantonal de SionSion (Svájc)

 

Meghívások (különdíjak)

 

Burai Zsolt Kevin - Jászberény A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola Hegedű Szakmai napi rendezvényén való részvétel

 

Fodor Bonita – Bodrog és Farkasházi Anna – Dunakeszi A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Vonós Tanszékének szakmai napi rendezvényén való szereplési lehetőség

 

Pál Katalin tanárnő és hegedű tanszakának növendékeiJászárokszállás Meghívás a budapesti Tóth Aladár Zeneiskola hegedű kurzusára

 

Hegedűtanári különdíjak

 

Bernhardt Andrásné – Jászberény

Valerie Bernard – Sion (Svájc)

Dr. Szilasiné Hajdu Éva – Debrecen

Pál Katalin – Jászárokszállás

Hegedűsné Hernádi Éva – Debrecen 

Szőnyi Zsuzsánna – Marosvásárhely (Románia)

Kósiné Koczkás Magdolna – Bodrog

 

 

Kiváló zongorakísérői teljesítményt nyújtottak

 

Agárdiné Hohmann Anette – Harkány és Siklós, Dóra Hajnalka – Abony, Ferenczy Beáta – Gödölló, Gaál Andrea – Jászárokszállás, Kovács Kálmán – Ingolstadt (Németország),  Dr. Kádár Imréné – Heves,  Dr. Magyari Zita – Aszód, Nánási Erzsébet – Törökszentmiklós,  Szentai Cecilia – Debrecen,  Szikora Ilona – Sion,  (Svájc),  Szpodnyi Alexandra – Tiszaújlak (Ukrajna), Taraszova Krisztina – Budapest,  Zanfir Lavinia – Szászrégen (Románia)

 

Külön köszönet jár a szervező intézmény vezetőjének és tanári karának összehangolt, segítőkész munkájáért, melyet a Hegedű Fesztivál előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatban végeztek.

 

A zsűri munkájában részt vettek Véghelyi Krisztina hegedűművész, a budapesti Tóth Aladár Zeneiskola tanára, valamint Versánszky Ildikó hegedűművész, a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium tanára.

 

 

A szerzőről:

Dr. Sárosi György hegedűtanár, mélyhegedű művésztanár,

a Debreceni Egyezem Zeneművészeti Kar Vonós Tanszék vezetője, egyetemi docens, a zsűri elnöke.

 

Hegedűtanári végzettségét a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Debreceni Tagozatán 1977-ben szerezte, majd 1981-ben mélyhegedűművész-tanár oklevelet kapott a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. 2009-ben doktori fokozatot (PhD) szerzett a Jyvaskylai Egyetem Bölcsészettudományi Karán Finnország), mely a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola Neveléstudományi programjában honosításra került.

1981-1995-ig a kecskeméti Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola hegedű-, mélyhegedű- és kamarazene-tanára, a vonós tanszak vezetője. 1994-től a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola mélyhegedűtanára. 1994 óta a DE Zeneművészeti Karának oktatója, 1998-tól főiskolai docens, 2005-től a Vonós Tanszék vezetője. Oktatott tárgyai: mélyhegedű főtárgy és melléktárgy, kamarazene, hegedű módszertan és didaktika, zenekari szólamolvasás.

Szólistaként és kamaramuzsikusként rendszeresen fellép Magyarországon és külföldön. Tagja volt a Simon Albert által vezetett Zeneakadémiai Kamarazenekarnak (1977-1981), a Kecskeméti Szimfonikus Zenekarnak (1981-1989), a Kecskeméti Kamaraegyüttesnek és Vonósnégyesnek (1989-1994), 1994 óta pedig tagja a debreceni Phoenix Kamarazenei Csoportnak.

1983 óta aktív szervezője és tanára a magyar vonós tanárok továbbképzéseinek, mesterkurzusokon és vonós pedagógiai kurzusokon tanított Lengyelországban (1992-2002), Görögországban (1993) és Spanyolországban (1993, 2003, 2005). Hegedű-módszertani szöveggyűjteménye (1997) és tankönyve, A hegedűjáték történeti, pedagógiai és módszertani háttere (Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011) zeneművészeti főiskolai jegyzet. Országos és területi hegedű- és kamarazene-versenyek zsűrijének tagja. A ZETA vonós tagozata és a Hubay Társaság tagja.

2002-ben a Lengyel Kulturális Minisztérium kitüntetését nyerte el.

(Az életrajz forrása: Debreceni Egyeztem Zeneművészeti Kar)