MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJ 2016.

 

“SOLI DEO GLÓRIA”*

 

http://reformatus.hu/data/media/galeria/2016-junius/thumbs/mo2.jpg.500x500_q85.jpg

Gárdonyi Zoltán posztumusz Magyar Örökség Díját leánya, Gárdonyi Hajna hegedűtanár, karnagy vette át,
a Gárdonyi család másik tagja, Gárdonyi Zsolt zeneszerző-orgonaművész Édesapjához hasonlóan
szintén Magyar Örökség Díj elismerésben részesült

 

 

Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Bizottság, Hölgyeim és Uraim!

 

Megtiszteltetésnek tekintem, hogy az ünnepi alkalommal egykori professzoromról, Gárdonyi Zoltánról és az ő szellemi örökségét folytató Gárdonyi Zsolt művészetéről szólhatok.

 

Gárdonyi Zoltán (1906–1986) a 20. századi magyar zeneművészet kibontakozását szolgáló komponisták, tudósok és pedagógusok élvonalába tartozó személyiség volt. Annak a kivételes képzettséggel és hivatástudattal rendelkező nemzedéknek a képviselője, aki a múlt század 20-as éveiben a hazai zeneművészet kiválóságainak tanításán kívül a nyugat-európai egyetemi oktatás eredményeiben is részesülhetett, többek között Berlinben, Paul Hindemith zeneszerzés tanítványa lehetett. Gárdonyi már 17 évesen Kodály Zoltán zeneszerző növendéke volt a Zeneakadémián, ahol nemcsak ifjú komponistaként kapott életre szóló elvi és zenei útmutatást, de a Sopronban megkezdett és a budapesti Zeneakadémián évtizedeken át folytatott pedagógiai tevékenységéhez is. Sőt, pályakezdő zenetörténészként is Kodály javaslatára indult el a Liszt-kutatás tudományos perspektívát ígérő útján, amely az évtizedek során tudósi elismertségéhez vezetett. 

 

Egy 75 évesen megfogalmazott visszatekintésében Gárdonyi Zoltán életműve súlypontjának zeneszerzői munkásságát tekintette. A nagyszabású, mintegy 400 kompozíciót felölelő alkotói örökség rávilágít Gárdonyi ars poétikájának centrális gondolatára: a református hitét megvalló, az egyházi és bibliai szövegforrásokat alapélményként megélő szerző azon törekvésére, amely az örökéletű szövegek üzenetét zenei élmény formájában kora hallgatóságához kívánta eljuttatni. E vezérelve egyházi kórusműveinek, orgonára írt alkotásainak, korál-feldolgozásainak kimagasló arányában is szembetűnően érvényesült, és szervesen beépült kamarazenéjébe és hangszeres kompozícióiba is.

 

Zenetörténeti munkásságát egy emberöltő távlatában is kimagasló értékű teljesítményként tartja számon a tudománytörténet. Felkészültségének és zeneszerzői látásmódjának egyéni adottságai közrejátszottak abban, hogy kutatási témáit a történeti és az elméleti megközelítés ritkán megvalósuló egységében dolgozta fel.  Felfedezésszámba menő stílus-analíziseinek középpontjában az európai zenekultúra két zenei géniuszának J. S.  Bachnak és Liszt Ferencnek életműve állt. Zeneelméleti eredményei több kiadást megélt, ma is használatos Bach-könyveiben, és jelentős Liszt-publikációiban váltak közismertté.  Amikor a 60-as évek végén a Nemzetközi Liszt-összkiadás terve és a sorozat koncepciója a német és magyar zeneműkiadók részéről felmerült, természetesen az elismert szaktudóst, Gárdonyi Zoltánt bízták meg a kiadványsorozat átfogó tervének kidolgozásával, első köteteinek közreadásával.

 

A kimagasló szellemi értéket teremtő alkotóművész és tudós elvhű magatartása és egyházához fűződő, alkotói kapcsolata az 1949-től regnáló hazai zenepolitika követelményeivel összeegyeztethetetlen volt. Bár zenetudósként és zeneakadémiai tanárként pótolhatatlan szaktudására igényt tartottak, zeneműveinek megszólalási lehetőségeit a legszűkebb keretek közé szorították. Számos keserű tapasztalata, és fiának, Zsoltnak 1968-as, németországi emigrációja döntő szerepet játszott az 1972-ben bekövetkezett sorsfordulatában, amikor 66 évesen, feleségével és leányával, hivatalos engedéllyel Németországba települt. A családegyesítés öröme és hitéből eredő belső harmóniája hozzájárulhatott a még elkövetkezendő, 14 éves időszakhoz, amelyben új kompozíciókat és írásműveket alkothatott. Amikor 1984-ben a Liszt Társaság kitüntetése és egy általa tartott Liszt-előadás alkalmából utoljára haza látogatott, egykori tanítványai és tudóstársai egy korábban soha nem tapasztalt felszabadultságot sugárzó személyiséggel találkoztak. Két év múlva, 1986 nyarán hunyt el az Északrajna-westfáliai Herfordban.

 

A díj második kitüntetettje, Gárdonyi Zsolt zeneszerző, zeneelmélet-professzor, egyházzenész és orgonaművész. Már hivatásterületeinek felsorolása is hű képet ad arról a szoros és folytatást sugalló szellemi kapcsolatról, amely Gárdonyi Zsoltot édesapja zeneművészi tevékenységeihez fűzte. A szellemi egység és a művészi hagyomány tovább-örökítése is szerepet játszott abban, hogy a 70 éves Gárdonyi Zsoltot, alkotói-előadóművészi pályájának csúcspontján, édesapjával egy időben, a Magyar Örökség-díj kitüntetettjeinek sorában köszönthetjük.

 

Gárdonyi Zsolt zenei pályája a családban megélt élmények hatására alakult ki. Tanulmányait 22 éves koráig Budapesten, a Zeneakadémia zeneszerzés és orgona tanszakán figyelmet keltő sikerrel folytatta. A hazai zeneélet kilátástalanságával szembesülve, 1968-ban Németországba települt, ahol stúdiumait a detmoldi főiskolán zeneelméleti-, egyházzenész- és orgonaművész-diplomával zárta. Ekkortól hihetetlen gyors és sikeres szakmai előmenetelben volt része: 24 évesen főállású egyházzenei posztot töltött be Wildeshausenben, 34 évesen a würtzburgi főiskolán zeneelmélet professzori kinevezést kapott, mely megbízatásához mindvégig hű maradt.

 

1965-től napjainkig zeneszerzőként és orgonaművészként Európa- és Amerika-szerte nemzetközi sikereket ért el: 60 kompozícióját publikálták, műveinek mintegy fele CD felvételeken is megszólalt.   Gárdonyi Zoltán fent idézett ars poétikája Gárdonyi Zsolt egyházzenei kompozícióiban közvetlen folytatásra talált. A kontinuitás legszembetűnőbb jelei a zenei műfaj-választás terén mutatkoztak meg: az ő életművében is az orgonaművek, kórusművek és kamarazenei kompozíciók tekinthetők a legjelentősebb önkifejezési formáknak.

 

Gárdonyi Zsolt zeneelméleti munkássága tematikáját és vizsgálati módszereit tekintve édesapja tudományos eredményeinek közvetlen folytatója. Gárdonyi Zoltán Liszt Ferenc életművével lezáruló stílusvizsgálatait Gárdonyi Zsolt „Összhang és tonalitás” című kötete a 19-20. századi komponisták körére, egészen Messiaen-ig kiterjesztette. Sőt, egy másik zeneelméleti szakkönyvében, amelyben Bach fugaszerkesztő művészetével foglalkozott, szintén az édesapa korábbi eredményeihez kapcsolódott. Újdonságot képviselő alapművei napjaink német illetve magyar szakirodalmában és pedagógiai gyakorlatában irányt adó kézikönyv szerepét töltik be.

 

Laudációmat Gárdonyi Zoltán késői művének, III. orgonaszonátájának hálaadó feliratával zárom: „Soli Deo Gloria!”

 

 

 

Válogatás Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt YouTube-n található alkotásaiból

 

Gárdonyi Kamarazenekar névadó 05 Gárdonyi Zoltán: 3 kis rapszódia (vonószenekarra hangszerelte Gárdonyi Zsolt). Csermák Antal Zeneiskola Vonószenekara, vezényel: Demel Eszter karnagy)

Gárdonyi Kamarazenekar névadó 02 (Gárdonyi Zoltán: Szonatina 2 hegedűre Közreműködnek: a Csermák Antal Zeneiskola tanulói: Klein Zsófia és Nagy Fruzsina – hegedű)

Debreceni Református Kántus Gárdonyi Zoltán Az Úr dicsérete (Vezényel: Berkesi Sándor)

Gárdonyi Zoltán: Szelíd szemed, Úr Jézus (Kecskeméti Református Gimnázium Kamarakórusa, vezényel: Jámbor Zsolt)

Gárdonyi Zoltán : Szívemnek kősziklája (Kecskeméti Vég Mihály Énekkar, karnagy: Mikesi Tibor)

Gárdonyi Zoltán: Énekeljetek az Úrnak (Kecskeméti Vég Mihály Énekkar (karvezető: Mikesi Tibor),vezényel: Berkesi Sándor)

Gárdonyi Zoltán : Szívemnek kősziklája (Kecskeméti Vég Mihály Énekkar, karnagy: Mikesi Tibor (Református templom, Tiszakécske)

Gárdonyi Zoltán - 90. zsoltár, Az Isten emberének imádsága. (E.G. White kórus, Genf, 1998)

Gárdonyi Zoltán: Psalmus poenitentialis (51. genfi zsoltár) (Szabolcska Mihály Református Énekkar, Tiszakécske; vezényel: Dr. Méhes Balázs, orgona: Mikesi Tibor)

Gárdonyi Zoltán: Énekeljetek az Úrnak. (Kecskeméti Vég Mihály Énekkar /karvezető: Mikesi Tibor/, vezényel: Berkesi Sándor)

Gárdonyi Zoltán: Régi hitben megújulva (Laus Viventi Deo Énekkar (Nagykőrös), vezényel: Hargita Péter)

Gárdonyi Zoltán: Mondjatok dícséretet. Debreceni Nagytemplomi Kórus előadása egy istentiszteleten, debreceni képekkel. Vezényel: Vass Sándor karnagy.

Gárdonyi Zoltán: Óh Te üdvadó (Részlet a Baptista Központi Énekkar hangversenyéből a váci baptista imaházban 2005 karácsonyán. Vezényel: Oláh Gábor. A filmet a PAX TV mutatta be. A filmet a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából a Charis Mediával közösen Fárosz Alapítvány készítette.)

Zoltán Gárdonyi:Six organ chorals - Walter Gatti

Gárdonyi Zsolt : Hálaadó ének (Gott, unser Schöpfer. Debreceni Kollégiumi Kántus, Pasaréti Palló Imre énekkar, Pozsonyi úti Hálaadás kórus, Psalterium Hungaricum, vez: Hartyányi Judit, Pálúr János orgona) (Fasori Orgonaavató istentisztelet, 2016. márc. 6-án.)

Zsolt Gárdonyi: Zehn Choralimprovisationen (Zsolt Gárdonyi: Zehn Choralimprovisationen with the Students of University of Pécs Music Faculty /organ class/ on the Great Organ at Pécs Cathedral)

Gárdonyi Zsolt: Magyar ének - Záróhangverseny 2015. (Dunamelléki Református Kántorképző Tanfolyam Záróhangversenye a Budapest-Kálvin téri református templomban 2015. július 31.)

Zsolt Gárdonyi - Grand Choeur (Prof. Roland Maria Stangier is playing the Hauptwerk organ of Joerg Glebe in a live concert on the 26.06.2010 using the sample set of Cavaillé-Coll organ in Caen/France.)

Gárdonyi Zsolt :Magyar ének( Elhangzott a Balaton Vox koncertjén Szentegyházán, 2012 május 25.-én Pünkösd péntekén)

Gárdonyi Zsolt: Krisztus hét szava a keresztfán, Kovács Szilárd - orgona (Gárdonyi Zsolt: Krisztus hét szava a keresztfán /Variációk egy magyar passió-korálra/, Die sieben letzten Worte Jesu am Kreuz /Variationen über ein ungarisches Passionslied/, orgona, orgel, organ, Kovács Szilárd)

Zsolt Gárdonyi: Fantasie für vier Posaunen und konzertierende Orgel ( Gárdonyi Zsolt: Fantázia négy harsonára és concertáló orgonára. Előadják: Virág Csaba, Turgyán Anett, Medve Anita, Szilágyi Csaba – harsona, Gyüre Bálint – orgona.
A felvétel 2013.05.14-én, a szikszói Szentháromság templomban készült a diplomahangversenyemen.)

Zsolt Gárdonyi - Introduction & Choral (Zsolt Gárdonyi - Introduction & Choral, for 3 trumpets, timpani & organ Bach-Trompetenensemble Munchen. Arnold Mehl /cond./ | Hedwig Bilgram & Edgar Krapp /organ)/ Ev. Himmelfahrtskirche München-Pasing)

 

                                             * Dr. Berlász Melinda zenetörténész laudációja 2016. június 18-án hangzott el a Magyar Örökség Díj ünnepségén, az MTA Dísztermében.