https://www.lira.hu/upload/M_28/rek1/900/1272900_2.jpg

 

Az 1977-ben alapított, többek között Németországban, Ausztriában és Svájcban az egyik legjelentősebb, újdonsült szerzőkre specializálódott „novum pro” kiadónál jelent meg a hárfa-művésztanár első terjedelmes publikációja, amelynek lektorálására a latin-magyar szakon végzett, jelenleg Németországban élő Tömösvári Emesét kérték. Ajánlás két neves muzsikusunktól, Kocsis Zoltántól és Jandó Jenőtől olvasható a kötet végén. Az ajánlás – műfaj, s e penzumnak eleget is tettek. A recenzió, kritika – megint csak más műfaji besorolásba tartozik.

 

Magam gyermekként nagy respektussal gondoltam olyanokra, akik könyvet írnak, mármint nem szépirodalmi alkotást, hanem tudományos vagy épp ismeretterjesztő munkát. Éppen ezért meglepve hallottam több, általam sokra tartott felnőtt vélekedését, akik például az „öt könyvből összehoz egy hatodikat” megjegyzéssel tértek napirendre ilyesfajta teljesítmények felett (néha még kisebb számmal tovább csökkentve a befektetett szellemi teljesítmény értékét). Később magam is megtapasztaltam ennek a véleménynek létjogosultságot adó publikációs tevékenységet, ugyanakkor továbbra is azon a véleményen vagyok, hogy nem árt különböző fórumokon, különböző olvasóközönségnek szánva ugyanazokat a lényeges tudnivalókat időről-időre, akár más kontextusban, közzétenni. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy az eredmény, egy-egy önálló publikáció valamiféle szerves egység legyen, amely önmagában is érték, jó esetben pedig továbbolvasásra, esetleg önálló kutatásokra sarkall.

 

Ilyen meggondolásokból nem osztom az Ajánlók fenntartás nélküli pozitív vélekedését.

 

A fejezetcímek időrendi tagolást ígérnek, tehát afféle hangszertörténeti szempontot. Már címe alapján is legérdekesebbnek (és tanulságosabbnak) a „Kísérletek és sikerek” fejezet tűnik, amely „A modern hárfa útja napjainkig” fejezetet előzi meg.

 

Ellenérzéseimet legtömörebben a „Források” és a „Jegyzetek” néhány tételével világítanám meg. A forrásanyag finoman szólva is „vegyes”, ami utólag magyarázza (bár nem menti) a könyv stílusának egyenetlenségeit. De hogy is lehetne egységes, ha például Szabolcsi korántsem kizárólag szakmai használatra szánt A zene története mellett szerepel, mégpedig idézetek leggyakoribb forrásaként Darvas Gábor kétségkívül olvasmányos, ám a legszélesebb olvasótábor számára közérthető könyve (A totemzenétől a hegedűversenyig). Ugyanakkor a népszerű zeneirodalmi források közül hiányolhatnánk akár Szabolcsitól a Régi muzsika kertjét, vagy Barna Istvántól az Örök muzsikát. (És ha már a feltűnő hiányoknál tartunk: Juhász Előd – Kaposi Kis István: Beszélő hárfáját is hiába keresnénk…) Ily módon valamiféle „valódi” kép mögött az „igazi” úgy rejtőzik, miként Rilke rózsájának szirmai között a rózsaság lényege. Korántsem a tárgyi tévedéseket vetném a szerző szemére (hogy Beaumarchais neve betűhibásan szerepel, az sem kizárólag az ő számlájára írandó, sem pedig a kisszámú, ám neveknél feltűnő elválasztási hibák), inkább azt a fajta stiláris tanácstalanságot, amely egyúttal a formálás rovására is megy.

 

A különböző felkészültségű potenciális olvasókra számítva, vállalni kell, hogy lesznek, akik több-kevesebb megállapítást evidenciának tekintenek, s mint olyat, nem tartanak kihangsúlyozásra jogosultnak. Lényeges és lényegtelen, ismert és ismeretlen (vagy legalábbis ilyen kontextusban újnak ható) közlések egymás mellett élése magától értetődő, de kell lenne – legalábbis fejezetnyi léptékben – egy-egy belső vezérfonalnak!

 

Az idézetek forrásmegjelölése juttatta eszembe azt a bizonyos „öt könyvből hatot” megjegyzést, mert itt a legszembetűnőbb jó néhány primer forrás bántó hiánya. A Kína fejezet esetében megkerülhetetlen lett volna olyan forrásanyag, amelynek megbízhatóságát Tőkei Ferenc neve fémjelzi (hogy ne menjünk messzire, például az Argumentum kiadónál megjelent „A kínai zene elméletéből”). Akkor másként került volna megfogalmazásra, hogy „A fennmaradt ősi Si King dalgyűjtemény is említi a pengetős hangszereket” (ugyanis nagy versgyűjtemény a Dalok Könyve), s nem marad említetlen a kínai irodalom első emlékei közé tartozó, a pengetős hangszereket hasonlóképp említő Su King, az Írások Könyve. Aki „utánaszámol”, felfedezheti, hogy a 42. oldal hangrendszer-magyarázata igencsak sántít!

 

Hasonlóképp, középkori zenéről írni Peter Gülke (korántsem kizárólag szakmai közönségre számító, ám főiskolai jegyzet-értékű) könyvének ismerete nélkül, felelőtlenség. Az ott (valamint a Hungaroton egyik trubadúrzene LP-jén is) Peire Vidalként szereplő trubadúrt Pierre-ként említeni akkor sem indokolt, ha a világhálón ezzel az írásmóddal is szerepel a neve (annál is inkább, mivel a későbbi századok megannyi híres embere viselte ezt a nevet, köztük három politikus, egy 19. századi okcitán költő, történész, illusztrátor, sőt egy zeneszerző-orgonaművész is – Peire Vidalból viszont csak egyről tudunk…) A reneszánsz-fejezet néhány (többek között az intavolációs gyakorlattal kapcsolatos) mondatából kiviláglik: Howard M. Brownnak A reneszánsz zenéje című könyvét sem forgatta a szerző.

 

Hivatkozott idézetek helyett érdemes lett volna a homéroszi himnuszokban – és eposzokban – hangszerhasználatra utaló részleteket keresni. A bibliai történeten alapuló középkori liturgikus drámajáték, a Dániel-játék (amely megismerhető például a Ludus Danielis címmel a Schola Hungarica által készített remek felvételből) pedig szövegében ugyan utal hangszerhasználatra, ám korántsem vehető bizonyosra, hogy a szöveg-utalások egyszersmind befolyásolták volna a középkori előadások instrumentáriumát!

 

Operakalauzok, valamint görög regék és mondák könyveiből minősülhetett „szomorú történet”-nek Gluck Orpheusz és Euridiké című operája, amelyben „Euridiké nem látta meg futtában a mérges kígyót”.

 

Általánosságban elmondható: a sokszorosan közvetett források többé-kevésbé megbízható fordításai alapján felesleges filozofálni gondolatok mélységéről, jelenségek hatáskörének érvényességéről. Apollónról közöl egy idézetet, alig utánagondolva zeneileg annak, hogy „a fényes napsugár a lantverője”.

 

Lelkesedés és a hangszer szeretete késztetheti, hogy misztifikálja a mágikust, s eközben megannyi suta megjegyzéssel súlytalanítsa az általa közölteket. A viszonylag kevés önálló szövegben sűrűn fordulnak elő olyan helyek, ahol az olvasó „értem, hogy mire gondol” bólintással olvas tovább. Máskor humorérzékének megfelelően reagál egy-egy mondatra („A húrokat az ujjak végén lévő, hosszúra növesztett és megfelelően vágott körömmel pengették.”). A Peter Paul Rubens: Dávid király hárfázik (részlet) képaláírást ez a mondat követi: „Pl. Peter Paul Rubens muzsikától átszellemült férfi hárfása, akinek még a kezei is mintha imádkoznának.” Amiből a logika törvényei szerint az következik, hogy Dávid király – férfi volt…

 

És bár megállapítását pillanatig sem vitatom, mégis, furcsának látom e környezetben (magyar nyelvű olvasóközönségnek) leírva, hogy „Arany János, a kiváló magyar költő” – s akkor még a hasonlóképp vitathatatlan igazságokat tényközlő festmény-értékeléseit nem is említettem… Valószínűleg annak a következményeként, hogy nagy hatással volt rá Ember Ildikó könyve (Zene a festészetben), s ily módon kívánta továbbadni élményeit.

 

A kísérletek és sikerek fejezet viszont telitalálat, érthető a laikus számára is, és informatív a nem-hárfás szakmai olvasónak is. E fejezet minden mondatáért, de akár szaváért is bátran vállalhatja a felelősséget a szerző. Utána viszont jön a tényleges szakmai csalódás. Mintha nem Magyarországon élne, a 21. század elején a szerző, oly mértékben tekintett el attól, hogy amikor a történeti áttekintés során napjainkhoz ér, krónikása legyen jelenünknek (illetve közelmúltunknak). A 20. századi magyar zeneszerzésből csak a hárfaversenyek szerzőit sorolja fel, pedig méltán megemlíthetné Láng Istvánt, aki Maros Évának szóló ajánlással komponálta Kettősversenyét klarinétra és hárfára (kottában és hangfelvételen egyaránt hozzáférhető kompozícióról van szó). A szerző, Szovjetunió-beli posztgraduális képzésének kései „lecsapódása” lehet, hogy minden más városénak részletesebben taglalja a szentpétervári és moszkvai hárfaoktatást, ám Budapest vonatkozásában leginkább a felsőfokú hárfaoktatás alapjaival foglalkozik. Az előadóművészet-történetnek két pillanatát villantja fel, a Első Nemzetközi Hárfa Fesztivál és Versenyét (1959, Izrael) és a Hárfások Világkongresszusát (1981). Az előbbivel kapcsolatban megemlíti a Magyar Hárfaközpontot, amelyet – mint erről a kötet végi rövid életrajzából értesülünk - ő hozott létre 1992-ben, s volt a vezetője 1997-ig.

 

Az egyik kerekszámú születésnapi operaházi köszöntésekor Kovács János karmester által a „hárfások koronázatlan királynőjének” titulált, operaházi és szimfonikus zenekari hárfásként, kamaramuzsikusként és – nem utolsósorban – a Zeneakadémia hárfatanáraként gazdag életművet felmutató Lubik Hédynek (aki egyébként zeneakadémiai tanára volt) mindössze megemlítésre kerül a neve. A következő generációból az EAR együttes előadóművész-tagjai között az elektroakusztikus művek előadójaként, számos kortárs mű bemutatójaként elismert Maros Éva neve csakúgy nem szerepel a könyvben, mint az Amerikában tudományos fokozatokat szerzett Gaál Erzsébeté (MA – 1990 Illinois, doktori fokozat – 2000, Bloomington, Indiana University). Az pedig teljességgel érthetetlen, hogy hogyan mellőzhette Vígh Andreát, már forrásműként a DLA disszertációját (Sokoldalú hangszerünk, a hárfa), és a tényt (túl azon, hogy a Zeneakadémia rektora): ő az alapítója és művészeti vezetője az 1999 óta nagy sikerrel működő Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztiválnak.

 

A gondos kivitelezésű könyvnek jó minőségű az illusztrációs anyaga is – talán csak Somogyi József Hárfás lány című szobra hiányolható belőle.

 

Fittler Katalin

 

***

Mercz Nóra: A mágikus hárfa. A hárfa története és társadalmi szerepe az őskortól a 20. század végéig.
Részletek a Novum Kiadó könyvéből


(Parlando 2017/1. szám)