Révész József*

 

Ének az óvodában - Múlt és jelen

 

http://ovonok.hu/wp-content/uploads/2014/11/korjatek.jpg

Énekes körjáték (ovono.hu)

 

„Maxima debetur puero reverentia” – Szentnek kell tartanunk a gyermek érintetlen lelkét, amit abba ültetünk, minden próbát kiálljon. (Kodály 1941, 25)

 

A felvilágosodás eszméinek hatására, a 18. század végén indult meg az az áramlat, amely a korszak haladó gondolkodóinak figyelmét az alsó népréteg szellemi élete felé irányította, és amely rövid időn belül Európa-szerte a népi hagyományok összegyűjtésének és megmentésének mozgalmát eredményezte. Herder gondolata, miszerint a civilizáció alacsony foka egy népnél nem akadálya az eredeti, és értékes költészet létrejöttének, Kelet-Európa népeinél a nemzeti függetlenség és a társadalmi szabadság eszméivel társult. Ugyanakkor a korszak meghatározó pedagógusaiban hamar felmerült az igény, hogy ezt a mindeddig ismeretlen népzenei anyagot bevonják az oktatás mindennapjaiba. A népzenekutatás eredményei megváltoztatták a kisgyermekkor zenei nevelésének paradigmáit. Kis Áron, és Bartalus István gyűjteményes könyveitől eljutottunk Bartók, és Kodály hatalmas dalanyagot magába foglaló tudományos igényességgel egybegyűjtött népzenei anyagáig. Mivel ez a dalkincs, mint művészileg, mint kulturális gyökereink ápolásában egyedülálló, rendkívül fontosnak tartjuk, hogy, gyermekeink zenei nevelése ezen a biztos, az idő próbáját kiállt alapon álljon. A kutatás célja az óvodai zenei nevelés paradigmáinak a változása, az intézményekben használt dalanyag szempontjából vizsgálva.

 

Bevezetés

Zenetanításban részesülnie kellene mindenkinek. Csodálatos rezdüléseket ad a muzsika a léleknek, mely az egész ember belső tartalmát színezi, és elmélyíti. „A kisgyermek természetes megnyilatkozása, hogy dúdol magában, beszéde félig ének. Emberi, és magyar szempontból egyaránt elsőrendű kérdés: mit énekeljen” (Kodály 1941, 10)? „A neveléstörténet megmutatja, hogy a rendszerszerűen kifejtett neveléselméletek mindig bizonyos értékek és ideálok mentén rendeződnek el, a történelemnek pedagógiai jelentősége van, és a pedagógiai kérdések sem értelmezhetőek történeti háttér ismerete nélkül”(Kéri 2001, 9). Magyarországon az óvodamozgalom kibontakozására elsősorban az angol Samuel Wilderspin elvei hatottak: az óvoda a kisgyermek tervszerű tanításának a színhelye legyen (Pukánszky-Németh 1994). Az általános ismertszerzésen túl az éneknek, és a muzsikának is megvolt a maga helye, szerepe ezekben az intézményekben. Az azonban, hogy mit, és miként énekeltek, az nagyban függött egyrészt a kor társadalmi berendezkedésétől, másrészt a rendelkezésre álló dalgyűjteményekben fellelhető énekektől.

 

A kutatás módszerei, és forrásai

A vizsgálat során diakronikus megközelítésben szeretnénk Magyarország óvodai zenei nevelésének dalanyagának változásait vizsgálni. Mivel azonban, ezek a paradigmaváltások összefüggést mutatnak az adott neveléstörténeti kor egyéb neveléselméleti, és politikai változásaival, szükséges, hogy a problémát szinkronisztikus szemszögből is vizsgáljuk.

 

A kutatás forrásai

Elsődleges forrásnak tekinthetők azok a zenei gyűjtemények, melyeket az adott korszak meghatározó óvodapedagógusai adtak közre. Ezek többnyire egyaránt tartalmaznak népdalokat, gyermekdalokat, és népi játékokat, valamint mondókákat. Ugyanúgy primer forrásnak tekinthetők a különböző népdalgyűjtemények, hiszen a zenepedagógiai munkák nagyrészt ezekből merítették anyagukat. A különböző óvodapedagógiai munkák dalai nem véletlenül, hanem meghatározott elvek alapján, és az adott korban már meglévő gyűjtemények alapján kerültek kiválasztásra. Másodlagos forrásnak tekinthetők azok a neveléstörténeti munkák, melyek összegzik ezeket a történelmi tényeket, oktatási elveket.

 

Az óvodai zenei nevelés irányzatai a 19. században

Az 1828-ban alapított első magyar óvodától több mint egy évszázad telt el addig, míg az 1940-es években végre megvalósult az a ma már természetes követelmény, hogy a magyar gyermeknek ne csak az anyanyelve, de a zenei anyanyelve is magyar legyen. Három alapvető vonás olvasható ki ennek a korszaknak zenei neveléséből. Az ének elsősorban az erkölcsi tanulságok nyújtása céljából töltött be fontos szerepet. Mindez arra szolgált, hogy az óvodás élményszerű formában sajátítson el erkölcsi ismereteket, elveket, szabályokat. Már ekkor is felismerték a zene hangulatkeltő, jókedvet, elmélyülést keltő, érzelmekre ható tulajdonságát. Az óvodai éneklés a „kedélyképzést” szolgálja. Ugyanakkor már ekkor foglalkoztatta az óvodai vezetőket a gyermekszerű énekek kiválasztásának problémája. Brunszvik Teréz óvodáiban még német nyelven énekeltek. A krisztinavárosi óvoda 1830-i leltárában a tanító rendelkezésére álló 9 könyv között 3 énekgyűjtemény található. Közülük kettőt még nem sikerült azonosítani: „Härings musikalisches Volksschulen Gesangbuch” és „Nässers Lieder zum Singen” (Mészáros 1988). Azonosítható, de nem fellelhető a harmadik gyűjtemény „Nägeli’s Singstücke. Valószínűleg 1810-ben jelent meg Zürichben. Felvetődik a kérdés, mi az oka, hogy első óvodai daltörténeti korszakunkban végig, még az 1870-es években is hazai óvodáink nagy részében még jelen volt a német nyelvű dal? Ennek alapvető oka az, hogy városaink lakosságának zöme ez idő szerint német anyanyelvű volt, azon kívül az óvodákba éppen a német anyanyelvű jómódú réteg gyermekei jártak. 1836-ban alakult meg a Kisdedóvó Intézeteket Magyarországon Terjesztő Egyesület. Terveik között az új óvodák szervezése, és az óvodai hálózat kiterjesztése mellett az is szerepelt, hogy a gyermekekben a nemzeti érzést, a magyar nemzethez való tartozás tudatát kialakítsák. Szentkirályi Móricz 1837-ben „A kisdedóvó intézetekről” című füzetében az óvoda belső életét bemutatva kiemeli, hogy milyen fontos szerepe van az óvodai nevelésben az éneknek. Állítja, hogy a gyermekek legszívesebb mulatsága az éneklés, de problémának tartja, hogy magyar nyelvű, rendesen szerkesztett ének könyvük nincs. Az első hazai kiadású óvodai énekeskönyv az 1830-as évek végén jelent meg, magyar és német nyelvű dalokkal. 1839-ben jelent meg Varaga Péter, a pesti belvárosi óvoda vezetőjének könyvecskéje Nefelejts címmel, melyben azokat a verseket, és dalokat adja közre, melyeket a rá bízott gyermekeknek szokott tanítani. A könyvben nincs kotta, nyilvánvalóan a német szövegek eredeti dallamaira énekelték. Az első kottás gyermekdaloskönyv Bezerédi Amália műve, a Flóri könyve volt. Benne található 25 dal szövegét átjárja az erkölcsi nevelés-jobbítás szándéka. Viszont a dallamok legtöbbjének hangterjedelme nagy, 9-11 hangterjedelmű, aminek eléneklése egy óvodáskorú gyermek számára meglehetősen nehéz feladat. Kodály Zoltán: „Zene az óvodában” című munkájában a következőt írja Bezerédiről, és könyvéről: „Ez a rendkívüli asszony, aki előkelő neveltetése szellemében, romantikus német novellákat írt és németül jobban tudott, mint magyarul: kislányát mégis magyar versekkel, dalokkal nevelte. Ezekből lett a könyv…. A könyv 25 dallama közül csak 4 van valamennyire kapcsolatban a magyar hagyománnyal, ötnek legalább a ritmusa magyaros. A többi idegen, gyenge dallam” (Kodály 1941, 12). „Ugyanakkor jól megfigyelhető Bezerédi Amáliának az a törekvése, hogy magyaros jelleget adjon egy-egy dalnak azzal, hogy verbunkos-bokázó kádenciával látta el az utolsó sort. Három helyen található ilyen záradék, az 1, 5 és 8. számú dalokban” (Mészáros 1988, 15). A dalanyag összeállításának módját két okra lehet visszavezetni. Egyrészt a néphagyomány fontosságát a kor még nem ismerte fel. Ezért Bezerédi úgy vélekedhetett, ha már iskolát állít a falusi gyermekeknek, ott valami másra, jobbra kell őket tanítani, mint amit amúgy is tudnak (Kodály 1941). Ugyanakkor hiába volt meg az igény a magyar, vagy magyaros énekre, megfelelő gyűjtemények hiányában nem állt rendelkezésre a megfelelő minőségű és mennyiségű dalanyag. A könyvben található énekek a 6-7 éves gyerekek számára kevés, életkorilag megfelelő éneket tartalmaz. Dallamkincse inkább a nagyobb gyerekek számára lett kitalálva. Az a törekvés, hogy a magyar dal - akkor még csak feltételezett - magyarságtudatot erősítő hatása miatt bekerüljön az óvodák zenei nevelésének mindennapjaiba, folyamatosan jelen volt hazai óvodáink első, 1828, és 1869 közötti időszakában. Ekkor még magyarul, és németül is énekeltek a gyermekek. De az a tendencia, melyet Flóri könyve indított el, követőkre talált. Számos kiadvány jelent meg a következő években. Ezek közül a legfontosabbak: Wargha István: Terv a kisdedóvó intézetek terjesztése iránt a két magyar hazában (1843 Pest). A függelékben közölt 4 dal mindegyike németes lejtésű. Ugyanezt a négy dalt közölte Kacskovics Lajos: Közlemények a kisdedóvás és elemi nevelés köréből című kiadványában (1843 Buda). Aki viszont a verseket fordította-írta, az magáévá téve a Terjesztő Egyesület „nemzetiesítő” szándékát belefogalmazta a reformkor nagy gondolatát (széthúzás helyett nemzeti egység) az egyik dalszövegbe. A „Tavaszi dal” második szakaszába: Nyíljék az észnek tavasza, /Tűnjék el minden homály,/ Fényljék az egység napja/ Az édes magyar hazán (Mészáros 1988).

Lukács Pál: Daloskönyvecske (1840), Kis lant (1846), Kis furulya (1858), Kis czitera (1860), végül a Kis dalos (1860)

Lukács könyvecskéiben is ugyanaz a tarka tematikus tartalom található, egyaránt fellehetők benne imádságok, erkölcsi és magatartási szabályok, és játékdalok.

Ezek alapján három közös pontot emelnék ki.

- A szerzők felismerték az ének az érzelmeket kedvezően befolyásoló hatását az óvodai nevelésben.

- Mindegyik ebben a korban kiadott énekes könyv fontos és elérendő célnak tartotta a magyarságtudat erősítését.

- Egyik alkotó sem ismerte fel a magyar népzene nemzetformáló hatását, megfelelő források hiányában nem is voltak számukra elérhetőek.

A magyar óvodák első, 1828-1869 közötti időszakának dalai tehát magyarul, és németül hangzottak. A különféle eredetű dalok békésen megfértek egymás mellett.

 

 

A Fröbel-módszer dalai

„Friedrich Fröbel 1840-ben alapította első gyermekkertjét. A kisgyermekkori nevelésre fókuszáló pedagógiai nézeteivel, a játék meghatározó szerepének felismerésével és a sajátos kisgyermeknevelő intézmény alapításával az óvodai nevelés legnagyobb hatású megújítójává vált. Frőbel új típusú kisgyermeknevelő intézményének sajátos metafizikai, antropológiai és történetfilozófiai alapozást nyújtott. Meghatározó hatással volt rá a romantika idealizáló gyermekképe és utópisztikus történelemszemlélete. A gyermekkerteket a gyermekeknek visszaadott paradicsomként fogta fel, ahol óvni, védeni kell őket és hozzásegíteni isteni lényegük kibontakoztatásához. A gyermekkertek ugyanakkor Fröbel szerint a felnőttek életének megújításában, egy korszak eljövetelében is fontos szerepet játszanak” (Patyi 2011, 47). A hazai óvodapedagógusok vezető rétege kezdettől fogva figyelemmel kísérte a német nyelvterületek óvodáinak helyzetét. Így váltak ismerté az 1860-as évek végén Fröbel oktatás-nevelési elvei. A ritmikus és szabályszerű mozgás tiszta korai kifejlesztése a gyermek s az ember korai s későbbi teljes életében fölöttébb üdvös volna; mint nevelők igen soktól fosztjuk meg magunkat, de különösen a gyermeket, mint tanítványt, s embert, mikor már korán háttérbe szorítjuk a ritmikus, ütemes mozgást, a szabályszerű mozgás kifejlesztését (Mészáros–Németh-Pukánszky 2006). Fröbel összes tevékenységéhez hozzátartozott a megfelelő szövegű dal. Ezek szövegeit maga Fröbel írta, a dallamokat Robert Kohl készítette. A magyar nyelvű dalok gyűjteménye is hamar rendelkezésre állt Kohányi Sámuel 1871-ben kiadott Gyermekdalok Fröbel fejlesztő rendszeréhez címmel. Mivel „a gyermek össztehetségével együttes cselekvésre vágyik, a nevelési eszközt a gyermek cselekvési vágyára kell fektetni. A dalokat is ennek szolgálatába kell állítani” (Mészáros 1988, 55). Az összes foglalkozáshoz, tevékenységhez megtalálható Kohányi könyvében a megfelelő ének.   Szempont volt ugyanis, hogy a dal szövege illeszkedjen a cselekvés konkrét tárgyához. Ezt Szabó Endre a következőképp fejtette ki Kohányi kiadványának előszavában: „A dal azon tárgyhoz alkalmazott legyen, melyről szó van. Minden nevelési eszköznek megvannak a maga speciális czéljai, így a dalok is leginkább azon czélra szolgálnak, hogy a szívet nemesítsék. Azonban e speciális czél mellett az általános czélra t.i. minden tehetségek együttes és összhangzó fejlesztésére is ki kell hatniok, s azért szükséges, hogy a szóban lévő tárgyhoz alkalmazott, a feltüntetni kívánt tulajdonságot kebelező, így a fogalmak megszilárdítására kiható szöveggel bírjanak” (Kohányi 1871, 5).

A Fröbel szellemében tevékenykedő óvodai szakemberek ontották a különböző tandalok gyűjteményes kiadásait:

- Kobány Mihály: Kis dalnok (1874) Újabb kiadásai 1876, 1878

- Kobány Mihály: Dal és játékgyűjtemény (1876)

- Komjáthi György: 101 gyermekjáték leírását tartalmazó játék-könyv, dalokkal (1877)

- Tóth István: Gyermekdalok (1881)

- Haász Sarolta: Gyermekkerti csokor (1883)

- Dömötör Géza, Kozma Dénes, Kohányi Sámuel: Dal-, és játék versgyűjtemény (1883) Bővített kiadás: (1890)

Láthatjuk a Fröbel - pedagógia felfogása arra sarkalta az óvodai nevelőket, hogy az addig összegyűjtött énekek, és gyermekdalok helyett saját maguk írjanak dalszövegeket. Ezt többnyire azzal indokolták, ők értenek hozzá, nem az „igazi” költők. Ez természetszerűleg maga után vonta az óvodai dalanyag paradigmáinak gyökeres átalakulását, és sajnálatos módon a művészi igény teljes háttérbe szorulását. Az óvodapedagógusok egy részének körében elfogadottá vált az a felfogás: az óvodai dal (és vers) megítélésében nem a művészi szempontok, a zenei és irodalmi kritériumok az irányadók, hanem egyrészt a pedagógiai „célirányosság”, vagyis hogy megfeleljen a közvetlen oktatási – nevelési teendőknek; másrészt hogy tetszik-e a gyerekeknek vagy sem. Mindazok a pedagógusok, akik ebben a szellemben tevékenykedtek nem ismertek fel egy mára már egyértelmű tényt, miszerint dallam, és szöveg szerves egysége nevelő hatású lehet. A magyar népdal, mint műalkotás tökéletesen megfelel annak a célnak, hogy kedvező irányban befolyásolja az ember érzéseit, gondolkodását, magatartását. Azonban a fentebb tárgyalt pedagógiai szemléletből fakadó közvetlen célratörés, a magatartási törvények, az illemkódex eredménytelen, mert csak a személyiség felületét érinti, és nem hatol be az egyéni meggyőződés mélyebb rétegeibe.

 

A népzenekutatás kezdetei

A Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság felhívásainak hatására, a gyűjtők figyelme egyre inkább a népköltészet felé irányult. Már a 19. sz elejétől készültek dallamgyűjtemények. Ezek azonban nem tudományos elvárások alapján készültek. Inkább a maguk, és a környezetük által ismert dalokat jegyezték le, a parasztság daltudását kisebb mértékben vizsgálták. Ennek következtében a dalok igen nagy része nem tartozik a mai értelemben vett népdalok sorába, a dalok lejegyzése nem mindig megbízható. A hiányosságok ellenére ezek a gyűjtemények fontos dokumentumai a dallamtörténeti kutatásnak, mert képet adnak – főleg a polgárságnál, kisebb mértékben a parasztságnál - elterjedt dallamokról, akár eredeti népdalok, akár műdalok.

A legfontosabb gyűjtemények:

- Pálóczi Horváth Ádám: Ötödfélszáz énekek (1813; nyomtatásban 1953)

- Kiss Áron: Magyar gyermekjáték-gyűjtemény (1891)

- Almás Sámuel ötkötetes kézirata (1823-1870 között készült; két kötetet elveszett)

- Arany János népdalgyűjteménye (1874; megjelent 1952-ben, Kodály Zoltán, és Gyulai Ágost gondozásában)

- Bartalus István: Magyar népdalok. Egyetemes gyűjtemény (7 kötet, 1873 – 1896, zongorakísérettel.

Mindez azonban csak a saját daltudás rögzítése, a használt dallamok gyakorlati célú följegyzése volt, a népdal ebben csak öntudatlanul és megkülönböztetés nélkül szerepelt. Ez alól talán csak Kiss Áron kötete képez kivételt. Ugyan már az 1830-as évek végén felmerült az igény: magyar dalokat énekeljenek a gyerekek, mégis Kiss Áron volt az, aki a magyarországi elemi népiskolák tanítóinak 1883-i országos gyűlésén javasolta: össze kell gyűjteni az ország területén élő gyermekjátékokat; le kell írni a játékok lefolyását, a kísérő verseket, mondókákat, dallamokat. A vallás-és közoktatásügyi miniszter 1885. május 12-én jóváhagyta a tervet, s az 1880-as évek végére az ország 48 megyéjéből 215 tanító küldött be játék-, szöveg- és dallamleírást. A beküldött anyag szerkesztését Kiss Áron végezte, a dallamokat Bartalus István vizsgálta át, és Sztankó Béla rendezte sajtó alá, hozzácsatolva a korábbi néprajzi gyűjtésekben fellelhető gyermekjátékokat is (Mészáros 1988). Ez az 1891-ben kiadásra kerülő munka olyannyira korszakalkotó, és fontos, hogy Kodály Zoltán így ír róla: „minden lapjáról árad a magyar gyermek friss életkedve, humora és eredetisége, a népköltészet tiszta levegője” (Kodály 1941, 15). Egy másik helyen ekképp említi: „Kiss Áron játékkönyve – minden tanítónak kezébe kellene adni – a magyar gyermek elveszett paradicsomának emlékét őrzi” (Kodály 1954, 54). „A tudományos igényű gyűjtés a századforduló körül kezdődött. Vikár Bélának nem volt zenei képzettsége, nevét elsősorban a Kalevala műfordítójaként tartják számon. 1890 és 1910 között hatalmas mennyiségű szöveget gyűjtött, hiteles lejegyzésben 1895-től elsők között Európában, a fonográfot használta a népzene rögzítésére; felvételeivel díjat nyert a párizsi milleniumi kiállításon. Vikárt követően még Bartók, és Kodály előtt gyűjtött és publikált Seprődi János, a kolozsvári református kollégium latin és magyar szakos tanára. Kiváló zenei képzettséggel rendelkezett. Gyűjtése jobb Bartalusnál, lejegyzései átmenetet jelentenek Bartalus, illetve Bartók és Kodály első, vázlatos közlései között: ő is érezteti már a parlandót, de még messze van a későbbi, fonográflejegyzés hitelességétől” (Dömötör - Hoppál 1990, 8). Döntő fordulatot azonban Kodály, és Bartók tevékenysége jelentett. 1905-tól főleg 1918 ig nagyarányú gyűjtéseket végeztek. A zeneszerzői célkitűzéshez később egyre elmélyültebb tudományos érdeklődés társult. Az anyag mennyisége tudományos rendszerezést igényelt, ez vetette meg a magyar népzenetudomány, valamint a szlovák, és román gyűjtéseknek köszönhetően az összehasonlító népzenetudomány alapjait. Kettőjük munkásságát egészítették ki Szabolcsi Bence összehasonlító és zenetörténeti kutatásai. Kodály A Magyar népzene (1937) bevezetésében szögezte le azokat a feladatokat, amelyeket egy falu életének teljes leírásával kell megoldani. A feladatra először Vargyas Lajos vállalkozott (1941), utána Járdányi Pál (1943), majd Halmos István (1959). A harmincas évektől napjainkig tartó időszak néhány kiemelkedő személyisége még Veress Sándor, Domonkos Pál Péter, és Lajtha László. A Magyar Népzene Tára sorozatának kiadását 1951-től kezdték meg Járdányi Pál új alapelveken alapuló rendszerezése alapján.

 

Népi vagy népies?

A sajátos magyar jelleget azonban még nem fedezték fel ekkoriban dalainkban szakembereink. Inkább szövegükben láttak valamiféle sajátos hazai hagyományt. Ami a dallam magyarságát illeti, egyrészt a verbunkos stílust, másrészt a népies műdalt tekintették követendő példának. Az 1893-ban megjelent Daloskönyv (Kiss Áron, Péterfy Sándor, Pósa Lajos, Tihanyi Ágost) 137 dallamot tartalmaz, de ezek egyike sem származik Kiss Áron Magyar gyermekjáték-gyűjteményéből. A szerkesztők ezt azzal indokolják, hogy a dalok hangterjedelme nagyobb, mint amit egy 3-6 éves korú gyermek hangja elbír, másrészt a „szöveg majdnem kivétel nélkül erotikus vonatkozásokkal van tele” A népi dallamok helyett költött, kis hangterjedelmű dalok találhatók. A szerkesztők szándéka az volt, hogy a népdal maradjon meg a maga eredeti teljességében a népnél, és az óvodák számára gondoskodjanak olyan dalokról, melyek a népdalok motívumaiból kialakítva, mint dallam, mint szöveg tekintetében alkalmasak a gyermekek fejlesztésére. Ez a mai zenetanítási gyakorlat szemszögéből nézve Kiss Áron gyűjteményéhez képest inkább visszalépés, mint előre haladás. Kettős hiba volt megfigyelhető a korabeli dalok paradigmáiban. Egyrészt külföldi dallamokra alkalmaztak gyermekverseket, másrészt magyar népies műdalokat énekeltettek gyermekszöveggel. A kor pedagógusai nem ismerték fel népzenénknek azt az alapvető vonását, hogy a magyar dalban a szöveg, és a dallam tökéletes egységet képez, a dallamvezetés teljes egységben követi a magyar nyelv sajátos fordulatait. Ugyanakkor Székely Gáborné, 1901-ben megjelent „Dalok és játékok tanítása az óvodában” című módszertani könyvében olyan tanítási, és nevelési elveket fogalmazott meg, melyek ma is követendő példaként értékelhetőek.

- A gyermekbe a dalt és annak szeretetét öntudatlanul kell bevinni.

- Az óvónő vezesse, irányítsa az a gyermekek közös énekét.

- Ajánlatos önállóságra szoktatni a gyermekeket. Nem helyes ugyanis ha a gyerek „mindig kész hangot  kap a szájába, melyet gondolkodás nélkül visz tovább. És ez örökös utánzásra szoktatja, mi által a gyermek önálló felfogást sohasem nyer.”

- Az óvodai énekek szövegének, dallamának megtanítása egyszerre történjen.

- Kiemeli a daltanítás különböző változatos, és színes módozatait, úgymint, mesével, rajzolással, társalgási játékkal, képi szemléltetéssel.

 

Régi és új

A trianoni békediktátum által megállapított határokon belül lényegesen megváltozott az óvodák számaránya. Az óvodák szervezeti, és intézményes keretei jelentősen átalakultak. Ugyanakkor a dalanyag lényegében nem változott. Az 1920-as 30-as években kiadott daloskönyvek, (Tamaskáné Nyizsnyai Aranka: 40 dal óvodai és iskolai használatra 1924, Stelly Gizella: Kisdednevelő intézetek foglalkoztatási és játéktervezete 1925, Szivontsik Antal: Doktor Zsák és más tréfás gyermekdalok 1927) lényegében Peress, Pósa, és Kiss Áron verses és dalos könyveiből valók. Egyetlen vonatkozásban jelent meg új elem az óvodai dalanyagban ezekben az években: ez az irredentizmus témája (Mészáros 1988). A hozzá kapcsolódó dalok újratermelték a dalok gyenge szövegének, és dallamának a problémáját. Tehát az I. Világháborút követő időszakban az óvodai dalanyagok paradigmájának váltásáról nem beszélhetünk. 1929-ben azonban kiadásra került Molnár Imre, és Lajtha László összeállításában a Játékország című kötet, melyben számos értékes népi gyermekdal és népi játék leírása található. Zenei részét a kiváló zeneszerző, és népzenekutató Lajtha László neve fémjelzi. Sajnálatosan azonban az óvodai énekfoglalkozásokra, a zenei nevelésre semmiféle hatást nem gyakorolt. Szélesebb körben érvényesült viszont a kalocsai római katolikus óvónőképző által 1932-ben sokszorosított formában megjelentett Gyermekdalok gyűjteménye című kis kötet, 200 dallal. A változás első jelei 1930-ban „A gyermekszeretet iskolája” című tanulmánykötet megjelenésével mutathatók ki, Nógrády László, és B. Czeke Vilma szerkesztésében, melynek „Ének” című fejezetét Harmath Artúr írta. Nagy hangsúllyal mutatott rá a gyermekdalokban itt ott előforduló értelmetlenségek okos kezelésének szükségességére. „Egypár jólpattogó szó, csengő-bongó rímecske a kicsiknek nagyon tetszik. Rosszat nem mond, a gyerekek szeretik. Talán pár száz éve pattogtatják már gyermekeink.” Először jelenik meg tehát az a gondolat, hogy a magyar népdal, és gyermekdal a maga eredeti formájában tökéletesen alkalmas arra, hogy az óvodai zenei nevelés szerves, mindennapos, és természetes részévé váljon, ugyanis különbséget tesz népdal, és mű-népdal, vagyis népies műdal között. 1928-ban, az első hazai óvoda megnyitásának századik évfordulóján jelent meg a Mantz óvoda kiadványainak sorozatában az Óvodai ünnepségek című kötet. Majd ezt követően számos kiadványban adtak közre. (Gyermeklélek virágai, A magyar gyermek karácsonyi képeskönyve, Liliomos könyvecske, Karácsonyi füzet.) Az ezekben a kiadványokban szereplő énekek nagy részét Perczel István szerezte. Ez a székesfehérvári népiskolai tanító a 30-as évek végéig rengeteg dalt tett közzé. „Zömükben szokványdallamok ezek, de még a kritikusok is elismerték, hogy „egyszerűek, szívből jövőek, a gyerekek ismeretét és szeretetét tanúsítók, és ami jelen esetben a legfontosabb: magyaros csengésűek, magyaros ritmusúak” (Mészáros 1988, 181). Ez már azt a törekvést mutatja, hogy a dallam, és szöveg egységben legyen egymással. A ma már alapvető szempont, a gyermek szempontja mindvégig irányadó maradt. Az óvodai élet, és benne az énekfoglalkozások mottója a játék, öröm, és szabadság. Azonban egy másik új, és meghatározó irányelv kezd kibontakozni ez idő tájt, az óvodai nevelés népi-nemzeti vonatkozásának érvényesítése Kodály eszméink szellemében, melyet a Magyar népzene című meghatározó, és nagyszabású tanulmányában részletez. Héjj Erzsébet, a székesfehérvári Mantz óvoda agilis, és meghatározó pedagógusa az 1937-i júliusi tanulmánynapokon hirdette meg a „népi-nemzeti óvodai nevelés teljes, széles körű programját.” Majd egymás után jelentek meg a következő években azok a cikkek, tanulmányok, ismeretterjesztő anyagok, melyek azt a kívánalmat fogalmazták meg, hogy az eddig „érthetetlenül” mellőzött népzenei anyagot beépítsék az óvodai zenei nevelés dalanyagába.  Mégis elmondható, hogy Kodály reformeszméi nehezen és lassan jutottak érvényre, mert még mindig a régi elvek, és az ehhez kapcsolódó dalanyagok hatottak.

 

A magyar népdal korszaka, a máig ható paradigma

Kiss Áron korszakalkotó felismerése volt, hogy az országban össze kell gyűjteni azokat a gyermekdalokat, amelyeket falun, a nép gyermekei énekelnek, és azokat kell tanítani. Az óvoda és az iskola számára csak így menthetik meg az igazi magyar hagyományt, szellemi kincset. A tanítók által összegyűjtött mondóka- és dalanyagot ő rendezte sajtó alá. A későbbi, ún. millenniumi korból sok írásbeli feljegyzés maradt ránk, amely elvben hangoztatja ugyan a magyar zenei nevelés fontosságát, de ha a dalokat megvizsgáljuk, azt találjuk, hogy azok mind német hatás eredményei. Még az 1893-ban megjelenő Verseskönyv is csak elvében magyar, valójában „magyarkodó”. A következő évtizedek soviniszta irredenta szövegű, gyenge tandallamainak virágzásakor villámcsapásként hatott Kodály Zoltán: Zene az óvodában című tanulmánya (1941). Ebben kemény szavakkal bírálta a magyartalan, művészietlen óvodai tananyagot. A kicsinyek zenei nevelése Kodály útmutatása alapján vált közérdekű tudományos feladattá (Sándor-Forrai 1964). A Kodály által megfogalmazott reformprogram folytatásaként jelent meg 1951-ben az „Óvodai énektanítás” című módszertani kézikönyv, Barát Istvánné, Forrai Katalin, és Oláh Zsuzsanna munkájaként. E kötet második része dalgyűjtemény, mely fokozatos nehézségi sorrendbe szedve 200 dalt tartalmaz. Nagy részük Kodály –gyűjtés, kisebb részük orosz, szlovák, lengyel, bolgár, zömükben népi eredetű dal, melyek szövegét Weöres Sándor fordította, valamint számos értékes óvodai dal Kodály dallamainak, és Weöres verseinek ötvöződéséből. Forrai Katalin a későbbiekben, mintegy összegzésként adta ki 1974-ben „Ének az óvodában” című terjedelmes munkáját. A mai napig az óvodai zenei nevelés alapműve, mely egy módszertani részt követően összesen 330 mondókát, és dalt közöl rendkívül jól, és átfogóan rendszerezve. Mára elmondhatjuk, hogy óvodai zenei nevelésünk megszilárdult, világos alapelvek mentén folynak, melyek nem nagyon változtak az elmúlt évtizedekben. Azok a pedagógiai, és pszichológiai kutatások, melyeket Kokas Klára irányítása alatt 60-as évek derekától folytak tudatosan vizsgálták azt, hogy a zenei nevelés, az együttes éneklés, zenélés milyen hatással van a gyermek fejlődésére. Ennek összegző műve Kokas Klára: Képességfejlesztés zenei neveléssel. „Míg Kokas a zene, és a dramatizálás kapcsolatait kutatta, addig Kozma Katalin a zene, a bábjáték, és a rajz komplex élményét tárta fel” (Mészáros 1988, 254).

 

Összefoglalás, és ajánlások

A mai óvodai zenei nevelés természetes része a magyar gyermek-és népdal. A megfelelően szerkesztett dalgyűjtemények mindenki számára elérhetők, az óvópedagógusok képzésének szerves és elengedhetetlen része a megfelelő dalanyag kellő mértékű elsajátítása. Ugyanakkor, véleményünk szerint szükség lenne a didaktikai célok feltétlen megtartása mellett, a metodikai módszerek átgondolására, a mai kor elvárásainak mentén. A „zenei nevelés” kifejezés helyett célszerű lenne a „zenés játék” fogalmára átállni. A gyermek természetes lételeme, napi legfontosabb elfoglaltsága a mese, és a játék. Elgondolásunk szerint ahelyett, hogy direkt zenei nevelést fejtünk ki, célszerűbb lehet az a módszer, hogy a zenét - legyen az népzene, vagy klasszikus zene - beépítjük az óvodáskorú gyermek játékába. A fejlesztés, az ismeretanyag átadása, a dalanyag megtanulása így nem közvetlen, hanem közvetett, mert a játékban és mesében élményhez, érzéshez, eseményhez kötődik.

 

Bibliográfia

Kéri Katalin (2001): Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszertanába. Budapest: Műszaki könyvkiadó, 2001. 120 p.

Kohányi Sámuel (1871): Gyermekdalok Fröbel fejlesztő rendszeréhez. Pest: Heckenast Gusztáv, 1871. 80 p.

Dömötör Tekla - Hoppál Mihály (1990): Magyar néprajz VI. Népzene, néptánc, népi játék. Budapest: Akadémia kiadó, 1990. 574 p.

Kodály Zoltán (1941): Zene az óvodában. Budapest: Zeneműkiadó, 1941. 45 p.

Kodály Zoltán (1954): A zene mindenkié. Budapest: Zeneműkiadó vállalat, 1954. 86 p. 

Mészáros István (1988): Óvodai zenei nevelésünk másfél évszázada. Budapest: Közgazdasági és jogi könyvkiadó, 1988. 257 p.

Mészáros István-Németh András-Pukánszky Béla (2003): Neveléstörténet szöveggyűjtemény. Budapest: Osiris Kiadó, 2006. 533 p.

Patyi Gábor (2011): Az elveszett paradicsom iránti romantikus vágyakozástól a fröbeli gyermekkertekig: egy nevelőintézmény keletkezésének eszmetörténeti gyökereiről. In: Képzés és Gyakorlat, 2011. 1-2. évf. 9. sz. 47-55. p.

Pukánszky Béla - Németh András (1994): Neveléstörténet. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994. 584 p.

 *

Révész József  tanársegéd (Nyugat Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar)