Parlando: 1989/3., 10-14 p.

 

Created by DPE, Copyright IRIS 2005Varró Margit nyomában (5.)

 

Élő zongoratanítás

- Zeneműkiadó -

 

 

Hatvan év után,

a magyar nyelvű kiadás előtt

 

 

 

 

„Varró Margit könyve a Bibliám…”

 

Varró Margit zenepedagógiai nézeteit először „Zongoratanítás és Zenei Nevelés” - különös tekintettel az első három év oktatási módszerére (a kezdőtanítás metodikája) címmel összegzi. Ez a könyv 1921-ben Rózsavölgyi és Társa kiadásában jelenik meg. Könyvét két fő részre osztja. Az első részben ismerteti módszerét („a zenei érzék és értelem nevelése, a zongoratanítás technikai része, a kezdőoktatás lélektani vonatkozásai”), a második részben pedig leírja alkalmazásukat („az első, második és harmadik év tanmenete”).

 

További nyolc év megfigyelésének és anyaggyűjtésének eredménye könyvének bővített és átdolgozott német nyelvű változata, mely 1929-ben Der lebendige Klavierunterricht címmel Simrock berlini kiadó kiadásában jelenik meg először (újabb kiadások 1936, 1951, 1958).

 

A könyv tartalmát azonban most másként súlypontozza:

 

I. A zenei érzék és értelem nevelése

II. A zongoratanítás technikai része, és a legfontosabb

III. A zenetanítás pszichológiai része. Az első könyv mintegy harminc oldalát 100-ra bővíti. A könyv sikere óriási. Megjelenése után fél évvel már két rangos főiskolán, Berinben és Lipcsében tankönyvvé nyilvánítják. Német nyelvterületen tankönyvként használják még ma is.

 

Kivonatok a SIMROCK által 1951 és 1958-ban megjelentetett kritikából, mellyel a kiadó Der Lebendige Klavlieruntericht-et előzetesen reklámozza:

 

Bartók Béla

„Varró Margit a maga területén egyike a legkiválóbb szaktekintélyeknek. Könyve olyan rendkívüli, hogy időszerűségét soha nem veszíti el. Varró asszonynak köszönök néhány javaslatot is Mikrokozmoszom első füzeteinek összeállításánál.”

 

Prof. Dr. Erich Doflein, Freiburg im Breisgau

„Örvendetes tény, hogy Varró Margit könyve, a Der lebendige Klavierunterricht ismét megjelent és ezzel újra általánosan hozzáférhetővé vált. Nincs még egy olyan könyv, melyben minden pszichológiai-metodikai, zongoratechnikai és zenei szempont oly termékenyen és igényesen összekapcsolódna, és amilyennek egy jó zongoraórát el kell képzelnünk. Emellett a kezdőtanítás feladatkörét és a tulajdonképpeni zongorametodikát is felöleli. Ez a munka a fiatal pedagógusok vezérkönyve és a gyakorlott tanár is újra és újra értékre bukkan benne. Az írónő melegszívű és nagy megfigyelőképességgel rendelkező pedagógus és felelősséget vállaló muzsikus. Ezért a könyv értékét az a tény sem csökkenti, hogy az utóbbi harminc évben megjelent tanítással kapcsolatos irodalmat és pedagógiai írásokat az átdolgozásnál alig vette figyelembe.”

 

Rudolph M. Breithaupt, Berlin-Grunewald

„A könyv gyakorlati része ritka megfigyelő­képességre utal és a gyermeklélek különleges megértését sugallja. A problémákat a modern szemléltetőoktatás valamennyi eszközével megoldja. Egészen kiváló a gátlások megértésével és felszámolásával foglalkozó záró rész. Ebben bebizonyosodik, milyen kitűnő diagnoszta az írónő és milyen hihetetlenül tud alkalmazkodni a növendék lelkületéhez. A tudatos és tudatalatti zavarokat még soha sehol nem írták le ilyen világosan. A könyv minden tanárnak kézikönyve és minden pedagógiai intézménynek irányelve kellene legyen.”

 

Prof. Manfred F. Bukofzer, University of California

„Tárgyának sokoldalú ismertetése eredeti, meggyőző és gazdag tapasztalatokról tanúskodik. Kétszeresen értékessé teszi ezt az átfogó, de mégis fölöttébb gyakorlati művet az a körülmény, hogy oly sok pedagógus van, aki a „módszerek” közben elfelejti a tanításra váró lényegi, élő tartalmát. A pszichológiai részt különösen példamutatónak tartom.”

Ernest Closson, KönigI. Conservatorium, Brüssel

„Ez a szép munka bevilágít a zongoratanítás minden elhanyagolt szögletébe… A zenei nevelést csodálatraméltó meglátásokkal és logikával elemzi és írja le. E témakör gyakran száraz és absztrakt megközelítésmódjával szemben Varró asszony Konkrétat és Élőt nyújt. Felbecsülhetetlen értéke a könyvnek, hogy az elméletet és gyakorlatot harmonikusan összekapcsolja.”

 

Prof. Leopold Föderl, Staatliche Hochschule für Musik, Wien

„Dicséretére válik az ön kiadójának, hogy ezt az egyedülálló könyvet annyi év után újra piacra dobta; hálára kötelez minden felelősségteljes pedagógust.”

 

Dr. Rudolph Ganz, Roosevelt University, Chicago

„Varró Margit könyve, a „Der lebendige Klavierunterricht” egy rendkívüli muzsikus egyéniség életműve. A zongoratanítás metodikájának és pszichológiájának minden kérdését mindent átfogó feldolgozással és meggyőzően megoldva művészként és tanárként ötvözi össze. Magam is sok új ösztönzést kaptam ettől a ritka értékű könyvtől; zongoravirtuózoknak… tanároknak… diákoknak a legmelegebben ajánlom.”

 

Prof. Wilhelm Gebhardt, Staatliche Hochschule für Musik, München

„Évek óta úgy ismerem a könyvet, mint a legjobbak, sőt valamennyi zongorapedagógiával foglalkozó írás között a legátfogóbbak egyikét.

 

Régóta vártam arra, hogy végre újra megjelenjen. Itt a főiskolán, valamint más pedagógiai intézményekben is ismételten ajánlom a könyvet nemcsak a zongoristáknak, hiszen a zongorajáték technikai útmutatásai mellett oly sok metodikai és pszichológiai tanáccsal szolgál az általános zeneoktatás egészére nézve is.”

 

Created by DPE, Copyright IRIS 2005

 

Prof. R. Laugs, Städtische Hochschule für Musik und Theater, Mannheim

„Nagy érdeklődéssel olvastam a könyvet és minden lényeges részletében kiválónak és érdekfeszítőnek tartom, különösen azt, amit a gyermek zenei neveléséről és fejlesztéséről, valamint a gyakorlásról és a játék-gátlásokról ír.”

 

Dr. Hugo Leichtentritt, Berlin

„A könyv a témát tökéletesen uralja, világos, leírása szemléletes, egy sereg új ötletet ad, tényeket tár föl, tanácsokat ad és minden zenetanár és gyakorló zongorista haszonnal forgathatja.”

 

Prof. Moritz Mayer-Mahr, Berlin-Dahlem

„Varró Margit könyve, a „Der lebendige Klavierunterricht” olyan kiváló, hogy egyetlen komolyan gondolkodó zenepedagógus sem nélkülözheti. A könyv a gyakorlatból nőtt ki; tartalmát az írónő gazdag tapasztalatából merítette. A kezdőtanítást és a nehezebb problémákat is ugyanolyan alaposan feldolgozza. A lélektani kérdésekben való jártasság a szerző mély emberismeretét bizonyítja.”

 

W. Müller von Kulm, Direktor des Konservatoriums, Basel

„Szabadjon mindenekelőtt utalnom arra, hogy Varró Margit régóta nélkülözött kitűnő könyve a „Der lebendige KlavierunterrichtSimrock kiadónál… változatlan utánnyomással praktikus könyvformában végre újra megjelent (III. kiadás) és különös nyomatékkal szeretnénk ezt a zongoratanítás pszichológiájával és metodikájával foglalkozó pompás könyvet a fiatalabb generáció figyelmébe ajánlani. A mű párját ritkítja.”

Prof. Karl Hermann Pillney, Staatliche Hochschule für Musik, Köln

„A nagy tanítási gyakorlat talaján álló, élőn és szuggesztíven megírt kitűnő könyvnek újrakiadása alkalmából, mely lényegileg semmi újabb kiegészítésre nem szorult, gratulálunk Önnek. A könyv a zongorapedagógiával foglalkozó munkák élvonalába tartozik, haszonnal forgathatja minden magas fokon zongorázó pianista és zenetanár is.”

 

Dr. Fritz Reiner, Direktor Chicago Symphony Orchestra

„Éles szemű muzsikusnak és kiváló pedagógusnak ismerem Varró Margitot, kinek a modern zongoratanítás módszertanába és problémáiba való betekintését évek óta kiemelkedő gyakorlati eredmények is alátámasztják.”

 

Prof. G. Révész, Universität Amsterdam

„A könyv nemcsak megbízható tájékozottságot és útmutatást ad pszichológiai kérdésekről, hanem megállapításai alapvetőek és értékük felbecsülhetetlen. Hálásak vagyunk az írónőnek azért, hogy tudományos ismereteink zenében való mesteri felhasználásával a pszichológia gyakorlati jelentőségét tökéletesen kifejezésre juttatta.”

 

*

 

A Der lebendige Klavierunterricht megjelenése után Varró Margitot többször meghívják külföldi konferenciákra előadást tartani. Az 1937. június végén megtartott Párizsi Nemzetközi Zeneoktatási Munkakonferencia Magyarországról meghívott előadója Varró Margit. Témája: „A zenét hallgató gyermek, a zenei élmény fejlődése.” Visszaútja során előad Baselben, „A zenei tehetség” címmel. Előadásáról, valamint annak sikeréről a Zürichben megjelenő zenei lap a „Schweizerische Musikpädagogische Blätter” (1937. VIII. 1.) számol be. Ugyanerről a témáról ad elő Brüsszelben is (1937. VII. 20.). Előadását a „La Revue Musicale Belge” közli, két részletben, valamint a Torinóban megjelenő „Rivista Musicale Italiana”, 1938-ban.

 

Varró Margit 1938 decemberében hagyja el Magyarországot. Családjával együtt kivándorol az Egyesült Államokba.

 

Ábrahám Mariann