Balás Endre

 

a zene ügye az általános iskolában

nem is a zene ügye elsősorban”(1)

 

Posztumusz interjú Kodály Zoltánnal

(2008)

 

Negyven évvel Kodály Zoltán halála után kérdéseket tettem fel nevelési nézeteiről. Elsősorban azokat a területeket érintettem, melyeken a legtöbb félreértés, félremagyarázás él napjainkban. Egykori írásaiban kerestem feleletet a problémákra. Valamennyi válasz pontos idézet, melyek forráshelyét a riport végén a jegyzetben közlöm.

 

– Kedves Mester! Nem rég, énekes kedvű társaságba keveredtem. Repertoárunk többsége magyar népdal volt, néhány egyéb dallal fűszerezve. (A Snájder Fáni nem volt köztük.) (2) Egyik barátunk nagy átéléssel énekelt magyar nótája után azt kérdezte: Miért haragudott Kodály ezekre a dalokra?
– Szép dalok, jó dalok is vannak közte – szeretem őket, bennük nőttem fel én is, – az én lényemnek is kitéphetetlen részét teszik. (…) Magyar víz a békató is, amelyben magyar béka kuruttyol. De talán magyarabb tó a Balaton, mely ezer éve tükrözi, itatja, nyeli a körötte lakó magyar népet – s magyarabb víz az artézi forrás, amely a magyar talaj mélységéből tör elő.
Hasonlókép magyarabb az a dal, amely a magyar lélek ezer éves mélységéből fakad, s a nép örök arcát, változatlan vonásait mutatja. Ha magyarabbá akarunk válni: ezeket kell megismernünk és a magunk életébe átültetnünk.(3)


– Ezért olyan fontos, hogy az iskola ezzel a zenével megismertesse a gyerekeket?
– Mindenkinek az a zene tetszik legjobban, amelyhez gyermekkorában szokott.(4) Minden népnek van egy sereg népdala, amely oktatásra kiváltképpen alkalmas. Ezeket jól kiválogatva, a népdal lesz a legmegfelelőbb tananyag, hogy rajta a gyermekeknek az egyes zenei elemeket bemutassuk és tudatosítsuk ezeket. Mielőtt más népeket akarunk megérteni, magunkat kell megértenünk. Semmi sem alkalmasabb erre, mint a népdal. (5)…erre az alapra épülhet olyan zenei műveltség, mely nemzeti, de lelket tár minden nép nagy alkotásainak. Értékmérőt is kap a népdallal, aki e századok csiszolta tökéletességhez méri, amit hall: nem tévesztik meg többé hamis bálványok…(6)  A magyar zenéből a nemzetközi zene megértésére könnyű út vezet, fordított irányban nehéz, vagy semmilyen.(7)

 

– Nem félő, hogy a tananyaggá vált népdal később nem tölt be esztétikai funkciót?
– Minden a vezetőn múlik. (…) Sokkal fontosabb, hogy ki az énektanár Kisvárdán, minthogy ki az Opera igazgatója. Mert a rossz igazgató azonnal megbukik. (Néha még a jó is.) De a rossz tanár 30 éven át harminc évjáratból öli ki a zene szeretetét.(8)

 

– A gyermekek dalkincsénél tartunk; hogy vélekedik a gyermekjátékokról s a hozzájuk kapcsolódó dalok szerepéről?
– Ez ősi játékok fenntartása elsőrendű kulturális és nemzeti érdek. Egyrészt világos tárházai a tudat alatti magyarságnak. Tudatalatti elemeknek eddig még alig méltatott, nagy szerepe van a nemzeti jelleg kialakulásában. Aki nem játszotta gyermekkorában ezeket a játékokat, annyival is kevésbé magyar. Benne a nemzethez tartozás sokágú, bonyolult érzése feltétlenül szegényebb, hiányosabb. Egy csomó jellegzetesen magyar testmozdulat, szólás-, hanglejtésforma, dallam: kimaradt lelki életének építőanyagából. A nevelésnek oda kell törekednie, hogy ez a szó: „Magyar vagyok” minél gazdagabb tartalmat, minél több életet, színt jelentsen mindenkinek egyénileg is, különben vajmi könnyen üres frázissá szárad. (9)  

 

– A pentaton ellenzői szegényesnek látják az ötfokú világot.
– …a gyermek hangterjedelmén belül maradó diatonikus dallamokban észreveszi a finomabb fül, hogy minden félhangtávolság bizonytalan, ingadozó, és csak egész kivételes hallású gyermekeknek sikerül tisztán. A nagy átlag bizony hamisan énekli a félhangot, gyakran még a IV. elemi osztályban is. A pedagógia akkor értelmes, ha nem halmozza idő előtt a nehézségeket. Adjunk a gyermeknek előbb félhang nélküli dallamokat, s csak ha már ezekben biztosan mozog, vezessük be óvatosan a félhangot. Így elérjük, hogy még a dúrhangsort is előbb énekli tisztán, mint az eddigi rendszer mellett.(10) …az ötfokú dallamok érdekesek, változatosak, magyarok és tökéletes tisztasággal énekelhetők. (11)

 

– Akkor az iskola ne is tanítsa a nyugati zenét?
– Nem azt mondom, hogy a nyugati zenét ne tanuljuk. Sőt azt is jobban kell tanulnunk, mint eddig. De előbbre való a magunkét megismerni, és nemcsak itt élő, mai alakjában, hanem gyökeréig: múltjában, és a rokon népeknél fennmaradt ősibb, épebb változataiban.
A jövő magyarja: a magyarabb magyar lelki fölépítéséből nem hiányozhatik ez a réteg, a lélek ősgránitja. (12)  
Senki sem akar a pentatóniánál megállni. De kezdeni igenis azzal kell; egyrészt így természetes a gyermek biogenetikai fejlődése, másrészt így kívánja a józan pedagógiai sorrend. (13)
A figyelmes tanító dolga lesz, hogy a VIII. osztály végére lehetőleg egyensúlyba jussanak a tanulóban a magyar és európai lélek ellentétes zenei elemei. (14)
Régóta és sokat hirdettem már, hogyan kellene a gyermeki lelket a magyar zenei ősfenomén anyatejével táplálni, hogyan kellene benne a magyar zenei észjárást felépíteni és megerősíteni. Egyelőre csak azt, aminthogy nem volna szabad anyanyelvén kívül más nyelvre tanítani, mielőtt azt tudatosan nem bírja, tehát tíz éves kora előtt. A többnyelvű gyermek végül egyiket sem tudja igazán. A keverék-zenén tartott gyermek pedig sehol sem érzi magát zeneileg otthon, de leginkább idegen neki a magyar. (15)
Énekelje a magyar fiú idegen népek dalait, énekelje a maguk nyelvén. Így ismeri meg belőlük a népeket, így tanulja meg jobban a nyelvüket, amire eléggé nem igyekezhet. De előbb magunkat ismerjük meg, hogy el ne tévedjünk a világ rengetegében. (16)

 

– Mért nem mindegy, hogy valaki milyen zenével él? Mondhatnánk: ízlés kérdése, mint az öltözködés.
– Aki ízlés nélkül ruházkodik, testi épségét még nem veszélyezteti. De a művészetben a rossz ízlés valóságos lelki betegség, amely kiéget a lélekből minden fogékonyságot. Elzárja a remekművekkel való érintkezéstől s így a belőlük áradó éltető fluidumtól, amely nélkül a lélek sorvad, összezsugorodik, s az ember egész lénye sajátos bélyeget kap.
Ez a betegség felnőtt korban többnyire gyógyíthatatlan. Itt csak - profilaxis használ. Az iskola dolga lenne megadni a védőoltást a métely ellen.(17)
A zenei írás-olvasás, a szolmizáció a kívülállók körében gyakran elmarasztalt iskolai feladat.
Zenekultúra ma már írás-olvasás nélkül csakúgy nem lehet, mint irodalmi kultúra.(18)
Mindenkinek hozzáférhető a zene megismerésének útja: a zenei írás-olvasás. Ennek birtokában mindenki részese lehet nagy zenei élményeknek.(19)
...a szolmizálás (...) gyorsabban visz a folyékony kottaolvasásra. Természetesen csak a relatív szolmizálás, mert itt már a hang nevének kiejtésével meghatároztuk szerepét a tonalitásban.(20)

 

– Engedje meg Mester, hogy itt is feltegyem a kérdést: Nem lesz a zenei élmény kárára a kottaolvasás tanulása? Nem terheli túl a gyerekeket?
– Lassan fejlődik ez a képesség, de gyakorlása nem fáraszt, sőt gyönyörködtet. Hisz szebbnél-szebb zenéken át vezet az út a nagyobb mesterművek felé. S aki egyszer odáig eljut, úgy érzi, lelki gazdagodása megért volna bárminő fáradságot, vagy áldozatot.(21)
Ha pedig odáig jut a gyermek a kottaismeretben, hogy másodmagával el tud énekelni egy kis kétszólamú mesterművet, ezzel százszor több zenéhez jut, mint napestig való zongoracsépléssel.(22)
Már az iskolás gyermekben kell megalapoznunk azt a hitet, hogy a zene mindenkié, és kis igyekezettel mindenkinek hozzáférhető.(23)

 

– A zenei nevelés kodályi útja nem csökkenti az énekórán az éneklésre szánt időt?
– A mai iskolának egyik főbaja, hogy nem engedi eleget énekelni és mozogni a gyermeket. A zene és testmozgás szerves kapcsolata: énekes játék a szabad ég alatt, ősidők óta a gyermek életének legfőbb öröme. Ez ősi játékok fenntartása elsőrendű kulturális és nemzeti érdek.(24)

 

– Kossuth-díjas zeneszerzőtől olvastam „…talán az Orff-módszer jól kiegészítené egyoldalúnak tűnő éneklő-szolmizációs világunkat. „Ha emlékezetem nem csal, Kodály Zoltán nem ragaszkodott az „egyoldalú” énekléshez, éppen az Orff-módszer legkedveltebb hangszereit maga is ajánlotta.

 

– A gyermek első hangszere a facimbalom lehet. Rajta készen kapja a hangot, némi kézügyességgel hibátlanul tudja játszani első dallamait, s megjegyzi, hogy a hosszabb léc mélyebb hangot ad. Második hangszere lehet a furulya. Ezen már finomabb, bonyolultabb munka eredménye a hang: a fúvás ereje, a lyukak befogása sokféleképp módosítja. Itt tehát már inkább szükség van a belső hallás irányító szerepére. Viszont a furulyázó gyerek hamarabb megérti az akusztikát…(25)

 

– Most jut eszembe: Hiszen az Ötfokú zene füzetei afféle xilofon iskolának íródtak.
– …a 100 kis indulót már évekkel ezelőtt ötfokú facimbalmon veregettem ki. Az óvodákban hallott szörnyű indulók helyébe szántam őket. A könnyebbeket nem csak énekelni, hanem cimbalmozni is hamarosan megtanulja a gyermek.(26)

 

– Mikor kezdődhet a hangszer tanulása? Hány éves korban?
– Ne nyúljon hangszerhez a gyermek, míg legalább ritmusos szolmizáló jelekről folyékonyan énekelni nem tud.(27)

 

– És mikor kezdődhet a kottaolvasás tanítása?
– …jó mérnök, vegyész stb. lehet valaki, ha tizenöt éves koráig rá sem gondol. De zeneértő nem lehet, ha hat éves korában (s játékosan még előbb) nem kezdik rendszeresen nyitogatni-gyakorolni a fülét. (28)
...a zeneképzést tulajdonképpen már az óvodákban kell elindítani, hogy a gyermek a zene alapelemeit korán idegezze be, mert a zenei hallásra való nevelés csak ezzel a korán meginduló alapos munkával válhat eredményessé.(29)
…semmi akadálya, hogy a hat-hét éves gyermek megtanuljon szolmizálni.(30)
Az énektelen nevelés hátrányait a legnagyobb tehetség sem tudja soha teljesen leküzdeni.(31)


– Tehát nem ellenzi a hangszertanulást, csak az éneklésnek tulajdonít fontosabb szerepet?
– Nekünk tömegeket kell a zenéhez vezetni. A hangszerkultúra sohasem lehet tömegkultúra. A hangszerek megdrágultak (…) Hát csak a hegedűnyaggatáson, zongoracséplésen át vezet az út a zene szent hegyére? Bizony, gyakran inkább melléje vezet.(32)
Mélyebb zenei műveltség mindig csak ott fejlődött, ahol ének volt az alapja. A hangszer a kevesek, kiváltságosak dolga. Az emberi hang a mindenkinek hozzáférhető, ingyenes és mégis legszebb hangszer lehet csak általános, sokakra kiterjedő zenekultúra termő talaja.(33)

 

– Miután megismerhettük nézeteit a kottaolvasás, a hangszertanulás kezdésének ideális időpontjáról, megkérdezem, mikor kezdődjön a családban a gyermekek zenei nevelése, figyelmének felkeltése a muzsika iránt?
– Harmadéve Párizsban részt kellett vennem egy művészeti nevelést tárgyaló nemzetközi konferencián. Arra a kérdésre, hogy mikor kezdődjék a gyermek zenei nevelése, azt találtam felelni: kilenc hónappal születése előtt.
Első percben tréfára vették, de később igazat adtak. Az anya nemcsak testét adja gyermekének, lelkét is a magáéból építi fel. Ha az anya alkoholista, ez rányomja bélyegét a gyermekre. Ha pedig zenei alkoholista – így nevezném, aki csak rossz, selejtes zenével él – okvetlenül meglátszik a gyermeken. Ezért ma még tovább mennék: nem is a gyermek: az anya születése előtt kilenc hónappal kezdődik a gyermek zenei nevelése.(34)

 

– Gyakran esik szóba az iskolákkal kapcsolatban a pénzhiány. A zenei nevelés mennyire költségigényes?
– Nemrégiben egy kis hírlapi polémia mentén Szombathely régebbi zenei irányítói felsorolták, mi mindent csináltak. „Olvasatlan ezreket költöttek”, hogy Bécsből, Pestről híres művészeket, sőt egész zenekarokat „hozassanak le.” S mindebből mi maradt? Hová lett a tavalyi hó? Se pénz, se posztó. (…) Anyagi eszközökkel lehetett rövid időre elkápráztatni, más városok irigységét fölkelteni, de a lelkekben maradandó zenekultúrát teremteni nem lehet.(35)
Hogy mindennek a gazdasági krízis az oka? Minden megjavul magától, csak a gazdaság jöjjön rendbe? Nem hiszem. A művészetnek megvannak a maga külön létfeltételei, a pénztől függetlenül. A nyomor talán gátolja a terjeszkedését, de a gazdagság nem mindig segíti elő. A pénz nem termel eszméket. Pénz volna itt elegendő, csak nem mindig arra fordítják, amire kellene. De éppen ami a legértékesebb: azt nem lehet pénzen venni. Nem az erszény, a lélek üressége a nagyobb baj. S ebből nekünk túlon-túl kijutott.(36)

 

– Korunk iskolai énektanításának fontos területe a zenehallgatás. A „gépzenei ókorban” nyilatkozott erről a Mester. Hogy is szólt ez akkor?
– … újabb veszedelmet rejt, ha valaki soha másképp zenét nem hall, mint rádión. Abban a hiszemben nő fel, hogy minden zene olyan kényszeredetten, fülfacsaróan hangzik, mint gyakran a legjobb készüléken is. S kinek lehet ma jó készüléke? A rádió csak zenepótlékot nyújt. Másik nem kisebb veszedelme a rádiónak, hogy teljes passzivitásba visz. Minek vesződjön hangszergyakorlással az, akinek úgyis kevés az ideje? Csavar egyet a gombon, s a legnagyobb művészeket hallja.(37)

 

– Ez a vélemény nyilván a legkezdetlegesebb hangtechnika korára vonatkozik. Mivel lehetne kiegészíteni a technika fejlődése után?
– Zeneértővé (…) csak aktív zenei tevékenység tehet, puszta zenehallgatás magában nem elég.(38)

 

– Vannak, akik úgy vélik, hogy a zenetanítás kodályi útja sok elméleti tudnivalót kíván a tanulóktól.
– Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség legyen a tanulónak, s egész életére beleoltsa a nemesebb zene szomját.(39)
A gyermek ne fogalmakat, definíciókat gyűjtsön, hanem zenekincset. Annak számbavételére, rendező áttekintésére ráér később.(40)

 

– Érdekes, hogy miközben akadnak, akiktől kétkedéseket hallunk a zenei nevelés kodályi útjáról, mások büszkén mondják, hogy Bartók és Kodály országában élünk. A „Kodály-módszerért” Amerikából, Japánból jönnek hozzánk.
– Mialatt mi telekiabáljuk egymás fülét „kultúrfölénnyel” (…) más népek kitartó munkával megelőzhetnek, és rajtunk átugorva, Európával a mienknél szorosabb lelki egységbe juthatnak.(41)

 

– Napjainkban az iskola a „kompetenciák” körébe tartozó ismereteket kívánja átadni a felnövekvő nemzedéknek, vagyis csupán olyan ismeretek nyújtására törekszik, melyeket a multinacionális cégek követelnek a befektetés nélküli munkába állításhoz.
– Ha a legfogékonyabb korban, a 6-ik és 16-ik év közt egyszer sem járja át a gyermeket a nagy zene éltető árama: akkor később már alig fog rajta. Sokszor egyetlen élmény egész életre megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni: ezt megszerezni az iskola feladata.

 

– Napjainkban, Európai Uniós tagságunk kapcsán gyakran vetődnek fel kérdések európaiságunkról. Foglalkoztatta-e a Mestert évtizedekkel ezelőtt ez a gondolat?
– Magyarország Európának is szerves része: annak hagyományaiban is benne kell élnie. Kelet és Nyugat ütközőpontján álló országnak, népnek élete célja csak az lehet, hogy mind a kettőhöz hozzátartozzék, ellentéteiket magában kibékítse, egybeolvassza. Ebből a szempontból értéktelen az a magyarság, amely nem európai, és számunkra értéktelen az európaiság, ha nem magyar is egyszersmind.(42)

 

– Írásaiból úgy tűnik, hogy az iskolai énektanítástól várja a zene széleskörű terjesztését a nép körében, a hangversenyhallgató, opera látogató közönség nevelését.
– Ha például baj van az opera körül, azt nem mindig lehet helyi kezeléssel eltüntetni, de esetleg segít rajta az elemi iskolai ének megjavítása.(43)
Akinek nem mindegy, mi lesz itt a zenében egy-két emberöltő múlva, nem mehet el közömbösen az iskola mellett, amikor ének hallik ki belőle.(44)

 

– A Visszatekintésben szereplő írásokat olvasva, szavaiból gyakran úgy érezhetjük, hogy a zenei nevelés nem „csak” a zenéért, annak terjesztéséért szükséges. Mintha egy ennél még nagyobb feladatot szánna az iskolai énektanításnak. Egy helyen például azt olvassuk: „Közönségnevelés = közösségnevelés.”(45) Miért tartja annyira szükségesnek a zenei nevelést?
– Egyrészt, mert az emberi lélek nemesítését szolgálja, másrészt, mert a magyarrá nevelést hatásosan segíti elő.(46)
A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.(47)
Azokban az országokban, ahol a karének virágzik, több a tevékeny szeretet.(48)  
Ha egyrészt igaz az, hogy fejlett karéneklés csak nagymértékben szolidáris társadalomban lehetséges, másrészt kétségtelen, hogy a karéneklés fejleszti a társadalmi szolidaritást. Lebontja az osztályok közötti választófalakat. E tekintetben távoli, de nem elérhetetlen ideálunk lehet az angol falusi énekkar, amelyben a földesúr és családja mellett ott sorakoznak alkalmazottai s a földműves és iparos lakosság minden arravaló tagja.(49)
Ha egy szóval akarnók jellemezni e nevelés lényegét, az a szó nem lehetne más, mint: ének... Mechanizálódó korunk olyan úton halad, melynek végén az ember géppé válik. Ettől csak az ének szelleme véd meg.(50)
… a zene ügye az általános iskolában nem is a zene ügye elsősorban.(51)  
Az óvodával, annak zenéjével foglalkozni (…) nem mellékes kis pedagógiai kérdés, hanem országépítés.(52)

 

– Mielőtt a záró kérdést felteszem, szeretném indokolni. Az a zenei nevelési rendszer, mely a Mester különböző írásai alapján elénk tárul, természetesen ott vizsgázott jól ahol következetesen alkalmazták. Bizonyítja ezt Barkóczi Ilona és Pléh Csaba pszichológusok könyve.(53) Idézhetném agykutatók véleményét arról, hogy milyen nagy jelentőségét látják a kodályi útnak. Miért van mégis sok értetlenkedés e zseniális elgondolás körül?
– Megcsináltunk európai mintára olyan intézményeket, melyek ott százados fejlődés eredményei. Ne csodáljuk, ha az előkészítő munka hiányáért utólagos zavarokkal kell fizetnünk.(54)

 

– Köszönjük tanítását!


  Az idézetek forrásául Kodály Zoltán: Visszatekintés I–II. című könyvét (Sajtó alá rendezte és bibliográfiai jegyzetekkel ellátta Bónis Ferenc, Zeneműkiadó Vállalat, Budapest 1974) jelöltem meg. Származási helyként ennek oldalszámára hivatkozom. Olyan esetben, ha a szövegrész nem innen származik, a hivatkozási számnál megadom a pontos forráshelyet. 

1 Közönségnevelés, 1958. Visszatekintés I. 318. o.
2 A megjegyzés indoklását ld. Kodály: Gyermekkarok, 1929. Visszatekintés I. 39. o.
3 A magyar karének útja, 1935. Visszatekintés I. 56-54. o.
4 Az iskolai énekgyűjtemény - Előszó az I. kötethez 1943. Visszatekintés I. 133. o.
5 A népdal szerepe a zenei nevelésben, 1966. A kecskeméti Kodály Intézet honlapján: http://www.kodaly-inst.hu – Kodály a zenepedagógus.
6 Előszó a „Százszorszép – 100 magyar népdal”-hoz, 1957. Visszatekintés I. 312. o.
7 Magyar zenei nevelés, 1945. Visszatekintés I. 176. o.
8 Gyermekkarok, 1929. Visszatekintés I. 43. o.
9 Énekes játékok, 1937. Visszatekintés I. 62–63. o.
10 Gyermekdalaink magyarságáról, 1943. Visszatekintés I. 125. o.
11 Iskolai énekgyűjtemény, 1943. Visszatekintés I. 134. o.
12 Juliánusz nyomában - Előszó a IV. füzethez, 1942. Visszatekintés I. 70. o.
13 Száz éves terv, 1947. Visszatekintés I. 208. o.
14 Iskolai énekgyűjtemény – Előszó az I. kötethez, 1942. Visszatekintés I. 134. o.
15 Magyar zenei nevelés, 1945. Visszatekintés I. 175. o.
16 Százegy magyar népdal, 1929. Visszatekintés I. 47. o.
17 Gyermekkarok, 1929. Visszatekintés I. 39. o.
18 A „333 olvasógyakorlat”-hoz – Utószó az új kiadáshoz, 1961. Visszatekintés I. 130. o.
19 Mire való a zenei önképzőkör, 1944. Visszatekintés I. 154. o.
20 Bicinia Hungarica – Utószó az I. füzethez, 1937. Visszatekintés I. 65. o.
21 A következő lépés, 1949. Visszatekintés I. 218. o.
22 Szüleim szegények voltak… 1944. Visszatekintés I. 160. o.
23 A népdal szerepe az orosz és a magyar zeneművészetben - Előadás, 1946. Visszatekintés I. 189. o.
24 Énekes játékok, 1937. Visszatekintés I. 62. o.
25 Előszó Vass Lajos Furulyaiskolájához, 1947. Visszatekintés I. 206. o.
26 Ötfokú zene – Utószó az I. füzethez, 1945. Visszatekintés I. 167. o.
27 Huszonnégy kis kánon a fekete billentyűkön - Előszó, 1945. Visszatekintés I. 162. o.
28 Közönségnevelés, 1958. Visszatekintés I. 318. o.
29 Nyilatkozat a „Fiatalok” című lapban, 1941. Visszatekintés I. 90. o.
30 Ötfokú zene - Utószó a II. füzethez, 1947. Visszatekintés I. 168. o.
31 A zenei írás-olvasás módszertana – Előszó Szőnyi Erzsébet könyvéhez, 1954. Visszatekintés I. 294-295. o.
32 Gyermekkarok, 1929. Visszatekintés I. 42. o.
33 Éneklő Ifjúság – Bevezető cikk a folyóirat első számában, 1941. Visszatekintés I. 117. o.
34 Gyermeknapi beszéd, 1951. Visszatekintés I. 246. o.
35 Vidéki város zeneélete, 1937. Visszatekintés I. 42. o.
36 Gyermekkarok, 1929. Visszatekintés I. 45. o.
37 Vidéki város zeneélete, 1937. Visszatekintés I. 72. o.
38 A „333 olvasógyakorlat”-hoz – Utószó az új kiadáshoz, 1961. Visszatekintés I. 130. o.
39 Gyermekkarok, 1929. Visszatekintés I. 39. o.
40 Bicinia Hungarica - Utószó az I. füzethez, 1937. Visszatekintés I. 67. o.
41 Excelsior, 1936. Visszatekintés I. 57. o.
42 Mi a magyar a zenében? 1939. Visszatekintés I. 78. o.
43 Zenei belmisszió, 1934. Visszatekintés I. 49. o.
44 Gyermekkarok, 1929. Visszatekintés I. 38. o.
45 Közönségnevelés, 1958. Visszatekintés I. 318. o.
46 Nyilatkozat a „Fiatalok” című lapban, 1941. Visszatekintés I. 90. o.
47 Mire való a zenei önképzőkör, 1944. Visszatekintés I. 156. o.
48 Énekesrend, 1930-as évek (?) in: Kodály Zoltán: Közélet, vallomások, zeneélet - Kodály Zoltán hátrahagyott írásai (szerk.: Vargyas Lajos) Szépirodalmi könyvkiadó, Budapest, 1989. 413. o.
49 A magyar karének útja, 1935. Visszatekintés I. 52. o.
50 Zenei nevelés Magyarországon, 1966. A kecskeméti Kodály Intézet honlapján: http:// www.kodaly-inst.hu – Kodály a zenepedagógus.
51 ld. az 1. sz. jegyzetet
52 Gyermeknapi beszéd, 1951. Visszatekintés I. 247. o.
53 Barkóczi Ilona – Pléh Csaba: Kodály zenei nevelési módszerének pszichológiai hatásvizsgálata. A Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet megbízásából, a Bács megyei Lapkiadó Vállalat kiadása, 1977. (szerk. dr. Kárpáti Imréné)
54 Zenei belmisszió, 1934. Visszatekintés I. 49. o.

 

A szöveg forrása: Az űrla

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Központi iroda: 1016 Budapest, Aladár u. 17. fszt. 4.
e-mail: iroda@keesz.hu
Tel.:/Fax: (06 1) 328-0164)

 

 

Balás Endre (1942) szakmai életútja:

Tanulmányok:  

Tanárképző Főiskola, Pécs, magyar–ének szak, 1965.

Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, pedagógia szak 1986.

 

Munkahely:

Lenti Általános Iskola 1978-ig,

Gönczi Ferenc Gimnázium, Lenti 2004-ig,  

Időnként óraadó a Lenti Zeneiskolában.

Zala megye ének-zene vezető szakfelügyelője, szaktanácsadója 1977-1997.

 

Publikációk:

Zenei és zenepedagógiai cikkek Az Ének Zene Tanítása - módszertani folyóiratban, Muzsika – folyóiratban és más szaklapokban.