HERCEG ATTILA*

 

A MENTÁLIS GYAKORLÁS SZEREPE A ZENEI KÉPESSÉGFEJLESZTÉSBEN[1]

 

 

„A logika eljuttat téged A-pontból B-pontba; a képzelet segítségével eljuthatsz bárhová!”
Albert Einstein

 

Bevezetés

 

Sem maga a zene, sem az azt interpretáló muzsikus nem hagyatkozhat kizárólag a logikára, hanem hatalmas szüksége van a képzelet segítségére. A pusztán logikai elvekre és következtetésekre épülő zene, illetve az ezeken alapuló előadásmód nem nevezhető művészi értéket képviselőnek.

A kérdés azonban nem csupán annyi, hogy az előadóművészek rendelkeznek-e olyan szintű és mértékű képzelettel, amely kifejezésmódjuk szolgálatába állítható, sokkal inkább az, hogy van-e olyan tudatos eszköztáruk, amely a képzeleten alapul.

 

A mentális gyakorlás eredete, fogalma

 

A XXI. században nem hangzik idegenül és elfogadhatatlanként az a kijelentés, miszerint „a cselekvés gondolata kiváltja magát a cselekvést is” (Honfi, 2007, 46. o.). Ez a megállapítás ma már kézenfekvőnek tűnik, ám meglehetősen hosszú utat járt be, mire elért idáig.

Ha visszanyúlunk az időben, az emberi történelem során számos olyan közösséget lehet említeni, amelyek tevékenysége korábban valóságos misztikumnak, kvázi paranormális jelenségnek volt tekinthető. Gondoljunk csak a római jósokra, a varázspálcával vízforrást keresőkre, vagy a spiritiszta szeánszokon történő asztaltáncoltatásra. Elképzelhető-e, hogy élettelen tárgy érzékelhető mozgás útján adjon üzenetet? A józan ész határain belül maradva a válasz természetesen nem.

Ez a kérdés a kísérleti pszichológusokat is foglalkoztatta. Számos vizsgálat hatására a kutatók megalkották az ideomotorikus aktus fogalmát, amely azon izomreakciókat foglalja magában, amik automatikusan jönnek létre a mozgásról alkotott elképzelés hatására. Ez tehát azt jelenti, hogy először el kell képzelnem a mozgást, hogy azt életre tudjam hívni.

 

Egészen pontosan: ahhoz, hogy valóban mentális gyakorlásról, és annak hatékony, tudatos alkalmazásáról beszélhessünk, mindenekelőtt rendelkeznünk kell valamilyen szintű kinesztetikus elképzeléssel arról a mozgásról, amelynek tökéletesítésére törekszünk. Tehát ha a mentális gyakorlás alatt magát a módszert értjük, elengedhetetlen, hogy először a mozgás valós végrehajtása megtörténjen.

Miért fontos ez? Azért, mert mára tudományos kísérletek által alátámasztott tény, hogy „ha egy olyan tevékenységre gondolunk, amiről van kinesztetikus elképzelésünk, akkor akaratlanul is végrehajtjuk a mozgást” (Honfi, 2007, 47. o.). Ez gyakorlatilag a mentális gyakorlás élettani háttere. Ugyanis a mentális gyakorlás mögött az áll, hogy azokat az idegpályákat „eddzük”, amelyek az agykéreg és a perifériás szerveket mozgató izmok között húzódnak. Ezáltal tulajdonképpen egy tanulási folyamatot hozunk létre, melynek során oda-vissza ható kapcsolatot építünk ki izmaink és az agy kinesztetikus pályái között. E tanulási és gyakorlási folyamat során mind neuro-musculáris (vagyis idegi és izom), mind neurofiziológiai (vagyis idegélettani) kapcsolataink megerősítést nyernek.

 

A mentális gyakorlás helyes alkalmazása

 

Hasonlóan a hangszeres/énekes gyakorláshoz, a mentális gyakorlás is akkor válik valóban hatékonnyá, ha ismerjük és betartjuk annak főbb szempontjait.

Az első és legfontosabb szempont a fentiekben már említésre került: lényeges, hogy a gyakorolni kívánt mozgásról előzetesen legyen kinesztetikus elképzelésünk, tehát a gyakorlást előzze meg a valós végrehajtás.

Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy ebben az esetben a mentális gyakorlás hozzájárulhat-e valamilyen új mozgásforma elsajátításához, vagy kizárólag korábban már tanult mozgások gyakorlásánál, esetleges korrekciójánál alkalmazható. Jómagam úgy vélem, hogy természetesen segítségül hívhatjuk a mentális gyakorlást olyan mozgásoknál is, amellyel növendékeink eddig nem találkoztak – pontosabban a hangszerjáték esetében nem, de más tevékenységek során igen. Ilyen lehet például előképzős klarinétosoknál az írott egyvonalas A hang fogása, amely gyakran számos kellemetlen probléma forrásául szolgálhat. A finoman kivitelezett, mégis határozott csuklóforgatás szimbolikus sémájával bizonyára mindenki találkozott: mintha egy felemelt poharat szeretnék a számhoz fordítani. Ilyen mozgások esetén véleményem szerint a mentális gyakorlás sikerrel alkalmazható, hiszen nemcsak elképzeléssel, hanem konkrét kinesztetikus élménnyel is rendelkezünk.

 

A másik fontos kritérium, hogy a mentális gyakorlás során a vizuális és a kinesztetikus elemeket igyekezzünk integrálni, s ne pedig egymástól függetlenekként kezelni. Mindeközben pedig figyeljünk arra, hogy mind az elképzelés (vizualizáció vagy imagináció), mind a tényleges kivitelezés közben lehetőség szerint minden részletre kitérjünk.

Ez azért is lényeges, mert fel kell készülnünk az előadás (pl. szereplés) közben adódó váratlan helyzetekre is, amelyekre ott helyben és a lehető legrövidebb idő alatt kell reagálnunk. Amennyiben a mentális gyakorlás során rögzítünk átdolgozott kinesztetikus sémákat, akkor egyúttal olyan eszköztárral is felfegyverezzük magunkat, amelynek egyes elemeit magabiztosan és sikerrel használhatjuk.

 

A mentális gyakorlás hatásmechanizmusának igazolása

 

Noha mind sportolók, mind muzsikusok körében a mentális gyakorlás alkalmazása meglehetősen szűk körben ismeretes, tudományos háttere hosszabb időszakra tekint vissza. Honfi (2007) kutatása során megállapította, hogy azok a tornászok, akik mentális edzést alkalmaznak, rövidebb idő alatt sajátítottak el új mozgássorozatokat, mint a mentális edzést nem alkalmazó kontrollcsoport, ugyanakkor a tanult hatás hosszabb ideig fennmaradt. Disszertációjában megjegyzi, hogy egyes kutatók szerint (Ruber-Rabson, 1941 – idézi Honfi, 2007) az ideomotorikus edzés jótékony hatással bír a zongorajátékra is, mivel „minden futamnak pszichikusan késznek kell lennie már azelőtt, mielőtt zongorán lejátszanák” (Honfi, 2007, 55. o.).

Slagter és munkatársai (2011) a mentális gyakorlást az agyi plaszticitás egyik legfőbb eszközének tekintik, külön kiemelve, hogy a módszer nem csupán fiatal korban, hanem felnőtteknél is olyan hatással bír, amely az egyes agyi területek növekedését, illetve jelentősebb aktivitását eredményezhetik.

Taube és munkatársai (2014) nem-fizikális gyakorlásra irányuló vizsgálatuk során kimutatták, hogy ha megfigyelünk valakit egy motorikus feladat végrehajtása közben, testünkben ugyanazon idegi hálózatok mutatnak aktivitást, mintha mi magunk lennénk a mozgás kivitelezői. Ez az aktivitás még jelentősebb, ha a megfigyelés helyett imaginációt végzünk. Sőt, ha beleképzeljük magunkat a mozgást végrehajtó személy helyébe, a megfigyelhető aktivitás a lehető legmagasabb szintet éri el.

 

A mentális gyakorlás szerepe a zenetanulásban

 

Saját, kibővített kutatásomban (eredetileg: Herceg, 2013) online kérdőív segítségével 210 személy (134 nő és 76 férfi) tanulási és zenélési szokásait vizsgálom. A résztvevők átlagéletkora 27,48 év, közülük 96 fő jelenleg is részesül zenei képzésben, míg 114 már nem. 100-an amatőr szinten foglalkoznak zenével, 88-an professzionális muzsikusok, 22-en pedig nem foglalkoznak zenével.

A zenélési szokásokra vonatkozó 20 megállapítás közül egy kapcsolódik a mentális gyakorláshoz, mely így hangzik: „Szoktam és szeretek hangszer nélkül, csupán az ujjaimmal gyakorolni.”. Az összes kitöltő válaszainak megoszlását az alábbi, 1. számú grafikonon figyelhetjük meg (a megjelenített értékek százalékban értendők):

Szövegdoboz:  1. számú grafikon: A mentális gyakorlás megoszlása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mint láthatjuk, a válaszadók többsége nem alkalmaz mentális gyakorlást, ez arány pedig hasonló értékeket mutat a profik, az amatőrök és a nem zenészek között is.

 

Adódik a kérdés: vajon a mentális gyakorlást alkalmazók és nem alkalmazók között mutatkoznak-e különbségek a tanulási és a zenélési szokásokban? A válasz határozott igen. A tanulási szokásokat illetően húszból hat, míg a zenélési szokások esetében húszból tíz megállapítás mutatott eltéréseket. Az alábbiakban megemlítek néhányat a teljesség igénye nélkül.

 

A mentális gyakorlást alkalmazók figyelme tanulás közben vándorol, ám anélkül, hogy ez negatív hatással lenne a tanulási folyamatra. Ezzel szemben a mentális gyakorlást nem alkalmazók tanulás közben kizárólag egy dologra, általában az adott tananyagra összpontosítanak.

A mentálisan gyakorlók általában kevesebb időt töltenek tanulással, ugyanakkor biztosabban tudják felidézni az elsajátított leckét.

 

A zenetanulást illetően három lényegesnek tekinthető képességre vonatkozóan figyelhetünk meg szignifikáns különbséget a két csoport között: a mentálisan gyakorlók szeretnek hallás után játszani, improvizálni, valamint szoktak zeneműveket parodizálni – ezen megállapítások a mentális gyakorlást nem alkalmazókat általában nem jellemzik. Ugyanakkor mentális gyakorlást nem alkalmazók előadás közben legtöbbször folyamatosan az ujjaikat figyelik, nem szokták alaposabban áttanulmányozni a kottát, illetve jellemzően nem tartják be a kottába írt utasításokat – a mentális gyakorlást alkalmazókra ezen megállapítások többnyire változó mértékben jellemzőek.

Mindezek mellett érdemes megfigyelni a két csoport által adott válaszok megoszlását a transzponálás (2. számú grafikon), illetve a kotta nélkül történő játék (3. számú grafikon) tekintetében (az értékek szintén százalékban értendők):

 

2. számú grafikon: Könnyen transzponál.

 

3. számú grafikon: Szeret kotta nélkül játszani.

 

Konklúzió

 

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a mentális gyakorlás jelentősen mértékben támogathatja a képességek fejlesztését, így a zenei készségekét is. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a mentális gyakorlás nem az egyetlen út, sokkal inkább kiegészítő módszerként alkalmazandó. Ehhez szükséges, hogy rendelkezzünk valós kinesztetikus élménnyel az elsajátítani, vagy éppen korrigálni kívánt sémákról. Ugyanilyen fontos, hogy a különböző módszerek (pl. imagináció, vizualizáció) során alkalmazott ingereket igyekezzük integrálni.

Végül, de nem utolsósorban elhanyagolhatatlan, hogy felmérjük növendékeink pszichés fogékonyságát, hiszen amennyiben a gyermek (még) nem rendelkezik az empátia, vagy éppen a visuomotoros képességek legalább elégséges szintjével, addig a mentális gyakorlás alkalmazása sokkal inkább hátráltató, mint segítő, fejlesztő módszerként fog megjelenni.

 

Felhasznált irodalom

 

Herceg Attila: Látod vagy hallod? Mindennapi Pszichológia, 2013; V(6):28-31.

 

Herceg Attila: Az információfeldolgozási stratégiák szerepe a zenetanulásban. Parlando, 2013/ 6.

 

Herceg Attila: A motiváció szerepe a versenyfelkészülésben- és felkészítéseben. Parlando, 2015; I.

 

Honfi László: A mentális edzés hatékonyságának vizsgálata tornászok esetében. [doktori értekezés] Veszprém: Pannon Egyetem Interdiszciplináris bölcsészet- és társadalomtudományok Doktori Iskola, 2007.

 

Slagter HA, et al.: Mental training as a tool in the neuroscientific study of brain and cognitive plasticity. Frontiers in Human Neuroscience, 2011; V(17).

 

Taube W, et al.: Non-physical practice improves task performance in an unstable, perturbed environment: motor imagery and observational balance training. Frontiers in Human Neuroscience, 2014; VIII(972).

 [1]     A tanulmány az azonos címet viselő előadás anyaga, amely 2015. április 11-én hangzott el a II. Zeneiskolai Fúvós és Ütőhangszeres Tanárok Versenye kísérőprogramjaként a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskolájában.* Klarinétművész-tanár, önismereti- és személyiségfejlesztő tréner. A Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola pszichológia programjának doktorandusz hallgatója. Kutatási témája a zene és a pszichológia határterületi kérdései, témavezetője dr. Szabó Pál. A Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, valamint a Doktoranduszok Országos Szövetsége Pszichológiai és Neveléstudományi Osztályának tagja. A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskolájának tanára.