DR. DUFFEK MIHÁLY*

 

Fél évszázados a debreceni felsőfokú

zenetanárképzés

 

 

Ötven esztendeje, 1966-ban tartották meg azt a tanévnyitót, amely már egy új debreceni zenei felsőoktatási intézmény első tanévének kezdete volt. A zenei tanárképzés a múlt században egészen 1966-ig az egykori Zenede jogutódjában, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakiskolában, annak Szaktanárképzőjében zajlott igen kicsiny hallgatói létszámmal. Ez valójában megfelelt az akkori igényeknek is, hiszen a zeneiskolák hálózata akkor még kisebb munkaerő-piacot jelentett, mint a későbbi évtizedekben. Az itt kapott végbizonyítvány a képesítést megadta ugyan az alapfokú zenetanításra, de a végbizonyítvány maga nem volt felsőoktatásban megszerzett oklevél. 1966-ban tehát az akkori oktatáspolitika a zenetanárképzést rangjában felemelte a közismereti tanárképzés szintjére, azaz, főiskolai szintre, de a képzési három éves időtartamban jelölte meg. Ez az akkori tanítóképzéshez hasonló képzési idő már a megalakuláskor sem volt kompatibilis a pedagógiai főiskolák négyéves képzési periódusával. Az új felsőoktatási intézmény zenei felsőoktatás országos intézményhálózatának tagjaként a Zeneakadémia szervezeti keretei között kezdte meg munkáját. Az alapító igazgató Gulyás György volt. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zene- és Énektanárképző Szak Debreceni Tagozata ezáltal egy olyan intézet-hálózat része lett, amely minden nagy megyei jogú városban, így Szegeden, Pécsett, Győrött, Miskolcon és – Budapesten is létrejött. Ezzel a zeneművészeti felsőoktatás – a többi művészeti területtől eltérően – a mai napig egyedüliként kialakította azt a ma is működő országos képzési hálózatot, amely alapjául szolgált a képzés későbbi fejlődésének. Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy ezek a tagozatok a helyi városi és regionális környezetben fokozódó és egyre fontosabb, rangosabb kulturális küldetést töltöttek be, és töltenek be ma is.

 

Évfordulóink

 

Az idei esztendő több évfordulóval szolgál a fenti meghatározó eseményen túl: 1996-ban született meg az a jelentés, amely a zenei felsőoktatás történetében először készült a képzés sikeres akkreditációjáról, így a Debreceni Konzervatóriumról, jogelőd intézményünkről. 2016 novemberében ünnepeljük az egykori Konzervatórium karrá alakulásának 10 éves évfordulóját is. Szintén a 2016-os, tízéves évforduló a bolognai típusú zeneművészeti képzés akkreditációja. Ekkor akkreditálták az alapképzések mellett a művész mesterképzést Debrecenben 13 szakirányon. Az évfordulók ugyan száraz és tényszerű adatok, de a háttérben gazdag és színes történések állnak, sok-sok szorgalmas és tehetséges alkotó munka, egyfajta folyamatos evolúció zajlott és zajlik napjainkban is a debreceni zeneművészeti felsőoktatásban.

 

A régióban egyre fokozódó zenetanár hiány, az országos zeneiskolai hálózat bővülése generálta azt a mennyiségi és minőségi változást, amely az újonnan létrejött főiskola intenzív fejlődését indukálta. Ez a folyamat elodázhatatlanná tette a kezdetben még a Vár utcában, a Zeneművészeti Szakiskolával egy épületben működő intézmény fizikai különválását, és az 1974-ben, az Egyetem téren felépített korszerű intézmény így teret biztosíthatott a diáklétszám és az oktatói kar bővítéséhez, valójában a képzés egész volumenének intenzív fejlődéséhez.

 

Az 1990-es esztendő a hazai zenei felsőoktatásban ugyancsak mérföldkőként számon tartott időpont. Ebben az évben vált hazánkban négyévessé a zeneiskolai tanárképzés, valamint intézményfejlesztés keretében a Zeneművészeti Kar akkori jogelődje új intézménytípusként felvette a Debreceni Konzervatórium nevet együtt a szegedi társintézménnyel, amely Szegedi Konzervatóriumként működött tovább. A szervezeti hovatartozás továbbra is változatlanul maradt a Zeneakadémia keretei között. Az új képzési konstrukció kialakításában az akkori igazgatónak, Kedves Tamásnak volt fontos szerepe.

 

Ha végiglapozzuk a korabeli jogszabályokat, amelyek a felsőoktatásról szóltak, bizony a „konzervatóriumot”, mint intézményi formát nem találjuk meg. Pedig ekkor különleges iskolai szerkezet jött létre: főiskolai-, és kiegészítő egyetemi képzés működött (ez utóbbi nem minden szakterületen), ezen kívül előkészítő tagozat is indult a 18 év alatti, kiemelkedően tehetséges tanulók számára. Az előkészítő tagozat behatárolt létszámmal elkülönülve, párhuzamosan működött és működik ma is. A konzervatóriumi rendszer lényege tehát nem csak a képzés négyéves mivoltát hozta, hanem egy olyan intézménytípust alakított ki, amelyben egyidejűleg megjelent a zenei képzés teljes vertikuma. Ez a létforma számos tekintetben segítette a személyre szabott képességfejlesztési folyamatot és a képzések közötti átjárhatóságot.

 

A következő intézményi-szervezeti változás 1998-ban következett be. A felsőoktatás 2000-ben bevezetett integrációja keretében a Debreceni Konzervatórium a Debreceni Egyetemi Szövetség teljes jogú tagja lett, költségvetésével pedig az átmenet idejére a Kossuth Lajos Tudományegyetemhez csatlakozott.

 

Mint említettük, ez a különleges státusz átmenetileg, két esztendőn keresztül maradt fenn, a Debreceni Egyetem megalakulásakor a Konzervatórium az Egyetem ún. rektor-közvetlen intézeteként csatlakozott az integrációhoz. A tudományos és művészeti felsőoktatás ilyen típusú integrációjára Magyarországon addig még nem volt példa, így valójában ekkor kellett létrehozni azt a struktúrát, amely máig hat és jelenleg is működik.

 

2006 ismét sorsfordító esztendőnek bizonyult: november 29-én a Konzervatórium a Debreceni Egyetem karává vált, amely az iskola történetének eddigi legmagasabb szintű szervezeti formája. Ezzel párhuzamosan megkezdődött az ötéves, 3+2 évre osztott, bolognai képzés kialakítása és gyakorlata is 2007-től. Ez jelentős koncepcióváltozást is mutatott.

 

Ünnepi karavató ülés a Liszt teremben

 

A képzésről

 

1966 szeptemberében a létrehozott új főiskolai tagozat képzése az alapító igazgatón kívül mindössze nyolc kinevezett oktatóval jött létre. Álljon itt az iskolateremtők névsora:

- dr. Szabó Ernő (hegedű főtárgy, módszertan és kamarazene)

- Zsadon Antal (zeneelmélet, szolfézs és általános iskolai ének)

- Illés Kálmán (zongora főtárgy, zongorakötelező tárgy)

- Kányási József (oboa főtárgy, oboa módszertan és kamarazene)

- P. Nagy Ilona (zongora főtárgy, zongorametodika)

- Dr. Bognár Rezsőné (zongora főtárgy, zongorakötelező)

- Bencze Lászlóné (szolfézs, népzene, zenetörténet, énekkar)

- dr. Molnár Kálmán (marxizmus-leninizmus)

A felsorolt tanárok döntő többsége a megalakulás utáni évtizedekben még hosszú ideig meghatározója volt a képzésnek. A névsor ezt követően fokozatosan bővült.

 

Az 1966-os megalakulástól kezdve egészen 1990-ig Debrecenben a zenetanári diploma három komponensből állt: egyidejűleg zeneiskolai hangszertanár, zeneiskolai szolfézstanár és általános iskolai énektanár diplomát szerzett az a hallgató, aki sikeresen teljesítette hároméves tanulmányi kötelezettségeit. Tekintettel az oktatási időtartamra és ismerve a mai zenetanár képzési gyakorlatot, ez a képzés főként a zenei tehetségszint és a hangszeres felkészültség felvételi vizsgán bizonyított, adott szintjét tekintette alapnak, ami ma sincs másként, de ehhez a képzés maga nagyon sok ismerettel és kifejlesztett készséggel adós maradt, és ami a legfőbb sajátosságok egyike volt, az az iskolai tanítási gyakorlat „laboratóriumi” jellege. Ez azt jelentette, hogy hallgatóink egy-egy félévben néhány heti hospitálásra és gyakorlati tanításra voltak kötelezettek, amely tanítás egy-egy gyermekek oktatásával történt, s így valójában nem modellezte a mindennapi zeneiskolai valóságot. 1974-ben a szolfézs-zeneelmélet szakterületen önálló képzés jött létre, szintén hároméves képzési időtartammal. Az itt végzettek a zeneiskolai szolfézstanári, általános iskolai ének-zenetanári képesítés mellett karvezetői képesítésüket is elnyerték.

 

1980-ban a Zeneakadémia vezetése új zenei tanárképzési struktúrát hozott létre, megkezdte működését az a kétlépcsős tanárképzés, amely a hallgatók számára megnyitotta a lehetőséget a főiskolán szerzett zeneiskolai tanári diplomát követő középiskolai (szakközépiskolai) zenetanári képesítés megszerzésére kiegészítő egyetemi képzés keretében. E képzési lehetőség Debrecenben is megadatott, így elsőként a brácsa, gordonka, nagybőgő, fuvola, oboa, kürt, trombita, harsona és ütőhangszer szakirányokon honosodott és indult meg az új képzési forma.

 

A szakma által legtehetségesebbeknek, legeredményesebbeknek tartott oktatók a Zeneakadémia Egyetemi Tanácsától személyre szóló engedélyt kaptak arra, hogy a főiskolai tanulmányokra épülő új egyetemi kiegészítő képzés révén művésztanári, pontosabban szakközépiskolai tanári diplomát adhasson ki az intézmény. Kezdetben az egyetemi tagozatos felvételi vizsgák, a vizsgák a Zeneakadémián kerültek megrendezésre, majd a nyolcvanas évek derekán már Debrecenben vizsgáztak újsütetű egyetemistáink. A tanulmányaikat záró diplomahangversenyek is Debrecenben hangzottak el a Zeneakadémia adott szakának tanszékvezetője vagy valamely prominens képviselője jelenlétében. A kiadott diplomákat természetesen a Zeneakadémia adta ki és annak rektora írta alá.

 

A képzésben megjelent a zeneiskolai tanárok továbbképzése is, amely főként Debrecen, Hajdú-Bihar és a környező megyék zenetanárai számára jelentette tudásuk bővítésének lehetőségét, de távolabbi megyékből, sőt, Budapestről is voltak fiatal kollégák, akik részt vettek a programban.

Debrecen fontos bázisává vált a fiatal zeneszerzők munkássága bemutatásának, az új zene népszerűsítésének. Ez a folyamat egyaránt érintette a vokális és a hangszeres képzési területet, az oktatókat és a hallgatókat. (Számos zeneszerző komponált darabokat előadóművész oktatóink, előadó-együtteseink és a Bárdos Leánykar számára.)

 

1990-ben sikerült számos tartalmi elemmel bővíteni a képzést, 1991-ben jött létre az orgonatanár képzés, de más új szakot is sikerült bevezetni (Gitártanár) Bővült a kínálat is egy igen fontos elemmel: a Zeneakadémia jóváhagyásával 1996-ban megszületett az ökumenikus tartalommal létrehozott egyházzenei képzés is, amely a jövő generációi számára teszi lehetővé az egyházzenei kultúra elsajátítását, a magasrendű interpretációt és hozzáértést. Az egyetemi kiegészítő képzés ekkor már több szakirányon folyamatosan jelen volt. A vidéki egyetemi képzés célja azonban eltért és ma is eltér a budapestitől: nem világjáró művészek, (bár néhány hallgatónk előadóművészi karrierje mégis regisztrálható), hanem középiskolai hangszeres és ének-, szolfézs-zeneelmélet tanárok, karvezetők, magánénekesek képzése volt a cél, amelyhez a kiemelt, egyetemi szintű zenei, művészi tudás és felkészültség elengedhetetlen. 1996-ban az egyetemi képzésben a Zeneakadémia engedélyezte a teljes körű egyetemi képzés kiterjesztését az első évfolyamtól az ötödik évfolyamig minden hangszeres szakirányra és a magánének-, és a szolfézs-zeneelmélet, karvezetés szakirányra is.

 

Az 1996-os esztendőben lefolytatott első, sikeres intézményi akkreditációt lezáró akkreditációs jelentés a konzervatóriumot kiemelve az alábbi megállapítást tette:

 

„A Konzervatóriumi forma bevezetése az LFZF egyik eredményes javaslata a zeneoktatás átalakítására. … Az intézmény regionális szerepét jól látja el, ezen a téren „hátrányt” csak a többi országrészelszívó hatása jelent. Sajnálatos, hogy nincs gyakorlóiskola, ennek létrehozásait nem csak a tanárképzést segítené, hanem a város zeneoktatására is jótékonyan hatna.”

 

A felsőoktatás egyetemi integrációs folyamata Debrecenben, a képzés szempontjából igen izgalmasan alakult, hiszen a Zeneakadémia szervezetéről való leválás egyik legérzékenyebb pontja az egyetemi képzés megtartása, sorsának jövőbeni alakulása volt. Többnapos tárgyalások, feszültségek és félelmek, kudarccal fenyegető fordulatok közepette a végeredmény mindkét félnek elfogadható lett: a korábban engedélyezett egyetemi képzés megmaradt Debrecenben, de jogállása szerint a Zeneakadémia székhelyen kívüli képzéseként működött. Ennek megfelelően az egyetemi diplomákat továbbra is a Zeneakadémia rektora írta alá, míg a főiskolai szintűeket a Debreceni Egyetem rektora és a Konzervatórium igazgatója látta el kézjegyével. A korábbi szakmai együttműködés a Zeneakadémiával tovább folytatódhatott. 

 

A hazai zenei felsőoktatásban először Debrecenben bevezetett kreditrendszer  szabályzatokban és a mindennapi képzési gyakorlatban is változásokat jelentett. Az integrált egyetemi szervezethez tartozás véglegesen tudatosította, hogy az időközben Európai Unióhoz csatlakozott ország felnövekvő zeneművész-, zenetanár nemzedékeinek nem csupán a hazai versenypályán kell versenyképesnek lenniük, hanem egy egész kontinensen, vagy talán ennél is nagyobb körben kell helytállniuk.

 

A bolognai képzés bevezetése újból nagy változásokat hozott és több tekintetben is újraírta a történelmet. A ciklusokra bontott képzés bevezetésének határideje a nemzetközi egyezményekben 2010 volt, de az oktatási kormányzat felgyorsította a folyamatot, és 2006-tól indítani kívánta az új képzési formát. Kezdetben a Zeneakadémián és a vidéki zenei képző intézményekben a bolognai átalakulást az orvostudományi- és a jogi képzéshez hasonlóan sokak kivételként kívánták elkerülni, szorgalmazták, hogy az évszázados, és nemzetközi elismerésnek örvendő magyar zenei felsőoktatás ne csatlakozzon az átalakuláshoz. A Zeneakadémia akkori rektorváltása után felerősödött az a koncepció, amely mégis lehetségesnek és szükségesnek látta a bevezetést a hazai képzési hagyományok és értékek megtartásával. A legfőbb, kétségkívül valós érv a hallgatói nemzetközi mobilitás megteremtése volt, valamint a hazai intézmények közötti átjárás könnyítése. Miközben a művészképzésben belátható volt a bolognai szerkezeti változás megvalósítása, addig a tanárképzés vonatkozásában különösen kérdéses volt a bevezetés, hiszen a képzési tartalom bővülése miatt csak saját egyetemük pedagógiai-, pszichológiai potenciáljára számíthattak, amely ugyanakkor az egységes tanárképzési koncepció miatt már kész, akkreditált – közismereti tanárképzési programmal várta a bolognai képzéshez csatlakozó zenei képzéseket.

 

Generális hibának és tévedésnek bizonyult a tanárképzésben az is, hogy a magyar értelmezés szerint az alapképzés (BA) az egykori főiskolai szintnek, míg a mesterképzés (MA) az egykori egyetemi szintnek felel meg…  Létrejött ezzel Debrecenben is egy olyan képzési struktúra, amely látványosan megemelt – és sajnos, nem zenei profilú – pedagógiai-pszichológiai modult és óraszámot jelentett, s még időarányaiban is torz módon választotta szét a zenei és pedagógiai tárgyak oktatási szerkezetét – a zenei képességfejlesztési folyamatok kárára.

 

Az átalakulás számos, rendszerszintű ellentmondásainak ellenére, a Debreceni Egyetemen, köszönhetően a Bölcsészettudományi Kar és a Tanárképzési Kollégium együttműködő hozzáállásának, mégis talán Debrecenben sikerült a legeredményesebben egy olyan tanárképzési koncepció megvalósítása, amelyben az akkor már Zeneművészeti Kar fegyelmezetten elfogadta ugyan az Egyetem tanárképzési akkreditációjából következő tantervi struktúrát, de az egyes tudáscsomagokat az általános tartalom mellé zenei sajátosságok alapján kialakított képzési tartalommal töltötte fel, egészítette ki. Nagy nyereség volt ugyanakkor a féléves, egybefüggő tanítási gyakorlat bevezetése, amely végre valós iskolai környezetbe helyezte a leendő zenetanárokat.

 

A művészképzés (a korábbi egyetemi képzés) területén a hároméves alapképzés és a kétéves mesterképzés szerkezete alakult ki. Debrecenben ez a folyamat nagy izgalmakkal járt, hiszen a korábbi, kihelyezett egyetemi képzés régi struktúrájának és szakirány-megoszlásának végnapjait kellett tudomásul venni, miközben a szakirányonkénti akkreditációs folyamat immár saját jogon indítandó művész mesterképzésként a MAB irányításával zajlott. Az ekkor lezajló akkreditáció tiszta vizet öntött a pohárba: a korábbiakban huszonkét szakirányon folytatott egyetemi képzéssel szemben az új, bolognai típusú művész mesterszakok közül tizenhárom esetében volt eredményes az akkreditáció, többek között ekkor indult látványos fejlődésnek a magánének művészképzés opera szakiránya is, valamint az országban akkor még egyedüliként a fúvóskarnagy művész mesterszak. Ezzel az eredménnyel azért kellett megelégedni, mert időközben a személyi feltételek is változtak, de még így is Debrecenben működik messze a legtöbb művész mesterképzési szakirány Magyarországon a Zeneakadémia után. Azóta újabb mesterszakkal bővült a repertoár: a közelmúltban nyert sikeres akkreditációt a Klasszikus szaxofon mesterszak.

 

A hazai tanárképzésben előálló anomáliák, az egyetemek más tanár szakain hirtelen lecsökkenő hallgatói, felvételi arány a tanárképzésben az oktatás irányítóit újból gondolkodásra késztette: a visszaesés okát többek között a tanárképzés bolognai szerkezetűvé alakításában látták, s ha Debrecenben tudtunk is élni az új szerkezettel, a hazai zenei felsőoktatási képző helyszíneken megerősödött az a törekvés, amely követelte a visszaalakítást egyciklusú, osztatlan képzéssé. Való igaz, hogy a szakmai képességfejlesztés és az ezzel párhuzamos tanári kompetenciák fejlesztésének időbeli, egyenletesebb elosztása jobb tehermegosztást jelent a hallgatók számára. 2011-ben meg is született az erről intézkedő jogi szabályozás, így 2012-ben újra osztatlanná vált a tanárképzés, amely 4+1 éves képzési idővel mester szintű diploma kiadásának jogát kapta meg. (A + 1 év az iskolában töltendő összefüggő tanítási gyakorlatot jelenti.)

 

Mindezek mellett a zeneművész tanárképzés kérdése másként alakult. A művészképzésben megmaradt az osztott szerkezet, így az alapképzés után művész mesterszakot végző hallgatók számára a tanári diploma megszerzése a mesterképzés idejében felvett és teljesített tanári modul elvégzésével válik lehetővé, szintén egyéves zeneiskolai és szakközépiskolai tanítási gyakorlattal. Csak a leírtak alapján is elképzelhető, hogy a két rendszer – az osztatlan és az osztott – működtetése és szabályozása milyen nehézségeket jelent, ugyanis a zenei képzés alapja a testreszabott, egyéni tehetségfejlesztés, amelyet kötött és nehezen átjárható rendszerek működtetésével mégis lehetővé kell tenni. Az egyházzenei, valamint a szolfézs-zeneelmélet, karvezetés szakterületek esetében a fenti folyamatok eltérően alakultak. Ott maga a jogszabály lehetőséget adott arra, hogy a középiskolai képesítést adó tanárképzés 5+1 éves keretben működjön, hiszen e szakterületek sok tekintetben hasonlítanak a közismereti tanárképzéshez.

 

Debrecenben a képzés szakirányainak gyarapodása volt jellemző az eltelt időszakban: míg a nyolcvanas években honosodott meg az orgona szakirány, a klasszikus gitár szakirány, a kilencvenes években az egyházzenei képzés, az évezred első éveiben pedig a furulya és a klasszikus szaxofon szakirány képzése indult meg. A képzés ma színes kínálattal szolgál a jelentkező hallgatók számára.

    

Újkeletű együttműködés a Bölcsészettudományi Karral, a Neveléstudományi Doktori Alprogrammal kialakított doktoriskolai együttműködés is. A PhD minősítést adó programban a Zeneművészeti Kar a zenepedagógiai profilt képviseli mind törzstagi, mind oktatási tekintetben. Ez a képzés komoly perspektívát mutat, hiszen jelenleg a legnagyobb számban e doktori (PhD) program rendelkezik zenepedagógiai doktoranduszokkal Magyarországon.

 

Országos- és nemzetközi találkozók és versenyek

 

Kedves Tamás korábbi igazgató nevéhez fűződnek és az ő idején kezdtek realizálódni azok a törekvések, amelyek a debreceni zenei felsőoktatást a korábbiaknál jobban kívánták népszerűsíteni, és biztosítani akarták minél több hallgatónknak az összehasonlíttatás lehetőségét. Ez az elengedhetetlen minőségi feltétel (ti. az összehasonlíttatás) az egyik legfontosabb képzési elem. A körülmények pozitív együttléte (a környezeti feltételek alkalmassága, a szervezési hajlandóság) lehetővé tette szakmai találkozók, szimpóziumok, országos- és esetenként nemzetközi zenei versenyek megrendezését. Kezdetben, 1976-ot követően a Nagybőgős Találkozók voltak közismertek, amelyek később nemzetközi eseményekké váltak. A nagybőgő oktatás felfutása és megerősödése mindenekelőtt Saru Károly tevékenysége révén vált lehetővé. Ezzel párhuzamosan már az Egyetem téri épületben vált rendszeressé a Szesztay Zsolt által létrehozott Bárdos Szimpózium, amely építve az egykori mester, Bárdos Lajos szellemi és zenei hagyatékára, a szolfézstanárok, ének-zenetanárok, kórusvezető karnagyok számára teremtett országos jelentőségű szakmai eseményt, megnyilvánulási fórumot és egyfajta továbbképzést is. A Rézfúvós és Ütőhangszeres Találkozó és Verseny mind a mai napig a megnevezett zenei szakterületek (trombita, kürt, harsona, tuba, ütőhangszerek) országos versenye, amely egy-egy hangszeres területen (trombita és ütőhangszer) korábban nemzetközi versenyt is lebonyolított. Ennek megalapítója 39 esztendővel ez előtt Kammerer András volt, együttműködésben a szintén iskolateremtő Vrana József ütőhangszer tanárunkkal.

 

A kilencvenes évtizedben, 1990-től kezdődően és a kétezres évek elején évi rendszerességgel kerültek a Zongora Tanszék megrendezésében azok a zongora emlékversenyek amelyek az egyes zeneszerzők születési vagy halál évfordulójához kötődtek. Ezek az emlékversenyek Duffek Mihály nevéhez fűződtek. 2003-ban Molnár Zsolt szervezésében elindult az azóta évente megrendezett kamarazenei verseny, amely az alapítás után két évvel felvette Dohnányi Ernő nevét. Ezen a versenyen az összes hazai zenei felsőoktatási intézmény hallgatói részt vesznek. A verseny létrehozásában, számos alkalommal a zsűriben való közreműködésben Devich Sándornak, a Zeneakadémia egyetemi tanárának szerepe és segítsége elévülhetetlen. Szabó János fafúvós tanszékvezetésének egyik eredménye az Országos Klarinétverseny, amely kétéves rendszerességgel ugyancsak lehetőséget ad a hangszer tanulóinak országos összehasonlíttatására. Rokon hangszer lévén, új versenyként meghonosodtak az országos szaxofon-találkozók és versenyek is az elmúlt esztendőkben. Adrovicz István az Klasszikus Gitárosok Debreceni Fesztiváljának évenkénti megrendezője. Ez a népszerű nyári rendezvény jelentősen szolgálja a klasszikus gitárjátékot tanuló fiatalok megismertetését és tudásuk összemérettetését. Mintegy testvér-rendezvényként minden esztendőben a Zeneművészeti Kar ad otthont a Gitárzenekari Fesztiválnak, amelyre a hazai gitárzenekarok mellett egyre gyakrabban érkeznek együttesek külföldről is. A legfiatalabb verseny a Petrovics Emil Énekverseny Mohos Nagy Éva tanszékvezetése révén az Ifjú Zeneművészek Nyári Akadémiájának keretében 2015-ben került megrendezésre első alkalommal. A verseny különleges profilját az adja, hogy repertoárjában csak kortárs vokális alkotások szerepelhetnek. A verseny létrehozásában és megrendezésében Bátori Éva operaénekesnő, az opera nagykövetének szerepe volt kulcsfontosságú. Ugyancsak újkeletű az Országos Rézfúvós Kvintett Verseny, amelynek legfőbb sajátossága, hogy megszervezése a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel közös, és az eddigi tapasztalatok alapján értékes szakmai megmérettetése a rézfúvós kamarazenei területnek. Az egyes szakterületek szakmai találkozói (fuvolás találkozók, oboás találkozók), valamint az egyedi szervezésben megvalósuló szakmai napok (Vonós-, Zongora Tanszék,), tovább színesítik a képet és gyarapítják a szakmai kínálatot.

 

Zenei együttesek, mint a képzés zenei műhelyei

A művészeti felsőoktatás alapvető feladata, hogy a képzést szabályszerűen, fegyelmezetten és eredményesen folytassa a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint, azaz, teljesítse tantervét. Az órák szabályszerű megtartása azonban messze nem elégíti ki a zenei tehetségfejlesztés igényeit és a képzés iránt támasztott, fokozódó minőségi elvárásokat. Éppen ezért a Zeneművészeti Karnak és jogelődjének életében ma már nagy múltú hallgatói együttesek működnek. Az egykori Debreceni Tagozat szinte megalakulása óta rendelkezett kórussal, amely a legelső időben részben a Kodály Kórust is jelentette, majd a hallgatói létszámnövekedéssel létrehozott önálló együttest. Az 1974-es, új épületbe költözés ebben a tekintetben is nagy változást hozott, hiszen hamarosan új formáció jelent meg, a Bárdos Lajos Leánykar Szesztay Zsolt vezetésével (a kórus mai nevét 1987-ben vette fel). Az együttes fő profilja hosszú éveken keresztül a kortárs magyar kórusművészet alkotásainak bemutatása volt mind Magyarországon, mind külföldön.

 

Az új épületben a növekvő hallgatói létszám lehetővé tette azt is, hogy egy komplett szimfonikus zenekar jöhessen létre, kezdetben dr. Szűcs Lajos, majd Martos László, Kováts Zoltán és Hámori Máté vezetésével. A szimfonikus zenekarral egyidejűleg létrejött az a Vonósegyüttes, amely a vonós kamarazene kiemelt minőségi igényével tűnt ki. Az együttes vezetését egykor még Dékány Endre, alkalmanként Ruha István és Martos László, illetve Kiss Vilmos Péter látta el. A szimfonikus zenekar fiatal karmestere jelenleg Bolyky Zoltán. Vrana József, akinek a debreceni felsőfokú ütőhangszeres képzés létrejötte köszönhető, ütőhangszeres együttest alapított, majd az egykori tanítvány, Szabó István a Talamba- és a Sonus Ütőhangszeres Együttes megalakításával folytatta a hagyományt. A Rézfúvós Együttes több évtizedes, hosszú története során mindig kiemelkedő minőségben teljesítette az alapító Kammerer András szakmai elvárásait, koncertjeik különleges élményszámba mentek. Az együttes mai művészeti vezetője Bognár Péter. Két és fél évtizedet átfogó, igen kiemelkedő minőségű művészi munkát felmutató együttes a Török Ágnes vezette Canticum Novum Kamarakórus, amely szintén nemzetközi versenyeken hitelesített színvonalon ad értékes zenei élményeket a közönségnek. Az elmúlt évtizedek során a Debreceni Bach Collegium régizene együttes Nagy Csaba vezetésével ismertette meg a hallgatókkal a reneszánsz és a barokk zenekultúrát. Az 1992-ben alakult zenélő közösség a Debreceni Kodály Kórussal több jelentős hangversenyen fellépett így rangos budapesti zenei rendezvényeken is. Az együttes tevékenységét a Harmonia Instrumentalis folytatta 2006-ig kollégánk szakmai irányításával. 2015-ben alakult meg az a régizene együttes, amely a Debreceni Régizene Műhely nevet viseli. Különleges formációként igen hosszú ideig működött a Főnix Kamarazenei Csoport is, amelynek számos oktató és a legtehetségesebb hallgatók voltak a tagjai. Kamarazenei hangversenyeik a debreceni hangversenykínálat igen nívós eseményei voltak. Az együttes vezetése hosszú ideig Martos László karmester nevéhez fűződött. Az Adrovicz István által alapított, 1984 óta működő Gitárzenekar szintén különleges színfolt, több versenyen és külföldi vendégszereplésen is sikerrel megmérettetett zenélő közösség. Többek között a Gitárzenekari Fesztivál létrehozatalát is indukálta ez a tény, hiszen a rendezvényen az e műfajban működő együttesekkel mérheti magát össze a zenekar. A Fúvóskarnagy művész mesterszak indulásakor, 2007-ben jött létre a Zeneművészeti Kar Fúvószenekara Dohos László irányításával, amely részben az oktatás részeként működik, de önáll hangversenyeket is ad. Számos, igényes komolyzenei átirat előadás fűződik nevükhöz. Eredményesen vettek részt a 2014-ben a WASBE Debrecenben megrendezett nemzetközi konferenciáján és fesztiválján. Az együttes mai művészeti vezetője Bekker Gyula.

 

A bemutatott együttesek részt vállaltak és ma is vállalnak egy-egy diplomahangverseny zenekari szolgálatának teljesítésében is, vagy éppen teret adnak a diplomára készülő karvezetőknek a kórusélet világának megismerésére, kórusgyakorlatára, közreműködnek a karvezetés záróvizsgákon. Nagyon jó lehetőséget adnak arra is, hogy a nyilvánosság is kontrollálhassa a képzés minőségét, muzsikájukban gyönyörködhessenek ünnepeink résztvevői és az egyetem polgárai. Azok a hangversenyek, amelyek több együttes közös szereplésével jönnek létre (pl. opera-keresztmetszetek előadásai) itthon és a határon túl olykor professzionális együtteseket megszégyenítő minőségben adják tanúbizonyságát az áldozatos munka eredményességének. 1998 óta egy olyan nőikarnak is helyet ad a Zeneművészeti Kar, amely még 1979-ben alakult az akkori Kölcsey Ferenc Művelődési Központban, Tamási László vezetésével a város középiskolás diákjaiból. Az immár tizennyolc esztendeje a Zeneművészeti Karon működő kórus fontos gyakorló énekkari funkciót tölt be, számos nemzetközi versenyen nyert első díja, karnagyi különdíjai jelentik azt a garanciát, amely a jövendő karvezetők képzésében megbízható és jelentős útravaló a fiatal pályatársak számára. Rádiófelvételeik, megjelent hanglemezeik fontos és maradandó értéket jelentenek.

 

A hallgatókról

 

Kezdetben, Debrecenben a zenetanárképzésben tanulók száma összesen 50-60 hallgató volt. Az akkor még a Vár utcában működő főiskolai tagozat az akkori szakiskolai létszám mellett igen szűkös elhelyezést kapott a közös épületben. 1974-ben, az új épületben megnyitott első tanévben már 70 fő körüli létszám kezdte meg a tanulást. A kollégiumnak akkor még csak mindössze két emeletét lakták be a hallgatók. Már akkor látható volt, hogy a beiskolázás körzetesítési korlátozásától éppen megszabaduló, országos beiskolázású tagozat kilépett a regionalitásból, s a Dunántúlról éppúgy voltak hallgatók, mint Budapestről, vagy Dél-Magyarországról, Észak-Magyarországról. Ez az országos beiskolázási tendencia folyamatosan erősödött, a nyolcvanas években a hallgatói létszám elérte a 160-170 főt is. A kilencvenes években az egyetemi képzés kiteljesedésével, a zeneoktatási rendszer méretei miatt és talán nem szerénytelenség kimondani, hogy néhány erős szakirány miatt is folyamatos, további létszámnövekedés történt. Az évtized végén a hallgatók száma elérte már a 190 főt, majd az ezredfordulón át ez a létszám tovább nőtt: ma 230 fő körül stabilizálódott a képzésben résztvevők száma. A kilencvenes esztendőktől kezdve hullámzó arányban mindig voltak külföldi hallgatók is, akik Ciprusról, Görögországból, Dániából, Finnországból, Katarból, Szerbiából, Iránból, Törökországból, Szlovákiából, Japánból, Koreából, Spanyolországból, Kínából és az USA-ból érkeztek. A határon túli magyar hallgatók száma főként a Kárpátaljáról érkezők révén mondható jelentősnek. A Liszt Ferenc név elvesztése, amely az egyetemi integráció természetes velejárója volt, sajnos, a külföldi diákok vonzását hátrányosan befolyásolta.

 

Az egyetemi integráció tette lehetővé a Zeneművészeti Kar részvételét az ERASMUS programban, ma számos európai országban találhatóak azok a társintézmények, ahová hallgatóink mennek, vagy ahonnan hallgatók érkeznek. A mobilitásnak e lehetőségével pozitív tapasztalatok birtokában élnek hallgatóink. Ez is egy olyan lehetőség, amely kiváló alkalom a megmérettetésre, képzésünk színvonalának kontrolljára.

 

Az egyes szakterületek hazai és nemzetközi versenyein résztvevő hallgatóink igen tisztes, vagy éppen kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, nyújtottak egy-egy esztendőben a teljes hallgatói létszám 22-23%-át is elérte a „dobogós” helyezést nyert tanítványok száma.

 

Immár több mint négy évtizedet ível át az az egyedülálló hagyomány, amelyet a külvilág Éjféli koncert néven ismer. Még a Vár utcai régi épületben honosodott meg az a rendezvény, amely kezdetben a főiskola belső világának számos történését, eseményét, olykor tanárát parodizálta, a humor eszközével tartott tükröt a főiskola teljes közössége elé, természetesen az intelligens humor szabályait megtartva… Az elnevezés valóban éjfélkor kezdődő hangversenyt jelentett és jelent ma is, amelyen lehetőleg olyan zene csendül fel, amely humort, paródiát, könnyed hangvételt tartalmaz, de helye van a prózának is.  Szokás szerint a koncertet megelőzően más, szórakoztató zenei programok is elhangoznak, illetve a hangversenyt követően a táncé a főszerep. A rendezvény az évtizedek folyamán nyilvános érdeklődésre tett szert, így mind volumenében, mind tartalmában átalakult. A külső látogatók a belső paródiákat nem értvén, igényelték az általánosabb zenei szolgáltatást és humort, de azért még ma is megtalálhatóak a műsorokban a belső paródia elemei.

 

A mindenkori hallgatói közösség tagjai hivatástudatukat bizonyítván egyénileg is gyakori zenei közreműködői egyetemi rendezvényeknek, általában élvezik az Egyetem más karain tanulók rokonszenvét is, így jelentősen hozzájárulnak a Zeneművészeti Kar folyamatos, pozitív megítéléséhez az Egyetemen.

 

A képzés szakmai bázisa, az oktatói kar

 

Az intézmény irányításáért eddig három vezető felelt: az iskolaalapító Gulyás György Liszt-díjas karnagy, érdemes művész (1966-1976), Kedves Tamás gordonkaművész (1976-1992) és Dr. Duffek Mihály (1992-). 1976. január-szeptember között Illés Kálmán főiskolai tanár megbízott intézetigazgatóként irányította a munkát. A felsorolt vezetők személye abban a tekintetben is meghatározó volt, hogy koncepcionális fejlesztési elképzeléseik és megvalósult terveik, az intézmény mindenkori menedzselése egymáshoz szervesen kapcsolódtak, nem tagadva és nem elvetve az előző korszak eredményeit, inkább építve azokra, így téve lehetővé a folyamatos gyarapodást. A Zeneművészeti Kar egykori és mai oktatóinak névsorát látva egy igen tekintélyes és nagy szakmai kvalitású művész- és tanár egyéniségeket felvonultató lista tárul elénk, a Kar történetének különleges képe. Az oktatói kar összetételében minden korszak igényessége megtestesítette a debreceni zenei felsőoktatás fejlesztésének törekvéseit, egyben ennek lehetőségét is.  Közben eltávozott a képzésből számos olyan kollégánk, aki az 1966-os alapításkor vagy néhány évvel később kulcsszerepet játszott a képzés létrehozatalában, mondhatni mára lezajlott a teljes oktatói generációváltás. Ez az iskolateremtő művész közösség Gulyás György iskolaalapító igazgató irányításával, részben az akkori MÁV Szimfonikus Zenekar (ma Kodály Filharmónia) tagjaiból állt. Az 1974-es ugrásszerű változás során Debrecenbe kerülő új tanárok jelentős előrelépést generáltak. Ők erősítették meg a folyamatos szakmai fejlődést.

 

A nyolcvanas években alakult ki a mai, úgynevezett nem önálló tanszékek kezdeti struktúrája: a Zongora Tanszék, a Vonós Tanszék, a Fafúvós Tanszék, a Rézfúvós-Ütőhangszeres Tanszék, a Magánének Tanszék, a Szolfézs-Zeneelmélet, Karvezetés Tanszék Illés Kálmán, Kiss Vilmos Péter, Kammerer András, Szesztay Zsolt, Zádor Endre vezetésével. A kilencvenes években jött létre a Kamarazene Tanszék Martos László vezetésével, majd 2007-től Kamarazene Kabinetté alakult Molnár Zsolt irányításával. Jelenlegei tanszékvezetőink: Dr. Duffek Mihály (Zongora-), Dr. Sárosi György (Vonós-), Dr. Szabó János (Fafúvós-), Dr. Szabó István (Rézfúvós és Ütőhangszeres-), Dr. Mohos Nagy Éva (Magánének-), Dr. S. Szabó Márta (Szolfézs-Zeneelmélet, Karvezetés Tanszék). A nem önálló tanszékek nem rendelkeznek önálló munkáltatói. Illetve költségvetési jogosítványokkal, ugyanakkor szorosan együttműködő szakmai műhelyek, amelyek a mindennapi szakmai élet legfőbb színterei.

 

A jogszabályokban az oktatók számára előírt doktori minősítési kötelezettségek teljesítésére a Zeneakadémia DLA képzése révén, valamint más, külföldi intézményekben nyílt lehetőség, így létrejött az érdemi együttműködés a finnországi Jyväskylä Egyetem Zenetudományi Intézetének Doktoriskolájával. Kollégáink egy része ezen kívül az idő közben létrejött pécsi doktoriskolában, valamint Pozsonyban, Beszetercebányán, Lembergben szerezte meg minősítését.  Jellemző a jelenlegi oktatói karra, hogy a minősítettségi arány ma eléri az összlétszám 45%-át, és további minősítési folyamatok vannak folyamatban, a következő esztendőkben ez az arány jelentősen növekedni fog.

 

A kulturális szerepvállalásról

 

A Zeneművészeti Kar korábbi fejlődéséről a leglátványosabb képet többek között e területen kaphatjuk. Különösen az 1974-es, új épületbe költözés jelentős változást hozott. A pazar, közel háromszáz fős saját hangversenyterem minden igényt kielégített, de földrajzi távolsága a városközponttól többeket távol tartott a koncertektől, tekintettel a koncertek utáni késői villamosozás fáradságaira… Az a közvélekedés alakult ki a városban, hogy a főiskola „kiköltözött” a városból, egyfajta elefántcsont-toronyba burkolózott, s igazából nem lehet tudni, hogy mi is folyik ott. Természetesen, azért nem maradt közönség nélkül a főiskolai koncertek sora, de jelentősen megcsappant a közönség létszáma. Különösen az is fokozta ezt az élményt, hogy a terem az egykori hangversenyterem, a Kodály terem befogadó képességének többszöröse, így jobban feltűnt a kezdeti létszámcsökkenés is.

 

A főiskolai tagozat, majd a Konzervatórium vezetése eltökélte magát, hogy bár az intézmény fenntartója a Minisztérium, és így a felsőoktatás nem tartozik Debrecen M. J. Város Önkormányzatához, mégis itt oktatják a városi professzionális zenei együttesek utánpótlását, a Debrecenben született zenei tehetségek jelentős hányadát, a zeneiskola, később a szakközépiskola tanári utánpótlását is, természetes gondolat az, hogy az itt termelődő értékekből a város közönségének is nagy számban részesülnie kell. Ezért a Konzervatórium offenzívát indított, egyre több és színvonalasabb hangversenyt szerevezett részben saját tanárainak szerepeltetésével, valamint neves hazai és külföldi művészek meghívásával. Viszonylag korán megszületett az elhatározás, hogy az iskolákat kell ifjúsági hangversenyekre invitálni, a jövő koncertlátogatóit kell élményekkel gazdagítani, a zene szeretetére nevelni. A turizmus felé történő nyitást jelentették azok az IBUSZ-koncertek is, amelyek az egykori Szovjetunióból érkező turistacsoportok számára adtak zenehallgatási lehetőséget mini koncertek formájában, megismertetve a magyar zenét és előadókat, diákjainkat és tanárainkat.

 

Az egyetemi integráció a kulturális szerepvállalást jelentősen megerősítette. Érzékelhetően javult az Egyetem és a Város kapcsolata sok tekintetben, így Debrecen mindenkori kulturális vezetésével igen gyümölcsöző együttműködés vált lehetővé (bár korábban is jó kapcsolatot lehetett regisztrálni). A Csokonai Színházzal, a Kodály Filharmóniával és a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár vezetőivel aláírt együttműködési keret-megállapodások formálisan is jelezték a kapcsolatok szorosabbá válását. A karrá válás időszakában már látható volt a megerősödő szerep az Egyetem belső kulturális életében is, amit például az Universitas Debrecen Hangversenysorozat megszervezésének átvállalása is jelez, valamint az, hogy hallgatóink, tanáraink zenei közreműködése rendszeressé vált az Egyetem nagy eseményein, ünnepein, konferenciáin. A mai koncerttevékenység látogatottságára az jellemző, hogy ritka az üres hangversenyterem, növekvő számú érdeklődőről és bérlet vásárlóról számolhatunk be, bár távolról sem mondható befejezettnek a fejlődés ebben a tekintetben. A szerepvállalás növekedésével szükségessé vált a koncertszervezési funkció elkülönítése a kari szervezeten belül, külön kulturális menedzser megbízása dr. Váradi Judit személyében, aki a meghirdetett hangversenysorozatokat szervezi, valamint egyedi hangversenyeket rendez és minden olyan szereplés létrehozatalában közreműködik, amely a Zeneművészeti Kar falain kívül Magyarországon vagy külföldön történik.

 

A koncerteken – legutóbb a Zene Világnapjának városi rendezvényén 2015-ben – a Zeneművészeti Kar együttesei gyakran lépnek fel, felsorolhatatlanul sok emlékkoncert, évfordulós hangverseny, kortárs zenei koncert fémjelzi a tevékenységet. Ezzel a Zeneművészeti Kar Debrecenben a koncertélet megkerülhetetlen résztvevője lett, kiegészítve oktatási küldetését és feladatát. Több alkalommal került sor az elmúlt két és fél évtizedben arra is, hogy hallgatói együtteseink hazai helyszíneken, pl. Budapesten (Zeneakadémia Nagyterme, Régi Zeneakadémia, Óbudai Társaskör), Veszprémben és más városokban adtak hangversenyt.

 

Hazai és külföldi kapcsolatok

 

A kezdet kezdetén jogelőd intézményeink még nem gondolkodhattak önálló külföldi kapcsolatrendszer kiépítéséről, bár Gulyás György személyes külföldi kapcsolatai olykor lehetőséget adtak a tanároknak finnországi, szomszéd országok-beli fellépésre. Az igazi külföldi kapcsolatokat a Zeneakadémia menedzselte és szabályozta. Ebben a tekintetben gyökeres változást a konzervatóriumi intézménytípus kialakulása, a rendszerváltás, és legfőképpen az egyetemi integrációhoz csatlakozás jelentette. Ma is meghatározóak az oktatók személyes külföldi kapcsolatai, de egyre nagyobb hangsúlyt kap az intézményes együttműködés.

 

A külföld kapcsolatok leglátványosabb eseménye a 2001-ben első alkalommal megrendezett Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája, amely tizenöt éves fennállása alatt – tanulva a Debreceni Nyári Egyetem példájából – folyamatosan építette ki ma ismert profilját és volumenét. Mind az egyéni hangszeres mesterkurzusok tanárai, mind maguk a résztvevők a hazaiak mellett számos országból érkeztek és érkeznek ma is: Szlovákia, Szlovénia, Szerbia, Románia, Ausztria, Németország, Nagy-Britannia, Spanyolország, Mexikó, az Egyesült Államok, Argentína, Peru, Finnország, Belgium, Hollandia, Koreai Köztársaság, Dél-Afrikai Köztársaság, Japán, Kína. A jelenlegi, 200 főt is elérő hallgatói részvétel nem kis részben köszönhető Vásáry Tamásnak, a Nemzet Művészének, a Debreceni Egyetem díszdoktorának, Debrecen Díszpolgárának, Kossuth-díjas zongoraművész-karmesternek, aki a Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar zenekari kurzusát vezeti és vezényli a hazai és külföldi hangversenykörút hangversenyeit. A nagyértékű rendezvény elterjedt híre a világban jelentősen hozzájárul a kapcsolatok színes palettájához, de a hazai megítélést is kedvezően befolyásolja.

 

A külföldi kapcsolatok másik dimenziója a Debreceni Egyetem külföldi kapcsolatrendszerében történő részvétel (nemzetközi, egyetem-közi egyezmények), illetve a közelmúltban, három koreai egyetemmel megkötött kari együttműködési megállapodás. A külföldi kapcsolatépítés további formája hallgatóink külföldi versenyszerepléseinek sora. Ezek olyan kihívások, amelyek valóban a nemzetközi mezőnyben mérik meg a debreceni zenei felsőoktatás képzési minőségét, eredményességét. Sok emlékezetes hallgatói-tanári siker gyarapította eddig értékeinket.

 

A körülményekről, a tárgyi környezetről

 

Talán elsőre pillanatban is belátható, hogy a zenei képzés komoly infrastruktúrát követel. Ez nem csak a tantermi, épületbeli adottságokra vonatkozik, hanem jelentős mértékben a hangszerállományra is. Kezdetben, a Vár utcában a szűkös hangszerpark mindkét intézmény rendelkezésére állt, még ha az a két intézmény tulajdonjogaiban el is különült egymástól.  A hetvenes évek elejére az épület szűkösen tudta csak a két intézményt ellátni, talán a legjellemzőbb erre az, hogy a hallgatók gyakorlása valójában lehetetlen volt az épületben, és a hangszerállomány, főként a zongorák amortizációja komolyan veszélyeztette a képzés minőségét. Az épület maga is műemléképületként működött, felújítására már akkor sem volt pénz, csak részleges javításokat lehetett elvégezni.

 

Az 1974-es esztendő mérföldkő a Zeneművészeti Kar jogelődjének fejlődésében: az Egyetem téren új épület épült, Gulyás György találta meg és harcolta ki azokat a lehetőségeket, amelyek mind politikailag, mind pénzügyileg mind szakmailag lehetővé tették az építkezést. Az akkori árak alapján 67 milliós költségvetésből felépült épület a kor színvonalához képest igen korszerűnek bizonyult. Hangszigetelt tantermei, reprezentatív hangversenyterme, vadonatúj hangszerparkja, akkor korszerűnek számító stúdiótechnikája kiemelkedően alkalmassá tették az új épületet az oktatásra és a gyakorlásra.  Ezt bizonyítja a számos külföldi látogató is, akik még évekkel az építkezés és az átadás után is találtak látnivalót az épületben… A kilencemeletes toronyrész tartalmazta a kollégiumi emeleteket, (ma Weiner Leó Kollégium) legtetején saját kazánházzal (ma itt működik a Campus Rádió), a földszinti és a kétemeletes oldalszárny pedig a tantermeket. A kollégiumi férőhelyek száma (kezdetben 80 fő) a hallgatói létszám növekedésével előbb 100 főre, majd 110 főre növekedett. Ez a körülmény kiemelkedő fontosságú, hiszen a kollégiumi szobák a klasszikus kollégiumi szállás funkciója mellett biztosították és ma is biztosítják a hallgatók számára azt a hangszeres gyakorló helyszínt is, amely nélkül nem létezik semmilyen zenei képzés. A szobák nagy többségében elhelyezett pianínók, majd az 1998-ban lezajlott részleges, belső felújítás jelentősen növelte a színvonalas szállás lehetőségeit telefon- és internetes hálózat kiépítésével.

 

A Tanári Tanácskozó mellett elhelyezkedő szakkönyvtár feladata az oktatáshoz elengedhetetlenül szükséges szakkönyv- és kotta- és lemeztár működése. Az új épületbe költözés ebben a tekintetben is ugrásszerű fejlődést eredményezett.

 

Az épület igazi ékessége a Liszt terem, akkor még elnevezés nélkül, amely közel háromszáz főt képes befogadni nézőterén. Ebben orgona is helyet kapott, két zongora folyamatos elhelyezése egészíti ki a berendezést. Közvetlenül a terem mellett stúdió kiépítésére is sor került, amely közvetlenül a termekből is tudott hangfelvételt készíteni. A kilencvenes évek elején a hagyományos stúdiótechnikát a kor színvonalán álló digitális technika váltotta fel, majd a hangversenyteremben egy kamera felszerelése is megtörtént.

 

1974 a hangszerállomány szempontjából is igen nagy jelentőséggel bír: néhány kivétellel ekkor kerültek beszerzésre a Kar zongorái, amelyek között széria gyakorlóhangszereken kívül (többnyire Blüthner, Rösler és Estonia) jó minőségű Bösendorfer, Steinway és Yamaha zongorák is helyet kaptak, főként a zongoraoktatás és a koncertezés minőségének emelése céljából. A többi hangszerek, pl. bőgők, csellók, hegedűk, fúvós és ütőhangszerek beszerzése folyamatos volt, elég szűkösen, éppen az aktuális anyagi lehetőségeknek megfelelően.

 

1998-ban, mint már említettük, épület felújításra nyílt lehetőség. A Konzervatórium ekkor csatlakozott a Debreceni Egyetemi Szövetséghez és a Kossuth Lajos Tudományegyetemhez. A csatlakozással együtt komoly anyagi támogatásban is részesült a Konzervatórium, amelyből igen sokrétű belső felújítás vált lehetővé.

A következő, 2012-es felújítás a korábbinál sokkal nagyobb volt, hiszen az épület a több évtized alatt az időjárás viszontagságai és az építési technológia miatt komoly elhasználódást mutatott. Egy előző évben elnyert energetikai korszerűsítési pályázat révén sikerült olyan forrásokhoz jutnia az Egyetemnek (KEOP), amelyek lehetővé tették az épület külső nyílászáróinak teljes cseréjét, a teljes épület felület hőszigetelő burkolatának kialakítását és azoknak a napkollektoroknak az elhelyezését, amelyek a fűtési és meleg vízszolgáltatást segítik. A felújítás 2014-ben folytatódott az udvar (és korábban a parkoló), a kerítés felújításával, ekkor került a Zeneművészeti Kar udvarába Kiss Nagy András Hárfázó nő című szobra.

 

Még az 1990-es évek végén alakult ki az az informatikai infrastruktúra, amely az Egyetemről átvezetett optikai kábel kiépítésével kezdődött. A mai kollégiumi szobákban és a tantermekben, irodákban vezetékes internet szolgáltatás érhető el, de az utóbbi években felszerelt routerek a WiFi szolgáltatás révén lehetővé teszik az internet használatát bármely épületrészben. Lehetővé vált azoknak az informatikai szolgáltatást igénylő feladatoknak az ellátása, amelyek a működéshez szükségesek, és oktatóink, hallgatóink informatikai igényeit kielégítik.

 

A Zeneművészeti Kar mai, felújított épülete

 

 

Hol találjuk ma egykori tanítványainkat?

 

Az elmúlt évtizedekben Debrecenben végzett zenetanárokat, előadóművészeket Magyarország egész területén megtaláljuk a zenei oktatási intézmények mindhárom szintjén, Budapest zenei intézményeiben, professzionális előadó-együtteseiben, zeneiskoláiban, zeneművészeti szakközépiskoláiban., a Magyar Állami Operaházban, vidéki színházakban és szimfonikus zenekarokban, a Debreceni Kodály Kórusban, a média különböző intézményeiben, stb. Bizonyára megbecsülendő eredmény az, hogy a végzett hallgatók diplomájuk átvétele után 100%-ban elhelyezkednek a hazai munkaerő piacon. Külföldön is találkozhatunk velük Olaszországban, Németországban, Franciaországban, Spanyolországban, Ausztriában, Finnországban. A hazai foglalkoztató intézmények általában pozitív visszajelzéseket adnak az egykori hallgatókról, jól képzettnek, fegyelmezett kollégáknak tartják őket. Egy-egy zeneiskolában olykor szinte csak volt debreceni diákot alkalmaznak.

 

A fenti felsorolás ad igazi örömteli értelmet annak a küldetésnek, amely megalakulása óta sajátja a jogelődöknek és a Zeneművészeti Karnak. Mind a régióban, Debrecenben, mind az országos zenekultúrában olyan szerepet tölt be, amely magas színvonalon adja át a zeneművészet értékeit az egymást követő nemzedékeknek, olyan zenetanárok, iskolai tanárok, zenekari zenészek képzését végzi, akik képesek a zenei tehetség felfedezésére és fejlesztésére. A Debreceni Egyetem folyamatos támogatásával olyan kulturális küldetést kíván megvalósítani, amely a mindenkori magyar kultúra részeként annak gyarapítását vallja legnemesebb feladatának.

 

Felhasznált irodalom:

 

A zeneiskolai tanárképzés húsz éve 1966-1986

(A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola ZTI Évkönyve, szerk.: Fülep Tamás és Zelinka Tamás)

Miskolc, 1988

Évkönyv a debreceni intézményes zeneoktatás 125. évfordulójára

(szerk.: Straky Tibor)

Debrecen, 1987

A Debreceni Egyetem évkönyvei

Debreceni Egyetem

 

 

 

 * Prof. Dr. habil. Duffek Mihály zongoraművész, dékán