M. Dietrich Helga

 

Iránytű

 

 Amit mi nevelésnek nevezünk, az nem egyéb, mint az agy programozása abban a korai időszakban, amelyben még formálható. Az emberiség jövője a neveléstől függ, attól a programozó rendszertől, amely tetszés szerint változtatható. Az emberi történelem lényegében ennek a programozásnak a fokozatos változását tükrözi. A nevelés az emberiség egyik legfontosabb tevékenysége” (Szent-Györgyi Albert)*

 

A fenti idézet melyet mottóként szánok gondolataim közreadásához - bár szerzője évtizedekkel ezelőtt fogalmazta meg örökérvényű tartalmát - világosan mutat rá, hogy a nevelés mindenkor nagy felelősséggel bíró tevékenység. Különösen, ha felelősen gondolkodó társadalmi közegbe helyezzük.

 

A tapasztalatok ma is azt mutatják, hogy nem mindegy, hogy mire programozzuk a gyermek agyát. Az sem mindegy, hogy milyen közvetítő eszközök, motiváló erőforrások bekapcsolásával történik az a tudatos ráhatás, amit nevelésnek nevezünk. Az is nagy kérdés, hogy a személyes közvetítő közeg - akár mint modell - vajon elegendő hangsúlyt kap-e jelenlétével, közreműködésével?

 

Az utóbbi években, évtizedekben sok minden változott a családok életében, szerkezetében, közösséggel kapcsolatos elvárásaikat illetően. Igen változatos, sokszínű családi háttérrel érkeznek a kicsinyek bölcsődébe, óvodába, majd iskolába. Ott pedig ugyancsak sokféle szintű, rétegeződésű közegbe csöppennek ahol további spontán nevelődésük és tudatosan irányított fejlődésük is többféle irányt vehet.

 

Az egymástól eltérő pedagógiai programok igen színes skálája jelenik meg intézményeink mindennapjaiban. Ezek, a közösségi élet szervezett keretén belüli szokásrendszer kialakításának módját, a differenciált egyéni fejlesztés lehetőségeit, vagy akár a különböző műveltségtartalmak megjelenítését sem kezelik egységesen a gyakorlatban. ’Irányzatok sodrában’ napjainkban sok kérdés merül fel a művészeti nevelés formája, tartalma, életkoronként más-más súlyú létjogosultságát illetően is.

 

Jelen írás címválasztása nem csupán a véletlen műve. Aktuálisnak érzem - több dimenzióban is megfogható és értelmezhető fogalom – pedagógiai vonatkozású gondolatok oldaláról is. Saját iránytűm aktivizálásával a továbbiakban a művészeti nevelés kérdéseire koncentrálok, valamint segítő-bátorító gondolataimat adom közre értő befogadók számára.

 

A művészet alapszükséglet, mely különböző eszközökkel van jelen életünkben.

 

Legbelső énünkhöz szól a hangok, színek, formák, … eszközeivel = a világ sajátos megismerésének lehetőségeivel. A környező világ egyfajta sűrített visszatükröződése. Elsősorban érzelmi hatást vált ki. Képes rácsodálkoztatni. Megismételhető, újból és újból átélhető közlés, aktivizáló akár a legfiatalabbak számára. A közvetlen érzékszervi tapasztaláson alapuló örömszerzésre nyit utat.

 

A művészet, mint ’tantárgy’, műveltségtartalom nem nyújt sem többet, sem kevesebbet, hanem MÁST - a többi tantárgy mellett: a teljes személyiség formálását tekintve nélkülözhetetlen és mással nem pótolható forrás már koragyermekkorban.

 

A különböző művészeti ágak egymást erősítve kaphatnak szerepet az intézményes nevelés során kisgyermekkorban. Egy tőről fakadnak - ám nem mindegy, hogy mit, mikor és hogyan ’tálalunk’, mint szellemi táplálék a gyermekek ’asztalára’. Az egymás hatását felerősítő művészeti ágak - képletesen szólva - mint ’égig érő fa’ ágai lehetnek jelen a gyermekek közvetlen környezetében. Nagyfokú pedagógiai felkészültség, átgondolt tervezés szükséges a gyermekek művészetek iránti érdeklődésének felkeltéséhez. Ez az életkori sajátosságok tiszteletben tartását is jelenti és egyben azt is, hogy játékba hívogatva őket, visszacsempésszük gyermekeink életébe a személyes kapcsolat teremtés igényét.

 

Számomra igen tanulságos gondolatokat szeretnék az olvasóval megosztani, melyek a Fejlesztő Pedagógia 1997/2-3 hasábjain ragadták meg figyelmemet:

 

„Oktatás és nevelés nem különválasztható dolog, különösen óvodás és kisiskolás korban nem. Művészetekre nem is lehet oktatni, csak nevelni lehet. A művészetek értéséhez, befogadásához - esetleg műveléséhez - nem a különféle technikák elsajátítása a legfontosabb. Első a látásmód fejlesztése. Észrevenni, ami szép vagy fontos valamiért. Aki  látja maga körül a szépet vagy érdekeset mindig talál valami kapaszkodót [….]A művészetre nevelés folyamatában soha semmit ne erőltessünk! Csak észrevenni segítsünk. A választás lehetősége legyen mindig a gyerek szabadsága. Hogy miért? A művészet szubjektív műfaj, tehát ne erőltessünk semmit, csak láttassunk.”

 

A gyermekközpontú nevelési logika meggyőzhet bennünket arról, hogy jobb, ha hagyjuk a gyermekeket – érzelmi logikájukat – érvényesülni a napi játékos helyzetek során. Ha meg tudjuk nyerni érző figyelmüket, rácsodálkozni is engedjük, önállóságra is buzdítjuk őket és utánzásra serkentő sokszori mintát adunk mindez egyet jelent azzal, hogy önálló úton jutnak szubjektív élményekhez és egyúttal közel kerülnek a befogadás, majd az alkotás lehetőségeihez. Az exploráció, az önálló tanulás öröme, az utánzás, majd újabb egyéni próbálkozás folyamata vezeti a gyereket számtalan tevékenység, örömérzettel párosuló megtapasztalására, újraalkotására is.

 

A fentiek sikeres létrejötte olyan nevelői légkörben lehetséges, mely jól szolgálja a kisgyermek lelki szükségleteinek alakulását. Tekintettel arra, hogy a gyermek alapvető szükséglete az érzelmi védettség és biztonság érzése, birtoklása - és majd’ minden tevékenységét, viselkedését is meghatározza ennek megléte vagy hiánya - ennek biztosítása fontos feladatot ró a pedagógusra. A családból a közösségbe, kortársak közé kerülő gyermek elvárja a lelkesítést. A személyes odafordulás iránti érzékenység a pedagógus oldaláról is fontos.

 

☺A dajkarímek - például kézjátékok, hintáztatók, lovagoltatók, stb.- nagyban segíthetik az érzelmi kapcsolat alakulását, az együttjátszás örömének megvalósulását felnőtt és gyermek között. Ugyanakkor a közvetlen természeti - és társadalmi környezethez való viszony kialakításának egyik útja a gyermekek számára. 

 

Megjegyzendő, hogy napjainkban, a XXI. század kezdetén, egyre kevesebb gyermek találkozik a személyes kapcsolaton alapuló, ölbeli játékok varázslatos pillanataival otthoni környezetükben. Igaz azonban az is, hogy napjaink fiatal mamái is egyre ritkábban idézhetnek fel saját gyerekkorukból hasonló játékszituációkat és élményeket. Felnőtt tehát a szemünk előtt egy olyan generáció - ha nem kettő! - melynek tagjait már szülőként is taníthatjuk akár a ’felnőtt játéka gyermekkel’ mással nem pótolható örömteli pillanataira.

 

Elmondható tehát, hogy a testközeli, közvetlen érzékszervi tapasztalás lehetősége terén az intézményes nevelési színtereknek – bölcsődének, óvodának –meghatározó szerepe lehet. A hallás-látás-tapintás útján szerzett információk igen fontosak kisgyermekkorban. A szem és a fül passzív befogadásra kényszerül sok esetben - ha sokat ül a gyermek pl. televízió előtt - mely nem segíti az élő tapasztalatszerzés útján való tanulást. Ezzel a jelenséggel napjainkban gyakran találkozunk.

 

Kiváltképp 6 éves korig fontos, hogy ne egy helyben ülve vagy állva, mintegy csak szemlélhessék környezetüket, illetve a közvetett úton hozzájuk jutó információkat. Egy filmet nézve dvd-n, mesét hallgatva, vagy CD lejátszó mellett játszva is kaphat információkat a gyermek. Ám ha nincs alkalma azokra személyesen, például hanggal reagálni, illetve a maga szintjének megfelelően feldolgozni beszélgetéssel vagy aktívan mozgással is  kapcsolódni azokhoz :  ritkábban alakul  ki teljes értékű, maradandó nyoma a látottaknak , hallottaknak. Hat éves kor alatt a gyermek élményszerű tanulása, környezetéről való tapasztalatszerzése leginkább egész lényének, testének részvételével – kézzel, lábbal, helyzetváltoztatással - történik. Legsikeresebben az un. motoros mediáció révén válhat sajátjává mindaz, ami figyelmét megragadja és megtanulni kívánja.

 

A testérzet kialakulása, megalapozása is alapvető kisgyermekkorban. Saját testének, fizikai lehetőségeinek megismerése a gyermek általános fejlődésének mozgató rugója. Ez kihat a mozgásfejlődésen túl értelmi képességei alakulására is. Ideális helyzetben vannak azok a gyerekek, akik számára az életkori sajátosságokhoz illesztett mozgáslehetőség is biztosított. A gyermeki személyiség fejlődése a szemünk láttára történik. Részesei vagyunk, segítői lehetünk. Az érzékszervek egészséges működése és napi aktivizálásuk elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a gyermek önmagát is elhelyezze a világban. Legjobb, ha mi felnőttek úgy segítünk ebben, hogy olyan környezetet, lehetőségeket biztosítunk számukra, melyben a gyermek mozgás közben juthat a számára érdekes dolgok felfedezéséhez.

 

Egyik hasznos út, ha ügyesen válogatunk a ’játékbankból’. Nem véletlen, hogy elsősorban azok a pedagógusok képesek jól együttműködni csoportjukkal, akik naprakészek az életkornak megfelelő, csoportosan  játszható  játékok  kiválasztásában és rendelkeznek egy olyan  - maguk számára birtokolt és elsajátított – játékmennyiséggel, melyből nap, mint nap válogathatnak ,szabadon.

 

☺Ajánlottak azok a sok mozgással is párosuló játékok, melyben a koordinált mozgás, a szerepvállalás öröme, és játék közben az egymás iránti tolerancia öröme egyaránt  megvalósulhat. A felnőtt minta is példaként szolgálhat. Mintakövetés útján a gyermek érzelmi intelligenciájának alakítására is mód nyílik: érzelmek felismerésére, kezelésére, a kapcsolatkezelés útjainak  megalapozására. Lásd: utánzó játékok, sorjátékok, páros játékok, melyekre pl. mondókáink, énekes körjátékaink között sok szép példát találhatunk.

 

A pedagógus egyik legnehezebb feladata, hogy kompenzálni is tudjon. Tény, hogy nem versenyezhetünk a gyermekek környezetében sem a visszautasíthatatlanul tolakodó információ áradattal - hangerőben, hangminőségben, látványban, méretekben, formai dömpingben - a külvilág hatásait kizárva. De a fiatal generáció spontán látvány- és hangfogyasztásával dialógust szervezhetünk, életkori szintjükön és érzelmileg is szimpatikus, általuk elfogadott modellt nyújtva.

 

Az esztétikai érzékenység formálása több szempontból fontos lehet, már óvodás korban. Manapság, a gépzenei hatások válogatás nélkül érnek el bennünket -  már akár az utcán is, vagy liftbe lépve, bevásárló központokban is - hívatlanul. Több zenét hallunk ugyan, de az éneklés, beszéd, és az általuk lehetséges természetes kapcsolatteremtés rovására. Zenehallgatásunk egyre gyakrabban csak passzív, mintegy háttérzeneként éljük meg a hallottakat. A hangzó hang áradat helyett aktív befogadásra alig van alkalmuk már gyerekeinek is. Ráadásul túl sok a minket körülvevő zaj, zörej is. Mindezek figyelmünket is megterhelik, gyakran elterelik. A gyerekeknek segítségre van szükségük, hogy a hangok keveredéséből ki tudják majd választani a lélekformáló zenei élményeket. Szüleiken kívül a pedagógusok segíthetnek elsősorban abban, hogy a hangok világában eligazodjanak.

 

Az aktív befogadás képessége - mint életfontosságú kompetencia!- általunk, pedagógusok által fejleszthető. A gyermek születésétől fogva nyitott a világra, új és újabb információkra vágyik - rajtunk múlik, hogyan irányítjuk a játékos ismeretszerzést.

 

A művészeti nevelés egyik leggazdagabb ága a zenei nevelés.

 

A zene relációkban gazdag, tiszta nyelv. Különleges, sokszínű forrása a hangadásnak, közlésnek, mozgásnak, s mint ilyen összetett élményt nyújt. Feszültségoldó - hangulatától, tempójától, funkciójától függően - vagy épp felfokozott érzelmeket vált ki. Szocializáló, kapcsolatteremtő vonása többszörösen bizonyított. Fontos tehát, hogy koragyermekkortól aktívan kifejthesse hatását. A kis- gyermekkori zenei nevelésnek hosszú évtizedekre visszatekintő hagyománya van hazánkban. Aktív hangadásra, a fejleszthető éneklési képességre, az együtténeklés örömére alapozott. Több képesség- együttes is fejlesztést nyerhet, amikor gazdag népi forrásokból, gyermekdal-és mondókagyűjteményekből válogatunk és el is játsszuk azokat. Ajánlásként lásd pl.**

 

Különösen Forrai Katalin könyvei időtállóak a ma óvodapedagógusai számára annak okán is, mivel könyvei számtalan gyakorlati példát is felsorakoztatnak és gyűjteményei módszertani fejezetekkel, szakmai tanácsokkal, zenei ötletekkel ellátott remekművek. Tőle azt is megtanulhatjuk, hogy az életkori sajátosságok ismerete, tisztelete, figyelembevétele zenei szempontból is fontos.  A zenei képességfejlesztési feladatok lépéseit is ezek ismeretében építjük egymásra. Mindamellett, azoknak az alapdokumentumoknak a naprakész ismerete is fontos a ma pedagógusa számára, melyek napjaink óvodai elméleti - és gyakorlati munkáját szabályozzák, elemzik***/ Ezek közül jelen esetben kettőt kívánok az olvasók figyelmébe ajánlani, melyek hatékonyan segítik a kisgyermekkori zenei nevelésről való gondolkodást is./

 

 

A Mellékletekben – írásom végén – található ábra jól láthatóan mutatja, mennyire hasznos lehet a napi énekelgetés, a ritmikus-és jól intonált dallamos beszéd, illetve az énekes játékok folyamatos jelenléte gyermekeink életében.  A genetikailag öröklött lehetőségek, a zenei érdeklődés, az énekhang iránti nyitottság a környezet által megerősítést kaphatnak a mindennapok gyakorlatában.

 

A gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztése valósulhat meg a tudatosan színesen tervezett zenei nevelés során. A személyiség összetett, dinamikus rendszer a maga biológiai, pszichológiai, fiziológiai egységét tekintve. Mint ilyen, egyedinek tekinthető egy bizonyos társadalmi közeg részeként. Intellektuális, emocionális, akarati, morális jegyei egyedi módon, cselekvéseiben nyilvánulnak meg. Ezeket aktivizálhatja és motivációval buzdíthatja a pedagógus, aki a kortárskapcsolatokat is egyengeti.

 

A kommunikáció útjainak tanulása - mint a környezethez való pozitív viszonyt megalapozó lehetőség – a gyermekkor különböző szakaszaiban alapvető fontossággal bír. A gesztusok kezelésének alapjait, adott szituációhoz rendelésüket, a mimika, a testtartás másokra gyakorolt hatását a gyermek ellesi, utánozza, tanulja, mégpedig azokban a helyzetekben, melyek környezetében gyakoriak, és amelyeket gyakran átél. Nagy jelentőséggel bír a befogadás, befogadni tudás is – nemcsak érzelmi szempontból, de az értelmi képességek vonatkozásában is. Egy ingerekben gazdag környezet – mely személyes, élő interakciókban is színes – figyelemre ösztönöz, a lényeg megragadására késztet. Szociális nyitottságot is feltételez a megismétlődő tapasztalat-és élményszerzés iránt, valamint a memória és a képzelet fejlődését is aktívan befolyásolja. Mindezeket már a zenei anyag életkorhoz, adott fejlettségi szinthez illesztett kiválasztása is segíti.

 

A játékos szituációk csattanója a gyermek számára örömforrás - akár feszültségoldás is egyben. Gyakori, hogy pl. ölbeli játékok esetében kisgyermekkorban a felnőttel való együttes mozgás segíti a szituációk átélését, a szavak jelentésének pontos megértése előtti szakaszban a szimbólumok befogadását is. (Lásd: altatók, höcögtetők, utánzó játékok esetében)

 

        Ringó bölcső, ringó / Piciny rózsabimbó /Szele fújta sík mezőbe /Madár lakta zöld erdőbe /

        Ringó bölcső , ringó//

        Csika,csika,csika , / Ne légy Ádi szomorú / Csika, csika Váradra / Hadd  üljek a hátadra //

      Gyékén, gyákán / Jön a Gyuri bátyám / Diót visz a hátán /

         Ha elfárad, leteszi / Hogy ha éhes, megeszi//

 

Játék közben a beszélt nyelv helyes hangsúlyozására, a megfelelő intonációra, az anyanyelv természetes ritmusosságra is rátalálhat a gyermek. Kiváltképp’ ha van, akit érdemes utánoznia!

 

Szerencsés esetben anyanyelv és zenei anyanyelv együtt fejlődik az iskola előtti életkorban. Mondókáink, gyermekdalaink nap, mint nap felkínálják magukat a gyakori ismételgetésre. Előnyben van az a pedagógus, aki igényesen válogat, mert a gyermekekkel együtt töltött hónapok, évek során az ízlésformálás is szerepet kaphat az óvodában.

Borsai Ilona és Kovács Ágnes néprajzkutatók írásaiból tudjuk, hogy valaha beszélni is mondókák segítségével tanították a gyermekeket – bár akkor arra azt mondták dédanyáink: meséltek és ahogy nőtt a gyermek, a felnőttel együtt mondta pl.

 

        Jár a baba jár / Mint a kismadár / Édesanyja két karjába / Odaszalad már //

 

Máskor: 

 

      ☺Megy, megy katona /Lép, lép a lova / Trappba, trappba / galoppba, galoppba //

      ☺Gyí ,te lovam Besztercére /Piros borra , pecsenyére / Gyí, gyí, gyí /

      Gyí, lovacskám / Gyí,vágtába / Haza érünk vacsorára / Gyí, gyí, gyí //

 

A mozdulat és a tempó, a soronként változó szavak jellegének megfelelően alakul az utánzó játék során. Más esetben a kiolvasókkal az egyenletes lüktetésnek megfelelő szöveg-skandálást és a jól szabályozott, koordinált kiszámoló mozdulatot együtt tanították,pl:

 

      Brummom, brummom tizenhárom / Miért nincsen nékem párom /

        Egy, kettő, három / Te vagy az én párom //

 

Gyakran találkozhatunk halandzsa szövegek is :

 

      Ön, dön, desz / Desszendáré desz / Ita, pita, Rita, szita / Ecc pecc, kimehetsz //

 

A humor is gyakran kap szerepet, mint játékos alkotóelem:

 

       Egyedem, begyedem /  Hegyes kalapú / Madársóska  jaj , de édes /Jaj , de savanyú // 

 

A figyelem terjedelmének, a koncentrálóképesség időtartamának fokozatos növekedése, máskor a feladatra való egyre tudatosabb koncentrálás is jól megfigyelhető a fenti játékok eljátszásakor. Játékos úton valósul meg a szókincsbővítés lehetősége is, miközben a mondat alkotás íratlan szabályaival ugyancsak játszva ismerkednek.

 

          Egyedem, begyedem somfabot / Mind elloptad a somot / Ha elloptad edd is meg / Fuss innen és keress meg//

 

Mondókáink eredendően motivikus szerkezetűek: kétütemnyi alapegység, tehát 4 mozdulatnyi egy motívum (= egy egyszerű mondat).

 

Ez a kétütemnyi mondat ritmikailag igen változatos lehet . (Lásd: Mellékletek/ A )

 

A 3 szótagnyi egységtől akár 10 szótag is elfér a két ütemben, ám a ritmikai bővülés szembetűnő:

       En, ten, tó / Szalad a csikó / Akire jut a kilenc / Az lesz a hunyó //

 

Más esetben:

        ☺Egyedem begyedem dínom, dánom / Csörgő, börgő bükkfa járom /Szőlő, rigó , kerek erdő /…

 

A mondatalkotás - akár többféle módon variált,szabad ritmizálási lehetőség  - örömével  versek tanulása során is találkozhatnak a gyerekek, melyek gazdagítják nyelvi játéktapasztalataikat.

(Lásd: Mellékletek /D első két sorában, részlet Fésűs Éva: Cinege-csacsogás verséből)

Csőröm cseppet / csipeget, csipeget /Itt sincs, ott sincs / mit egyek, mit egyek?//

 

A megzenésített versek is szép élményt, hasznos nyelvi-zenei tapasztalatot jelenthetnek a gyermekeknek - ha van rá alkalmuk, hogy zenehallgatás során találkozzanak pl. Kistétényi Melinda, Kodály Zoltán által megzenésített versével , vagy Sarkadi Sándor csodálatosan csengő soraival , melyet Törzsök Béla zenésített meg és ’Zenehallgatás az óvodában’ könyvéből idéztem  a

Mellékletekben.

 

Hasonlóan a mondókákhoz , népi gyermekdalaink is a 2-2 ütem tagolású egységet  erősítik, mint az egyszerű  zenei forma alapegységét. (Lásd: Mellékletek/ B , C ) Rövid, kis hangterjedelmű és egyszerű hangkészletű , rendszerint 2/4-es ütempárok ismétlése vagy egymás mellé rakosgatása jellemzi a gyermekdalok világát .A Gólya, gólya , Csiga biga , vagy az Erdő, erdő gilice kezdetű dalok  megszokott dallammagokból építkeznek. (sssl   ss  m  vagy  sfmr  d d ) Ezek a dallammotívumok ismerősen csengenek a magyar óvodás gyermek fülében .Kevésbé gyakoriak  az ezt követő dalok dallamfordulatai. (Lásd: Mellékletek/C) De a gyermek a kezdetben passzív zenei szókincshalmazból is lassan előhívja, próbálgatja azokat a dallamfordulatokat is, melyeket egyre pontosabban tud - nemcsak felidézni, hanem - utánozni. Gyakran ’ráhúzza’ a jól ismert mondókák ritmikus soraira, így sokszor megesik, hogy a játszi dallampróbálgatás, alkotás során akár énekelve is felcsendül a Cini, cini muzsika, vagy a Gyerekek, gyerekek kezdetű - eredetileg - mondóka.

A zenei formaérzék fejlesztésének számtalan lehetősége van az óvodapedagógus kezében. Kiváltképp’ ha az alkotás neki magának is örömöt okoz. Gazdag ötlettár építhető a mondókák, gyermekdalok anyagára. Tervezett módon előkészíthetjük az iskolába lépő gyermekek zenei ötlettárát, még az óvodában töltött évek alatt. A gyakran hallott, játszott dalok és mondókák motívumait könnyen - és mozgásos játékuk miatt örömmel – sajátítják el és ismételgetik, majd használják is mint építő kockákat. Éppen úgy, mint ahogy a játéktevékenységek kezdeti szakaszában a rakosgatás , a dobozok egymásba vagy a kockák egymásra rakosgatása okoz funkcióörömöt. A papír is téphető, sodorható, hajtogatható ,stb. - a ritmusfoszlányok, dallammagok is alkotóelemmé válhatnak ügyes irányítással, kedvcsinálással, ha gyakori mintát is kapnak a gyerekek a pedagógustól. Azokra alapozva majd egyéni, rugalmas ötleteik is hamar továbblendülnek, ha zenei alkotókedvük megerősítést nyer.

A ritmikai- és dallami gazdagság megalapozható visszhangjátékok szervezése során. Ilyen lehet például, ha szöveges ritmusvisszhang játékhoz témául mondjuk, a kirándulást választjuk. Lépésről lépésre vezetjük rá a gyermekeket a motívumnyi egységek visszhangozására. Így akár 10-15 mondatnyi folyamatos keretjáték alakulhat ki felnőtt és gyerekcsoport, vagy felnőtt és egy- egy gyerek között, az adott téma ritmikus szöveggel, 2-2 ütemnyi mondatonként való továbbgörgetésével. (Lásd: Mellékletek/D)

Előzetes előkészítés lehet, ha pl. ujjbábot használva énekel az óvó mondatnyi szöveget és a báb által mintegy előénekelt zenei mondatot visszhangozzák. Más lehetőség, ha pl. madár bábbal a gyermek tenyerébe belekopogjuk egy már jól ismert mondóka 1-1 sorát, ő pedig tapssal visszhangozza a hallott / érzett szöveges ritmusmotívumot, miközben gyakran rá is ismer a mondókára. Használhatunk természetesen fakanál bábot, vagy egyszerű ritmushangszert is pl. ritmusbot, vagy ujj-cintányér, stb.

Több évtizednyi gyakorlattal a tarsolyomban nyugodtan elmondhatom, hogy a pedagógust is frissen tartja az új ötletek, játékos lehetőségek iránti igény és a sikeres játékszituációk öröme. Évszakok fordulóján sokszor készítünk a gyerekekkel - pl. egy nagyméretű lepedő batikolásával - havas, vagy épp’ őszi, máskor tavaszi rétet. Kezdetben bábok, termések ’népesítik be’ és kötetlen beszélgetéssel idézzük fel élményeinket, gondolatainkat – melyek köthetők a vízuálisan megnyíló és tapintással érzékelhető tapasztalatokhoz. Aztán egyre inkább a ritmikus motívumok, a ’kosárba tapsolt ’ vagy énekes gondolatok sorakoznak fel visszhangjáték formájában – már vizuális segítség nélkül is. Később a visszhangozás gyakorlatát kérdés-felelet játékok követik. A motívumokkal való játékok során megkapó, hogy milyen gazdag képzeletvilággal, ötlettartárral rendelkeznek a 4-6 évesek - zenei szempontból is. Máskor mesekönyv képeiről improvizálunk, az ismert történetek feldolgozásával játszunk.

 Ha nap, mint nap engedjük szárnyalni gondolataikat, a gyakorlatban látjuk igazolva, hogy a divergens gondolkodásmód zenei szituációkban is fejleszthető. Nem kell hozzá más, mint hogy mi magunk is tudjuk fantáziánkat szabadon engedni, míg a háttérben iránytűnket is használjuk, hogy merre is tartunk.

A zenei nevelés egy nagy utazás.

De nem mindegy, hogy mit teszünk a hátizsákba és tudjuk-e, hogy merre tartunk.

 

A szerző az ELTE TÓK, Budapest munkatársa

                                                                                 

 

Mellékletek

 

MagasFenyo.png

 

hofedett.png

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Kiegészítés a B/3. példához:

Erdő, erdő gilice/ Hallod-e te picike?

Mondd meg édes nevedet,/ Hogyan hívnak tégedet?

 

Kiegészítés a B/4. példához:

ss  sl  ss   m   ss   m

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Szent-Györgyi Albert: Válogatott tanulmányok /Gondolat. Budapest,1983.,253./

** Borsai Ilona-Hajder Edit -Kovács Ágnes [1976]: Bújj, bújj, zöld ág /Móra Kiadó, Bp./®Dancs Lajos (szerk.)[1982]:Kör, kör ki játszik?/Megyei Műv. Központ, Nyíregyháza/®Forrai Katalin [1991]:Ének az óvodában /Zeneműkiadó,Bp./®Forrai Katalin[1986]:Ének a bölcsődében /Editio Musica,Bp./®Gazda Klára[1971]:Gyermekvilág Esztelneken /Kriterion Kiadó, Bukarest /®Kiss Áron(szerk.)[1891]:Magyar Gyermekjáték-gyűjtemény  /Hornyánszky V. Könyvkereskedés, Bp./®Lázár Katalin[1997]:Népi játékok  /Jelenlévő Múlt sorozat, Planétás Kiadó Bp/

 

*** Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának „megzenésítése”/BTF Tudományos Közleményei XVII.Trezor Kiadó Bpest. 1999.177-187.o./® Szarka Júlia [2011]: Az Óvodai Nevelés Módosított Alapprogramjának „áthangszerelése” In:Ének-zene-nevelés (szerk. Döbrössy János)Az ELTE TÓK Tudományos közleményei XXXIII.,/ELTE TÓK, Bpest. 73-86.oldal/