Nemes László Norbert

 

Beszámoló előadás az „Aktív zenetanulás ÉneklÉssel És mozgással - módszerek és ezek hatásvizsgálata” c. kutatás tervezÉséről[1]

 

A kutatást vezető intézmény:

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

A kutatás vezetője:

Dr. habil. Nemes László Norbert, egyetemi tanár, a Kodály Intézet igazgatója

Együttműkö partnerintézmények:

MTA Természettudományi Kutatóközpont, Agyi Képalkotó Központ

Kós Károly Általános Iskola, Budapest

Bartók Béla Általános Iskola, Győr

A kutatócsoport tagjai:

Barabás Edina (LFZE) intézeti oktató, zenepedagógus

Dr. Deszpot Gabriella (LFZE) tudományos főmunkatárs, művészetpedagógus, oktató, kutató

Farnadi Tamara (Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola) zenepedagógus

Dr. Honbolygó Ferenc (MTA Természettudományi Kutatóközpont, Agyi Képalkotó Központ) kutató

Maróti Emese (MTA Természettudományi Kutatóközpont, Agyi Képalkotó Központ) kutató

Szirányi Borbála (LFZE) művésztanár, zenepedagógus

A kutatás pályázati koordinátora: Várkonyi Zsófia.

 

A Magyar Tudományos Akadémia 2014 őszén meghirdetett szakmódszertanilyázatán való részvételünket az a felismerés inspirálta, hogy miközben az elmúlt közel két évtizedben tantervek (NAT: 1995, 2003, 2007, 2012), konferenciák és szakmai fórumok sora foglalkozott az iskolai ének-zene tanítás tartalmi frissítésének igényével, a tanítási módszerek fejlesztésének szükségét nagyon kevesen ismerték fel. [2]

Felmérések igazolják, hogy az ének-zene tárgy a fiatalok körében az elutasított tárgyak között szerepel, s kutató csoportunk véleménye szerint ennek oka éppen a szakmódszertani fejlesztés hiányában keresendő.

 

Hogyan tanítsuk a zenét az iskolákban?

 

A szakmódszertanilyázat keretében végzett munkánk arra irányult, hogy olyan módszerekkel dolgozzunk, amelyekkel az iskolai zenetanítás vonzó tehető a gyerekek és a fiatalok többsége számára, s ezzel elősegíthetjük azt, hogy fogékonnyá és befogadó váljanak a körülöttük található zenei értékekre. Négy pont köré rendeztük az általunk elvégezni kívánt feladatok körét:

(1)        új módszertani eszközrendszer kialakítása, amely harmóniában áll a Kodály koncepció alapelveivel: annak humanista nevelő szemléletével, az éneklésre és a relatív szomizációra alapozott zenei halláskultúra és zenei érzékenység fejlesztésével, s végül de nem utolsó sorban a klasszikus művészi zenére és a magyar népdal repertoárra épülő tananyaggal,

Módszertani fejlesztésünket két modellben írtuk le.

(2)        1. modell: kreatív mozgásos tevékenységek éneklés és zenehallgatás közben

(3)        2. modell: a Kodály koncepcióra épülő zenetanítási gyakorlat gazdagítása a Kokas-pedagógia kreatív módszertani eszközeivel, az abban megnyilvánuló gyermek-központú pedagógiai szemlélettel, és mindezek adaptálása a Kodály koncepcióban hangsúlyos zenei írás és olvasás tanításának reproduktív folyamataiba,

(4)        a módszertani eszközök eredményességének vizsgálata pszichológiai, ill. a kognitív idegtudományi kutatások módszereivel.

 

Kodály Zoltán legkiválóbb tanítványaira bízta az iskolai ének-zene tanítás módszerének részletes kidolgozását. Kodály világosan fogalmazta meg a célt: a klasszikus zene értékeinek felismerése és szépségének átélése az örömteli közös zenélésen keresztül és mindezek által a személyiség harmonikus fejlődésének lehetősége.

 

Kodály Zoltán tanítványa, Ádám Jenő Kodály útmutatásai alapján 1944-ben megírt Módszeres énektanítás a relatív szolmizáció alapján című módszertan könyve évtizedeken át nemcsak az iskolai tankönyvek zenei tartalmát határozta meg, hanem jelentős hatással volt a módszertani gondolkodásra is, erre épültek és épülnek ma is a felsőfokú tanárképző programok módszertani moduljai.

 

Ádám Jenő módszere megfelelő színvonalú tanári irányítás mellett a mai napig erdményesen alkalmazható a zenei írás és olvasás tanításának folyamatában, azonban önmagában alkalmazva a zenepedagógiát leszűkíti a zenei írás és olvasás részkészségek fejlesztésére elhomályosítva olyan egyéb zenei készségek fontosságát mint a zenei folyamatok örömteli átéléséből fakadó kifejező zenei előadást, a generatív, azaz zenei alkotókészség megszerzésére irányuló vágyat és képesség kialakítását, valamint a zenehallgatási kompetencia fejlesztését, amely nélkül értő és érző, figyelemmel megélt zenehallgatás, azaz zenebefogadás nem képzelhető el. Annak ellenére, hogy az 1980-as évektől kezdődően számos alternatív, s nemzetközileg is jegyzett zenepedagógiai törekvés figyelhető meg a magyar zenepedagógiai gondolkodásban, amelyek középpontjában minden esetben az aktív zenélésre és cselekvő befogadásra épülő, a személyiségfejlesztést, s a kreatívitást erőteljesen hangsúlyozó zenetanulási folyamatok állnak mintegy megálljt parancsolva az egyre inkább tananyag- ill. mennyiségi-szemléletű pedagógiai attitüdnek, ezen módszerek nem tudtak részévé válni a zenepedagógiai kánonnak. Idesorolható mások mellett Kokas Klára teljes figyelemmel megélt zenehallgatásra irányuló kreatív zenepedagógiai módszere is.

 

A két új zenepedagógiai modell közötti kapcsot az éneklést és zenehallgatást kísérő mozgás szisztematikus alkalmazása jelenti.

 

Miért a mozgás?

         A zene és a gyermek között a legfontosabb kapcsolat, hogy mindkettő lételeme a mozgás.

         Az észlelt zenei hang és a zenéről formált gondolat közé ékelt mozgások mind a zenei érzékelés tükrévé válnak a zenehallgatás vagy az éneklést kísérő mozgás folyamatában.

         A test beavatása a tanulás folyamatába nemcsak hasznos, hanem örömteli folyamat is.

         A mozgás fejleszti a kreatív kifejezést, a zenei jelenségek elméleti megértése és mozgással összekötött megérzése jelentősen befolyásolja a zeneértést és zenei érzékenységet. 

         A mozgás fejleszti a kreatív kifejezést, a belső zenei elképzelést, ritmusérzéket,

         segíti a zenét tanulók aktivitását és koncentrációját,

         a mozgással kísért zenehallgatás és/vagy éneklés serkenti a zene agyi feldolgozását.

 

Az első modell lényege az, hogy a tanórai éneklést és a zenehallgatást a tanár által létrehozott ritmikus mozgáskoreográfiával kapcsolja össze. A koreográfia nem azonos a hagyományos népi gyermekjátékokat kísérő dramatizálással vagy játékkal, hanem a zenei elemek, elsősorban a dalban megjelenő metrikus, ritmikus, formai, dallami és polifón képletek megjelenítését szolgálja. A gyerekek a feladat megtanulása és elvégzése során a zene adott összetevőinek testi és térbeli megtapasztalására kapnak lehetőséget játékos formában. A mozgás, a mozgásos játék csökkenti az énekléssel kapcsolatos gátlásokat, a felszabadultság érzés örömtelivé teszi a közös éneklést. A mozgásos játék előkészíti a zenei ismeretek megértését. Az énekes játékok társas zenei tevékenységi formák, amelyek összekovácsolják a gyerekeket és pozitív közösségi élményt jelentenek. Az énekes játékok fejlesztik a zenei memóriát, az általános koncentrációt, zenehallgatási készséget, térbeli tájékozódás képességét, motorikus készségeket, a ritmikus mozgás és az éneklés összekapcsolása fejleszti az osztott figyelem képességét.

 

Az első modellt illusztráló, bemutatásra kerülő összeállítás 1., 2. és 4. osztályos tanulókkal készült filmekből lett szerkesztve. A részletekben megfigyelhető, hogy a különféle eszközökkel végzett ritmikus mozgás milyen módon jeleníti meg a dalok különbö zenei elemeit. A filmkockákról elevenen sugárzik az az öröm, amelyet a gyerekek e játékos tevékenységek közben éreznek. Úgy tanulják meg a zene alapelemeit, hogy közben egyszerűen csak játszanak. Csak az őket figyelő zenepedagógus tudja, hogy mindeközben milyen fontos tanulási folyamat részese a gyerek.

 

Kutató csoportunk által kidolgozandó második módszertani modell megtartja a több évtizedes Kokas-módszer emblematikus elemeit, úgy, hogy közben adaptálja azt az iskolai ének-zene tanítás folyamatába, összekapcsolja a „hagyományos”, énekes-alapú zenetanítást a személyközpontú, kreatív kokasi zenepedagógiával.

„Kokas Kláránál a Kodály koncepció értelmezésének továbbgondolása történik. […] Ezen az úton a zenei befogadáshoz nem szükséges a zenei írás-olvasás képessége az egészen pici gyermek számára, aki még intellektuálisan nem képes a zene befogadására, (a mozgás segítségével) mégis teljes lényével érti, érzi azt.” [3]

 

A második modellt illusztráló, bemutatásra kerülő összeállítás 3. osztályos tanulókkal készült videófelvételekből lett szerkesztve. „A film impressziót, gyors metszetet kíván adni egy Kokas-foglalkozás történéseiről. Kilencéves gyermekek iskolai környezetben, énekón Bartók Béla zenéjét hallgatják, de nem a szokásos módon, hanem játszva, szabad, rögtönzött mozgásokkal kísérve, aktívan élik meg a zenét. A képeken gyermekek mozgásos asszociációit láttuk Bartók Divertimentójára. Mindenki személyiségéhez illeszkedő módon és mértékben kapcsolódik be.” [4]

 

A pályázati munka első szakaszában a zenei transzferhatás pszichológiai és kognitív idegtudományi vonatkozásaival kapcsolatos nemzetközi szakirodalmi háttér került áttekintésre.

 

Ízelítőül áll itt a következő ábra, amely szemléletesen foglalja össze a zenetanulás transzferhatására irányuló magyar és nemzetközi kutatási eredményeket, és azt mutatják, hogy a zenetanulás folyamata egyrészt közvetlenül hat a zenei képességekre, de közvetetten a nem zenei képességekre is.

 

A bemutatott filmrészletek segítségével a nézők megtapasztalhatják pl. a „ritmikus és társas összehangolódás” lényegét, amely a vetített ábra legbelső körében olvasható. Ez példa a transzferhatások létrejöttét kívülről befolyásoló faktorokra. A ritmikus mozgás bevonása az ének-zene órai folyamatba tehát nagyon indokoltnak tűnik.

 

 

A zenei hangszeres képzés közvetlen és közvetett hatása egyes képességekre
(
Miendlarzewska és Trost szerzők elvi ábrája)[5]

 

A kutatócsoport méréssel is foglalkozó tagjai, Maróti Emese és Dr. Honbolygó Ferenc a szakirodalmi ismeretek alapján alakították ki azon mérési eljárások és mérőeszközök sorát, amelyek segítségével az új módszertani modellekben megnyilvánuló fejlesztés transzferhatása potenciálisan vizsgálható. A közvetlen és közvetett hatások mérését mi is kettéválasztottuk kutatásainkban.

Két típusú mérőeszköz került felhasználásra: egyrészt kifejezetten a zenei képességek mérését célzó eszköz, másrészt olyanok, amelyek a nem-zenei képességeket mérik.

 

A zenei képességek vizsgálatára az SZTE Neveléstudományi Intézetében óvodások és kisiskolások számára kialakított számítógép alapú online zenei tesztet használtuk, amely a hangmagasság diszkriminációt, a dallam és ritmus észlelést méri.

A nem-zenei képességek közül a következők kerültek mérésre:

fonológiai tudatosság,

értelmi képességek,

az „entrainment,” azaz a neurális ráhangolódás képessége,

figyelmi képességek,

s végezetül teszteltük a gyermekek társas képességeit is.

Az alkalmazott mérési eljárások megfelelőnek tűnnek egy átfogóbb vizsgálatban a zenei képességek fejlődésének és az ezzel együtt járó egyéb képességek fejlődésének követésére. 

 

Elért eredmények

 

Kutató munkánk fontos eredményének tekintem a két módszertani modell részletes leírását, amelyet óratervek, fotó és filmanyagok gazdagítanak. A módszertani eszközök a NAT-ban meghatározott fejlesztési és kulcskompetencia területek (az esztétikai-művészi tudatosság és kifejezés; személyi és szociális kompetenciák) szerint is felsorolásra kerültek. A pszichofizikai tesztek eredményei alapján azt a konklúziót vonhatjuk le, hogy a zenei fejlesztést megelőzően a csoportok nagyjából azonos szinten álltak a különbö zenei és nem-zenei képességek tekintetében.

 

Továbblépés

 

Kutatómunkánk folytatását több év távlatában képzeljük el.

Ezalatt részletes kidolgozásra kerülnének a jelenleg két modellben meghatározott ének-zene órák tematikus tervei és példatárai. 

Hosszútávú célunk az, hogy egy olyan újabb aktív zenetanulási modell jöjjön létre, amely összekapcsolja, kombinálja a kezdeti szakasz két modelljének leghatékonyabb megoldásait.

A szakmódszertani fejlesztés során törekszünk arra, hogy a megszerzett zenepedagógia tapasztalatot igazoljuk a pszichológiai, ill. a kognitív idegtudományi kutatásokkal.

A jövőbeni kutatások azt vizsgálnák, hogy az éneklést valamint a zenehallgatást kísé mozgásélményre alapozott modellekben leírásra került új aktív zenetanulási formák hogyan alakítják a gyerekek kompetencia-fejlődését?

A zenetanítás ezen formái hogyan hatnak a zenei képességek fejlődésére és ez egyben milyen transzferhatást eredményez összevetve az eddig általánosnak mondható, „csak” énekes alapú zenetanítás kontrollcsoportjával? Különbözik-e a két módszertani modell hatásmechanizmusában a „hagyományos”, énekes alapú zenetanítástól, és ha igen, mennyiben? 

Mivel az agyi folyamatok jóval érzékenyebben reagálnak a plasztikus változásokra, sokkal gyorsabban mutatható segítségükkel az idegrendszerben a tanulás hatására bekövetkező változás a pszichológiai tesztek mellett az agyi folyamatok mérésére alkalmas elektroencefalogramot (EEG) használnánk, mely az agy elektromos aktivitását (elektrofiziológiai aktivitás) detektálja a fejbőrre helyezett elektródákon keresztül. Az elektrofiziológiai vizsgálatok két különbö mérésből állnának. Egyrészt mérésre kerülhetnek az entrainment képesség agyi korrelátumai, másrészt vizsgálnánk a nyelvi képességek fejlődését a beszédhangok, illetve a prozódiai jellemzők tekintetében.

 

Köszönöm a figyelmet![6]

 [1] Elhangzott a szakmódszertanilyázat zárókonferenciáján: 2016.március 24., MTA Székház Felolvasóterem, 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. Az előadást Ppt prezentáció és filmek szemléltették. Az előadás szövegének szerkesztésében Dr. Deszpot Gabriella volt a segítségemre.

[2] További tájékozódás: Nemes László Norbert rövidlyázati összefoglalója. Új modellek az aktív ének-zene tanításhoz – az ének-zene tanítás módszerének megújítása a Kodály-koncepció eredeti szellemében. Elérhető: http://mta.hu/szakmodszertani-palyazat/uj-modellek-az-aktiv-enek-zenetanitashoz-az-enek-zene-tanitas-modszerenek-megujitasa-a-kodaly-koncepcio-eredeti-szellemeben-106241

[3] Gáspár Katalin–Deszpot Gabriella: Kokas Klára lélekemelő pedagógiájáról, In: Katolikus Pedagógia, 2015/3-4. p. 69.

[4] Deszpot Gabriella (2016) Kilencévesek aktív zenebefogadása. A Kokas-módszer adaptálása ének-zene ón c. film 00:02:06 szövegéből

[5] Forrás: Miendlarzewska, E.–Trost, W. (2014): How musical training affects cognitive development: rhythm, reward and other modulating variables. Frontiers in Neuroscience, 2014. január 20. http://dx.doi.org/10.3389/fnins.2013.00279. (Magyar nyelvű változat: Maróti Emese)

[6] A szakmódszertanilyázat további, 2016-os fordulójának eredményeiről, amely a következőkben négyéves támogatást jelent, itt érhető el információ: Kihirdették az MTA szakmódszertanilyázatának nyerteseit. http://mta.hu/mta_hirei/kihirdettek-az-mta-szakmodszertani-palyazatanak-nyerteseit-106630