Károly Márton

 

Laczó Zoltán Vince Virágvasárnapi passiója a Haller téri templomban

 

http://www.laczozoltanvince.eoldal.hu/img/picture/65/2010-05-3-9-Sydney-koncert-1.jpg

Laczó Zoltán Vince honlapja

 

2017. április 9-én, virágvasárnap Laczó Zoltán Vince: Virágvasárnapi passiójának ősbemutatóját hallhattuk a Budapest-Középsőferencvárosi Páli Szent Vince-plébániatemplomban a Szent Efrém Férfikar előadásában. (Szövegét írta: Tóth Sándor, orgonán közreműködött: Gesztesi Tóth László)

 

http://www.katolikusradio.hu/letoltes/HANGANYAGOK/

 

A döntően Lukács evangéliumát alapul vevő passió – a szerző által bevallottan Liszt Requiemjére alapozott – hangszerelésének és részben dramaturgiájának megválasztásakor szerepet játszhatott az a szándék is, hogy Jézus elárulásának és szenvedésének története mellett a korabeli zsidó és római társadalomról is hiteles képet adjon. Ismert, hogy mind a Római Birodalomban, mind a korabeli zsidóságnál a rézfúvók voltak az uralkodó hangszerek, ahogy az is, hogy ez időben mind a Római Birodalom, mind a zsidóság társadalma erősen férfiközpontú volt, adódott tehát, hogy az előadók személyét illetően a Szent Efrém Férfikarra essen a választás.

 

Minden passió interpretálja a Jézus elfogásától a haláláig tartó bibliai történéseket, van azonban példa arra is, hogy az ezt megelőző vagy akár követő események is szerepelnek a műben. A Jézus Krisztus szupersztár pl. már a virágvasárnapi bevonulás előtti eseményekre is súlyt helyez, Júdás karakterét, így Jézus elárulását, sőt annak hátterét (ti. hogy Jézus népszerűségét a főpapok nem nézték jó szemmel – Kodállyal szólva „el akarák őt veszteni, mert félnek vala tőle”) is középpontba állítva, míg pl. Orbán György Krisztus elfogatásától egészen odáig megy, hogy művét a feltámadt Jézus és Mária Magdolna duettje, majd a feltámadási fúga zárja. (Ez utóbbi, szintén magyar nyelvű műre még sokat fogok hivatkozni.) Szintén fontos megjegyeznünk, hogy a bizánci rítusú egyházakban a péntek mellett a szerda, vagyis a hagyomány szerint Jézus elárulásának napja is böjti, ill. bűnbánati nap, érthető tehát, ha a passióban – melynek előadói e rítus jó ismerői – Jézus elárulása is szerepel. Bár e passió magát a csókkal történő elárulást és Jézus elfogását „csütörtök éjjel”-re teszi, Júdás az alkut már korábban, szerdán megköthette. Magának az utolsó vacsorának az időpontját is újabban sokan vitatják, ahogy az is magyarázható, hogy – amennyiben peszach kezdete abban az évben valóban egybeesett a sabbat beálltával – Jézus tarthatta a széderestét csütörtökön, de nem feltétlenül azért, mert a vesztét érezte. Akkoriban egyrészt a zsidó naptár hónapjainak meghatározása nem matematikai módon, hanem tisztán (mai mércével kezdetleges) csillagászati megfigyelésekre alapozva történt, így egy-egy napnyi eltérés mindig adódhatott (Izraelen kívül ezért tartanak a zsidók ma is két szédert), másrészt a vallásilag már akkor megosztott zsidóságon belül maga a naptár sem volt teljesen egységes, az esszénusok (Jézus e naptárt használhatta) és másik két párt ebben is eltérhetett egymástól. Az evangéliumok nem egységesek abban sem, hogy közvetlenül elfogása előtt Júdás csókja valóban megtörtént vagy sem: a szinoptikusok legalább a csók szándékáról említést tesznek (Lukácsnál nem lehetünk biztosak abban, hogy valóban megtörtént-e vagy félbeszakadt a csók aktusa), míg János egyáltalán nem beszél ilyesmiről.

 

Amellett, hogy a társadalomtörténeti vonatkozásokon túlmenően maga a bizánci rítusú kereszténység is eleve férfiközpontúbb, mint a nyugati, a hangszerelésben szerepet kapó rezek, ütők, orgona és férfikar hangzása is annyira átütő erejű és magyar füllel hallgatva „maszkulin”, hogy egy női karakter, legyen az akár Veronika (aki utalás szintjén megjelenik), akár Mária, akár Mária Magdolna, az említett két művel és sok más passióval ellentétben nagyon nehezen fért volna bele Laczó passiójának dramaturgiájába. Ezért lényegében az egész műben magára Jézusra és valamelyest Júdásra és Pilátusra hárul a vezető szerep, nem kis követelményeket támasztva a férfi énekesekre nézve. A műben szükség van mély és súlyos basszusra éppúgy, mint abszolút biztos magassággal rendelkező, egyszersmind masszív tenorra, így az – magának a tenor hangnak a képzésével kapcsolatos kihívások mellett – fokozottan érzékeny minden, az énekeseket érintő hangegészségi problémára.

 

Elmondható, hogy a mű egészét nézve háromfajta hatást figyelhetünk meg. Az első egy barokk, részben általában az oratórium-passió műfaját jellemző, részben specifikusan bachi hatás, ami főleg az orgona használatában és a korálszerű tételekben (pl. Jézus elárulása utáni kórus, zárókórus) érhető tetten. Bár a Szent Efrém Férfikar a bizánci liturgikus zene mellett döntően a romantikus és XX. század eleji férfikari irodalmat tartja repertoáron, hangzásának átütő ereje okán ebben a zenei közegben is jól érvényesült.

 

Az ősbemutatón szinte mindig kiderül néhány apróbb, akár zenei – az előadói interpretációt vagy az előírt dinamikát, tempót érintő –, akár technikai jellegű probléma. Ezek megoldásához szükséges lehet az egészen kis változtatástól a mű dramaturgiájának nagyobb fokú újragondolásáig bármi. Mindez teljesen érthető annak fényében, hogy új zenéről lévén szó, nincs előadói gyakorlat, amihez lehet igazodni (és a klasszikus zenére jellemző módon még a merészebb interpretációknál is alapként szolgál). Ami van, ill. fontos: a felhasznált rokon stílusok elemeinek mély ismerete, egyes stiláris ok-okozati összefüggések pontos felismerése szolgál háttérként e mű hatékony közvetítéséhez is a közönség felé, segítve főleg a dinamikai arányok (rézfúvók, ének vs. orgona) és az ének- ill. hangszerjáték-stílus eltalálását, finomítását, amik még értelemszerűen nem „forrták ki” magukat.

 

A rezek szóló állásainál az volt számomra az egyik kérdés, hogy az orgonát mikor és mennyire szabad túljátszani. Rögtön az átütő erejű, ünnepélyes bevonuló zenét követő tételben fontos, hogy a kontraszt a kürtszóló dinamikájában és hangszínválasztásában is markánsan hallható legyen, igen finom indítással és lírai színezettel, ami mellett az orgona (és a visszatérésnél az ének) is jól érvényesül.

 

A második hatás egyértelműen angol-amerikai könnyűzenei, ill. a filmzenék, modern musicalek világát idéző, ami szintén visszaköszön a mű harmonizációjában és a hangnemhasználatban is. Neomodális ízű VI-I-II-V fordulatot találunk rögtön a 2. tétel elején, csak ez után kristályosodik ki a B-dúr hangnem, ami aztán főleg a III. fok túlhasználata miatt ismét fellazul, de mire teljesen neomodálisba menne át, hirtelen Asz-dúrban kötünk ki egy tipikus gospeles fordulattal (B: III7=Asz: ”magas moll” IV7, majd V7-I). Ez a „magas” fi-moll szeptimakkord mint szubdomináns enharmonikus ugyan az ultranápolyi moll szeptimmel, viszont használata maggiore légkörben gyakran nem sötét, nápolyi hatású (mint a rokon akkordok Lisztnél vagy Kodálynál – moll környezetben), hanem éppen ellenkezőleg, erős világosodást érzünk a kromatikus felfelé oldódás miatt. Bár a szűkített szeptim használata egyértelműen barokk-klasszikus elem, a moduláció fő iránya legalábbis a mű első felében a szubdomináns, ami a jazznek és rokonainak sajátja.

 

Ahogy e műben is, a barokkban is előfordult már, hogy az ének belépése vagy maga az ária a zenekari bevezetőhöz vagy az előző tételhez képest új hangnemben történik, ill. hangzik el. Szintén érzékelhető az a fajta gondolkodás, amely egy-egy szereplőhöz konkrét hangnemet (pl. Monteverdinél), ill. hangnemek csoportját rendeli. E téren a barokk szerzők gondolkodását még kötötték a hangnemi lehetőségeknek az egyes hangszerek sajátosságaiból adódó korlátai. Ezek feloldásában a billentyűs hangszereknél az egyenletes temperálás elterjedése, a rezeknél pedig a ventilszerkezet feltalálása volt fontos lépés, de messze nem oldott meg mindent – szinte máig (de az érett romantikáig mindenképpen) kellett várnunk arra, hogy a hangszeres zenében is jórészt szabaddá váljon az út az egymástól távoli hangnemek társítása, így a zenei kontraszt új eszközeinek alkalmazása előtt. Ezekkel az eszközökkel az amerikai zene előszeretettel él is – és gyakran másképp, mint az európai romantikusok –, annál is inkább, mert az európai zene szólamvezetésének évszázados, írott, szinte kőbe vésett hagyományai őket nem kötötték, ahogy maga a jazz-hangszerelés is merőben más, mint az európai klasszikus zenéé.  (Az „új”, távoli hangnemeket társító stílus valójában nem annyira új, mert már Gesualdo madrigáljaiban hemzsegnek a hasonló példák, de míg nála vokális zenéről van szó, a hangszeres zene lehetőségei csak évszázadokkal később tudták lefedni az általa képviselthez hasonló stílust, nem véletlen tehát, hogy akkor annak a zenének nem lett evolúciós folytatása.) Ami kötöttség megmaradt – a hangszerválasztás kapcsán részben még e mű vonatkozásában is! –, az a bés hangnemek előtérbe helyezése a jazzben, mert a jazznek szinte az összes fúvós alaphangszere „lefelé” transzponál a kvintkörön (még a hangzó írásmódú rezek alaphangja is „bés”).

 

Szintén az amerikai-angolszász zene hatásához sorolható, hogy a mű egészének ritmikája még lassú tempónál is eléggé kötött, akár a természetes prozódia ellenében hatva is. Ennek lehet ugyan létjogosultsága, de egy hosszabb műben, amilyen ez a passió is, csak rövid ideig hatásos, utána már vontatottnak hat. Ezért – a közönség figyelmének fenntartása érdekében – a musical-szerű lassú tételek egy részénél érdemes néha vagy szabadabbra, recitativo-szerűbbre venni a ritmikát, több teret adva az énekben a szöveg természetes prozódiájának és általában a barokkhoz közelebb álló beszédszerű énekstílusnak (ld. pl. bachi vagy haydni recitativók), vagy megint más karaktert, gyorsabb tempót választani, ha a mondandó inkább ezt engedi meg, az arioso vagy egyenesen egy lendületesebb bachi jellegű ária irányába mozdulva. (Emellett Bach a lassú-gyors kontraszthoz a kórustételek indításakor is előszeretettel nyúl.) Annál is inkább, mert egy bachi, barokk léptékkel mérve már nagy létszámú zenekari felállással ellentétben itt még a hangszerválasztás is behatárolja a zenei eszközöket, cserébe viszont a tempóban több a mozgástér, a mű könnyebben előadható marad gyorsabb tempó választása mellett is.

 

Szintén fontos megemlítenünk, hogy mivel magát a koncertet a templom karzatáról hallhattuk, a zenészek, énekesek színpadi jelenléte nem tudott érvényesülni. Az énekben igen fontos, hogy jól hallható karakterbeli különbségek legyenek bármely két szereplő hangszíne között, de ezt ennyi szereplővel már nehéz megvalósítani a szűkre szabott stiláris keretekben (azért így is sokfelé sikerült, Júdás, Jézus, Kajafás markánsan eltérő hangi karakterrel bírtak akkor is, ha a templom akusztikája ezt némileg el is mosta). Mindezt a színpadi jelenlét kompenzálhatta volna – csak az orgonista áthelyezése sok templomban nem oldható meg.

 

A harmadik, jóval általánosabb, a neotonális zenére, éppenséggel pl. Orbánra is gyakran jellemző, de már az érett és késő romantikában is megtalálható jelenség a tonalitás határainak feszegetése vagy átlépése mint zenei kifejezőeszköz a dramaturgiailag fontos helyeken. E passióban ilyen Jézus halálán kívül a Júdás (aki ekképpen Webberhez hasonlóan itt is központi szerephez jut) és a főpapok közt köttetett fausti alku is. Ezt a 3. tételben az egyre sötétülő moll hangnemfoltok is előrevetítik (g-mollból többek között b-moll érintésével asz-mollba érkezünk), míg végül, amikor már nincs hová sötétedni, az egész rendszer az orgonának egy dantei mélységeket idéző „fekete lyuk”-ként jelentkező kromatikus skálájában és klaszterében omlik össze. Kicsit kár, hogy a tétel elején és a főpapok kórusánál (pl. Purcell Dido és Aeneas-beli boszorkányaihoz hasonlóan) a baljós, gonosz szándék az énekstílusban még nem jelenik meg, csak a közepén, Júdás énekében (tenor), illetve az „Iskarióti Júdás” szövegű szólóban (basszus). Végül itt is újra visszatér a tétel eleje, az induló g-moll hangnem, ami az „amerikai típusú” hangnemváltásokat bőven tartalmazó középrészek után ismét barokk-klasszikus vonásként jelentkezik. A rezek által markánsan játszott kezdő téma később is megjelenik, amikor a főpapok szerephez jutnak – pl. Jézus elhurcolásakor.

 

Az utolsó vacsora történeti vonatkozása kapcsán azért is tettem egy hosszabb kitérőt, mert bachi korálszerű részlet („Búcsúestjén ama napnak”) kapcsolódik hozzá, nyugvópontot jelentve ebben a műben is. Hangneme g-moll, vagyis a kezdő hangnem paralelje.

 

A középrész kapcsán itt is meg kell jegyeznünk: feltétlenül kellenek olyan pontok a műben, ahol ritmikában, tempóban jobban elkülönül egy-egy jelenet a mű többi részétől. Ez lehet akár egy drámai dialógus, akár az evangélista vagy valamelyik szereplő kulcsfontosságú mondandója, a fix tempójú, de lassú dialógustól a rubatóbb, de egyszersmind ritmikailag, ének-prozódiailag „összekapottabb” és igen dinamikus bachi recitativók felé történő alkalmankénti elmozdulás mint az azt aláfestő lehetséges zenei eszköz nem igazán lett kihasználva, pedig ez véleményem szerint a mű (laikusok számára történő) érthetőségéhez és követhetőségéhez sokat tehetett volna hozzá. Itt is megfigyelhető a hangnemi szabadesés: B-dúr pillanatnyi érintése után g-moll, c-moll, f-moll következik. A „jaj annak az embernek” itt is kromatikus lépésekkel és az ezzel járó tonális bizonytalansággal párosul. A tételt az igen rövid, inkább egyfajta ógörög sztaszimonként, mint teljes értékű korálként értelmezhető befejezés zárja („Néma tanú volt az ég is…”), mely b-moll kezdés után f-mollban zárul le.

 

A Getszemáni-kerti jelenet (5.) tétele egy nagyon határozott fanfárral és kórussal indul, ráadásul még az utolsó vacsorához kapcsolódó szöveggel. Igaz, hogy az átváltoztatás misztériuma máig a keresztény liturgia egyik legközpontibb kérdése, és ez indokolhatná a zene ilyen megválasztását, de mivel az utolsó vacsora termének elhagyása már késő este történik, az a dramaturgiával eléggé szemben áll, így a laikus(abb) hívő számára nehezebben érthető. Ugyanakkor a 4. tételnek a korál adta keretek miatt van egy közjátékszerű nyugvópont-jellege, ami jól illik az utolsó vacsorához. Az 5. tétel első felében a változatosabb dinamikának Jézus elfogatásához közeledve mindenképpen van helye, de az esti napszak miatt az angyal megjelenéséig („Miért alszotok?”) jobb, ha nem lép át egy határt. Ott viszont a csak Lukács által említett angyal énekét kísérő B-orgonapont feletti orgona-réz-timpani motívumok forte, tragédiát sejtető dübörgése jól érzékelteti a Jézus előtt álló történéseket. A bachi „Jönnek már érte” fúgatöredéket a korábbról ismerős drámai dobpergés és kromatikus orgonamenet szakítja félbe, majd az elárult és elfogott Jézus szólója („Júdás, Júdás…”) zárja a tételt, melynek legvégén a ma már szinte konszonánsnak ható, ám semmiképpen sem tonikai érzetű g-moll nónakkord vetíti előre ebben a környezetben Jézus szenvedésének még megalázóbb, még drámaibb folytatását.

 

A 6. tétel Jézusnak a főpapok elé hurcolásával kezdődik. Gyakorlatilag a 3. tétel harmadik periódusával indul, ami tehát a főpapokhoz köthető téma orgona-bevezető és ismétlés nélküli változata. A kórus narrációjában megfigyelhető itt is a tercrokon hangnembe való kitérés (g-mollból e-mollba, majd vissza), ami moll hangnemek kapcsán a klasszikus zenében is későbbi fejlemény, mint dúrban, a populáris zenében is jóval ritkább, míg az alkalmazott zenében a (gyakran vendég mollszubdominánsként felfogható) moll tercrokon fordulatok nagyon sötét, baljós színezetű aláfestést képesek adni.

 

E tételre fokozottan érvényes a markánsabb dialogikus szerkesztés szükségessége: Kajafástól a „Te vagy-e a Krisztus, felelj nekünk!” kérdés feltevése éppoly fontos szerephez jut a történetben, mint Júdás csókja. A szóló állás itt is megvan, de ugyanúgy recitativószerű, rubato, koronákkal és szünetekkel telített előadásmódot és intenzív, széles dinamikai tartományt kívánna meg a főpapokkal való párbeszéd. Ez ugyanis a korábbi történések és a főpapok valódi szándéka fényében nem éppen barátságos modorban zajlódhatott. Az „Ismét káromkodik!” jobb kiemelése a kórus által pedig azért lett volna fontos, mert a főpapok az előttük elhangzott szavak után („És mostantól az Emberfia…”) már saját törvényeikre alapozva kimondhatták Jézusra az ítéletet, annak már csak Pilátusnál kellett érvényt szerezni.

 

Itt, Pilátus jelenete előtt jelenik meg először a kvintkör diatonikus oldala (F-dúr/d-molltól „felfelé”), az Esz-dúrtól az A-dúr akkordig történő gyors átmenet jól érzékelteti a korabeli zsidó és római kultúra és jogrend között fennálló ellentéteket, de a felmentő ítéletben való hamis és hiábavaló reménykedést is, ami Jézus tanítványainak fejében lejátszódhatott (ld. még a 7. tételt is). Az előző tételek sok bés hangneme után a poláris távolságra lévő, alig előkészített A-dúr akkord éppen olyannak hat, mint a hiú remény: kicsit – hamisnak.

 

Ugyanez érvényes sokfelé a „moll”-nak aposztrofált hangnemfoltokra: gyakran inkább eolról és nem valódi moll fordulatokról van szó, amelyekben a pillanatnyi lá-moll nyugvópont gyakran már a következő hangnemet készíti elő – vagy éppen a Pilátus elé hurcolás kommentálása a-moll után d-eolban zárul.

 

Pilátus hangneme itt a h-moll, mely a jazzre jellemző módon nem nyer megerősítést rögtön az elején, hanem csak a helytartó lépcsőjének zenei megnyilvánulásaként is felfogható 2:1-es modellskála végén. Itt jegyezzük meg, hogy a Krisztus elfogatásától a haláláig terjedő események alig több, mint felét teszik ki a műnek – többek között azért is, mert Lukács meglehetősen szűkszavúan mutatja be a Pilátus ítélőszéke előtt történteket. E szövegválasztást a zene sem igazán volt képes e ponton kompenzálni, pedig Pilátus emblematikus kérdése („Te vagy a zsidók királya?”) többet érdemelt volna. Közvetlenül utána viszont egy jól megválasztott tempó- és karakterváltás jelzi, hogy a nép Jézus ellen fordult, és követeli Pilátustól annak elítélését („Lázító, megrontja Júdeát”)  – ami viszont igen jó tempótartást és ff dinamikát kívánna. (Ez nagyjából minden, Pilátus előtti tömegjelenetre érvényes.) Némileg érezhette Laczó a Pilátus előtti jelenet rövidségét, a 7. (és 8.) tétel akár a mű többi részétől külön, azoknál később is készülhetett, ugyanis itt jórészt újra visszakerülünk a bés hangnemek tartományába: az uralkodó hangnem a g-moll, melytől csak alkalmilag térünk el.

 

Pilátus szerepe a tenortól igen komoly magasságot és jó szövegmegformálást követel, e műben talán a lirico-spinto színezet illik hozzá a legjobban a határozottságot színlelő, belül azonban őrlődő helytartóhoz. Elmaradnak az Orbánra oly jellemző dialógusok, melyekben Pilátusé egy erőteljes bariton szerep – helyet kap viszont Heródes Antipász, akinek az eset iránti közönyössége a vékony, buffo színezetű tenor előadásának tükrében önmaga paródiájává válik. Hangneme a d-moll (és eol), ami aztán g-mollá válik a kórus belépésekor, ami a tételt zárja, és a két helytartó kibéküléséről szól Lukács evangéliumával összhangban.

 

A 7-9. tételek adják a tulajdonképpeni keresztút I-XII. állomásait Jézus haláláig. Az ütők gyakori használata hol Jézus megkorbácsolását, hol a felhergelt tömeget, ill. a kivégző helyre az elítélt Jézussal együtt érkező menetet illusztrálja. A 7. tételt jórészt g-moll légkör jellemzi, kivéve a D-dúr „Nem vagy a császár barátja” tömegjelenetet, ahonnan – már a szóló részben – h-mollon át visszajutunk g-mollba. A 8. tétel harmonizálása alapjaiban véve igen egyszerű, a sötét c-moll uralkodó hangnem a Jézust segítő személyek (Cirenei Simon, Veronika) megjelenésekor billen ki, változik meg egy-egy pillanatra. Simon megjelenésekor például B-dúrba térünk ki, míg Veronika színre lépését a kórus az igen sötét f-moll után felcsendülő B-dúr kvartszextakkord érzékelteti, zenei értelemben is megédesítve némileg a golgotai szenvedéstörténetet.

 

A keresztút végét a 9. tételben egy jól interpretálható ariosószerű zene érzékelteti, mely egy fokozatosan összeálló bőkvintes E-dominánsnónakkorddal – ami A-dúr helyett a-moll dominánsa lesz – és harangütésekkel indul. A tétel a „régi” és az „új” zene szintéziséből szerencsésen állt össze: ritmikájában itt is könnyűzenei hatás érvényesül. Az ariosót talán egy tanítvány énekli, aki a kivégzéshez összesereglett tömegben hiába keresi Jézust, akit vélhetően két társával együtt éppen azokban a pillanatokban feszítenek keresztre. A tömeg gúnya és lerészegedés utáni vágya („kapunk érte jó pénzt borra”), a bal lator hitetlensége, a szenvedés végének közeledte itt is a tonalitás fokozatos gyengülésében (h-moll, majd egy gúnyos, kromatikába fulladó, alig érzékelhető D-dúr hangnemfolt), majd felfüggesztésében érhető tetten. A haydni gondolat továbbvitele (Krisztus hét szava a keresztfán) ugyancsak sikeres: ama bizonyos hét szó a keresztfán a négy evangéliumban szereplő mondatok időrendbe helyezésével jön ki – e műben a női karakterek hiánya okán hat szerepel.

 

E részben, még ha lehet is támaszkodni a két lator, majd Jézus szavaiban egyfajta dallami szintű, lebegő tonalitásra (a bal latornál annak hitetlensége tükrében nem meglepő, hogy erre is „nem” a válasz; ráadásul a dallamban mind a 12 kromatikus hang szerepel!), az orgona által hosszan tartott klaszterek egyértelművé teszik a hallgató számára azt, hogy innen már semmi nem változtatható, nem menthető meg, a vég elkerülhetetlen. Egyedül Jézusnak a jobb latorhoz intézett szavaiban tér vissza rövid időre egyértelműen a g-moll tonalitás. A jobb latornál a tonális struktúrák lazák, nem is egyértelműek, de jelen vannak, nyilván a bűnbánat, a visszatérő hit jelképeként. Említést érdemel itt a bőkvintes B-dominánsnónakkord gyakorlatilag 4 egymásra tett nagyszekunddá csavart 2. fordítása, ami az Esz-dúrt készítené elő („hol országod ragyog”): a bűnös ember érzi, hogy messze van számára a paradicsom (ez esetben a tonika a végsőkig kifordított és alterált dominánstól éppúgy, mint az előtte lévő, talán az Esz-dúrral tercrokon G-dúr keretei között értelmezhető dallamoktól), mégsem veszti el hitét – ha holtában is, de a megtérés mellett dönt. A környezetétől zeneileg teljesen elütő Esz-dúr „Hallottátok, Illést hívja” kórusbetét hangneme és elhelyezése is zeneértő ember számára egyértelműen mutatja azt, ami János evangéliumában szerepel: Jézust a világ, sem az övéi nem fogadták be, a hatalmukat féltő főpapok pedig ellene fordították a népet.

 

Az „Egyetlen hang kiált” kezdetű 10. tétel elejének távoli hangnemeket (gisz-molltól Esz-dúrig) érintő négyeshangzat-menetei és az ebből adódó poulenci hangzás egyértelműen nem a történeti hűséget, hanem a keresztény hagyományt és a megtérés fontosságát állítja középpontba. Nem is feltétlenül azért, mert az érintett időpontban kétséges, hogy volt-e olyan csillagászati esemény vagy földrengés (ez utóbbi nagyobb eséllyel lehetett), ami a Jézus halálakor bekövetkezett csodákat okozhatta volna, hanem azért, mert ha volt, az biztosan felforgatta Jeruzsálemet. (Ezt Orbán hűen megfestette a Jézus halálát közvetlenül követő elementáris erejű, orgonás és zenekari betétben.) A végkicsengés tehát nem túl optimista: a katona szólója ebben a kontextusban az (úgy római, mint korabeli zsidó részről) ellenséges közegben történő egyéni megtérés nehéz, bár nem lehetetlen voltát adja a hallgató tudtára. (Nem szabad elfelednünk, hogy Jézus korát követően még innen vagyunk úgy a jeruzsálemi Második Szentély lerombolásának, mint a keresztényüldözések korának.)

 

Ugyanakkor viszont a zárókórus uralkodó hangneme már az E-dúr, ami a mű kezdetének „bés” hangnemi világával teljes ellentétben áll. Jézus halála tehát valami újnak, ez esetben a kereszténységnek a kezdetét jelenti: bár megfeszítették és meghalt, tanításainak hatását már nem lehetett meg nem történtté tenni azok számára sem, akik nem hittek, nem hisznek benne vagy az ő feltámadásában. A mű kezdetének visszatérése is egy fél hanggal magasabban történik, a záróakkord szintén E-dúr, hozzáadott szexttel.

 

Összességében tehát egy olyan művel állunk szemben, amely Andrew Lloyd Webberhez hasonlóan Jézus elárulását éppúgy központi szerepbe helyezi, mint a halálát. A barokk keretek, a neomodális és főleg az atonális foltok, valamint a jazz-szerű, „fordított” hangnemhasználat példái, melyekben a moduláció iránya a szubdomináns, az egész per fonákságát, koncepciós jellegét, groteszkségét emelik ki, nagyon sötét, gonosz erőket előtérbe helyezve Jézus elárulásától magáig a keresztre feszítésig. Ezt még magának Jézusnak a romlatlansága sem ellensúlyozza zeneileg: határozottan az emberi vonásait érezzük, ahogy a testi és lelki kínokat el kell viselnie a kereszthalálig – ez is nagyon más, bármely ismertebb passióval próbáljuk is összehasonlítani.

 

Csak a zárókórusban találunk néhány reményt adó, optimista sort, amit annak E-dúr uralkodó hangneme is jelez. Bár maga a kórus nem zár le a tonikán, az az egész mű elejének fél hanggal feljebb történő megismétlése után végül mégis megjelenik.

 

Az interpretáció minősége a már említett hangegészségi problémák miatt is egyenetlen volt, de az e sorok írója által említett helyek nagyobb részében lehet számítani annak finomodására, vagyis ez a passió az énekstílus, tempó, ritmika letisztulása, véglegessé válása által sokkal érthetőbbé fog válni a közönség számára a jövőbeni előadásokkor. A javító szándékú, eredményes hozzányúláshoz azonban a barokktól a romantikán át a jazzig és a könnyűzenéig igen széles stílusismeretre van szükség a karmester, zenekar- és kórusvezető részéről – aki még csak nem is biztos, hogy ugyanazt hallja ki a műből, mint a kritikus vagy maga a szerző.

 

Károly Márton

 

A szerzőről

 

Károly Márton 1979-ben született Szombathelyen „harmadik generációs kórustagként”. Hét évnyi zongoratanulás után a helyi Nagy Lajos Gimnázium mellett a szombathelyi Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium szolfézs szakára járt. Többek között Károlyi Pálnál tanult zeneelméletet. Földesi János és Nesztor Iván révén kapcsolata került a népzenével, népi bőgőt és csellót tanult, Márkus Tibortól pedig jazz-zongorát. Az ELTE-n, majd a Szegedi Tudományegyetemen programozó és programtervező matematikus szakot végzett.

Még diákként két évig a Nyelvtudományi Intézetben dolgozott, később a PTE-n az elméleti és számítógépes nyelvészet terén doktori tanulmányokat folytatott. A doktori képzés keretei között az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány bécsi ösztöndíját is megkapta 4 hónapra. Kutatóként több magyar és nemzetközi konferencián is előadott, nyelvészeti tárgyú publikációkat készített.

2005-ben technikai szerkesztője volt Gajdos András ”Az ember énekel” c. daloskönyvének, ami ma a magyar Waldorf-iskolák zenetanításának egyik alapműve.

2008-ban, amikor a doktori képzést kezdte, hivatalosan is a szombathelyi Nemzetközi Bartók Fesztivál stábjában dolgozott és a honlap karbantartása mellett a fesztiválon valaha elhangzott zeneművek rendszerezése is a feladata volt. Maga a fesztivál számára kis korától kezdve elsősorban a komputer zene és annak eszközei megismerésének lehetőségét adta.

Publikált a ZeneSzóban és a Fidelio-ban.

 

Laczó Zoltán Vince műveinek YouTube felvételeiből:

Laczó Zoltán Vince: Szaxofon kvartett - Quartet for Saxophones

Előadja a NOVUS Saxophone quartet - Puskás Levente, Szitás Tamás, Mohl Andrea, Nagy Viktor 2017.05.07. ELTE BTK Zenei Tanszék, Kodály terem

 

Laczó Zoltán Vince: Szimfónia No.1 - Symphony for Wind Band No.1

Előadja a Győr Symphonic Band, vezényel: Dr. Marosi László.
A mai magyar zene napjai, 2016. március 11. Győr.
Performed by Győr Symhonic Band, conducted by Dr. László Marosi.

Laczó Zoltán Vince: Antanténusz

Előadja: Bizják Dóra - zongora, Nagy Katalin - fuvola, Jakab Ágnes - oboa, Ott Rezső - fagott, Tötös Krisztina - klarinét
A felvétel az Alkotó Muzsikusok Társasága hangversenyén készült 2013. június 6-án, a budapesti Karinthy Szalonban.

Laczó Zoltán Vince: Veni Creator Spiritus

Orgonán előadja: Luty Johanna. A felvétel 2015. május 24-én, a Budapest Wekerle-telepi Szent József templomban, a pünkösdi szentmise végén készült.

Laczó Zoltán Vince: Veni Creator Spiritus

Ea: Masszi Anna - ének, Diósdi Szent Gellért Vegyeskar, karigazgató: Szabó Katalin, Anima Musicae Kamarazenekar, művészeti vezető: G. Horváth László, Luty Johanna - orgona, vezényel: Antal Mátyás. A felvétel 2016. május 30-án a budapesti Nádor-teremben készült.

Laczó Zoltán Vince: Orbis Pictus szvit.MPG

Németh Zsuzsanna - hegedű, Gallai Judit - gordonka, Kékesi Judit - zongora
Az Alkotó Muzsikusok Társaságának hangversenyén a budapesti Rózsavölgyi Szalonban.

Laczó Zoltán Vince: Ave Maria

Előadja: Káplán György - ének, Luty Johanna - orgona
A felvétel a Budapest Wekerle-telepi Munkás Szent József templomban készült.

Laczó Zoltán Vince: Ave maris stella

Előadja: Préda László - trombita, Luty Johanna – orgona. A felvétel az Alkotó Muzsikusok Társaságának hangversenyén, a budapesti Nádor teremben készült.
László Préda - trumpet, Johanna Luty – organ

Laczó Zoltán Vince: Antanténusz

Előadja: Bizják Dóra - zongora, Nagy Katalin - fuvola, Jakab Ágnes - oboa, Ott Rezső - fagott, Tötös Krisztina – klarinét. A felvétel az Alkotó Muzsikusok Társasága hangversenyén készült 2013. június 6-án, a budapesti Karinthy Szalonban.

Laczó Zoltán Vince: Veni Creator Spiritus

Ea: Masszi Anna - ének, Diósdi Szent Gellért Vegyeskar, karigazgató: Szabó Katalin, Anima Musicae Kamarazenekar, művészeti vezető: G. Horváth László, Luty Johanna - orgona, vezényel: Antal Mátyás. A felvétel 2016. május 30-án a budapesti Nádor-teremben készült.

Laczó Zoltán Vince: Veni Creator Spiritus

Orgonán előadja: Luty Johanna . A felvétel 2015. május 24-én, a Budapest Wekerle-telepi Szent József templomban, a pünkösdi szentmise végén készült.

Laczó Zoltán Vince: Ave Maria

Előadja: Káplán György - ének, Luty Johanna - orgona. A felvétel a Budapest Wekerle-telepi Munkás Szent József templomban készült.

Laczó Zoltán Vince: Orbis Pictus szvit.MPG

Németh Zsuzsanna - hegedű, Gallai Judit - gordonka, Kékesi Judit - zongora
Az Alkotó Muzsikusok Társaságának hangversenyén a budapesti Rózsavölgyi Szalonban.
Zsuzsanna Németh - Violin, Judit Gallai - Cello, Judit Kékesi - Piano

Laczó Zoltán Vince-Tóth Sándor: Az élet él - Don Bosco himnusz

Előadja a CantuS CorvinuS Énekegyüttes, vezényel: Klembala Géza. Közreműködik: Koós Anita - orgona és a Fejérvári Quartett. A hangfelvétel 2015. szeptember 24-én, a városmajori Jézus Szíve-templomban, az Ars Sacra Fesztiválon, az Alkotó Muzsikusok Társasága hangversenyén készült.

Laczó Zoltán Vince: Missa a cappella - Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei

Előadja a Diósdi Szent Gellért Kórus, vezényel: Szabó Katalin
A felvétel Budapesten, a Wekerle-telepi Munkás Szent József templomban készült.

Laczó Zoltán Vince: Hommage á Gallai Attila

Előadja: Nagy Katalin - fuvola, Kováts Imre - kürt, Ott Rezső - fagott, Tötös Krisztina – klarinét. A felvétel az Alkotó Muzsikus Társasága hangversenyén, 2013. június 6-án készült a budapesti Karinthy Szalonban.

Laczó Zoltán Vince: Epitaph

Varga Laura - fuvola, SZTE Zeneművészeti Karának Ütőegyüttese, művészeti vezető: Siklósi Gábor. Vántus István Kortárszenei Napok - 2016. november 22. Szeged

Laczó Zoltán Vince: Missa brevis

Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus, Agnus Dei, Communio-Adoro te devote
Előadja a CantuS CorvinuS Énekegyüttes, Horváth Márton Levente, vezényel: Klembala Géza - Performed by CantuS CorvinuS Vocal Ensemble, Márton Levente Horváth (org.) conducted by Géza Klembala. A felvétel 2014. 10. 25-én a budapesti Nádor teremben készült, Laczó Zoltán Vince 50. születésnapján rendezett szerzői hangversenyén.

Laczó Zoltán Vince: Romantikus szvit - Romantic Suite for Piano

Előadja: Láng Gabriella. A felvétel 2014.10.25-én a budapesti Nádor teremben készült, Laczó Zoltán Vince 50. születésnapján rendezett szerzői hangversenyén.