BORUZSNÉ BŰDI KATINKA – SZABÓNÉ FODOR ADRIENNE*

 

A MAGYARORSZÁGI ZENETANÁRKÉPZÉS RENDSZERE

 

Bevezetés

     Magyarországon a zeneoktatásnak fontos szerepe van a közoktatásban. Az alapfokú és középfokú oktatási rendszerben - amely Magyarországon mind a mai napig a Kodály-koncepción alapul- a fő feladat a zenei élmény nyújtása, a zeneértő közönség nevelése. Már az óvodában rendszeres éneklés, játékos készségfejlesztés történik, amely előkészíti, egyszersmind megalapozza az általános iskolai ének-zene órákon folyó oktatást.

     Magyarországon alapvetően a zeneoktatás két formáját tudjuk megkülönböztetni: egy általános képzési rendszert és egy professzionális, szakoktatási képzési rendszert. Az általános képzési rendszerű intézményekben (általános iskola, szakiskola, szakközépiskola, gimnázium) a kerettanterv által előírt óraszámban tanulják a diákok az ének-zenét. Vannak olyan intézmények, melyekben emelt szinten történik az ének-zene oktatás.

A professzionális képzési kategóriába a zeneiskolai képzés, alap- és középfokú művészeti iskolák, zeneművészeti szakközépiskolák tartoznak.

Az általános iskolában minden gyermek tanul ének-zenét. Az új (2013-as) kerettanterv[1] szerint felmenő rendszerben kerül bevezetésre alsó tagozaton heti 2 ének-zene óra (heti 1 óra helyett), felső tagozaton marad az eddigi heti 1 óra, de a korábbi ének-zene tagozatos osztályok jelenlegi formájában, az emelt szintű zenei képzési osztályok tantervében (a különböző évfolyamokon más-más óraszám van törvényileg előírva) heti 3-4 ének-zene óra és 2 óra énekkar szerepel. Az általános iskolák mellett a zeneiskolákban, vagy alapfokú művészeti iskolákban van lehetőség egyéni órák keretében hangszertanulásra és csoportos szolfézstanulásra, amely nem kötelező, egyénileg választható képzési forma, melyért tandíjat kell fizetni.

 

 

1.   ábra  A magyar iskolarendszerű köz- és felsőoktatás szerkezete életkor, évfolyam és ISCED szint szerint/ The System of Education in Hungary:

 

      képzési táblázat.png

Forrás: http://www.ofi.hu/tudastar/iskolarendszerek/isced-oktatas-egyseges

 

A magyar oktatás rendszerében a középfokú oktatás intézményei a következők: szakiskola, szakközépiskola és gimnázium. Ének-zene oktatás mindenki számára van, heti 1 órában, általában az első két évben, továbbá néhány gimnáziumban van emelt szintű zenei képzési osztály, ahol magasabb (általában 2) óraszámban, 4 éven keresztül tanítják az ének-zene tantárgyat. A gimnazista diákok érettségi vizsgát is tehetnek ének-zene tárgyból.

A zeneművészeti szakközépiskolai képzés egy sajátosan magyar, értékes képzési forma, mely a zenei képzést az általános műveltségi területekkel összehangolva párhuzamosan nyújtja a diákoknak. A képzés során közismereti tantárgyak oktatására kerül sor, továbbá egyéni hangszeres órákon és csoportos zenei órákon (például: szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, népzene, kamarazene, kórus) vesznek részt a diákok. Tanulmányaik végén az itt tanuló diákok érettségi vizsgát és szakmai záróvizsgát tesznek az általános és a zenei követelményeknek megfelelően.

 

A különféle képzési szinteket és az itt alkalmazható tanárok képzési helyeit a következő ábra szemlélteti:

 

 

 

A zenetanárképzés intézményessége a rendszerváltás előtt

     A magyarországi zenetanárképzés a 19. század közepén legmagasabb szintű zenei képzést biztosító Nemzeti Zenedében kezdődött. Az 1840-től e név alatt működő intézmény évtizedekig jogosult volt arra, hogy legkiválóbb növendékeinek zenetanításra érvényes oklevelet adjon ki.[2] Az 1875-ben megalapított Zeneakadémia kezdetben csak néhány tanszakon indított felsőfokú zenei képzést[3], mely a századforduló után vált valamennyi zenekari hangszert tartalmazóan teljessé. A zenetanárképzés azonban csak 1890-ben kezdődött a Zeneakadémián és két évtized alatt épült teljessé – beleértve az oktatott hangszerek, a magánének, valamint a középiskolai és tanítóképző-intézeti énektanítás tanárképzését.[4]  A már tanárként működő muzsikusok ún. képesítő vizsgát tehettek a Zeneakadémián, s az 1920-as évek elejétől „okleveles zenetanár” végzettséget csak ez az intézmény adhatott ki. A Zeneakadémiáról kikerült tanárok a budapesti és vidéki nagyvárosok zeneiskoláinak/zenedéinek lettek vezető tanáraik. A Zeneakadémián a következő időszakban háromszintű zenészképzés (előkészítő – akadémiai - művészképző osztályok) alakult ki. Az 1952-es oktatási reform megszűntette ezt és egy egységesen öt éves főiskolai osztályt hozott létre, melynek végén művésztanári oklevelet kaptak a hallgatók[5]. 1966-ban a zenetanárok képzési struktúrája átalakult, így ettől kezdve a zenetanárképzés a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zene-és Énektanárképző Intézetének részeként országszerte főiskolai tagozatokon működött[6]. A zenetanárok képzési ideje három év volt, míg az általános pedagógiai főiskolákon négy évig tanultak a leendő tanárjelöltek. A Zeneakadémián kívül hat intézmény rendelkezett zenetanár-képzéssel: Budapest, Győr, Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs. Az 1966-os átszervezés, valamint a zeneiskolai hálózat bővítése pozitív hatással bírt, hiszen a következő években jelentősen emelkedett a zeneiskolai tanulók és tanárok létszáma.

1971-től a Zeneakadémia egyetemi rangú felsőoktatási intézményként folytatta működését, majd 1980-tól Debrecenben, 1983-tól pedig Szegeden is engedélyezték az egyetemi szintű képzési formát.  

 

 

Zenetanári képzési rendszer az 1990-es évektől

Zeneművészeti képzés

     Az 1990-es évektől kezdve alapvetően két szinten működött Magyarországon a zenetanárok képzése, egy ötéves egyetemi képzés és egy négyéves főiskolai képzés keretében. A központi intézmény továbbra is a Zeneakadémia volt. A felsőoktatási intézmények akkreditációját az Országos Akkreditációs Bizottság 1996-ben kezdte meg, melynek része volt a zenei felsőoktatás is (Kozma-Rébay, 2005). Ekkor indult el a magyarországi zenészképző intézmények egyfajta önállósodási folyamata, melynek alapján 1997-ben levált a Zeneakadémiáról a győri és a miskolci tagozat, így a győri tagozat integrálódott a Széchenyi István Főiskolához[7], a Miskolci Egyetemhez integrálva pedig létrejött a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézete[8]. Ez a folyamat nem állt meg, a következő évben a szegedi, pécsi és debreceni tagozatok integrálódtak a helyi egyetemekhez. Szegeden 2000-ig a Szegedi Felsőoktatási Szövetség alapító tagja volt az intézet, majd az ekkor létrejött Szegedi Tudományegyetem egyik karaként működött, mai formáját pedig 2003-ban nyerte el: Szegedi Egyetem Zeneművészeti Kara[9]. A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara egyedüli az országban, hiszen itt 1996 óta együttesen vannak jelen a művészeti képzésnek az egyes területei, mind a zeneművészet, mind a képzőművészet területéről[10]. A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara 2006-ban lett önálló egyetemi kar.

     Az egyetemi szintű képzés két intézményben folytatódhatott tovább a Zeneakadémia székhelyen kívüli képzéseként, Debrecenben és Szegeden (Duffek, 2009). Összesen tehát hat városban folyik hazánkban zeneművészeti és zenetanár-képzés: Budapest, Debrecen, Szeged, Győr, Pécs, Miskolc.[11]

 

Ének-zene tanárképzés

     A második képzéstípus az iskolai ének-zene tanárképzés, amely kiterjedtebb hálózattal rendelkezik. Ennek fontos helyszínei az alábbi városok 40-80 éves, eredményes múlttal rendelkező Tanárképző Főiskolái, melyekben korábban kétszakos képzés folyt: Szeged, Eger, Nyíregyháza, Pécs, Szombathely és Budapest (ELTE Tanárképző Intézete). Egyetemi végzettségű középiskolai énektanárképzés három helyszínen (Zeneakadémia, Debrecen, Pécs) valósult meg (Duffek, 2009).

 

A Bolognai rendszer a magyarországi zenetanárképzésben

Zeneművészeti képzés

     A képzési struktúra átalakítása következtében a képzési idő az alábbi formában nyert végleges formát: három éves alapképzés, két éves mesterképzés, valamint három éves doktori fokozatszerzés. 2006-ban kezdték meg az alapképzés akkreditációját, melynek eredményeképpen 2007-ben indultak el az első évfolyamok. A képzést az Alkotóművészet és muzikológia[12], valamint Előadóművészet[13] alapszakokkal indították. A három éves alapozó képzés során a tanárjelölteknek egy úgynevezett 10 kredites pedagógiai-pszichológiai modult kell elvégezniük, amelynek megszerzése feltétele volt a mesterszakokra való belépésnek, de ez a modul még nem jogosítja fel az alapképzéssel rendelkező hallgatókat tanításra. Ezt követően a zeneművészeti mesterképzési szakok 2007-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, 2008-ban pedig Debrecenben, Szegeden és Pécsett kerültek akkreditálásra. 2010-ben két irányban indult el a képzés: előadóművészi és tanári mesterképzési szakokon. A tanári mesterképzés elvégzése után fél éves egybefüggő tanítási gyakorlattal zárul le a tanulmányok sora, ez idő alatt egy kijelölt mentortanár óráit látogatják a tanárjelöltek, valamint meghatározott számú tanórát ők maguk is tartanak, a félév végén pedig egy zárótanítás keretében adnak számot gyakorlati tudásukról.

Fontos kérdés volt, hogy az előadóművészi mesterszakos hallgatók hogyan tudják megszerezni a tanári képesítésüket is, hiszen a zenetanárok nagy része, különösen a művészeti szakközépiskolában tanító tanárok rendszeresen koncertező művészek is. Ennek megoldására született meg a tanári kiegészítő képzés lehetősége, melynek értelmében a hallgatóknak egy 60 kredites pedagógiai modult kell teljesíteniük, így művésztanári diplomát kaphatnak.

A szakirányú továbbképzések lehetővé teszik a régebbi rendszerben végzett zenetanároknak azt a lehetőséget, hogy rövidebb idő alatt megszerezhessék a képesítést azokhoz a tantárgyakhoz, amelyet tanítanak.  

 

Ének-zene tanárképzés

A bolognai folyamat új megfogalmazást hozott, melynek alapján az ének-zene tanárképzés a tanári mesterképzés Művészetek műveltségi terület része lett. Az ének-zene alapképzés a Művészetközvetítés képzési terület szakiránya lett, mely szóhasználat a BA képzésben jelent meg. Korábban a pedagógiai főiskolákon kétszakos képzések működtek, így szakpárban az ének-zene is jelen volt. Ezt a bolognai folyamat megszüntette, így a képzési rendszer az egyéb tantárgyakkal való párosíthatóságot úgynevezett minor szakokkal helyettesítette. Ezáltal a hallgatók az alapképzés idejében a saját szakirányuk mellé egy másik pedagógiai szakirány 50 kredites modulját vehetik fel, ami képessé teszi őket a tanárképzési mesterszakon való továbbtanuláshoz. Sikeres felvételi vizsga után ének-zene tanári oklevelet a tanári mesterképzésben szerezhetnek a hallgatók.

 

Tanítóképző főiskolák

A tanítóképző főiskolák 8 félév során olyan pedagógiai szakembereket képeznek, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában az általános iskola 1-4. osztályában minden tantárgyat taníthatnak, az 5-6. osztályokban pedig a választott műveltségterületüknek megfelelően taníthatják a rájuk bízott gyermekeket. A kötelezően választható műveltségterületek között az ének-zene is megtalálható. A hallgatók szakmai gyakorlaton is részt vesznek. A gyakorlati képzés során a 6-12 éves gyermekek tanításának irányításához, személyiségük fejlesztéséhez szükséges korszerű eljárásokkal, módszerekkel ismerkednek meg, továbbá ezeket gyakorolják is iskolai környezetben, amely a speciális tanítói képességek, készségek fejlesztését szolgálja.

 

Az osztatlan tanárképzés rendszere

2013-ban ismét változás történt a zenetanárképzésben. Az osztatlan tanárképzési rendszer 4+1 (általános iskolai tanárok), valamint 5+1 és 3+2+1 (középiskolai tanárok) éves. A képzés végén egy egész éves összefüggő gyakorlatot kell teljesíteni a tanárjelölteknek, ami eddig egy féléves volt a zenetanárképzésben. Egy teljes év eltöltése az iskolai rendszerben betekintést enged az intézményi mindennapokba, lehetőséget ad hosszabb pedagógiai folyamatok megismerésére, amely hasznos útravaló egy pályakezdő számára. Ez a képzési struktúra hasonlóságot mutat a Bolognai szisztéma előtt működött főiskolai, illetve egyetemi szintű tanárképzési rendszerrel. A zenetanárképzésben elkülönül az alap- és középfokú képzés, főként a zeneművészeti szakközépiskolai tanárok megfelelő szakmai színvonalú utánpótlása végett.

 

Összegzés

Magyarországon a zenetanár képzési rendszer folyamatos változást, megújulást mutat, ami egyrészt követi a nemzetközi tendenciákat (pl. Bologna), másrészt alkalmazkodik a többi hazai felsőfokú tanárképzési rendszerhez, elősegítve ezáltal az intézmények közötti átjárhatóságot is (pl. a kredit befogadási rendszerrel).  Zeneoktatásunk keretét az alapfoktól a felsőfokig egy egységes rendszer fogja egybe, melynek feltétele a stabil alapokon nyugvó többszintű zenetanár-képzés és a hozzákapcsolódó gyakorlati képzés. Bíztató, hogy a változó óraszámok és a kisebb megbecsültség ellenére is sokan vannak, akik nemcsak magukénak érzik, hanem tovább is adják Kodály Zoltán gondolatát: „Zene nélkül nincs teljes ember.”[14]

 

 

Felhasznált irodalom

A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletei [Curriculum framework]. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Retrieved from http://kerettanterv.ofi.hu/

 

Czövek, E. (1979). Emberközpontú zenetanítás [The human oriented music teaching]. Budapest: Zeneműkiadó.

 

Duffek, M. (2009). Bizonytalan bizonyosságok...: helyzetkép az átalakuló magyar zenei felsőoktatásról [Uncertain certainties ...: Situation from the changing Hungarian higher education in music]. In: Zeneoktatásunk (A Magyar Zenei Tanács Polifónia című kiadványának különszáma, 2009. május) (pp. 99-156) Retrieved from http://www.hunmusic.hu/tanulmanyok/zeneoktatasunk_fuzet_09.pdf

 

Erős, I. (2008). Kodály-módszer, Kodály-koncepció, Kodály-filozófia. [Kodály-method, Kodály-concept, Kodály-philosophy]. In: Parlando, 50(5), 4–9.

 

History of the Bartók Béla Institute of Music. Retrieved from

http://www.uni-miskolc.hu/~bbziweb/index.php/features/template-framework/15-demo/about-joomla/192-az-intezet-tortenete-3

 

History of the Liszt Academy of Music-The last 50 years. Retrieved from  http://www.lfze.hu/a_liszt_ferenc_zenemuveszeti_egyetemrol222/tortenet_hires_regi_tanitvanyok/tortenet_fontosabb_allomasok/az_utolso_50_ev

ISCED Az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszere [The International Standard Classification of Education].  Compiled by: András Forgács. Retrieved from  http://www.ofi.hu/tudastar/iskolarendszerek/isced-oktatas-egyseges

 

Kodály, Z. (1958/1964). Közönségnevelés. In Bónis, F. (Ed.)  Visszatekintés. [= In Retrospect] (collection of writings, speeches, including the thesis for the doctoral degree). Vol. I. p. 318. (Vols. I-II: 1964, Vol. III: 1989  - in Hungarian). Budapest: Zeneműkiadó.

 

 

Kozma, T. - Rébay, M. (2005). Felsőoktatási akkreditáció Közép-Európában [Higher Education Accreditation in Central Europe]. Budapest: Új Mandátum Kiadó.

 

 

Short History of the Faculty of Music of the University of Szeged. Retrieved from

http://www.music.u-szeged.hu/karunkrol/kar-tortenete-100819/szte-zenemuveszeti-kar

 

Štátne vzdelávacie programy (2013). [State education programs]. Retrieved from http://www.minedu.sk/data/files/2602_metodika_mapovania_isced_podla_ dosiahnuteho_stupna_vzdelania.pdf

 

Szerző, K. (1977). Mihalovich Ödön a Zeneakadémia élén. [Mihalovich Ödön head of the Academy of Music] In: Ujfalussy, J. (Ed.) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 100 éve. (pp. 107-129). Budapest: Zeneműkiadó.  

 

Tari, L., Iványi-Papp, M., Sz. Farkas, M., Solymosi Tari, E. & Gulyásné Somogyi, K. (2005).  A Nemzeti Zenede [National Conservatory] Budapest: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapesti Tanárképző Intézete.

 

The Faculty of Music and Visual Arts University of Pécs. Retrieved from http://www.art.pte.hu/menu/43

 

Varga Tibor Institute of Musical Art. Retrieved from http://zene.sze.hu/koszonto

 

 

 

 

 [1]http://kerettanterv.ofi.hu/index.html

 

[2] A Nemzetei Zenede – Tari Lujza, Iványi-Papp Mónika, Sz. Farkas Márta, Solymosi Tari Emőke, Gulyásné Somogyi Klára tanulmánykötete,  kiadó: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapesti Tanárképző Intézete, Bp. 2005

[3]zongora és zeneszerzés (1875), ének és orgona (1882), hegedű (1884), gordonka (1886)

[4]Szerző Katalin: Mihalovich Ödön a Zeneakadémia élén. In: A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 100 éve – szerk.: Ujfalussy József, Zeneműkiadó Bp. 1977.  (107-129. o.)

[5]http://www.zeneakademia.hu/a_liszt_ferenc_zenemuveszeti_egyetemrol222/tortenet_hires_regi_tanitvanyok/tortenet_fontosabb_allomasok/az_utolso_50_ev

[6] http://www.uni-miskolc.hu/~bbziweb/index.php/features/template-framework/15-demo/about-joomla/192-az-intezet-tortenete-3

[7] http://zene.sze.hu/koszonto

[8] http://www.uni-miskolc.hu/~bbziweb/index.php/features/template-framework/15-demo/about-joomla/192-az-intezet-tortenete-3

[9] http://www.music.u-szeged.hu/karunkrol/kar-tortenete-100819/szte-zenemuveszeti-kar

[10] http://www.art.pte.hu/menu/43

[11] The Liszt Academy of Music (Budapest); Faculty of Music, University of Debrecen; Music Department of the University of Szeged; Varga Tibor Institute of Musical Art (Győr); Faculty of Music and Visual Arts University of Pécs; Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézet

[12] zeneelmélet, zeneismeret, zeneszerzés, zenetudomány (muzikológia), elektronikus zenei médiaművészet

    http://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek

[13] hangszeres szakok (klasszikus, népi, jazz), egyházzene-orgona, egyházzene-kórusvezető, ének (klasszikus, 

    népi, jazz), zenekar-  és kórusvezetés  

[14]Kodály Zoltán: Közönségnevelés, 1958. In: Visszatekintés. Zeneműkiadó, Bp. 1974 I. 318. old.

 * Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Program